Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Prehrambeni tehničar/Prehrambena tehničarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
Prehrambena tehnologija
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3116.96.4 Prehrambeni tehničar/prehrambena tehničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3116 Tehničari/tehničarke za kemijsku i prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Prehrambeni tehničar/Prehrambena tehničarka radi u industrijskoj i/ili obrtničkoj proizvodnji, laboratorijima, malim prehrambenim proizvodnjama u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda, preradi mesa i riba, voća i povrća, u mlinarstvu i preradi brašna, u proizvodnji konditorskih proizvoda, šećera i škroba, ulja i masti, vina i drugih pića, kvasca i octa, u tehnologiji fermentacijskih procesa i pripremi vode I obradi otpadnih voda. Prehrambeni tehničar/Prehrambena tehničarka sudjeluje u radu tima za kvalitetu. Prehrambeni tehničar/Prehrambena tehničarka može raditi i u prometu hranom (specijalizirane prodavaonice i/ili odjeli unutar prodavaonica), catering industriji, skladištima, carinskim ispostavama, špedicijama, lukama, inspekcijskim službama i slično.

Uvjeti rada

Prehrambeni tehničar/ prehrambena tehničarka posao obavlja, ovisno o zahtjevu radnog mjesta i posebnim uvjetima rada, uz obaveznu uporabu osobnih zaštitnih sredstava i pomagala, te uz obavezni specijalistički zdravstveni pregled tj. posjedovanje valjane sanitarne knjižice.

Rad se odvija najčešće u zatvorenom prostoru koji je osvijetljen dnevnom ili umjetnom rasvjetom.

U radnom prostoru izložen/a je utjecaju postrojenja, strojeva, uređaja i alata.

Pri radu i rukovanju sredstvima za rad prehrambeni tehničar/ prehrambena tehničarka izloženi su utjecajima visokih i niskih  temperatura, vlage, buke i vibracija, opasnih kemikalija (kiselina, lužina i otapala). Također su prisutne mikrobiološke opasnosti te opasnosti kod kružnog gibanja dijelova strojeva i od klizavog poda.

Rad im je uglavnom obilježen dugotrajnim stajanjem i hodanjem, te učestalim sagibanjem i prenošenjem tereta.

Dio radnog vremena provode uz računalo uz izloženost zračenju, umjetne rasvjete i nepravilnom položaju tijela. Rad se planira u standardnom radnom vremenu i /ili u smjenama, što ovisi o vrsti, opsegu posla i organizaciji rada, a često je prisutan i noćni rad.

Skupovi kompetencija (13)
1.
Procjenjivanje kvalitete sirovina biljnog i animalnog podrijetla, poluproizvoda, proizvoda i ambalaže i rukovanje njima u prehrani
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina - Prehrambena tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti sirovine biljnog ili životinjskog podrijetla
odabrati ambalažu prema vrsti
planirati uvjete skladištenja za materijale, sirovine, ambalažu, gotove proizvode i otpad prema radnim uputama
voditi dokumentaciju o podrijetlu sirovine i kvaliteti ulaznih sirovina
provjeriti je li sirovina u skladu sa specifikacijama
provjeriti je li proizvod izrađen u skladu sa specifikacijama
primijeniti materijale standardizirane kvalitete
identificirati specifična svojstva sirovina biljnog i animalnog podrijetla za preradu i/ili proizvodnju
2.
Primjenjivanje osnova organizacije rada u prehrambenoj industriji i preradi hrane
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina - Prehrambena tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
analizirati svojstva i dokumentaciju potrebnih sirovina biljnog i animalnog podrijetla, aditiva i repromaterijala
evidentirati potrošnju sirovina i energije
izabrati dokumentaciju nakon kontrole i analize proizvoda
analizirati radne zadatke i poslove koje je potrebno obaviti tijekom pojedinih tehnoloških faza
sastaviti dnevni, tjedni i/ili mjesečni plan rada
organizirati radno mjesto prema dobivenim uputama
prilagoditi organizaciju rada u skladu s uputama
sastaviti jednostavnije interne upute za rad
izabrati dokumentaciju za tehnološke procese, postupak skladištenja, transporta i označavanja proizvoda i hrane
3.
Vođenje tehnološkog procesa, upravljanje strojevima i opremom u prehrambenoj industriji i preradi hrane
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina - Prehrambena tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi i/ili primijeniti plan jednostavne proizvodnje
primijeniti sirovine na osnovi zadane recepture
procijeniti količine sirovina u skladu s radnim nalogom
primijeniti zakonske norme
rukovati strojevima i opremom za primarnu preradu prehrambenih sirovina
evidentirati kritične točke proizvodnog procesa
rukovati strojevima i sredstvima za rad
primijeniti tehnologiju proizvodnje prehrambenih proizvoda
procijeniti mogući nastanak štete zbog nepravilnog rukovanja strojevima i sredstvima
4.
Primjenjivanje kemijskih načela, zakona i metoda u tehnologiji, kontroli hrane, prehrani i procesima metabolizma
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina - Prehrambena tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti zakonske propise, interne upute, specifikacije, standarde kvalitete te dobru proizvođačku i higijensku praksu
planirati proizvodne i tehnološke postupke uz primjenu načela sljedivosti
primijeniti načela opskrbnog lanca u prehrambenoj industriji
objasniti kemijski sastav i svojstva hrane
povezati promjene sastava hrane i opasnosti za zdravlje
povezati funkcije hrane i biokemijske procese u organizmu
razlikovati promjene sastava hrane
5.
Izvođenje fizikalno-kemijskih i mikrobioloških laboratorijskih postupaka i analiza u prehrani
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina - Prehrambena tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provesti analize u skladu sa zakonskim i internim propisima
primijeniti osnove prirodnih znanosti u prehrambenoj tehnologiji
izvoditi fizikalno-kemijske i mikrobiološke laboratorijske postupke i analize
primijeniti osnovna kemijska načela, zakone i metode u tehnologiji, kontroli hrane, prehrani i procesima metabolizma
izvršiti postupak uzorkovanja hrane i ambalaže u prometu hranom
provesti senzorske analize u laboratorijima
analizirati dobivene rezultate u skladu sa zakonskom regulativom i internim specifikacijama
prirediti dokumentaciju analiza
primijeniti certificirani pribor i opremu
koristiti opremu i pribor u skladu s uputama proizvođača
6.
Pripremanje hrane i produljivanje trajnosti hrane u prehrambenoj industriji i obrtu
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina - Prehrambena tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
upravljati strojevima za termičku obradu
odrediti kritične točke i opasnosti
upravljati strojevima za punjenje, zatvaranje i pakiranje prehrambenih proizvoda
izvesti procese konzerviranja i zaštite prehrambenih proizvoda
7.
Primjenjivanje zakona i standarda kvalitete u prometu hranom
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina - Prehrambena tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razlikovati zakonske propise i standarde o hrani
primijeniti sustave kvalitete na radnom mjestu tijekom pripreme i proizvodnje
primijeniti zakonske propise vezane uz sastav i zdravstvenu ispravnost hrane
pratiti provođenje sustava kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane
8.
Primjenjivanje zakonskih propisa zaštite na radu, zaštite od požara te zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u prehrani
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina - Prehrambena tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti načela održivog razvoja
primijeniti propisana osobna zaštitna sredstva za rad sukladno zahtjevima radnog mjesta
primijeniti zakonske propise o sigurnosti i zaštiti na radu, zaštiti okoliša i zaštiti od požara te drugih standarda
primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostora i strojeva te radnog okoliša
primijeniti načela zaštite okoliša, principe razdvajanja i zbrinjavanja ambalažnog otpada
izvesti postupke zbrinjavanja otpada i nusproizvoda
upotrijebiti propisanu sigurnosnu i zaštitnu opremu na radnome mjestu
9.
Primjenjivanje osnova tržišnog poslovanja i trendova u poduzetništvu u proizvodnji i prometu u prehrani
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina - Prehrambena tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti postupke i faze nabave sirovina i repromaterijala u skladu sa specifikacijama
procijeniti troškovno proizvodnju i izraditi jednostavnije kalkulacije
usporediti naručene i proizvedene količine proizvoda
procijeniti stanja zaliha sirovina, ambalaže i gotovih proizvoda
pripremiti narudžbu u dogovoru s dobavljačem
istražiti ponudu, potražnju i cijene repromaterijala, proizvoda i usluga u prehrani
analizirati specifičnosti prodaje prehrambenih proizvoda
formulirati statističke izvještaje
promovirati prehrambene proizvode na tržištu
provesti prodaju proizvoda i usluga različitim kanalima i tehnikama prodaje
10.
Primjenjivanje IKT tehnologije u proizvodnji i prometu hranom te prehrambenim proizvodima
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina - Prehrambena tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
upotrijebiti informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u radu i komunikaciji
provesti prijenos informacija timu, nadređenima i/ili suradnicima unutar proizvodnog procesa
rukovati IKT opremom u planiranju i provođenju tehnoloških operacija i procesa
11.
Proizvodnja i prerađivanje različiih vrsta polupripremljene i pripremljene hrane u malim prehrambenim proizvodnjama
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina - Prehrambena tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
analizirati specifična svojstva namirnica za preradu hrane te postupke čuvanja i obrade
upravljati procesom distribucije i prezentacije hrane u catering industriji,delikatesnim odjelima i malim prehrambenim proizvodnjama
prirediti tradicionalne i lokalne prehrambene proizvode prema recepturi
upotrijebiti opremu i metode rada u catering industriji i malim prehrambenim proizvodnjama
prirediti proizvode sukladno Pravilniku o hrani za posebne prehrambene potrebe
12.
Razvijanje novih proizvoda u skladu sa zahtjevima i trendovima na tržištu prehrambenih proizvoda
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina - Prehrambena tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti saznanja iz stručne literature/sajmova/radionica itd.
primijeniti nove metode, postupke i tehnike u proizvodnji hrane
poznavati nove trendove u prehrani
kreirati nove i inovirane proizvode prema trendovima u prehrani
prepoznati potrebe tržišta prehrambenih proizvoda prema provedenoj analizi ponašanja potrošača i tržišnom potencijalu
pratiti nove trendove u prehrambenoj industriji
razviti nove prehrambene proizvode
13.
Primjenjivanje vještina poslovnog komuniciranja i timskog rada u prehrambenoj industriji i preradi hrane
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina - Prehrambena tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razviti socijalne vještine i sposobnosti usvajanja i prenošenja znanja
voditi osnovnu komunikaciju na stranom jeziku
primijeniti osnove pisane i usmene komunikacije i poslovnog bontona i kulture
prilagoditi komunikacijski stil sugovorniku i situaciji pri rješavanju problema i provedbi pojedinih naloga
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (18)
1.
Analiziranje poslova i radnih zadataka u prehrambenoj industriji i preradi hrane
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
identificirati specifična svojstva sirovina biljnog i animalnog podrijetla za preradu i/ili proizvodnju
analizirati svojstva i dokumentaciju potrebnih sirovina biljnog i animalnog podrijetla, aditiva i repromaterijala
analizirati radne zadatke i poslove koje je potrebno obaviti tijekom pojedinih tehnoloških faza
prepoznati potrebe tržišta prehrambenih proizvoda prema provedenoj analizi ponašanja potrošača i tržišnom potencijalu
2.
Planiranje poslova i radnih zadataka u prehrambenoj industriji i preradi hrane
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
sastaviti dnevni, tjedni i/ili mjesečni plan rada
primijeniti zakonske propise, interne upute, specifikacije, standarde kvalitete te dobru proizvođačku i higijensku praksu
planirati proizvodne i tehnološke postupke uz primjenu načela sljedivosti
primijeniti načela opskrbnog lanca u prehrambenoj industriji
primijeniti načela održivog razvoja
3.
Organiziranje poslova i radnih zadataka u prehrambenoj industriji i preradi hrane
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
organizirati radno mjesto prema dobivenim uputama
prilagoditi organizaciju rada u skladu s uputama
izraditi i/ili primijeniti plan jednostavne proizvodnje
provesti prijenos informacija timu, nadređenima i/ili suradnicima unutar proizvodnog procesa
sastaviti jednostavnije interne upute za rad
4.
Pripremanje radnog mjesta i sredstava za rad i strojeva u prehrambenoj industriji i preradi hrane
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
evidentirati kritične točke proizvodnog procesa
primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostora i strojeva te radnog okoliša
rukovati IKT opremom u planiranju i provođenju tehnoloških operacija i procesa
primijeniti propisana osobna zaštitna sredstva za rad sukladno zahtjevima radnog mjesta
procijeniti količine sirovina u skladu s radnim nalogom
primijeniti zakonske norme
rukovati strojevima i sredstvima za rad
5.
Rukovanje sirovinama, ambalažom, poluproizvodima i gotovim proizvodima prema radnim uputama u preh. industriji i preradi hrane
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti sirovine biljnog ili životinjskog podrijetla
odabrati ambalažu prema vrsti
planirati uvjete skladištenja za materijale, sirovine, ambalažu, gotove proizvode i otpad prema radnim uputama
primijeniti načela zaštite okoliša, principe razdvajanja i zbrinjavanja ambalažnog otpada
6.
Provođenje tehnoloških operacija i procesa proizvodnje hrane u prehrambenoj industriji i preradi hrane
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti sirovine na osnovi zadane recepture
rukovati strojevima i opremom za primarnu preradu prehrambenih sirovina
upravljati strojevima za termičku obradu
odrediti kritične točke i opasnosti
upravljati strojevima za punjenje, zatvaranje i pakiranje prehrambenih proizvoda
primijeniti sustave kvalitete na radnom mjestu tijekom pripreme i proizvodnje
izvesti postupke zbrinjavanja otpada i nusproizvoda
primijeniti tehnologiju proizvodnje prehrambenih proizvoda
izvesti procese konzerviranja i zaštite prehrambenih proizvoda
7.
Proizvodnja i prerada različitih vrsta polupripremljene i pripremljene hrane u malim prehrambenim proizvodnjama
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
analizirati specifična svojstva namirnica za preradu hrane te postupke čuvanja i obrade
upravljati procesom distribucije i prezentacije hrane u catering industriji,delikatesnim odjelima i malim prehrambenim proizvodnjama
prirediti tradicionalne i lokalne prehrambene proizvode prema recepturi
upotrijebiti opremu i metode rada u catering industriji i malim prehrambenim proizvodnjama
prirediti proizvode sukladno Pravilniku o hrani za posebne prehrambene potrebe
kreirati nove i inovirane proizvode prema trendovima u prehrani
8.
Provođenje analize hrane, sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda u prehrambenoj industriji i preradi hrane
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti osnovna kemijska načela, zakone i metode u tehnologiji, kontroli hrane, prehrani i procesima metabolizma
primijeniti osnove prirodnih znanosti u prehrambenoj tehnologiji
izvoditi fizikalno-kemijske i mikrobiološke laboratorijske postupke i analize
povezati funkcije hrane i biokemijske procese u organizmu
izvršiti postupak uzorkovanja hrane i ambalaže u prometu hranom
provesti senzorske analize u laboratorijima
objasniti kemijski sastav i svojstva hrane
razlikovati promjene sastava hrane
povezati promjene sastava hrane i opasnosti za zdravlje
prirediti dokumentaciju analiza
9.
Vođenje procesne radne dokumentacije u prehrambenoj industriji i preradi hrane
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izabrati dokumentaciju nakon kontrole i analize proizvoda
voditi dokumentaciju o podrijetlu sirovine i kvaliteti ulaznih sirovina
izabrati dokumentaciju za tehnološke procese, postupak skladištenja, transporta i označavanja proizvoda i hrane
evidentirati potrošnju sirovina i energije
10.
Vođenje osnovne poslovne dokumentacije i evidencija u prehrambenoj industriji i preradi hrane
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
formulirati statističke izvještaje
procijeniti troškovno proizvodnju i izraditi jednostavnije kalkulacije
usporediti naručene i proizvedene količine proizvoda
procijeniti stanja zaliha sirovina, ambalaže i gotovih proizvoda
11.
Nabavljanje sirovina, proizvoda i usluga u prehrambenoj industriji i preradi hrane
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti postupke i faze nabave sirovina i repromaterijala u skladu sa specifikacijama
pripremiti narudžbu u dogovoru s dobavljačem
12.
Prodaja i marketing u prehrambenoj industriji i preradi hrane
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
promovirati prehrambene proizvode na tržištu
provesti prodaju proizvoda i usluga različitim kanalima i tehnikama prodaje
istražiti ponudu, potražnju i cijene repromaterijala, proizvoda i usluga u prehrani
analizirati specifičnosti prodaje prehrambenih proizvoda
13.
Komuniciranje s timom/suradnicima i strankama u prehrambenoj industriji i preradi hrane
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi osnovnu komunikaciju na stranom jeziku
upotrijebiti informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u radu i komunikaciji
prilagoditi komunikacijski stil sugovorniku i situaciji pri rješavanju problema i provedbi pojedinih naloga
primijeniti osnove pisane i usmene komunikacije i poslovnog bontona i kulture
14.
Educiranje i usavršavanje u prehrambenoj industriji i preradi hrane
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti saznanja iz stručne literature/sajmova/radionica itd.
primijeniti nove metode, postupke i tehnike u proizvodnji hrane
razviti socijalne vještine i sposobnosti usvajanja i prenošenja znanja
15.
Istraživanje i razvoj u prehrambenoj industriji i preradi hrane
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poznavati nove trendove u prehrani
razviti nove prehrambene proizvode
pratiti nove trendove u prehrambenoj industriji
16.
Nadziranje, praćenje i održavanje kvalitete proizvoda u opskrbnom lancu u prehrambenoj industriji i preradi hrane
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti materijale standardizirane kvalitete
provjeriti je li sirovina u skladu sa specifikacijama
provjeriti je li proizvod izrađen u skladu sa specifikacijama
razlikovati zakonske propise i standarde o hrani
pratiti provođenje sustava kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane
primijeniti certificirani pribor i opremu
koristiti opremu i pribor u skladu s uputama proizvođača
provesti analize u skladu sa zakonskim i internim propisima
17.
Procjenjivanje sukladnosti rezultata dobivenih analizama u prehrambenoj industriji i preradi hrane
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
analizirati dobivene rezultate u skladu sa zakonskom regulativom i internim specifikacijama
primijeniti zakonske propise vezane uz sastav i zdravstvenu ispravnost hrane
18.
Zaštita zdravlja na radu i na radnome mjestu u prehrambenoj industriji i preradi hrane
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
procijeniti mogući nastanak štete zbog nepravilnog rukovanja strojevima i sredstvima
upotrijebiti propisanu sigurnosnu i zaštitnu opremu na radnome mjestu
primijeniti zakonske propise o sigurnosti i zaštiti na radu, zaštiti okoliša i zaštiti od požara te drugih standarda
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Prehrambeni tehničar/Prehrambena tehničarka
Datum upisa
11.2.2021
Vrijedi do
1.1.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća