Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Arhitektonski tehničar/arhitektonska tehničarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3112.40.6 Arhitektonski inženjer/arhitektonska inženjerka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3112 Tehničari/tehničarke za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Arhitektonski tehničar / arhitektonska tehničarka je osoba koja, samostalno i/ili timski u svojstvu suradnika ovlaštenog arhitekta - urbanista, obavlja poslove prostornog uređenja, u svojstvu suradnika ovlaštenog arhitekta obavlja poslove projektiranja i stručnog nadzora građenja, obavlja poslove suradnika inženjera gradilišta u okviru zadaća arhitektonske struke, obavlja poslove suradnika voditelja radova u okviru zadaća arhitektonske struke te obavlja poslove vođenja manje složenih radova u okviru zadaća arhitektonske struke.

Posao arhitektonskog tehničara / arhitektonske tehničarke obavlja se prvenstveno u projektantskim uredima, te na gradilištu. Posao arhitektonskog tehničara / arhitektonske tehničarke zahtjeva visoku organiziranost i sistematičnost te su nužna opća i specijalizirana znanja iz matematike i informatike.

Uvjeti rada

Posao arhitektonskog tehničara/ arhitektonske tehničarke obavlja se u projektantskim uredima i na gradilištu. U prvotnom slučaju izložen je radu pod umjetnom rasvjetom, radu na računalu i dugotrajnom gledanju u ekran te dugotrajnom sjedenju, a u slučaju rada na gradilištu moguća je pojava ekstremnijih uvjeta rada ovisno o vrsti radova na gradilištu.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Zaštita zdravlja i okoliša na radu
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti mjere zaštite na radu u svojoj radnoj okolini
Sudjelovati u primjeni mjera zaštite okoliša i ekoloških standarda
Sudjelovati u radu s opasnim materijalima na siguran način
Primijeniti mjere protupožarne zaštite
Pružiti prvu pomoć sukladno pravilima
2.
Posjedovanje pozitivnog odnosa prema izvršavanju poslova u prostornom planiranju, projektiranju i gradnji
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Posjedovati tendencije cjeloživotnog učenja, inovacija i praćenja novih tehnologija
Biti samostalan u radu
Pravovremeno izvršiti radne zadatke
Organizirati provedbu radnih zadataka
Ponašati se odgovorno prilikom ispunjenja radnih zadataka
Poznavati i razumjeti inovacijske procese
Inovativno razmišljati u okviru postojećeg okruženja
Posjedovati sposobnost aktivnog slušanja, točnog razumijevanja i slijeđenja uputa dobivenih od strane odgovornog projektanta
3.
Priprema i planiranje poslova na projektiranju, izvođenju, projektantskom i stručnom nadzoru građevinskih objekata
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analitički promišljati pripremu i način provedbe radnih zadataka
Planirati i osigurati resurse potrebne za provedbu radnih zadataka na radnom mjestu
Sudjelovati u planiranju i organiziranju radnih zadataka i poslova radnika na gradilištu
Provjeriti postojeće stanje čestice ili građevine prema zapisima u zemljišnim knjigama i dobaviti arhivske nacrte, ako se radi o postojećoj građevini
Pripremiti pakete dokumentacije za "uvezivanje" u PDF te priprema za e-potpis
Postaviti okvir za izradu troškovnika
Održavati standardne forme tvrtke (predloške) - npr. standardni troškovnik, BIM ili grafički standardi izrade nacrta - debljine linija, boje, fontovi, stilovi kotiranja i teksta, simboli na nacrtima
Održavati biblioteke CAD i BIM standarda
4.
Izvršavanje poslova na projektiranju, izvođenju, projektantskom i stručnom nadzoru građevinskih objekata
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kreirati i održati čistoću i funkcionalnost radnog mjesta
Fleksibilno se prilagoditi promjenama u unutrašnjoj i vanjskoj projektnoj okolini
Raditi u timovima
Biti proaktivan u radu i u izvršavanju zadataka te analizirati zadatke, uočavati probleme i predlagati rješenja
Kontinuirano stvarati adekvatan i kvalitetan revizijski trag
Samostalno provoditi radne zadatke na način siguran za sebe, suradnike i okolinu
Utvrditi ispunjavanje temeljnih zahtjeva za sve građevine
Izraditi dokaze o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za sve građevine
Istražiti postojeću plansku dokumentaciju te provjeriti katastar, katastar vodova i zemljišne knjige
Odrediti/izračunati urbanističke uvjete za zadanu česticu
Sudjelovati u izradi sheme gradilišta
Sudjelovati u praćenju i kontroli fizičkog napretka radova na gradilištu
Koristiti BIM model za praćenje radova na gradilištu
Voditi evidencije radnika na gradilištu
Pratiti potrošnju sredstava za rad i održavanje ureda
Osigurati sredstva za rad na pravodoban način
Samostalno tumačiti projektnu dokumentaciju
Sudjelovati u vođenju građevinskog dnevnika i izradi građevinske knjige
Organizirati i arhivirati dokumentaciju u projektantskom uredu i na gradilištu
Izmjeriti postojeće stanje građevine te izraditi tlocrte, presjeke i fasade postojećeg stanja objekta
Voditi zapisnike za potrebe projektanta i izraditi fotodokumentaciju za dokumentiranje faza izgradnje, količina i dr.
Provjeriti dokaznice mjera izvođača
Razraditi detalje potrebne za izvođenje na temelju projektne dokumentacije
Sudjelovati u vođenju izvođenja građevinskih i drugih radova na zgradama, na uređenju prostora, na krajobraznom uređenju građevina, na krajobraznoj arhitekturi te na instalacijama vodovoda i kanalizacije u zgradama (pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih, završnih radova te ugradnje građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja)
Voditi izvođenja manje složenih radova sukladno važećoj regulativi
Slijediti ustanovljene protokole kontrole kvalitete izrađene dokumentacije
5.
Priprema i izrada tekstualnih dijelova prostorno planske i projektne dokumentacije
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Urediti tekst i tekstualne priloge u standardnim računalnim alatima za obradu slike i teksta (kao npr. MS Office)
Urediti tekst i tekstualne priloge idejnog rješenja i ostale dokumentacije sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Urediti tekst i tekstualne priloge idejnog projekta i ostale dokumentacije sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Urediti tekst i tekstualne priloge glavnog projekta i ostale dokumentacije sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Urediti tekst i tekstualne priloge izvedbenog projekta i ostale dokumentacije sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Izraditi dokaznicu mjera (količinskog dijela troškovnika za zgrade, za uređenje prostora, za krajobrazno uređenje građevina i krajobraznu arhitekturu te instalacije vodovoda i kanalizacije u zgradama)
Samostalno formatirati troškovnike
Urediti tekst i tekstualne priloge arhitektonske snimke izvedenog stanja s kompletnom popratnom dokumentacijom prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Urediti tekst i tekstualne priloge projekta uklanjanja građevine prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
6.
Priprema i izrada grafičkih priloga prostorno planske i projektne dokumentacije
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi BIM modele na razini idejnog projekta sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Izraditi BIM modele na razini glavnog projekta sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Izraditi BIM modele na razini izvedbenog projekta sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Izraditi grafičke priloge arhitektonske snimke izvedenog stanja i ostale dokumentacije prema smjernicama ovlaštenog arhitekta u 2D i 3D formatu
Izraziti se pomoću prostoručnog i tehničkog crtanja koristeći pribor
Izraziti se pomoću računalnih alata za tehničko crtanje (kao npr. alati iz Autodesk paketa)
Izraditi grafičke priloge prostorno planske dokumentacije prema smjernicama ovlaštenog arhitekta urbanista
Izraditi grafičke priloge idejnog rješenja i ostale dokumentacije sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta u 2D i 3D formatu
Izraditi grafičke priloge idejnog projekta i ostale dokumentacije sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta u 2D i 3D formatu
Izraditi grafičke priloge glavnog projekta i ostale dokumentacije sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta u 2D i 3D formatu
Izraditi grafičke priloge izvedbenog projekta i ostale dokumentacije sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta u 2D i 3D formatu
Izraziti se pomoću računalnih alata koji podržavaju BIM tehnologiju
Izraditi BIM modele na razini idejnog rješenja sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Izraditi grafičke priloge projekta uklanjanja građevine prema smjernicama ovlaštenog arhitekta u 2D i 3D formatu
7.
Odabir, planiranje i kontrola ugradnje odabranih materijala
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u kontroli kvalitete pri isporuci materijala
Sudjelovati u kontroli kvalitete pri ugradnji materijala
Istražiti moguće materijale i građevinske elemente i opremu u izgradnji uvažavajući njihovu kvalitetu, ekonomičnost upotrebe te mogućnost recikliranja i ponovne upotrebe prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Evidentirati materijale i procjenjivati kvalitetu građevinskih elemenata postojećeg objekta ili građevina i vegetacije na čestici
Sudjelovati u organizaciji i dopremi te skladištenju materijala na gradilište
8.
Primjena komunikacijskih vještina pri izvođenju poslova na projektiranju i izvođenju građevinskih objekata
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti osnovna pravila poslovne komunikacije
Sudjelovati u rješavanju konfliktnih situacija
Preuzeti inicijativu i proaktivno riješiti probleme
Poznavati i primijeniti hrvatski standardni jezik u govoru i pismu
Komunicirati s jedinicama lokalne samouprave i javno pravnim tijelima radi pribavljanja potrebnih uvjeta i potvrda
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (18)
1.
Samostalna organizacija vlastitog rada
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Posjedovati tendencije cjeloživotnog učenja, inovacija i praćenja novih tehnologija
Biti samostalan u radu
Pravovremeno izvršiti radne zadatke
Organizirati provedbu radnih zadataka
Ponašati se odgovorno prilikom ispunjenja radnih zadataka
Poznavati i razumjeti inovacijske procese
Inovativno razmišljati u okviru postojećeg okruženja
Analitički promišljati pripremu i način provedbe radnih zadataka
Posjedovati sposobnost aktivnog slušanja, točnog razumijevanja i slijeđenja uputa dobivenih od strane odgovornog projektanta
Biti proaktivan u radu i u izvršavanju zadataka te analizirati zadatke, uočavati probleme i predlagati rješenja
2.
Sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru i obavljanja drugih stručnih poslova prostornog uređenja u svojstvu suradnika ovlaštenog arhitekta - urbanista
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Urediti tekst i tekstualne priloge u standardnim računalnim alatima za obradu slike i teksta (kao npr. MS Office)
Izraziti se pomoću prostoručnog i tehničkog crtanja koristeći pribor
Izraziti se pomoću računalnih alata za tehničko crtanje (kao npr. alati iz Autodesk paketa)
Izraditi grafičke priloge prostorno planske dokumentacije prema smjernicama ovlaštenog arhitekta urbanista
Izraziti se pomoću računalnih alata koji podržavaju BIM tehnologiju
3.
Sudjelovanje u izradi idejnog rješenja za zgrade, unutarnje uređenje prostora, krajobrazno uređenje građevina i arhitekturu te instalacije VIK u zgradama kao suradnik ovl. arhitekta
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Provjeriti postojeće stanje čestice ili građevine prema zapisima u zemljišnim knjigama i dobaviti arhivske nacrte, ako se radi o postojećoj građevini
Odrediti/izračunati urbanističke uvjete za zadanu česticu
Izmjeriti postojeće stanje građevine te izraditi tlocrte, presjeke i fasade postojećeg stanja objekta
Urediti tekst i tekstualne priloge idejnog rješenja i ostale dokumentacije sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Izraditi grafičke priloge idejnog rješenja i ostale dokumentacije sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta u 2D i 3D formatu
Izraditi BIM modele na razini idejnog rješenja sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Evidentirati materijale i procjenjivati kvalitetu građevinskih elemenata postojećeg objekta ili građevina i vegetacije na čestici
4.
Sudjelovanje u izradi idejnog projekta i ishođenja dozvola za zgrade,unutarnje uređenje prostora, krajobrazno uređenje građevina i arhitekturu te instalacije VIK u zgradama kao suradnik ovl.arhitekta
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Istražiti postojeću plansku dokumentaciju te provjeriti katastar, katastar vodova i zemljišne knjige
Odrediti/izračunati urbanističke uvjete za zadanu česticu
Urediti tekst i tekstualne priloge idejnog projekta i ostale dokumentacije sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Izraditi BIM modele na razini idejnog projekta sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Izraditi grafičke priloge idejnog projekta i ostale dokumentacije sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta u 2D i 3D formatu
5.
Sudjelovanje u izradi glavnog projekta i ishođenje dozvola za zgrade,unutarnje uređenje prostora, krajobrazno uređenje građevina i arhitekturu te instalacije VIK u zgradama kao suradnik ovl.arhitekta
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Pripremiti pakete dokumentacije za "uvezivanje" u PDF te priprema za e-potpis
Urediti tekst i tekstualne priloge glavnog projekta i ostale dokumentacije sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Izraditi BIM modele na razini glavnog projekta sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Izraditi grafičke priloge glavnog projekta i ostale dokumentacije sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta u 2D i 3D formatu
Istražiti moguće materijale i građevinske elemente i opremu u izgradnji uvažavajući njihovu kvalitetu, ekonomičnost upotrebe te mogućnost recikliranja i ponovne upotrebe prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Komunicirati s jedinicama lokalne samouprave i javno pravnim tijelima radi pribavljanja potrebnih uvjeta i potvrda
6.
Sudjelovanje u izradi izvedbenog projekta za zgrade,unutarnje uređenje prostora, krajobrazno uređenje građevina i arhitekturu te instalacije VIK u zgradama kao suradnik ovl.arhitekta
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Urediti tekst i tekstualne priloge izvedbenog projekta i ostale dokumentacije sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Izraditi BIM modele na razini izvedbenog projekta sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Izraditi grafičke priloge izvedbenog projekta i ostale dokumentacije sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta u 2D i 3D formatu
7.
Sudjelovanja u izradi iskaza procijenjenih troškova građenja u svojstvu suradnika ovlaštenog arhitekta
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Postaviti okvir za izradu troškovnika
Izraditi dokaznicu mjera (količinskog dijela troškovnika za zgrade, za uređenje prostora, za krajobrazno uređenje građevina i krajobraznu arhitekturu te instalacije vodovoda i kanalizacije u zgradama)
Samostalno formatirati troškovnike
8.
Sudjelovanje u obavljanju poslova projektantskog i stručnog nadzora građenja u svojstvu suradnika ovlaštenog arhitekta
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Utvrditi ispunjavanje temeljnih zahtjeva za sve građevine
Izraditi dokaze o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za sve građevine
Voditi zapisnike za potrebe projektanta i izraditi fotodokumentaciju za dokumentiranje faza izgradnje, količina i dr.
Provjeriti dokaznice mjera izvođača
9.
Sudjelovanje u izradi arhitektonske snimke izvedenog stanja u svojstvu suradnika ovlaštenog arhitekta
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Urediti tekst i tekstualne priloge arhitektonske snimke izvedenog stanja s kompletnom popratnom dokumentacijom prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Izraditi grafičke priloge arhitektonske snimke izvedenog stanja i ostale dokumentacije prema smjernicama ovlaštenog arhitekta u 2D i 3D formatu
10.
Sudjelovanje u izradi dijelova projekta uklanjanja za sve građevine u svojstvu suradnika ovlaštenog arhitekta
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Urediti tekst i tekstualne priloge projekta uklanjanja građevine prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Izraditi grafičke priloge projekta uklanjanja građevine prema smjernicama ovlaštenog arhitekta u 2D i 3D formatu
11.
Sudjelovanje u obavljanju poslova suradnika inženjera gradilišta
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Sudjelovati u planiranju i organiziranju radnih zadataka i poslova radnika na gradilištu
Sudjelovati u izradi sheme gradilišta
Sudjelovati u praćenju i kontroli fizičkog napretka radova na gradilištu
Koristiti BIM model za praćenje radova na gradilištu
Voditi evidencije radnika na gradilištu
Samostalno tumačiti projektnu dokumentaciju
Sudjelovati u vođenju građevinskog dnevnika i izradi građevinske knjige
Razraditi detalje potrebne za izvođenje na temelju projektne dokumentacije
Sudjelovati u organizaciji i dopremi te skladištenju materijala na gradilište
12.
Sudjelovanje u obavljanju poslova suradnika voditelja radova
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Sudjelovati u vođenju izvođenja građevinskih i drugih radova na zgradama, na uređenju prostora, na krajobraznom uređenju građevina, na krajobraznoj arhitekturi te na instalacijama vodovoda i kanalizacije u zgradama (pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih, završnih radova te ugradnje građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja)
13.
Vođenje manje složenih radova
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Voditi izvođenja manje složenih radova sukladno važećoj regulativi
14.
Upravljanje dokumentacijom
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Održavati standardne forme tvrtke (predloške) - npr. standardni troškovnik, BIM ili grafički standardi izrade nacrta - debljine linija, boje, fontovi, stilovi kotiranja i teksta, simboli na nacrtima
Održavati biblioteke CAD i BIM standarda
Kontinuirano stvarati adekvatan i kvalitetan revizijski trag
Organizirati i arhivirati dokumentaciju u projektantskom uredu i na gradilištu
15.
Sudjelovanje u nabavi sredstava za rad
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Pratiti potrošnju sredstava za rad i održavanje ureda
Osigurati sredstva za rad na pravodoban način
16.
Komunikacija sa suradnicima i naručiteljima
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Fleksibilno se prilagoditi promjenama u unutrašnjoj i vanjskoj projektnoj okolini
Raditi u timovima
Primijeniti osnovna pravila poslovne komunikacije
Sudjelovati u rješavanju konfliktnih situacija
Preuzeti inicijativu i proaktivno riješiti probleme
Poznavati i primijeniti hrvatski standardni jezik u govoru i pismu
17.
Sudjelovanje u osiguranju i kontroli kvalitete u skladu sa standardima
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Sudjelovati u kontroli kvalitete pri isporuci materijala
Sudjelovati u kontroli kvalitete pri ugradnji materijala
Slijediti ustanovljene protokole kontrole kvalitete izrađene dokumentacije
18.
Zaštita zdravlja i okoliša na radu
Datum evidencije u Registar HKO
22.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primijeniti mjere zaštite na radu u svojoj radnoj okolini
Sudjelovati u primjeni mjera zaštite okoliša i ekoloških standarda
Sudjelovati u radu s opasnim materijalima na siguran način
Primijeniti mjere protupožarne zaštite
Pružiti prvu pomoć sukladno pravilima
Samostalno provoditi radne zadatke na način siguran za sebe, suradnike i okolinu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Arhitektonski tehničar/arhitektonska tehničarka
Datum upisa
22.2.2021
Vrijedi do
17.11.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje