Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tehničar/tehničarka u građevinarstvu

Razina HKO
4.2
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3112.38.4 Građevinski tehničar/građevinska tehničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3112 Tehničari/tehničarke za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Tehničar/tehničarka u građevinarstvu je osoba koja, u svojstvu suradnika ovlaštenog inženjera građevinarstva, obavlja poslove projektiranja i građenja građevinskih objekata u visokogradnji i niskogradnji kao što su npr.: izrada tekstualnih i grafičkih priloga projektne dokumentacije, specifikacija materijala, izrada, praćenje i kontrola napretka u građenju upravljanje resursima na gradilištu, izrada, stručno tumačenje i arhiviranje dokumentacije na gradilištu.

Tehničar/tehničarka u građevinarstvu samostalno vodi jednostavne radove i građenje jednostavnih građevina sukladno važećoj regulativi.

Posao tehničara/tehničarke u građevinarstvu obavlja se u projektantskim uredima te na gradilištu.

Posao tehničara/tehničarke u građevinarstvu zahtjeva visoku organiziranost i sistematičnost te su nužna opća i specijalizirana znanja iz matematike i informatike

Uvjeti rada

Posao tehničar/tehničarke u građevinarstvu obavlja se u projektantskim uredima te na gradilištu. U prvotnom slučaju izložen je radu pod umjetnom rasvjetom te dugotrajnim sjedenjem, a u slučaju rada na gradilištu moguća je pojava ekstremnijih uvjeta rada, prvenstveno izloženost visokim ili niskim temperaturama.

Skupovi kompetencija (11)
1.
Imanje pozitivnog odnosa prema radu za obavljanje poslova projektiranja i građenja
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Posjedovati tendencije cjeloživotnog učenja, inovacija i praćenja novih tehnologija
Organizirati provedbu radnih zadataka
Poznavati i razumjeti inovacijske procese
Inovativno razmišljati u okviru postojećeg okruženja
Pravovremeno izvršavati radne zadatke
Samostalno obavljati radne zadatke
Odgovorno obavljati radne zadatke
2.
Priprema i planiranje te obavljanje poslova projektiranja i građenja
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analitički promišljati pripremu i način provedbe radnih zadataka
Kreirati i održati čistoću i funkcionalnost radnog mjesta
Planirati i osigurati resurse potrebne za provedbu radnih zadataka na radnom mjestu
Samostalno ugovoriti jednostavne radove i građenje jednostavnih građevina.
Samostalno voditi jednostavne radove (pripremne, zemljane, konstruktorske, instalaterske završne radova te ugradnje građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) sukladno važećoj regulativi.
Samostalno voditi radove na energetskoj ovojnici zgrade sukladno projektu.
Samostalno uzeti uzorke i provesti mjerenja na terenu potrebna za laboratorijska ispitivanja.
Samostalno voditi izvođenje jednostavnih građevina sukladno važećoj regulativi.
Voditi zapisnike i izraditi fotodokumentaciju za dokumentiranje faza izgradnje, količina i dr..
Provjeriti dokaznice mjera izvođača.
Kontinuirano sudjelovati u stvaranju adekvatnog i kvalitetnog revizijskog traga.
Fleksibilno se prilagoditi promjenama u unutrašnjoj i vanjskoj projektnoj okolini.
Raditi u timovima.
Sudjelovati u provedbi radnih zadataka na način siguran za sebe, suradnike i okolinu
3.
Priprema i izrada tekstualnih dijelova projektne dokumentacije
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Urediti tekst i tekstualne priloge u standardnim računalnim alatima za obradu slike i teksta (kao npr. MS Office)
Urediti tekst i tekstualne priloge idejnog projekta i ostale dokumentacije prema smjernicama projektanta.
Urediti tekst i tekstualne priloge glavnog projekta i ostale dokumentacije prema smjernicama projektanta u visokogradnji i niskogradnji.
Izraditi dokaznicu mjera (količinskog dijela troškovnika za objekte visokogradnje i niskogradnje).
Samostalno formatirati troškovnike.
Urediti tekst i tekstualne priloge izvedbenog projekta prema smjernicama projektanta.
4.
Priprema i izrada grafičkih priloga projektne dokumentacije
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraziti se pomoću prostoručnog i tehničkog crtanja koristeći pribor
Izraziti se pomoću računalnih alata za tehničko crtanje (kao npr. alati iz Autodesk paketa)
Izraditi grafičke priloge idejnog projekta i ostale dokumentacije prema smjernicama projektanta u 2D i 3D formatu.
Smjestiti građevinske objekte na zadanu mikrolokaciju prema smjernicama projektanta.
Izraditi grafičke priloge glavnog projekta i ostale dokumentacije prema smjernicama projektanta u 2D i 3D formatu.
Izraditi grafičke priloge izvedbenog projekta prema smjernicama projektanta u 2D i 3D formatu.
Izraditi planove oplate prema smjernicama projektanta.
Izraditi planove armature prema smjernicama projektanta.
5.
Priprema i izrada BIM modela
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraziti se pomoću računalnih alata koji podržavaju BIM tehnologiju
Izraditi BIM modele na razini idejnog projekta prema smjernicama projektanta.
Izraditi BIM modele na razini glavnog projekta prema smjernicama projektanta.
Izraditi BIM modele na razini izvedbenog projekta prema smjernicama projektanta.
Koristiti BIM model za praćenje radova na gradilištu.
6.
Planiranje i kontrola ugradnje odabranih materijala
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u kontroli kvalitete pri isporuci materijala
Sudjelovati u kontroli kvalitete pri ugradnji materijala
Predložiti materijale u izgradnji uvažavajući njihovu kvalitetu, ekonomičnost upotrebe te mogućnost recikliranja i ponovne upotrebe prema smjernicama projektanta.
Proaktivno pratiti i naručiti materijale za gradilište.
Sudjelovati u organizaciji i dopremi te skladištenju materijala na gradilište.
7.
Planiranje i praćenje napretka u građenju
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razraditi elemente projekata organizacije građenja uz pomoć inženjera.
Definirati opseg projektnih aktivnosti građenja uz pomoć inženjera.
Sudjelovati u izradi vremenskih planova izvođenja radova.
Sudjelovati u izradi financijskih planova izvođenja radova.
Sudjelovati u izradi plana opskrbe gradilišta.
Sudjelovati u praćenju i kontroli fizičkog napretka radova na gradilištu (ažuriranje i replaniranje postojećih planova).
8.
Planiranje i praćenje rasporeda resursa tijekom građenja
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Proaktivno planirati potrebe za radnicima na gradilištu.
Proaktivno planirati i organizirati radne zadatke za radnike i podizvođače na gradilištu uz pomoć inženjera.
Voditi evidencije radnika na gradilištu.
Pratiti potrošnju sredstava za rad.
Osigurati sredstva za rad na pravodoban način.
9.
Izrada, stručno tumačenje i arhiviranje dokumentacije na gradilištu
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u vođenju građevinskog dnevnika i izradi građevinske knjige.
Samostalno tumačiti projektnu dokumentaciju.
Sudjelovati u izradi ponudbene dokumentacije.
Organizirati i arhivirati dokumentaciju u projektantskom uredu i na gradilištu.
10.
Primjena komunikacijskih vještina pri obavljanju poslova projektiranja i građenja
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti osnovna pravila poslovne komunikacije.
Odabrati i primijeniti adekvatne komunikacijske kanale u ovisnosti o primatelju i strukturi informacija.
Sudjelovati u rješavanju konfliktnih situacija.
Preuzeti inicijativu i proaktivno riješiti probleme.
11.
Zaštita zdravlja i okoliša na radu
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pružiti prvu pomoć
Primijeniti mjere zaštite na radu u svojoj radnoj okolini
Sudjelovati u primjeni mjera zaštite okoliša i ekoloških standarda
Sudjelovati u radu s opasnim materijalima na siguran način
Primijeniti mjere protupožarne zaštite
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (16)
1.
Samostalna organizacija vlastitog rada
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Posjedovati tendencije cjeloživotnog učenja, inovacija i praćenja novih tehnologija
Organizirati provedbu radnih zadataka
Poznavati i razumjeti inovacijske procese
Inovativno razmišljati u okviru postojećeg okruženja
Analitički promišljati pripremu i način provedbe radnih zadataka
Pravovremeno izvršavati radne zadatke
Samostalno obavljati radne zadatke
Odgovorno obavljati radne zadatke
2.
Pripremanje tekstualnih dijelova projektne dokumentacije te pripremanje grafičkih priloga projektne dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Urediti tekst i tekstualne priloge u standardnim računalnim alatima za obradu slike i teksta (kao npr. MS Office)
Izraziti se pomoću prostoručnog i tehničkog crtanja koristeći pribor
Izraziti se pomoću računalnih alata za tehničko crtanje (kao npr. alati iz Autodesk paketa)
Izraziti se pomoću računalnih alata koji podržavaju BIM tehnologiju
3.
Sudjelovanje u izradi idejnog projekta, idejnih rješenja i analize prostornih mogućnosti
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Urediti tekst i tekstualne priloge idejnog projekta i ostale dokumentacije prema smjernicama projektanta.
Izraditi grafičke priloge idejnog projekta i ostale dokumentacije prema smjernicama projektanta u 2D i 3D formatu.
Smjestiti građevinske objekte na zadanu mikrolokaciju prema smjernicama projektanta.
Izraditi BIM modele na razini idejnog projekta prema smjernicama projektanta.
4.
Sudjelovanje u izradi glavnog projekta i ostale projektne dokumentacije (elaborati, projekti sanacija, adaptacija i rekonstrukcija)
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Urediti tekst i tekstualne priloge glavnog projekta i ostale dokumentacije prema smjernicama projektanta u visokogradnji i niskogradnji.
Izraditi grafičke priloge glavnog projekta i ostale dokumentacije prema smjernicama projektanta u 2D i 3D formatu.
Izraditi BIM modele na razini glavnog projekta prema smjernicama projektanta.
Predložiti materijale u izgradnji uvažavajući njihovu kvalitetu, ekonomičnost upotrebe te mogućnost recikliranja i ponovne upotrebe prema smjernicama projektanta.
5.
Sudjelovanje u izradi troškovnika
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Izraditi dokaznicu mjera (količinskog dijela troškovnika za objekte visokogradnje i niskogradnje).
Samostalno formatirati troškovnike.
6.
Sudjelovanje u izradi izvedbenog projekta
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Urediti tekst i tekstualne priloge izvedbenog projekta prema smjernicama projektanta.
Izraditi grafičke priloge izvedbenog projekta prema smjernicama projektanta u 2D i 3D formatu.
Izraditi planove oplate prema smjernicama projektanta.
Izraditi planove armature prema smjernicama projektanta.
Izraditi BIM modele na razini izvedbenog projekta prema smjernicama projektanta.
7.
Samostalno vođenje jednostavnih radova i građenja jednostavnih građevina
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno ugovoriti jednostavne radove i građenje jednostavnih građevina.
Samostalno voditi jednostavne radove (pripremne, zemljane, konstruktorske, instalaterske završne radova te ugradnje građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) sukladno važećoj regulativi.
Samostalno voditi radove na energetskoj ovojnici zgrade sukladno projektu.
Samostalno uzeti uzorke i provesti mjerenja na terenu potrebna za laboratorijska ispitivanja.
Samostalno voditi izvođenje jednostavnih građevina sukladno važećoj regulativi.
8.
Sudjelovanje u izradi dinamičkog plana izvođenja radova na gradilištu
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Razraditi elemente projekata organizacije građenja uz pomoć inženjera.
Definirati opseg projektnih aktivnosti građenja uz pomoć inženjera.
Sudjelovati u izradi vremenskih planova izvođenja radova.
Sudjelovati u izradi financijskih planova izvođenja radova.
Sudjelovati u izradi plana opskrbe gradilišta.
9.
Sudjelovanje u organizaciji resursa potrebnih za provedbu aktivnosti na gradilištu
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Proaktivno pratiti i naručiti materijale za gradilište.
Proaktivno planirati potrebe za radnicima na gradilištu.
Proaktivno planirati i organizirati radne zadatke za radnike i podizvođače na gradilištu uz pomoć inženjera.
10.
Sudjelovanje u praćenju i kontroli dinamike izvođenja radova na gradilištu
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Koristiti BIM model za praćenje radova na gradilištu.
Sudjelovati u praćenju i kontroli fizičkog napretka radova na gradilištu (ažuriranje i replaniranje postojećih planova).
11.
Sudjelovanje u operativnim poslovima na gradilištu
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Voditi zapisnike i izraditi fotodokumentaciju za dokumentiranje faza izgradnje, količina i dr..
Provjeriti dokaznice mjera izvođača.
Sudjelovati u organizaciji i dopremi te skladištenju materijala na gradilište.
Voditi evidencije radnika na gradilištu.
Sudjelovati u vođenju građevinskog dnevnika i izradi građevinske knjige.
Samostalno tumačiti projektnu dokumentaciju.
12.
Sudjelovanje u izradi ponuda i postupcima ugovaranja
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Sudjelovati u izradi ponudbene dokumentacije.
13.
Upravljanje dokumentacijom
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Kontinuirano sudjelovati u stvaranju adekvatnog i kvalitetnog revizijskog traga.
Organizirati i arhivirati dokumentaciju u projektantskom uredu i na gradilištu.
14.
Samostalna nabava sredstava za rad
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Pratiti potrošnju sredstava za rad.
Osigurati sredstva za rad na pravodoban način.
15.
Komunikacija sa suradnicima i naručiteljima
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Fleksibilno se prilagoditi promjenama u unutrašnjoj i vanjskoj projektnoj okolini.
Raditi u timovima.
Primijeniti osnovna pravila poslovne komunikacije.
Odabrati i primijeniti adekvatne komunikacijske kanale u ovisnosti o primatelju i strukturi informacija.
Sudjelovati u rješavanju konfliktnih situacija.
Preuzeti inicijativu i proaktivno riješiti probleme.
16.
Zaštita zdravlja i okoliša na radu
Datum evidencije u Registar HKO
17.11.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
pružiti prvu pomoć
Primijeniti mjere zaštite na radu u svojoj radnoj okolini
Sudjelovati u primjeni mjera zaštite okoliša i ekoloških standarda
Sudjelovati u radu s opasnim materijalima na siguran način
Primijeniti mjere protupožarne zaštite
Sudjelovati u provedbi radnih zadataka na način siguran za sebe, suradnike i okolinu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar/tehničarka u građevinarstvu
Datum upisa
17.11.2021
Vrijedi do
6.4.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje