Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Ekološki tehničar/Ekološka tehničarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3111.21.4 Kemijski tehničar/kemijska tehničarka analitičkih sustava

3111.29.4 Kemijski tehničar/kemijska tehničarka

3116.43.4 Tehničar/tehničarka pripreme i obrade vode

3116.53.4 Kemijsko-tehnološki tehničar/kemijsko-tehnološka tehničarka

3116.96.4 Prehrambeni tehničar/prehrambena tehničarka

3211.19.4 Ekološki tehničar/ekološka tehničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311 Tehničko-tehnološki tehničari/tehničko-tehnološke tehničarke

3.31.313 Tehničari/tehničarke za nadzor proizvodnje

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Ekološki tehničar / ekološka tehničarka radi u industrijskim, obrtnim, uslužnim i komunalnim djelatnostima, javnim ustanovama za zaštitu okoliša, ustanovama za nadzor u području zaštite okoliša te znanstveno-istraživačkim, kontrolnim i ispitnim laboratorijima.

Samostalno obavlja poslove koji su u njegovoj nadležnosti i u skladu s njegovim znanjem, poštujući i primjenjujući sva pravila, upute i procedure tvrtke te pravila i pozitivne zakonske propise koji se temelje na zaštiti okoliša i zaštiti zdravlja.

Posebnost ekološkog tehničara / ekološke tehničarke očituje se u razumijevanju načela zaštite okoliša kao i u mogućnosti objedinjavanja svih uvjeta zaštite okoliša unutar svakodnevnog rada. Navedeno se najviše odražava na radnom mjestu unutar industrijske i/ili obrtničke proizvodnje, uslužnih i komunalnih djelatnosti,  gdje ekološki tehničar / ekološka tehničarka obavlja provjeru cjelokupnog proizvodnog procesa od zaprimanja i analiziranja ulaznih sirovina i reagensa do analize izlaznog produkta i proizvoda, s naglaskom da je u skladu sa stečenim kompetencijama u mogućnosti odrediti otpadne materijale i nusproizvode iz proizvodnog procesa te procijeniti mogućnost njihove oporabe.

Rad uključuje širi spektar djelovanja te podrazumijeva poznavanje osnova prirodnih (kemija, biologija, geologija, fizika i matematika) i tehničkih (kemijsko inženjerstvo, geološko inženjerstvo, strojarstvo, građevinarstvo, elektrotehnika, metalurgija) znanosti. 

Ekološki tehničar u svom poslu surađuje s različitim stručnjacima, ali ponajprije s onima koji djeluju u području kemijske, prehrambene, farmaceutske i kozmetičke industrije, zaštiti prirode i okoliša, geologiji, rudarstvu, energetici, vodoprivredi, građevinarstvu, metalurgiji, elektrotehnici, strojarstvu, agronomiji, šumarstvu i sl. Suradnja sa različitim strukama i područjima najbolje se ogleda u područjima gospodarskih zahvata u okoliš, izgradnje i rada postrojenja, pri čemu ekološki tehničar primjenjuje stečene kompetencije monitoringa različitih emisija i imisija u okoliš.

Stečene kompetencije omogućuju ekološkom tehničaru / ekološkoj tehničarki provođenje kemijskih i mikrobioloških analiza bilo na terenu bilo u kontrolnim i ispitnim laboratorijima. Radno mjesto ekološkog tehničara / ekološke tehničarke zadovoljava nove zahtjeve tržišta rada jer se svojim kompetencijama proteže izvan dosadašnjih uvjetnih granica određenog postrojenja, ulazeći pritom u okoliš gdje sudjeluje u praćenju njegovog stanja, provođenju zaštite i sanacije uzrokovane onečišćenjem.

Radno mjesto ekološkog tehničara / ekološke tehničarke vezano je za: industrijsku i/ili obrtničku proizvodnju, uslužne i komunalne djelatnosti, javne i znanstveno-istraživačke ustanove za zaštitu okoliša, ustanove za nadzor u području zaštite okoliša te kontrolne i ispitne  laboratorije.

.

Uvjeti rada

Rad se odvija i u zatvorenim i u otvorenim prostorima i može biti planira u smjenama, ovisno o opsegu i vrstama poslova.

Zatvoreni prostori vezani su za pogonske jedinice industrijske i/ili obrtničke proizvodnje, prostorije laboratorija te uredske prostorije javnih i privatnih ustanova. Uvjete rada u zatvorenim prostorima u najvećoj mjeri karakteriziraju (određuju) dugotrajno sjedenje ili stajanje te povremeno podizanje tereta; umjetna rasvjeta i ventilacija; izloženost buci i vibracijama te utjecajima elektromagnetskog zračenja te izloženost opasnim kemikalijama i profesionalnim alergenima.  

Otvoreni prostori vezani su za terenski rad u prirodi i dislociranim pogonskim dijelovima industrijske i/ili obrtničke proizvodnje te ne stacionarnim pogonskim jedinicama. Uvjete rada u otvorenim prostorima u najvećoj mjeri karakteriziraju (određuju) izloženost atmosferilijama, visokim i niskim temperaturnim uvjetima (ovisno o godišnjem dobu) i prirodnim izvorima štetnih tvari te onečišćenjima koja su u okoliš dospjela ljudskim djelovanjem. Također osnovne karakteristike terenskog rada su dugotrajnije hodanje te sagibanje ili čučanje, podizanje tereta, posebice u obavljanju poslova nadzora, uzimanja uzoraka, mjerenja i motrenja te rad na visini.

Uvjeti rada podliježu obaveznoj primjeni propisima zaštite na radu, uporabi zaštitne radne odjeće i obuće te ostalih sredstava osobne zaštite.

Uvjeti rada mogu uključivati i ishođenje zasebnih certifikata ovisno o zahtjevu radnoga mjesta i posebnim uvjetima rada te specifičnosti zaduženja propisanim radnim mjestom (sanitarna iskaznica, odgovorna osoba za rad s kemikalijama i sl.).

Skupovi kompetencija (7)
1.
Praćenje onečišćenja okoliša određivanjem karakterističnih fizikalnih, kemijskih i bioloških parametara
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Evidentirati stanje zaštićenih prirodnih područja i drugih zaštićenih vrijednosti
Provoditi mjere zaštite zaštićenih prirodnih područja i drugih zaštićenih vrijednosti
Informirati nadležna tijela o kršenjima mjera zaštite u zaštićenim područjima
Sudjelovati u organizaciji pravilnog održavanja, zaštite i korištenja zaštićenih područja
Sudjelovati u promociji zaštićenih područja i pomoći vlasnicima i korisnicima zaštićenih područja
2.
Provođenje i kontroliranje industrijskih procesa s naglaskom na zaštitu i očuvanje lokalnog i globalnog okoliša
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi industrijski proces prema radnim uputama
Motriti industrijski proces praćenjem stanja karakterističnih veličina procesa
Rukovati strojevima i uređajima industrijskog procesa
Izdvajati nusproizvode i otpad iz industrijskih procesa
Mjeriti vrijednosti emisija otpadnih tvari u zrak, vodu i tlo značajnih industrijskih procesa
Provjeravati ispravnost sustava za zbrinjavanje otpadnih procesnih struja
Sudjelovati u optimiziranju potrošnje resursa u industrijskim postrojenjima
Sudjelovati u procjenjivanju mogućih opasnosti i izvora onečišćenja tijekom provedbe industrijskog procesa
Osigurati uvjete skladištenja za materijale, sirovine, ambalažu, gotove proizvode i otpad
3.
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odrediti status otpada
Kategorizirati otpad po ključnim brojevima
Identificirati posebne kategorije otpada
Zaprimati otpad i provjeravati prateću dokumentaciju o dovezenom otpadu
Sudjelovati u organizaciji sakupljanja, transporta i prekograničnog prometa otpadom sukladno zakonskim propisima
Primijeniti postupke skladištenja otpada po kategoriji, svojstvima, i agregatnom stanju sukladno zakonskoj regulativi
Provesti postupke oporabe i zbrinjavanja otpada iz industrijskih procesa
Protumačiti postupke oporabe i zbrinjavanja otpada s ciljem iskorištenja materijalnih i energetskih svojstava
Kontrolirati postupke oporabe i zbrinjavanja otpada praćenjem specifičnih parametara
Sudjelovati u postupcima sanacije okoliša
Interpretirati i usporediti osnovne tehnologije pročišćavanja otpadnih voda i mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja
4.
Održavanje kvalitete proizvoda i usluga u području rada ekološkog tehničara
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi evidenciju materijala, sirovina, ambalaže, gotovih proizvoda, otpada i njihovih skladišta
Voditi dokumentaciju uzorkovanja i okolišnih parametara
Voditi dokumentaciju analiza u skladu s radnim uputama
Primijeniti standardne operativne postupke i radne upute sustava kvalitete i zaštite okoliša
Voditi propisanu dokumentaciju otpadnih i opasnih tvari sukladno zakonskim propisima
Voditi evidenciju praćenja parametara kontrole postupaka oporabe i zbrinjavanja otpada
Koristiti interne procedure i radne upute za provjeru ispravnosti opreme i pribora u skladu s uputama proizvođača
Primjenjivati certificirani pribor i opremu
Primjenjivati načelo sljedivosti
Primjenjivati interne procedure i radne upute u skladu sa zakonskim i internim propisima
Objasniti sustave kontrole kvalitete upravljanja dokumentacijom i osposobljenosti u laboratorijima
Primjenjivati dobru laboratorijsku i proizvođačku praksu
Provoditi samovrednovanje i vrednovanje rada, opreme i usluge s ciljem utvrđivanja nesukladnosti
Sudjelovati u pripremi izvješća o nesukladnom radu
Voditi evidenciju radnih uputa i procedura rada
Provjeravati sukladnost sirovina, materijala i proizvoda s navedenim specifikacijama
5.
Primjenjivanje zakona povezanih sa zaštitom okoliša, zakonskih propisa zaštite na radu i zaštite od požara
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Objasniti načela zaštite okoliša i prirode u okviru koncepta održivog razvitka, sustava zaštite sastavnica okoliša od utjecaja opterećenja emisija otpadnih tvari u zrak, vodu i tlo te zahtjeva ekološke mreže
Razmotriti tehnologije obnovljivih energetskih izvora, utjecaje prometnog sektora i energetske učinkovitosti
Odrediti emisije otpadnih tvari u skladu sa zahtjevima praćenja stanja u okolišu
Razlikovati zahtjeve za monitoring zaštićenih prirodnih područja i drugih zaštićenih vrijednosti
Sudjelovati u procjeni stanja okoliša i zaštićenih prirodnih vrijednosti te zahtjeva ekološke mreže
Primjenjivati zakonske propise o sigurnosti i zaštiti na radu, zaštiti okoliša i zaštiti od požara te druge standarde iz djelokruga svog rada
Sudjelovati u provođenju odluka iz komunalnoga gospodarstva
Objasniti pojmove, načela, ciljeve i strateške dokumente održivog gospodarenja otpadom
Sudjelovati u donošenju mjera za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš
Sudjelovati u procjeni kakvoće voda
Identificirati zahtjeve za zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju
Objasniti pojmove i načela vodnog gospodarstva i zaštite vodnog dobra
Identificirati standarde kakvoće voda za površinske, priobalne vode i podzemne vode
Objasniti zahtjeve skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda
Identificirati zahtjeve za sukladnost s propisima i sigurnosnim zahtjevima za rad laboratorija
Upotrebljavati propisanu sigurnosnu i zaštitnu opremu u skladu sa zahtjevima na radnom mjestu
6.
Primjenjivanje metodologije analitičkog postupka, laboratorijskih vještina i pravila rada u fizikalnim, kemijskim i biokemijskim i mikrobiološkim laboratorijima
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremati materijale, sirovine, reagense, ambalažu i druga sredstva potrebna za rad
Odabrati i osigurati uvjete prikladnog načina transporta mjernih instrumenata, pribora i uzoraka nužnih za provedbu terenskog rada
Uzimati uzorke iz industrijskih procesa i okoliša
Pripremati uzorke na mjestu uzorkovanja za transport do laboratorija
Skladištiti prikupljene uzorke prema njihovim svojstvima
Pripremati uzorke za provođenje laboratorijskih analiza
Pripremati reagense i druga sredstva potrebna za analizu
Provoditi kemijske, fizikalno-kemijske ili mikrobiološke analize primjenom standardnih operativnih postupaka i radnih uputa
Provesti određivanja osnovnih parametara štetnih tvari u otpadu
Odrediti osnovne i indikatorske parametre vode za ljudsku potrošnju propisanim metodama
Odrediti osnovne pokazatelje onečišćenja u otpadnim vodama propisanim metodama
Provjeravati sukladnost proizvoda s definiranim specifikacijama
Provjeravati sukladnost sirovina s definiranim specifikacijama
7.
Primjenjivanje informatičkih, komunikacijskih i organizacijskih vještina u vođenju administrativnih poslova i radu s kolegama i strankama
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
Primjenjivati informacijsko-komunikacijske tehnologije za vođenje administrativnih poslova
Surađivati u osiguranju pristupa informacijama o okolišu i sudjelovanju javnosti u pitanjima okoliša
Sudjelovati u pripremi izvješća, unosu podataka u informacijski sustav gospodarenja otpadom, izradi edukacijskih materijala i edukaciji ciljanih skupina
Poznavati verbalnu i pisanu poslovnu komunikaciju na hrvatskom jeziku pri komunikaciji sa suradnicima, strankama i ostalim dionicima iz područja rada
Primjenjivati verbalnu i pisanu poslovnu komunikaciju na barem jednom stranom jeziku
Primjenjivati pravila komunikacije putem elektroničkih medija
Surađivati sa svim dionicima poslovnog procesa
Pružati podršku timu u svrhu postizanja zajedničkih ciljeva brzo i učinkovito
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (12)
1.
Rukovanje materijalima, sirovinama, ambalažom, gotovim proizvodima i otpadom
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Osigurati uvjete skladištenja za materijale, sirovine, ambalažu, gotove proizvode i otpad
Pripremati materijale, sirovine, reagense, ambalažu i druga sredstva potrebna za rad
Voditi evidenciju materijala, sirovina, ambalaže, gotovih proizvoda, otpada i njihovih skladišta
2.
Uzorkovanje i priprema uzoraka
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Odabrati i osigurati uvjete prikladnog načina transporta mjernih instrumenata, pribora i uzoraka nužnih za provedbu terenskog rada
Uzimati uzorke iz industrijskih procesa i okoliša
Pripremati uzorke na mjestu uzorkovanja za transport do laboratorija
Skladištiti prikupljene uzorke prema njihovim svojstvima
Voditi dokumentaciju uzorkovanja i okolišnih parametara
3.
Analiziranje uzoraka
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provjeravati sukladnost proizvoda s definiranim specifikacijama
Provjeravati sukladnost sirovina s definiranim specifikacijama
Pripremati uzorke za provođenje laboratorijskih analiza
Pripremati reagense i druga sredstva potrebna za analizu
Provoditi kemijske, fizikalno-kemijske ili mikrobiološke analize primjenom standardnih operativnih postupaka i radnih uputa
Voditi dokumentaciju analiza u skladu s radnim uputama
4.
Praćenje stanja okoliša i zaštićenih prirodnih vrijednosti
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Objasniti načela zaštite okoliša i prirode u okviru koncepta održivog razvitka, sustava zaštite sastavnica okoliša od utjecaja opterećenja emisija otpadnih tvari u zrak, vodu i tlo te zahtjeva ekološke mreže
Razlikovati zahtjeve za monitoring zaštićenih prirodnih područja i drugih zaštićenih vrijednosti
Sudjelovati u procjeni stanja okoliša i zaštićenih prirodnih vrijednosti te zahtjeva ekološke mreže
Razmotriti tehnologije obnovljivih energetskih izvora, utjecaje prometnog sektora i energetske učinkovitosti
Odrediti emisije otpadnih tvari u skladu sa zahtjevima praćenja stanja u okolišu
Evidentirati stanje zaštićenih prirodnih područja i drugih zaštićenih vrijednosti
Provoditi mjere zaštite zaštićenih prirodnih područja i drugih zaštićenih vrijednosti
Informirati nadležna tijela o kršenjima mjera zaštite u zaštićenim područjima
Sudjelovati u organizaciji pravilnog održavanja, zaštite i korištenja zaštićenih područja
Sudjelovati u promociji zaštićenih područja i pomoći vlasnicima i korisnicima zaštićenih područja
5.
Provođenje i kontroliranje industrijskih procesa prema radnim uputama
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Sudjelovati u optimiziranju potrošnje resursa u industrijskim postrojenjima
Sudjelovati u procjenjivanju mogućih opasnosti i izvora onečišćenja tijekom provedbe industrijskog procesa
Provoditi industrijski proces prema radnim uputama
Motriti industrijski proces praćenjem stanja karakterističnih veličina procesa
Rukovati strojevima i uređajima industrijskog procesa
Izdvajati nusproizvode i otpad iz industrijskih procesa
Mjeriti vrijednosti emisija otpadnih tvari u zrak, vodu i tlo značajnih industrijskih procesa
Provjeravati ispravnost sustava za zbrinjavanje otpadnih procesnih struja
Primijeniti standardne operativne postupke i radne upute sustava kvalitete i zaštite okoliša
6.
Provođenje postupaka sukladno održivom gospodarenju otpadom
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Sudjelovati u pripremi izvješća, unosu podataka u informacijski sustav gospodarenja otpadom, izradi edukacijskih materijala i edukaciji ciljanih skupina
Objasniti pojmove, načela, ciljeve i strateške dokumente održivog gospodarenja otpadom
Sudjelovati u donošenju mjera za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš
Odrediti status otpada
Kategorizirati otpad po ključnim brojevima
Identificirati posebne kategorije otpada
Zaprimati otpad i provjeravati prateću dokumentaciju o dovezenom otpadu
Sudjelovati u organizaciji sakupljanja, transporta i prekograničnog prometa otpadom sukladno zakonskim propisima
Primijeniti postupke skladištenja otpada po kategoriji, svojstvima, i agregatnom stanju sukladno zakonskoj regulativi
Voditi propisanu dokumentaciju otpadnih i opasnih tvari sukladno zakonskim propisima
7.
Primjenjivanje tehnika i postupaka oporabe, zbrinjavanja i obrade otpada
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provesti postupke oporabe i zbrinjavanja otpada iz industrijskih procesa
Protumačiti postupke oporabe i zbrinjavanja otpada s ciljem iskorištenja materijalnih i energetskih svojstava
Kontrolirati postupke oporabe i zbrinjavanja otpada praćenjem specifičnih parametara
Provesti određivanja osnovnih parametara štetnih tvari u otpadu
Voditi evidenciju praćenja parametara kontrole postupaka oporabe i zbrinjavanja otpada
8.
Nadziranje komunalnog reda
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Sudjelovati u provođenju odluka iz komunalnoga gospodarstva
Sudjelovati u postupcima sanacije okoliša
Surađivati u osiguranju pristupa informacijama o okolišu i sudjelovanju javnosti u pitanjima okoliša
Identificirati zahtjeve za zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju
Odrediti osnovne i indikatorske parametre vode za ljudsku potrošnju propisanim metodama
9.
Gospodarenje vodama
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Identificirati standarde kakvoće voda za površinske, priobalne vode i podzemne vode
Objasniti pojmove i načela vodnog gospodarstva i zaštite vodnog dobra
Sudjelovati u procjeni kakvoće voda
Objasniti zahtjeve skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda
Interpretirati i usporediti osnovne tehnologije pročišćavanja otpadnih voda i mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja
Odrediti osnovne pokazatelje onečišćenja u otpadnim vodama propisanim metodama
10.
Održavanje kvalitete proizvoda i usluga u području rada
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provjeravati sukladnost sirovina, materijala i proizvoda s navedenim specifikacijama
Koristiti interne procedure i radne upute za provjeru ispravnosti opreme i pribora u skladu s uputama proizvođača
Primjenjivati certificirani pribor i opremu
Primjenjivati načelo sljedivosti
Primjenjivati interne procedure i radne upute u skladu sa zakonskim i internim propisima
Objasniti sustave kontrole kvalitete upravljanja dokumentacijom i osposobljenosti u laboratorijima
Primjenjivati dobru laboratorijsku i proizvođačku praksu
Provoditi samovrednovanje i vrednovanje rada, opreme i usluge s ciljem utvrđivanja nesukladnosti
Sudjelovati u pripremi izvješća o nesukladnom radu
Voditi evidenciju radnih uputa i procedura rada
11.
Obavljanje poslova u skladu s propisima o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Upotrebljavati propisanu sigurnosnu i zaštitnu opremu u skladu sa zahtjevima na radnom mjestu
Primjenjivati zakonske propise o sigurnosti i zaštiti na radu, zaštiti okoliša i zaštiti od požara te druge standarde iz djelokruga svog rada
Identificirati zahtjeve za sukladnost s propisima i sigurnosnim zahtjevima za rad laboratorija
12.
Vođenje administrativnih poslova s naglaskom na suradnju među dionicima u poslovnom procesu
Datum evidencije u Registar HKO
2.3.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
Primjenjivati informacijsko-komunikacijske tehnologije za vođenje administrativnih poslova
Poznavati verbalnu i pisanu poslovnu komunikaciju na hrvatskom jeziku pri komunikaciji sa suradnicima, strankama i ostalim dionicima iz područja rada
Primjenjivati verbalnu i pisanu poslovnu komunikaciju na barem jednom stranom jeziku
Primjenjivati pravila komunikacije putem elektroničkih medija
Surađivati sa svim dionicima poslovnog procesa
Pružati podršku timu u svrhu postizanja zajedničkih ciljeva brzo i učinkovito
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Ekološki tehničar/Ekološka tehničarka
Datum upisa
2.3.2021
Vrijedi do
31.12.2024
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća