Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Ekolog/Ekologinja

Razina HKO
7.1
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

2211.12.7 Diplomirani inženjer ekolog/diplomirana inženjerka ekologinja

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.21.213 Stručnjaci/stručnjakinje bioloških i srodnih znanosti

2.21.213.2131 Biolozi/biologinje, botaničari/botaničarke, zoolozi/zoologinje i srodni stručnjaci/stručnjakinje

2.21.213.2132 Savjetnici/savjetnice u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu

2.21.213.2133 Stručnjaci/stručnjakinje za zaštitu okoliša

2.23.231.2310 Sveučilišni i visokoškolski nastavnici/sveučilišne i visokoškolske nastavnice

2.24.242.2422 Stručnjaci/stručnjakinje za strateško planiranje

3 Tehničari/tehničarke i stručni suradnici/stručne suradnice

3.31.314.3141 Laboratorijski tehničari/laboratorijske tehničarke u biomedicini, biologiji, farmakologiji (osim medicinsko-laboratorijskih tehničara)

3.33.334.3341 Voditelji/voditeljice ureda

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Ekolog/Ekologinja je osoba, koja na osnovu stečenih integriranih kompetencija iz područja ekologije, ostalih prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti u očuvanju prirode te stručnih znanja o značajkama i međusobnim odnosima i interakcijama svih sastavnica okoliša, kreira i provodi istraživanja u ekologiji odgovorno primjenjujući načela održivog razvoja i dobre prakse u procjeni ekološkog stanja i korištenju prirodnih dobara i energije. Kroz razvijene generičke kompetencije (sustavno analitičko i kritičko promišljanje te logično zaključivanje, samokritičnost, organiziranost i samostalnost u osmišljavanju novih koncepata, odgovornost sukladno profesionalnoj etici i normama struke,) ekolog/ekologinja bit će osposobljeni sudjelovati u osmišljavanju novih politika, strategija i zakonskih rješenja davanjem ekspertize iz područja ekologije djelujući u skladu s društvenom odgovornosti i građanskom svijesti.

Uvjeti rada

S obzirom na širok spektar djelatnosti u područja rada ekologa/ekologinje, baziranog na integralnom pristupu radnim zadacima u interdisciplinarnim timovima, uvjeti rada objedinjuju slijedeća načela:

  • Rad se odvija u standardnom radnom vremenu ukoliko općim aktima i pravilima poslodavca nije drugačije definirano.
  • Rad u zatvorenom, umjetno osvijetljenom prostoru (laboratoriji, industrijska postrojenja, radni prostor i sl.) odvija se sjedeći ili stojeći. Za rad su neophodni odgovarajući radni elementi i popratna oprema te standardizirana laboratorijska, tehnička i mrežna infrastruktura minimalno u skladu sa zakonskim propisima iz područja zaštite na radu.
  • Rad na otvorenom prostoru (terenski rad) zahtijeva dugotrajnije hodanje i sagibanje u obavljanju poslova nadzora, sabiranja uzoraka, mjerenja i sl. Za rad su neophodni odgovarajući radni elementi i popratna oprema te standardizirana terenska i tehnička infrastruktura minimalno u skladu sa zakonskim propisima iz područja zaštite na radu. Uvjete rada diktiraju vrsta radne sredine (urbana ili ruralna) te njen geografski položaj (klimatski uvjeti) i nadmorska visina (planinski masivi, podmorje).
  • Neophodan je slobodan pristup recentnoj stručnoj literaturi u području djelovanja.

Uvjeti rada trebaju slijediti smjernice dobre prakse i standardiziranih postupaka (ISO 9001:2015 - Upravljanje kvalitetom, ISO 14001:2015 - Upravljanje okolišem, ISO 45001 - Sigurnost na radu, ISO 50001:2011 - Energetska učinkovitost).

Skupovi kompetencija (13)
1.
TEMELJNA I STRUČNA ZNANJA O ŽIVIM BIĆIMA I NJIHOVIM INTERAKCIJAMA S OKOLIŠEM
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
determinirati taksonomski sastav i izračunati brojnost svojti
identificirati staništa i ekološke procese
identificirati i kategorizirati biotičke i abiotičke pokazatelje stanja u ekosustavu
opisati zahtjeve i karakteristike sastavnica okoliša (litosfera, pedosfera, biosfera, hidrosfera i atmosfera) i njihove međusobne odnose i utjecaje
primijeniti znanja iz biologije i ekologije u zaštiti okoliša
poznavati tvari (onečišćujuće, štetne, opasne), odgovarajuće metode za određivanje tvari, imisija i emisija koje izazivaju opterećenje i onečišćenje uslijed zahvata u okoliš
poznavati i procijeniti štetan utjecaj na okoliš, ekotoksičnih i radioaktivnih tvari, ionizirajućih zračenja, svjetlosnog onečišćenja i buke
poznavati i odabrati tehnike i mjere za sprječavanje opasnosti, štete i onečišćenja okoliša
poznavati i odabrati tehnike i mjere sanacije i vraćanja u prvotno stanje okoliša
koristiti temeljna znanja o obnovljivim izvorima energije
odrediti metode sigurnog lova, označavanja te organizacije transporta divljih životinja
izrađivati upute za uzgoj živih organizama (ex situ)
primijeniti regulative i metode biološke kontrole patogena, štetnika, korova i njihovih vektora
upravljati temeljnim znanjima i stručnom terminologijom iz različitih disciplina biologije i ekologije te osnova ostalih prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti u očuvanju prirode
primijeniti spoznaje i zakonitosti o građi, nomenklaturi, taksonomiji, evoluciji, filogeniji, genetici i ekologiji virusa, subviralnih čestica, prokatiota i eukariota
sintetizirati znanja iz autekologije, populacijske ekologije, sinekologije, geoekologije i holekologije
sintetizirati znanja o odnosima i procesima terestričke i akvatičke ekologije kroz sinergiju biotičkih i abiotičkih čimbenika te ekologije mikrorganizama, fitoekologije, zooekologije i humane ekologije
primijeniti spoznaje o ekološkim zakonitostima u prirodi kroz razumijevanje procesa kruženja tvari i energije u prirodi te biogeokemijskih ciklusa
primijeniti spoznaje i zakonitosti iz matematike, kemije, fizike, geologije, geografije
2.
TERENSKI I LABORATORIJSKI ISTRAŽIVAČKI RAD UZ ANALIZU PODATAKA O ŽIVIM BIĆIMA I OKOLIŠU
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
definirati radne zadatke i ciljeve
primjenjivati pravila rada na terenu i u laboratoriju
ispravno koristiti i održavati pribor, pomagala i opremu
primijeniti postupke za provjeru ispravnosti pribora i opreme
procijeniti funkcije i tehničke karakteristike uređaja i opreme
primijeniti stručno znanje u području istraživanja (terensko, laboratorijsko, podatkovno)
primijeniti protokole za prikupljanje uzoraka i obradu podataka
primijeniti relevantne računalne programe (npr. R, Statistica, Primer, Omnidia, Asterix, MatLab...) pri obradi podataka u ekologiji
sortirati, klasificirati i pravilno pohraniti prikupljeni materijal (npr. izrada zbirki, herbara, arhiva uzoraka, baza podataka)
primijeniti specifične (npr. molekularne) metode u procjeni bioraznolikosti
provesti istraživanje prema protokolu, voditi terenski dnevnik i sastaviti izvješće
primijeniti kriterije i metodologije za procjenu ekološkog stanja te uzroka ugroženosti
upravljati biološkim zbirkama
kreirati i odgovorno primijeniti principe istraživačkog rada
pružiti prvu pomoć
3.
INTEGRACIJA ZNANSTVENIH DOSTIGNUĆA O INTERAKCIJAMA ČOVJEKA I OKOLIŠA ZA OSTVARIVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti stanja (monitoring) ekosustava
procijeniti razlog i stupanj ugroženosti svojti, staništa i ekosustava temeljem rezultata istraživanja i praćenja stanja
integrirati ključne kompetencije struke te primijeniti osnove ostalih prirodnih i tehničkih znanosti u očuvanju prirode
poznavati područja zaštite zraka, tla i voda te načela gospodarenja otpadom
poznavati relevantne teorije iz društvenih znanosti i koristiti osnovne metode društvenih istraživanja u očuvanju prirode
definirati socio-kulturni okvir ugroženosti okoliša i njegove zaštite (npr. utjecaj socio-demografskih obilježja na ekološke stavove i ponašanja i sl.)
odrediti uzroke i posljedice čovjekova djelovanja na kulturni i prirodni okoliš
poznavati društvenu dimenziju interakcije čovjeka i okoliša te koristiti teorije i metode iz područja sociologije i etike okoliša u procjeni razloga ugroženosti okoliša i njegovoj zaštiti
određivati pokazatelje kakvoće okoliša
primjenjivati načela održivog razvoja u korištenju prirodnih dobara i energije
procijeniti stanje okoliša te razloge i stupnja njegove ugroženosti
odrediti pokazatelje kakvoće okoliša (biološki, fizikalni, kemijski, i drugi)
sudjelovati u procjeni utjecaja zahvata u okoliš
poznavati uvjete i načine provođenja praćenja (monitoring) stanja okoliša
surađivati i sudjelovati u interdisciplinarnim istraživanjima s ciljem razvoja gospodarskih djelatnosti
sudjelovati u gospodarenju prostorom i obnovljivim prirodnim resursima (npr. zemljišta, šume, vode, riblji fond, lovne vrste i dr.)
poznavati temeljna načela, praksu i legislativu sektora koji koriste prirodne resurse i prostor (npr. ribarstvo, šumarstvo, lovstvo, poljoprivreda, vodno gospodarstvo, prostorno planiranje) te njihove učinke na prirodu
sudjelovati u razvoju strategija, programa i projekata proizvodnje energije iz obnovljivih izvora
primijeniti temeljne principe održivog razvoja
regulirati primjenu biocidnih pripravaka
sudjelovati u identifikaciji bioloških forenzičkih nalaza
primijeniti znanja o zelenom turizmu i interpretirati prirodne vrijednosti
osmisliti ideju i koncept projekta
primijeniti gospodarenje prirodnim dobrima, uz odgovarajuću zaštitu prirode i okoliša te primijeniti koncepte održivog razvoja
koristiti temeljna znanja ekoinženjerstva te poznavati socio-kulturnu (socio-ekonomsku) dimenziju interakcije čovjeka i okoliša
4.
PRIMJENA STANDARDA I DOBRE PRAKSE PRAĆENJA STANJA EKOSUSTAVA I OČUVANJA PRIRODE
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
osigurati primjerene uvjete u radnom prostoru
pratiti trendove i tehničko-tehnološka dostignuća u struci
primijeniti nacionalne i međunarodne standarde te primjere dobre prakse u praćenju stanja ekosustava
koristiti nacionalne i međunarodne standarde te primjere dobre prakse u očuvanju prirode (ekološko stanje)
poznavati načela i prakse sektora (npr. šumarstva, lovstva, vodnog gospodarstva, poljoprivrede) koji koriste prirodne resurse te njihove učinke na prirodu
identificirati opterećenja i onečišćenja okoliša uslijed sektorskih pritisaka i zahvata u okoliš (npr. promet, industrija)
sudjelovati u određivanju i primjeni mjera i tehnika zaštite od utjecaja opterećenja i onečišćenja okoliša
sudjelovati u izrađivanju stručnih elaborata, izvješća i studija s ciljem zaštite okoliša
sudjelovati u stvaranju politika, strategija i zakonskih rješenja u zaštiti okoliš
pribavljati potrebnu dokumentaciju za obavljanje djelatnosti
pratiti i analizirati relevantnu stručnu i znanstvenu literaturu
zaštiti intelektualno vlasništvo i/ili objaviti rezultate
pratiti, usvajati i primjenjivati nove znanstvene i tehnološke trendove
razumjeti postupke akreditacije
primijeniti metode zaštite i čuvanja povjerljivih podataka
primjenjivati profesionalnu etiku i odgovornost sukladno normama struke
definirati sigurnosne procedure specifične za djelokrug rada
primijeniti mjere zaštite na radu, dobre laboratorijske prakse i rada na siguran način
osposobljavati se i usavršavati za rad na siguran način
primijeniti principe učinkovitog korištenja energije
5.
PROCJENA UČINKA ABIOTIČKIH I BIOTIČKIH ČIMBENIKA ZA OČUVANJE SVOJTI I STANIŠTA
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
istražiti rasprostranjenost identificiranih svojti s obzirom na tip staništa
sintetizirati znanja o svojtama, životnim zajednicama, stanišnim tipovima i ekosustavima
određivati područja značajna za očuvanje svojti i staništa
definirati ciljeve i mjere očuvanja i sudjelovati u upravljanju svojtama, staništima i područjima
vrednovati značaj pojedinih područja za očuvanje svojti i staništa
identificirati i pratiti utjecaje biotičkih i abiotičkih čimbenika na zdravlje ljudi
procijeniti učinke biotičkih i abiotičkih čimbenika na zdravlje ljudi
sudjelovati u zaštiti životinja, uključujući procjenu dobrobiti te u stvaranju uvjeta za držanje u zatočeništvu
sudjelovati u stvaranju uvjeta za uzgoj ostalih živih organizama (ex situ); (biljaka, protista, gljiva i sl.)
sudjelovati u razvoju metoda biološke kontrole patogena, štetnika i korova (npr. poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, javno zdravstvo)
procijeniti učinke biocidnih pripravaka na ekosustav
izrađivati sigurnosne kopije
primijeniti napredne računalne programe u kreiranju baza, analizi podataka i obradi rezultata
6.
INOVATIVNOST I KREATIVNOST PRI PLANIRANJU I PROVEDBI EKOLOŠKIH DJELATNOSTI
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti numeričke i statističke metode u obradi prikupljenih podataka
izraditi plan, redoslijed aktivnosti, definirati rokove i proračun
provoditi inventure i pratiti stanje zaliha
provjeriti ispravnost sredstava za rad sukladno uputama i internim procedurama
predložiti/obrazložiti nabavu novih pomagala/opreme ili servisiranje postojeće
izraditi detaljan plan istraživanja
prikupiti i dokumentirati relevantne izvore i uzorke
odabrati i prilagoditi metode prikupljanja i obrade podataka (npr.: biološke, fizikalne, kemijske, GIS, računalne i sl.) primjerene tipu istraživanja
analizirati prikupljene podatke i uzorke
donijeti zaključke na osnovu rezultata i stručnog znanja
pohraniti prikupljene podatke i uzorke
osmisliti i izraditi planove i protokole za praćenje stanja u ekosustavu (bioraznolikost, genska raznolikost, kvaliteta voda, zraka, tla...)
procijeniti utjecaje biotičkih i abiotičkih čimbenika na funkcionalnost ekosustava (npr. onečišćenja, genetski modificiranih organizama invazivne vrste, klimatske promjene ...)
kreirati mjere ublažavanja negativnih utjecaja na prirodu
integrirati ključne kompetencije struke pri planiranju i provedbi ekološki održivih djelatnosti
razvijati nove koncepte i istraživačke metode
primijeniti visoku razinu inovativnosti, kreativnosti i samostalnosti u osmišljavanju novih koncepata
provoditi samoprocjenu i vrednovanje te donositi zaključke o mjerama za poboljšanje
sudjelovati u izradi operativnih planova upravljanja rizicima
primijeniti sveobuhvatni pristup i sustavno promišljanje
7.
KRITIČKO PROSUĐIVANJE I DONOŠENJE ODLUKA U OBAVLJANJU EKOLOŠKIH DJELATNOSTI
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prikupiti podatke s ciljem definiranja područja rada
prepoznati i predvidjeti potrebe, prioritete i trendove u području rada
koristiti relevantne izvore podataka (npr. baze podataka, stručnu literaturu, preliminarna istraživanja, pilot projekte)
analizirati prikupljene podatke
kritički procijeniti prikupljene podatke
razumjeti osnove materijalno-financijskog poslovanja
definirati uloge i odgovornosti unutar radnog tima
identificirati prednosti i nedostatke radnih aktivnosti kroz analizu troškova i koristi
analizirati uspješnost provedbe radnih aktivnosti (samoprocjena)
identificirati zahtjeve pojedinačnih procesa i radnji u obavljanju djelatnosti
postaviti hipoteze i ciljeve istraživanja
kritički prosuđivati rezultate istraživanja i izvesti zaključke
obraditi i procijeniti učinkovitosti provedbe strategija, planova, programa i mjera u očuvanju prirode
obraditi i procijeniti učinkovitosti provedbe strategija, planova, programa i mjera u zaštiti okoliša
pribaviti financijska sredstva
osmisliti projekt i pripremiti natječajnu dokumentaciju
analitički promišljati i logično zaključivati pri analizi potreba tržišta i osmišljavanju proizvoda i usluga
primijeniti prodajne i pregovaračke vještine u procesu plasmana proizvoda i usluga
izraditi financijske kalkulacije
prepoznati i procijeniti mogućnosti plasmana proizvoda i usluga
procijeniti projektne izazove (znanstvene, stručne)
argumentirano donositi ocjene, zaključke i prijedloge za unapređenje područja rada/struke
razviti samopouzdanje i samokritičnost
provoditi postupke samovrednovanja
definirati kriterije i indikatore kvalitete radnog procesa
provoditi mjere za rad na siguran način
8.
PRIMJENA ZAKONA I NORMI U PITANJIMA ZAŠTITE PRIRODE I OKOLIŠA
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
istražiti i povezati podatkovne resurse u svrhu planiranja istraživanja
identificirati mjere i prioritete za očuvanje svojti i staništa (npr. ex situ zaštita, translokacija i reintrodukcija svojti te revitalizacija i restauracija staništa)
osmišljavati i sudjelovati u provođenju mjera ekološke/biološke revitalizacije i restauracije
primijeniti međunarodne i nacionalne prioritete, politike, strategije i zakonska rješenja u očuvanju prirode
procijeniti utjecaj zahvata, planova i programa na prirodu te predlagati mjere ublažavanja
sudjelovati u stvaranju politika, strategija i zakonskih rješenja u očuvanju prirode
primijeniti međunarodne i nacionalne prioritete, politike, strategije i zakonska rješenja u zaštiti okoliša
primijeniti znanja iz ekologije pri planiranju i provedbi istraživanja iz društveno-humanističkog područja o socio-ekološkim razlozima i posljedicama ugroženosti okoliša te izradi mjera njegove zaštite (engl. environmental policy)
pratiti promjene zakonskog okvira i normi
identificirati i primijeniti zakonski okvir i norme
pronalaziti i iskorištavati informacije o intelektualnom vlasništvu
primjenjivati interne pravilnike i protokole (organizacijska kvaliteta, pridržavanje rokova i dr.)
primjenjivati zakonsku regulativu, norme, standarde, preporuke, etički kodeks i primjere dobre prakse
poznavati propise o ispravnom postupanju s biološkim i kemijskim materijalima
provoditi važeću regulativu s aspekta zaštite okoliša
poznavati propise o ispravnom zbrinjavanju dotrajale opreme i otpada
predlagati i primjenjivati mjere ublažavanja štetnih utjecaja radnih procesa na okoliš
djelovati u skladu s društvenom odgovornosti i građanskom svijesti
9.
ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE RADNIM PROCESIMA I AKTIVNOSTIMA EKOLOŠKIH DJELATNOSTI
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
isplanirati radne aktivnosti i postaviti ciljeve rada
upravljati radnim procesima
odrediti prioritete
organizirati protok poslovnih informacija nužnih za svakodnevno obavljanje poslova
izabrati i primjereno smjestiti pribor, pomagala i opremu za nesmetano i sigurno obavljanje svih pojedinačnih procesa i radnji
odabrati i koristiti opremu, materijal i pribor primjerene tipu istraživanja
izraditi plan i protokol praćenja stanja svojti i staništa
izraditi izvješća
izrađivati elaborate, izvješća i studije
poznavati i primijeniti relevantne propise i dokumente, te primjere dobre prakse u procjeni stanja zaštite okoliša
određivati i provoditi sustav praćenja (monitoring) stanja okoliša
sudjelovati u osmišljavanju novih politika, strategija i zakonskih rješenja davanjem ekspertize iz područja ekologije
objasniti i raspodijeliti radne zadatke između članova tima/organizacije
planirati kvalitetu proizvoda, usluga, procesa, projekta
primijeniti osnove rada na računalu
preuzeti odgovornost, donositi odluke, predvidjeti ishode i posljedice
primijeniti osnove poslovnih i upravljačkih vještina te financijske pismenosti
primjenjivati moralna i etička načela te pravila struke
10.
IZRADA IZVJEŠTAJA I PREZENTACIJA PROVEDENIH RADNIH AKTIVNOSTI I REZULTATA RADA U DJELATNOSTIMA EKOLOGA
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
upravljati materijalnim, ljudskim i vremenskim resursima
definirati proračun i izraditi financijski plan
vrednovati aktivnosti i rezultate rada
usmeno ili pisano prezentirati provedene aktivnosti i rezultate sukladno načelima stručnog izvještavanja
prikupljati, uređivati, katalogizirati, pravilno pohraniti i prezentirati biološke zbirke (zoološki i botanički vrtovi, muzeji, banke sjemena i gena i sl.)
izrađivati izvještaje i evidencije prema nadležnim tijelima
primijeniti propisanu metodologiju i stručno znanje u izradi izvješća
oblikovati i napisati dopise, zapisnike, pozive, obavijesti, provedbena izvješća i druge službene dokumente vezane uz djelokrug rada
klasificirati, arhivirati podatke i izraditi sigurnosne kopije
interpretirati biološke i ekološke teme za različite dionike
11.
KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE I POUČAVANJE DRUGIH U PODRUČJU EKOLOGIJE
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prenositi i usvajati znanja korisna za osobni i poslovni razvoj, svoj i tima/organizacije
razviti potrebu za stalnim usavršavanjem
koristiti i kreirati platforme za razmjenu znanja
primijeniti metode poučavanja u cjeloživotnom obrazovanju
kontinuirano pratiti razvoj struke i tehnološki razvoj
razvijati analitičko i kritičko promišljanje te logično zaključivanje
razvijati analitičke vještine
razvijati sposobnost apstraktnog razmišljanja
razvijati pedantnost i strpljivost
razvijati sposobnost izdvajanja bitnog od nebitnog
razvijati kritičnost i samokritičnost
razvijati organiziranost, temeljitost i točnost
razvijati inovativnost, intuitivnost, kreativnost i samostalnost
iskazivati samomotiviranost za daljnjim usavršavanjem
12.
KOMUNIKACIJA U POSLOVNIM I PREZENTACIJSKIM AKTIVNOSTIMA DJELATNOSTI EKOLOGA
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izvještavati o aktivnostima i rezultatima rada
voditi dnevnik aktivnosti te izrađivati i održavati baze podataka
izraditi, razvrstati, evidentirati i pohraniti poslovnu dokumentaciju (npr. dopise, ponude, ugovore, račune, tehničku dokumentaciju, fotografije)
pratiti natječaje i relevantne objave
prikupiti potrebne natječajne podatke
sudjelovati u prijavama na natječaje i izradi natječajne dokumentacije
analizirati potrebe tržišta
osmisliti i plasirati proizvode i usluge
komunicirati s tržišnim dionicima
primijeniti komunikacijske i prezentacijske vještine u komunikaciji s tržišnim dionicima
sudjelovati u kreiranju promotivnih materijala
surađivati u radnim procesima i aktivnostima tima/organizacije
primijeniti poslovni bon-ton i poslovnu etiku
poticati dijalog svih članova tima/organizacije međusobno
komunicirati i surađivati sa članovima multidisciplinarnog tima
izgraditi mrežu kontakata s ciljem osobnog i poslovnog razvoja (engl. networking)
informirati i educirati stručnu javnost, građanstvo i ostale dionike (javne rasprave, mediji, web, tribine) o aktualnim temama u ekologiji
pružati savjete i smjernice u skladu s pravilima struke
popularizirati struku i znanost
organizirati i sudjelovati na znanstvenim i stručnim skupovima i radionicama
primijeniti organizacijske, prezentacijske i komunikacijske vještine
poticati timski rad i umrežavanje
uvažavati različitosti i multikulturalnost
13.
ZNANSTVENA I STRUČNA KOMUNIKACIJA NA HRVATSKOM I NA STRANOM JEZIKU U PISANOM I GOVORNOM OBLIKU
Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prezentirati zaključke na sažet i razumljiv način
informirati, delegirati i koordinirati
sažeti informacije i prenijeti ih timu/organizaciji
poticati timski rad i otvorenu komunikaciju
komunicirati i surađivati s vanjskim stručnjacima/suradnicima i nadležnim tijelima
poticati međunarodnu suradnju i umrežavanje
zastupati organizaciju na nacionalnim i međunarodnim sastancima te konferencijama
predstaviti rezultate znanstvenog/stručnog istraživanja znanstvenoj/stručnoj i široj javnosti
pravilno primijeniti stručnu terminologiju
izraditi znanstveni ili stručni članak po pravilima struke
pripremiti recenziju stručnog izvješća i znanstvenog članka
komunicirati s recenzentima u svrhu unaprjeđenja izvještaja ili članka
razviti vještinu konciznog pisanog izražavanja
govoriti i pisati strani jezik (engleski C1/C2) uz poznavanje i drugog stranog jezika (B1/C1)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (23)
1.
ANALIZIRANJE, PLANIRANJE I ORGANIZACIJA RADA -. ODREĐIVANJE PODRUČJA RADA
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
primijeniti numeričke i statističke metode u obradi prikupljenih podataka
prikupiti podatke s ciljem definiranja područja rada
prepoznati i predvidjeti potrebe, prioritete i trendove u području rada
koristiti relevantne izvore podataka (npr. baze podataka, stručnu literaturu, preliminarna istraživanja, pilot projekte)
analizirati prikupljene podatke
kritički procijeniti prikupljene podatke
2.
ANALIZIRANJE, PLANIRANJE I ORGANIZACIJA RADA - PLANIRANJE RADNIH AKTIVNOSTI I ORGANIZACIJA RADA
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
definirati radne zadatke i ciljeve
izraditi plan, redoslijed aktivnosti, definirati rokove i proračun
provoditi inventure i pratiti stanje zaliha
razumjeti osnove materijalno-financijskog poslovanja
definirati uloge i odgovornosti unutar radnog tima
identificirati prednosti i nedostatke radnih aktivnosti kroz analizu troškova i koristi
isplanirati radne aktivnosti i postaviti ciljeve rada
upravljati radnim procesima
odrediti prioritete
organizirati protok poslovnih informacija nužnih za svakodnevno obavljanje poslova
upravljati materijalnim, ljudskim i vremenskim resursima
definirati proračun i izraditi financijski plan
3.
ANALIZIRANJE, PLANIRANJE I ORGANIZACIJA RADA - PRAĆENJE RADNIH AKTIVNOSTI I REZULTATA RADA
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
analizirati uspješnost provedbe radnih aktivnosti (samoprocjena)
vrednovati aktivnosti i rezultate rada
usmeno ili pisano prezentirati provedene aktivnosti i rezultate sukladno načelima stručnog izvještavanja
izvještavati o aktivnostima i rezultatima rada
4.
PRIPREMANJE RADNOG MJESTA - ORGANIZIRANJE RADNOG PROSTORA
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
primjenjivati pravila rada na terenu i u laboratoriju
osigurati primjerene uvjete u radnom prostoru
identificirati zahtjeve pojedinačnih procesa i radnji u obavljanju djelatnosti
izabrati i primjereno smjestiti pribor, pomagala i opremu za nesmetano i sigurno obavljanje svih pojedinačnih procesa i radnji
5.
PRIPREMANJE RADNOG MJESTA - PRIPREMANJE I ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA RAD
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
ispravno koristiti i održavati pribor, pomagala i opremu
primijeniti postupke za provjeru ispravnosti pribora i opreme
procijeniti funkcije i tehničke karakteristike uređaja i opreme
pratiti trendove i tehničko-tehnološka dostignuća u struci
provjeriti ispravnost sredstava za rad sukladno uputama i internim procedurama
predložiti/obrazložiti nabavu novih pomagala/opreme ili servisiranje postojeće
6.
OPERATIVNI POSLOVI VEZANI ZA ZANIMANJA / RADNO MJESTO - PLANIRANJE I PROVOĐENJE ISTRAŽIVANJA U EKOLOGIJI
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
determinirati taksonomski sastav i izračunati brojnost svojti
primijeniti stručno znanje u području istraživanja (terensko, laboratorijsko, podatkovno)
primijeniti protokole za prikupljanje uzoraka i obradu podataka
primijeniti relevantne računalne programe (npr. R, Statistica, Primer, Omnidia, Asterix, MatLab...) pri obradi podataka u ekologiji
sortirati, klasificirati i pravilno pohraniti prikupljeni materijal (npr. izrada zbirki, herbara, arhiva uzoraka, baza podataka)
istražiti rasprostranjenost identificiranih svojti s obzirom na tip staništa
izraditi detaljan plan istraživanja
prikupiti i dokumentirati relevantne izvore i uzorke
odabrati i prilagoditi metode prikupljanja i obrade podataka (npr.: biološke, fizikalne, kemijske, GIS, računalne i sl.) primjerene tipu istraživanja
analizirati prikupljene podatke i uzorke
donijeti zaključke na osnovu rezultata i stručnog znanja
pohraniti prikupljene podatke i uzorke
postaviti hipoteze i ciljeve istraživanja
kritički prosuđivati rezultate istraživanja i izvesti zaključke
istražiti i povezati podatkovne resurse u svrhu planiranja istraživanja
odabrati i koristiti opremu, materijal i pribor primjerene tipu istraživanja
prezentirati zaključke na sažet i razumljiv način
7.
OPERATIVNI POSLOVI VEZANI ZA ZANIMANJA / RADNO MJESTO - PRAĆENJE STANJA (MONITORING) BIORAZNOLIKOSTI
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
identificirati staništa i ekološke procese
identificirati i kategorizirati biotičke i abiotičke pokazatelje stanja u ekosustavu
primijeniti specifične (npr. molekularne) metode u procjeni bioraznolikosti
provesti istraživanje prema protokolu, voditi terenski dnevnik i sastaviti izvješće
pratiti stanja (monitoring) ekosustava
primijeniti nacionalne i međunarodne standarde te primjere dobre prakse u praćenju stanja ekosustava
sintetizirati znanja o svojtama, životnim zajednicama, stanišnim tipovima i ekosustavima
osmisliti i izraditi planove i protokole za praćenje stanja u ekosustavu (bioraznolikost, genska raznolikost, kvaliteta voda, zraka, tla...)
izraditi plan i protokol praćenja stanja svojti i staništa
izraditi izvješća
8.
OPERATIVNI POSLOVI VEZANI ZA ZANIMANJA / RADNO MJESTO - PROCJENJIVANJE EKOLOŠKOG STANJA I OČUVANJE PRIRODE
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
primijeniti kriterije i metodologije za procjenu ekološkog stanja te uzroka ugroženosti
procijeniti razlog i stupanj ugroženosti svojti, staništa i ekosustava temeljem rezultata istraživanja i praćenja stanja
integrirati ključne kompetencije struke te primijeniti osnove ostalih prirodnih i tehničkih znanosti u očuvanju prirode
poznavati područja zaštite zraka, tla i voda te načela gospodarenja otpadom
poznavati relevantne teorije iz društvenih znanosti i koristiti osnovne metode društvenih istraživanja u očuvanju prirode
koristiti nacionalne i međunarodne standarde te primjere dobre prakse u očuvanju prirode (ekološko stanje)
poznavati načela i prakse sektora (npr. šumarstva, lovstva, vodnog gospodarstva, poljoprivrede) koji koriste prirodne resurse te njihove učinke na prirodu
određivati područja značajna za očuvanje svojti i staništa
definirati ciljeve i mjere očuvanja i sudjelovati u upravljanju svojtama, staništima i područjima
vrednovati značaj pojedinih područja za očuvanje svojti i staništa
procijeniti utjecaje biotičkih i abiotičkih čimbenika na funkcionalnost ekosustava (npr. onečišćenja, genetski modificiranih organizama invazivne vrste, klimatske promjene ...)
kreirati mjere ublažavanja negativnih utjecaja na prirodu
obraditi i procijeniti učinkovitosti provedbe strategija, planova, programa i mjera u očuvanju prirode
identificirati mjere i prioritete za očuvanje svojti i staništa (npr. ex situ zaštita, translokacija i reintrodukcija svojti te revitalizacija i restauracija staništa)
osmišljavati i sudjelovati u provođenju mjera ekološke/biološke revitalizacije i restauracije
primijeniti međunarodne i nacionalne prioritete, politike, strategije i zakonska rješenja u očuvanju prirode
procijeniti utjecaj zahvata, planova i programa na prirodu te predlagati mjere ublažavanja
sudjelovati u stvaranju politika, strategija i zakonskih rješenja u očuvanju prirode
izrađivati elaborate, izvješća i studije
9.
OPERATIVNI POSLOVI VEZANI ZA ZANIMANJA / RADNO MJESTO - PLANIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
opisati zahtjeve i karakteristike sastavnica okoliša (litosfera, pedosfera, biosfera, hidrosfera i atmosfera) i njihove međusobne odnose i utjecaje
primijeniti znanja iz biologije i ekologije u zaštiti okoliša
poznavati tvari (onečišćujuće, štetne, opasne), odgovarajuće metode za određivanje tvari, imisija i emisija koje izazivaju opterećenje i onečišćenje uslijed zahvata u okoliš
poznavati i procijeniti štetan utjecaj na okoliš, ekotoksičnih i radioaktivnih tvari, ionizirajućih zračenja, svjetlosnog onečišćenja i buke
poznavati i odabrati tehnike i mjere za sprječavanje opasnosti, štete i onečišćenja okoliša
poznavati i odabrati tehnike i mjere sanacije i vraćanja u prvotno stanje okoliša
definirati socio-kulturni okvir ugroženosti okoliša i njegove zaštite (npr. utjecaj socio-demografskih obilježja na ekološke stavove i ponašanja i sl.)
odrediti uzroke i posljedice čovjekova djelovanja na kulturni i prirodni okoliš
poznavati društvenu dimenziju interakcije čovjeka i okoliša te koristiti teorije i metode iz područja sociologije i etike okoliša u procjeni razloga ugroženosti okoliša i njegovoj zaštiti
određivati pokazatelje kakvoće okoliša
primjenjivati načela održivog razvoja u korištenju prirodnih dobara i energije
procijeniti stanje okoliša te razloge i stupnja njegove ugroženosti
odrediti pokazatelje kakvoće okoliša (biološki, fizikalni, kemijski, i drugi)
sudjelovati u procjeni utjecaja zahvata u okoliš
poznavati uvjete i načine provođenja praćenja (monitoring) stanja okoliša
identificirati opterećenja i onečišćenja okoliša uslijed sektorskih pritisaka i zahvata u okoliš (npr. promet, industrija)
sudjelovati u određivanju i primjeni mjera i tehnika zaštite od utjecaja opterećenja i onečišćenja okoliša
sudjelovati u izrađivanju stručnih elaborata, izvješća i studija s ciljem zaštite okoliša
sudjelovati u stvaranju politika, strategija i zakonskih rješenja u zaštiti okoliš
obraditi i procijeniti učinkovitosti provedbe strategija, planova, programa i mjera u zaštiti okoliša
primijeniti međunarodne i nacionalne prioritete, politike, strategije i zakonska rješenja u zaštiti okoliša
poznavati i primijeniti relevantne propise i dokumente, te primjere dobre prakse u procjeni stanja zaštite okoliša
određivati i provoditi sustav praćenja (monitoring) stanja okoliša
10.
OPERATIVNI POSLOVI VEZANI ZA ZANIMANJA / RADNO MJESTO - PRIMJENJIVANJE EKOLOGIJE U DRUGIM DJELATNOSTIMA
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
koristiti temeljna znanja o obnovljivim izvorima energije
odrediti metode sigurnog lova, označavanja te organizacije transporta divljih životinja
izrađivati upute za uzgoj živih organizama (ex situ)
primijeniti regulative i metode biološke kontrole patogena, štetnika, korova i njihovih vektora
upravljati biološkim zbirkama
surađivati i sudjelovati u interdisciplinarnim istraživanjima s ciljem razvoja gospodarskih djelatnosti
sudjelovati u gospodarenju prostorom i obnovljivim prirodnim resursima (npr. zemljišta, šume, vode, riblji fond, lovne vrste i dr.)
poznavati temeljna načela, praksu i legislativu sektora koji koriste prirodne resurse i prostor (npr. ribarstvo, šumarstvo, lovstvo, poljoprivreda, vodno gospodarstvo, prostorno planiranje) te njihove učinke na prirodu
sudjelovati u razvoju strategija, programa i projekata proizvodnje energije iz obnovljivih izvora
primijeniti temeljne principe održivog razvoja
regulirati primjenu biocidnih pripravaka
sudjelovati u identifikaciji bioloških forenzičkih nalaza
primijeniti znanja o zelenom turizmu i interpretirati prirodne vrijednosti
identificirati i pratiti utjecaje biotičkih i abiotičkih čimbenika na zdravlje ljudi
procijeniti učinke biotičkih i abiotičkih čimbenika na zdravlje ljudi
sudjelovati u zaštiti životinja, uključujući procjenu dobrobiti te u stvaranju uvjeta za držanje u zatočeništvu
sudjelovati u stvaranju uvjeta za uzgoj ostalih živih organizama (ex situ); (biljaka, protista, gljiva i sl.)
sudjelovati u razvoju metoda biološke kontrole patogena, štetnika i korova (npr. poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, javno zdravstvo)
procijeniti učinke biocidnih pripravaka na ekosustav
integrirati ključne kompetencije struke pri planiranju i provedbi ekološki održivih djelatnosti
primijeniti znanja iz ekologije pri planiranju i provedbi istraživanja iz društveno-humanističkog područja o socio-ekološkim razlozima i posljedicama ugroženosti okoliša te izradi mjera njegove zaštite (engl. environmental policy)
sudjelovati u osmišljavanju novih politika, strategija i zakonskih rješenja davanjem ekspertize iz područja ekologije
prikupljati, uređivati, katalogizirati, pravilno pohraniti i prezentirati biološke zbirke (zoološki i botanički vrtovi, muzeji, banke sjemena i gena i sl.)
11.
ADMINISTRATIVNI POSLOVI - PRIBAVLJANJE DOKUMENTACIJE I IZVJEŠTAVANJE U SKLADU SA ZAKONSKIM PROPISIMA I NORMAMA
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
pribavljati potrebnu dokumentaciju za obavljanje djelatnosti
pratiti promjene zakonskog okvira i normi
identificirati i primijeniti zakonski okvir i norme
izrađivati izvještaje i evidencije prema nadležnim tijelima
primijeniti propisanu metodologiju i stručno znanje u izradi izvješća
12.
ADMINISTRATIVNI POSLOVI - UPRAVLJANJE POSLOVNOM DOKUMENTACIJOM
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
oblikovati i napisati dopise, zapisnike, pozive, obavijesti, provedbena izvješća i druge službene dokumente vezane uz djelokrug rada
klasificirati, arhivirati podatke i izraditi sigurnosne kopije
voditi dnevnik aktivnosti te izrađivati i održavati baze podataka
izraditi, razvrstati, evidentirati i pohraniti poslovnu dokumentaciju (npr. dopise, ponude, ugovore, račune, tehničku dokumentaciju, fotografije)
13.
ADMINISTRATIVNI POSLOVI - PRONALAŽENJE IZVORA FINANCIRANJA KROZ PRIJAVE NA NATJEČAJE
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
pribaviti financijska sredstva
osmisliti projekt i pripremiti natječajnu dokumentaciju
pratiti natječaje i relevantne objave
prikupiti potrebne natječajne podatke
sudjelovati u prijavama na natječaje i izradi natječajne dokumentacije
14.
KOMERCIJALNI POSLOVI - PLASIRANJE PROIZVODA I USLUGA
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
analitički promišljati i logično zaključivati pri analizi potreba tržišta i osmišljavanju proizvoda i usluga
primijeniti prodajne i pregovaračke vještine u procesu plasmana proizvoda i usluga
izraditi financijske kalkulacije
prepoznati i procijeniti mogućnosti plasmana proizvoda i usluga
analizirati potrebe tržišta
osmisliti i plasirati proizvode i usluge
komunicirati s tržišnim dionicima
primijeniti komunikacijske i prezentacijske vještine u komunikaciji s tržišnim dionicima
sudjelovati u kreiranju promotivnih materijala
15.
KOMUNIKACIJA I SURADNJA S DRUGIMA - KOMUNICIRANJE I SURADNJA UNUTAR TIMA/ORGANIZACIJE
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
objasniti i raspodijeliti radne zadatke između članova tima/organizacije
surađivati u radnim procesima i aktivnostima tima/organizacije
primijeniti poslovni bon-ton i poslovnu etiku
poticati dijalog svih članova tima/organizacije međusobno
informirati, delegirati i koordinirati
sažeti informacije i prenijeti ih timu/organizaciji
poticati timski rad i otvorenu komunikaciju
16.
KOMUNIKACIJA I SURADNJA S DRUGIMA - KOMUNICIRANJE I SURADNJA S VANJSKIM DIONICIMA
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
interpretirati biološke i ekološke teme za različite dionike
prenositi i usvajati znanja korisna za osobni i poslovni razvoj, svoj i tima/organizacije
komunicirati i surađivati sa članovima multidisciplinarnog tima
izgraditi mrežu kontakata s ciljem osobnog i poslovnog razvoja (engl. networking)
informirati i educirati stručnu javnost, građanstvo i ostale dionike (javne rasprave, mediji, web, tribine) o aktualnim temama u ekologiji
pružati savjete i smjernice u skladu s pravilima struke
popularizirati struku i znanost
komunicirati i surađivati s vanjskim stručnjacima/suradnicima i nadležnim tijelima
poticati međunarodnu suradnju i umrežavanje
zastupati organizaciju na nacionalnim i međunarodnim sastancima te konferencijama
predstaviti rezultate znanstvenog/stručnog istraživanja znanstvenoj/stručnoj i široj javnosti
pravilno primijeniti stručnu terminologiju
17.
ISTRAŽIVANJA, RAZVOJNI POSLOVI, INOVACIJE - OSMIŠLJAVANJE I UVOĐENJE NOVIH KONCEPATA
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
osmisliti ideju i koncept projekta
pratiti i analizirati relevantnu stručnu i znanstvenu literaturu
zaštiti intelektualno vlasništvo i/ili objaviti rezultate
razvijati nove koncepte i istraživačke metode
primijeniti visoku razinu inovativnosti, kreativnosti i samostalnosti u osmišljavanju novih koncepata
procijeniti projektne izazove (znanstvene, stručne)
argumentirano donositi ocjene, zaključke i prijedloge za unapređenje područja rada/struke
razviti samopouzdanje i samokritičnost
pronalaziti i iskorištavati informacije o intelektualnom vlasništvu
izraditi znanstveni ili stručni članak po pravilima struke
pripremiti recenziju stručnog izvješća i znanstvenog članka
komunicirati s recenzentima u svrhu unaprjeđenja izvještaja ili članka
18.
ISTRAŽIVANJA, RAZVOJNI POSLOVI, INOVACIJE - CJELOŽIVOTNO USAVRŠAVANJE I PRENOŠENJE ZNANJA
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
pratiti, usvajati i primjenjivati nove znanstvene i tehnološke trendove
razviti potrebu za stalnim usavršavanjem
koristiti i kreirati platforme za razmjenu znanja
primijeniti metode poučavanja u cjeloživotnom obrazovanju
organizirati i sudjelovati na znanstvenim i stručnim skupovima i radionicama
19.
OSIGURANJE KVALITETE - PLANIRANJE, PROVOĐENJE I KONTROLIRANJE KVALITETE
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
razumjeti postupke akreditacije
primijeniti metode zaštite i čuvanja povjerljivih podataka
primjenjivati profesionalnu etiku i odgovornost sukladno normama struke
izrađivati sigurnosne kopije
provoditi samoprocjenu i vrednovanje te donositi zaključke o mjerama za poboljšanje
provoditi postupke samovrednovanja
definirati kriterije i indikatore kvalitete radnog procesa
primjenjivati interne pravilnike i protokole (organizacijska kvaliteta, pridržavanje rokova i dr.)
primjenjivati zakonsku regulativu, norme, standarde, preporuke, etički kodeks i primjere dobre prakse
planirati kvalitetu proizvoda, usluga, procesa, projekta
kontinuirano pratiti razvoj struke i tehnološki razvoj
20.
ZAŠTITA ZDRAVLJA I OKOLIŠA - PROVOĐENJE MJERA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
definirati sigurnosne procedure specifične za djelokrug rada
primijeniti mjere zaštite na radu, dobre laboratorijske prakse i rada na siguran način
osposobljavati se i usavršavati za rad na siguran način
sudjelovati u izradi operativnih planova upravljanja rizicima
provoditi mjere za rad na siguran način
poznavati propise o ispravnom postupanju s biološkim i kemijskim materijalima
21.
ZAŠTITA ZDRAVLJA I OKOLIŠA - PROVOĐENJE MJERA ZA OČUVANJE OKOLIŠA
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
pružiti prvu pomoć
primijeniti principe učinkovitog korištenja energije
provoditi važeću regulativu s aspekta zaštite okoliša
poznavati propise o ispravnom zbrinjavanju dotrajale opreme i otpada
predlagati i primjenjivati mjere ublažavanja štetnih utjecaja radnih procesa na okoliš
22.
STRUČNI POSLOVI EKOLOGA/EKOLOGINJE (STRUČNI RAD) - PROVOĐENJE ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA (MONITORING) EKOSUSTAVA
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
upravljati temeljnim znanjima i stručnom terminologijom iz različitih disciplina biologije i ekologije te osnova ostalih prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti u očuvanju prirode
primijeniti spoznaje i zakonitosti o građi, nomenklaturi, taksonomiji, evoluciji, filogeniji, genetici i ekologiji virusa, subviralnih čestica, prokatiota i eukariota
sintetizirati znanja iz autekologije, populacijske ekologije, sinekologije, geoekologije i holekologije
sintetizirati znanja o odnosima i procesima terestričke i akvatičke ekologije kroz sinergiju biotičkih i abiotičkih čimbenika te ekologije mikrorganizama, fitoekologije, zooekologije i humane ekologije
primijeniti spoznaje o ekološkim zakonitostima u prirodi kroz razumijevanje procesa kruženja tvari i energije u prirodi te biogeokemijskih ciklusa
primijeniti spoznaje i zakonitosti iz matematike, kemije, fizike, geologije, geografije
primijeniti gospodarenje prirodnim dobrima, uz odgovarajuću zaštitu prirode i okoliša te primijeniti koncepte održivog razvoja
koristiti temeljna znanja ekoinženjerstva te poznavati socio-kulturnu (socio-ekonomsku) dimenziju interakcije čovjeka i okoliša
primijeniti napredne računalne programe u kreiranju baza, analizi podataka i obradi rezultata
23.
STRUČNI POSLOVI EKOLOGA/EKOLOGINJE (STRUČNI RAD) - OSOBNO USAVRŠAVANJE, UNAPRJEĐENJE STRUKE I PROMOCIJA INSTITUCIJE
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kompetencije
kreirati i odgovorno primijeniti principe istraživačkog rada
primijeniti sveobuhvatni pristup i sustavno promišljanje
djelovati u skladu s društvenom odgovornosti i građanskom svijesti
primijeniti osnove rada na računalu
preuzeti odgovornost, donositi odluke, predvidjeti ishode i posljedice
primijeniti osnove poslovnih i upravljačkih vještina te financijske pismenosti
primjenjivati moralna i etička načela te pravila struke
razvijati analitičko i kritičko promišljanje te logično zaključivanje
razvijati analitičke vještine
razvijati sposobnost apstraktnog razmišljanja
razvijati pedantnost i strpljivost
razvijati sposobnost izdvajanja bitnog od nebitnog
razvijati kritičnost i samokritičnost
razvijati organiziranost, temeljitost i točnost
razvijati inovativnost, intuitivnost, kreativnost i samostalnost
iskazivati samomotiviranost za daljnjim usavršavanjem
primijeniti organizacijske, prezentacijske i komunikacijske vještine
poticati timski rad i umrežavanje
uvažavati različitosti i multikulturalnost
razviti vještinu konciznog pisanog izražavanja
govoriti i pisati strani jezik (engleski C1/C2) uz poznavanje i drugog stranog jezika (B1/C1)
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Ekolog/Ekologinja
Datum upisa
17.11.2021
Vrijedi do
31.12.2028
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje