Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Strojovođa/strojovotkinja

Razina HKO
4.2
Sektor
Promet i logistika
Podsektor
Promet
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

8311.15.4 strojovođa/strojovotkinja elektrovučnog vozila

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

8.83.831.8311 Strojovođe/strojovotkinje

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Strojovođa / strojovotkinja je osoba koja samostalno obavlja upravljanje vučnim vozilom, pružnim vozilom odnosno vlakom te prevozi putnike i teret sukladno voznom redu uz korištenje svih dostupnih upravljačkih sustava. Isto tako strojovođa / strojovotkinja upravlja motornim pružnim vozilom i rukuje strojevima za pružne radove. Također obavlja poslove provjeravanja ispravnosti rada i namirenost vučnog vozila kao i uređaja bitnih za sigurnost željezničkog prometa. Obavlja samostalno i / ili timski i poslove vezane za pripremu vlaka, sastavljanje i rastavljanje vlaka, probu kočnice.

Strojovođa / strojovotkinja u svojim poslovima mora poznavati upravljačke elemente i pokazivače, infrastrukturni sustav i organizaciju željezničkog sustava kao i konstrukciju vučnih vozila, razmještaj opreme i njihovo funkcioniranje.

Strojovođa / strojovotkinja mora znati propise željezničkog sustava kako bi samostalno upravljao/la vučnim vozilom i kontinuirano se stručno usavršavati i usvajati nove tehnologije kao i komunicirati sa željezničkim osobljem u procesu rada te koristiti opremu i uređaje u upravljačici i na vlaku kao i odgovarajuće računalne aplikacije.

Mora biti psihički stabilan/a, sposoban/na prepoznati neuobičajene pojave u vezi s načinom vožnje vlaka i biti sposoban/na reagirati u potpuno neočekivanim situacijama i samostalno donositi odluke u promijenjenim uvjetima te rješavati izvanredne situacije.

Poslove svog zanimanja obavlja na otvorenom, u depou i upravljačnici vlaka.  

 

Uvjeti rada

Strojovođa / strojovotkinja obavlja poslove uglavnom u zatvorenom prostoru u upravljačici vučnog vozila, a prema potrebi i na otvorenom.

Tijekom rada izložen je:

- ne jednakomjernom smjenskom radu u različito   

  doba dana i različitim duljinama trajanja smjene

- umjetnoj rasvjeti

- buci i vibracijama

- zračenju

- dugotrajnom sjedenju

- dugotrajnom radu u upravljačici

- povremenom prekovremenom radu

- dugotrajnom koordiniranju rada ruku i nogu

- stresu izazvanom upravljanjem vučnog vozila

- stresu pri izvanrednim događajima i

- povremeno opasnim tvarima.

Dok radi na otvorenom izložen/na je svim vremenskim uvjetima (visokim/niskim temperaturama, visokoj/niskoj relativnoj vlažnosti zraka, oborinama, vjetru, suncu i drugo).

Za radno mjesto strojovođa / strojovotkinja potrebno zadovoljiti posebne zdravstvene uvjeti sukladno Pravilniku o ovlaštenju strojovođa i Pravilniku o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava

Skupovi kompetencija (7)
1.
Pripremanje i primopredaja vučnog vozila
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno pisati izvješća o uočenim nepravilnostima na vučnom vozilu u svrhu istražnog postupka ili popravka uočenih nepravilnosti
Samostalno preuzimati i predavati vučno vozilo sukladno propisima željezničkog sustava i internim odredbama prijevoznika
Samostalno provjeravati funkcionalno stanje uređaja i opreme na vučnom vozilu značajnih za sigurnost željezničkog prometa
Poznavati konstrukciju vučnih vozila, razmještaj opreme na njima i njihovo funkcioniranje
Samostalno provjeravati i obavljati namirivanje vučnog vozila sukladno propisima željezničkog sustava i internim odredbama prijevoznika.
Poznavati vrste vagona i njihove tehničke, tehnološke i eksploatacijske značajke za prijevoz putnika i robe
2.
Upravljanje vučnim vozilom
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno upravljati vučnim vozilom, pružnim vozilom, vlakom odnosno manevarskim sastavom sukladno voznom redu i prometnim i signalnim propisima poznajući i primjenjujući propise vezane uz sigurnost i urednost prometa
Samostalno provoditi aktivnosti u skladu s definiranim ovlaštenjima u slučaju ozbiljnih nesreća i incidenata
Poznavati odredbe o voznom redu i samostalno ih primjenjivati u radu
Poznavati sustave označavanja, kolosijeka, skretnica, signala i drugih uređaja te poznavati sustav upravljanja sigurnošću i u potpunosti ga se pridržavati
Samostalno obavljati poslove upravljanja vučnim i pružnim vozilom uz korištenje zaštitnih uređaja i opreme sukladno propisima zaštite na radu i zaštite od požara
Samostalno upotrebljavati uređaje, alate i aplikacije u obavljanju posla vožnje vlakova
Samostalno upotrebljavati uređaje, alate i aplikacije u obavljanju posla vožnje vlaka
3.
Funkcionalnost kolodvorskih i pružnih signalno-sigurnosnih (SS) i telekomunikacijskih (TK) uređaja
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Za vrijeme vožnje vlaka, samostalno, po zvuku i uz pomoć kontrole instrumenata, pratiti rad vučnog vozila i voditi brigu o njegovoj ispravnosti
Samostalno popunjavati propisanu evidenciju vezanu uz smetnje i manje kvarove na vučnom vozilu
Samostalno utvrđivati i otklanjati smetnje i manje kvarove na vučnom vozilu uz pridržavanje propisanih postupaka
Poznavati vrste signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja te njihovih osnovnih elemenata i načina rukovanja
Samostalno uočavati neispravnost funkcioniranja ispravnosti signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja sukladno signalnim propisima
Dojavljivati informacije o ispravnosti signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja odgovarajućim službama (suradnicima)
Samostalno evidentirati smetnje-kvarove signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja u svrhu provođenja internog istražnog postupka ili otklanjanja uočenih smetnji-kvarova
4.
Manevriranje i proba kočenja
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno obavljati vožnje vučnim vozilom pri sastavljanju i rastavljanju vlakova
Samostalno vladati postupcima manevriranja primjenjujući znanja o manevriranju i uvažavajući sustave označavanja kolosijeka, skretnica, signala i drugih uređaja
Znati propise o sastavljanju i rastavljanju vlaka i samostalno ih primjenjivati pri obavljanju poslova manevriranja
Sudjelovati u obavljanju proba kočnica primjenjujući odredbe o koćenju vlaka
Samostalno vladati postupcima osiguravanja vučnih vozila, vlaka ili dijela vlaka te manevarskog sastava od samopokretanja i odbjegnuća uvažavajući signalne i propise o manevriranju
Samostalno obavljati poslove manevriranja pri sastavljanju i rastavljanju vlakova, osiguranje od samopokretanja i proba kočenja vlaka sukladno propisima
5.
Komuniciranje sa suradnicima i nadređenima
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati sa suradnicima tijekom vožnje vlaka primjenjujući odgovarajuće uređaje po pravilima poslovnog bontona na propisani način
Komunicirati sa suradnicima koristeći stručnu terminologiju značajnu za proces vožnje vlaka na propisan način
Komunicirati sa suradnicima u službenom mjestu tijekom manevarskih vožnji/poslova primjenjujući odgovarajuće uređaje na propisan način
6.
Osiguranje kvalitete u željezničkom prijevozu
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno pratiti i primjenjivati propise vezane uz sigurnost prometa, prometne i signalne propise kao i propise o održavanju unutarnjeg reda
Pratiti izmjene tehničkih i uporabnih karakteristika vučnih vozila značajnih za sigurnost prometa
Pružanje podrške osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti uz samostalno korištenje uređaja na vlaku (rampe za invalidne osobe)
7.
Zaštita zdravlja na radnom mjestu
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno primjenjivati propise o zaštiti od požara u vlakovima za prijevoz putnika
Samostalno primjenjivati propise o zaštiti na radu i zaštiti od požara sukladno pravilima struke i specifičnostima zanimanja
Samostalno primjenjivati propise o prijevozu izvanrednih pošiljaka i prijevozu opasnih tvari sukladno pravilima struke i specifičnostima zanimanja
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Primopredajne radnje kod vučnih vozila u željezničkom prijevozu
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno pisati izvješća o uočenim nepravilnostima na vučnom vozilu u svrhu istražnog postupka ili popravka uočenih nepravilnosti
Samostalno preuzimati i predavati vučno vozilo sukladno propisima željezničkog sustava i internim odredbama prijevoznika
Samostalno provjeravati funkcionalno stanje uređaja i opreme na vučnom vozilu značajnih za sigurnost željezničkog prometa
Poznavati konstrukciju vučnih vozila, razmještaj opreme na njima i njihovo funkcioniranje
Samostalno provjeravati i obavljati namirivanje vučnog vozila sukladno propisima željezničkog sustava i internim odredbama prijevoznika.
Poznavati vrste vagona i njihove tehničke, tehnološke i eksploatacijske značajke za prijevoz putnika i robe
2.
Upravljanje vučnim vozilom, pružnim vozilom i vlakom
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno upravljati vučnim vozilom, pružnim vozilom, vlakom odnosno manevarskim sastavom sukladno voznom redu i prometnim i signalnim propisima poznajući i primjenjujući propise vezane uz sigurnost i urednost prometa
Samostalno provoditi aktivnosti u skladu s definiranim ovlaštenjima u slučaju ozbiljnih nesreća i incidenata
Poznavati odredbe o voznom redu i samostalno ih primjenjivati u radu
Poznavati sustave označavanja, kolosijeka, skretnica, signala i drugih uređaja te poznavati sustav upravljanja sigurnošću i u potpunosti ga se pridržavati
Samostalno obavljati poslove upravljanja vučnim i pružnim vozilom uz korištenje zaštitnih uređaja i opreme sukladno propisima zaštite na radu i zaštite od požara
Samostalno upotrebljavati uređaje, alate i aplikacije u obavljanju posla vožnje vlakova
Samostalno upotrebljavati uređaje, alate i aplikacije u obavljanju posla vožnje vlaka
3.
Utvrđivanje i otklanjanje smetnji i manjih kvarova na vučnom vozilu
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Za vrijeme vožnje vlaka, samostalno, po zvuku i uz pomoć kontrole instrumenata, pratiti rad vučnog vozila i voditi brigu o njegovoj ispravnosti
Samostalno popunjavati propisanu evidenciju vezanu uz smetnje i manje kvarove na vučnom vozilu
Samostalno utvrđivati i otklanjati smetnje i manje kvarove na vučnom vozilu uz pridržavanje propisanih postupaka
4.
Obavljanje poslova manevriranja pri sastavljanju i rastavljanju vlakova
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno obavljati vožnje vučnim vozilom pri sastavljanju i rastavljanju vlakova
Samostalno vladati postupcima manevriranja primjenjujući znanja o manevriranju i uvažavajući sustave označavanja kolosijeka, skretnica, signala i drugih uređaja
Znati propise o sastavljanju i rastavljanju vlaka i samostalno ih primjenjivati pri obavljanju poslova manevriranja
Samostalno obavljati poslove manevriranja pri sastavljanju i rastavljanju vlakova, osiguranje od samopokretanja i proba kočenja vlaka sukladno propisima
5.
Osiguranje od samopokretanja i proba kočenja vlaka
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Sudjelovati u obavljanju proba kočnica primjenjujući odredbe o koćenju vlaka
Samostalno vladati postupcima osiguravanja vučnih vozila, vlaka ili dijela vlaka te manevarskog sastava od samopokretanja i odbjegnuća uvažavajući signalne i propise o manevriranju
6.
Komuniciranje sa suradnicima
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Komunicirati sa suradnicima tijekom vožnje vlaka primjenjujući odgovarajuće uređaje po pravilima poslovnog bontona na propisani način
Komunicirati sa suradnicima koristeći stručnu terminologiju značajnu za proces vožnje vlaka na propisan način
Komunicirati sa suradnicima u službenom mjestu tijekom manevarskih vožnji/poslova primjenjujući odgovarajuće uređaje na propisan način
7.
Osiguranje kvalitete u procesu pružanja prijevozne usluge
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno pratiti i primjenjivati propise vezane uz sigurnost prometa, prometne i signalne propise kao i propise o održavanju unutarnjeg reda
Pratiti izmjene tehničkih i uporabnih karakteristika vučnih vozila značajnih za sigurnost prometa
Pružanje podrške osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti uz samostalno korištenje uređaja na vlaku (rampe za invalidne osobe)
8.
Djelovanje u skladu s uočenim nepravilnostima na signalno-sigurnosnim (SS) i telekomunikacijskim uređajima (TK)
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati vrste signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja te njihovih osnovnih elemenata i načina rukovanja
Samostalno uočavati neispravnost funkcioniranja ispravnosti signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja sukladno signalnim propisima
Dojavljivati informacije o ispravnosti signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja odgovarajućim službama (suradnicima)
Samostalno evidentirati smetnje-kvarove signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja u svrhu provođenja internog istražnog postupka ili otklanjanja uočenih smetnji-kvarova
9.
Zaštita zdravlja na radnom mjestu
Datum evidencije u Registar HKO
18.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno primjenjivati propise o zaštiti od požara u vlakovima za prijevoz putnika
Samostalno primjenjivati propise o zaštiti na radu i zaštiti od požara sukladno pravilima struke i specifičnostima zanimanja
Samostalno primjenjivati propise o prijevozu izvanrednih pošiljaka i prijevozu opasnih tvari sukladno pravilima struke i specifičnostima zanimanja
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Strojovođa/strojovotkinja
Datum upisa
18.2.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća