Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - Specijalist za industrijsku robotiku / Specijalistica za industrijsku robotiku

Razina HKO
5
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Znanstveno područje
-
Standard kvalifikacije više razine
-
CSVET bodovi
12
Broj godina istraživanja
-
Klasa
djelomična
Ostale potrebe
-
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Posjedovanje prethodne kvalifikacije minimalno na razini 4.1 iz sektora: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija ili Elektrotehnika i računarstvo 

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Stečenih 12 CSVET bodova 

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Osnove industrijske robotike, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
5.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Sisak
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Klasificirati vrste industrijskih robota prema vrsti pogona, načinu upravljanja i geometriji radnog prostora
Opisati karakteristike glavnih djelova robotskog sustava (mehaničkih, elektromehaničkih, energetskih, elektroničkih, upravljačkih i senzorskih/percepcijskih)
Navesti primjere dobre prakse u robotici za industrijske aplikacije
Odrediti korake za puštanje u rad robotskog sustava
2.
Programski alati u industrijskoj robotici, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
5.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Sisak
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati prednosti i nedostatke programiranja robota u programskom paketu za simulaciju rada robota (offline na računalu) ili odmah u stvarnosti (online)
Opisati mogućnosti i principe rada programskih paketa za simulaciju rada robota
Provjeriti funkcionalnost robota putem konzole ili privjeska za upravljanje robotom
Programirati robota za jednostavan zadatak i pokrenuti simulaciju
Provjeriti rezultate simulacije rada robota u odnosu na definirani zadatak
Provjeriti funkcionalnost putem korisničkog sučelja
3.
Programirljivi logički upravljači (PLC) u robotici, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
5.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Sisak
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati funkcionalnosti osnovnih komunikacijskih mreža i protokola za komunikaciju računala, PLC-a i robota
Povezati PLC s robotom preko zadanih protokola
Povezati računalo sa PLC-om
Uspostaviti programsku komunikaciju robota i računala putem PLC-a
4.
Upravljanje tehničkom dokumentacijom u robotici, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
5.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Sisak
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Protumačiti tehničku dokumentaciju proizvođača robota kod puštanja u rad i održavanja robota
Protumačiti tehničku dokumentaciju intergratora robotskih sustava
Identificirati na dokumentaciji elektroničke, električne, pneumatske i hidarulične simbole i objasniti njihovu funkciju u robotskom sustavu
U skladu s postojećem dokumentacijom i poštivanjem procedure, evidentirati izvršene aktivnosti
5.
Puštanje u rad, održavanje i prilagođavanje robotskog sustava, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
5.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Sisak
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Provjeriti alate, uređaje i opremu potrebnu za prilagođavanje robota temeljem važećih normi
Provjeriti rad sigurnosnih mehanizama u robotskom sustavu
Služeći se tehničkom dokumentacijom pustiti robotski sustav u rad (sa prethodnom simulacijom)
Procijeniti potrebnu količinu i vrstu materijala (komponente, uređaji, upravljački uređaji) za prilagođavanje robotskog sustava služeći se tehničkom dokumentacijom
Arhivirati posljednje verzije programskog koda
6.
Zaštita na radu u industrijskoj robotici, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
5.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Sisak
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati načine skladištenja i pravilnog rukovanja materijalima, opremom i alatima
Poduzeti potrebne mjere za zaštitu radne okoline tijekom rada robotskog sustava
Evaluirati parametre okoline u cilju osiguranja sigurnog okruženja tijekom rada robotskog sustava
Navesti osnovne smjernice iz važećih standarda sigurnosti za robotske sustave
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (4)
1.
Planiranje i organizacija rada
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Sisak
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sudjelovati u izradi plana aktivnosti
Analizirati radni nalog
Odabrati alate i opremu prema radnom nalogu
Provjeriti funkcionalnost alata i opreme i ispunjenost uvjeta zaštite na radu
Ispitati funkcionalnost instalirane opreme koristeći tehničku dokumentaciju
Identificirati funkcionalne cjeline i podsustave robotskih sustava
Identificirati ulazno-izlazne odnose i međuovisnosti podsustava (npr. povezanost sigurnosnog sustava i robotske ruke)
Procijeniti vrijeme potrebno za obavljanje dodijeljenih zadataka
Nadgledati i koordinirati životnim ciklusom sustava koji uključuje planiranje, nabavu razvoj i vrednovanje opreme
Uskladiti interne procese sukladno industrijskim standardima
2.
Programiranje robotskih sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Sisak
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provjeriti simulacijom rad izrađenih programa
Koristiti programske jezike sukladno razvojnom okruženju
Odabrati odgovarajuće standardizirane algoritme za programiranje robotskih sustava
Prilagoditi pojedine dijelove programskog koda prema uputi proizvođača ili integratora robotskih sustava
Optimirati programski kod korištenjem petlji i funkcija prema uputi proizvođača ili projektanta robotskih sustava
Izraditi jednostavna korisnička sučelja služeći se programskim jezikom
Dokumentirati programsko rješenje
Programirati mikrokontrolere i programibilne logičke kontrolere (PLC) za jednostavnije zadaće upravljanja i/ili nadzora
3.
Instaliranje i održavanje robotskih sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Sisak
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Predložiti poboljšanja za unaprjeđenje proizvodnih sustava temeljem analize i praćenja parametara
Služiti se tehničkom dokumentacijom pri instaliranju opreme
Slijediti upute proizvođača pri instaliranju opreme u robotske sustave
Služiti se elektroničkim, električnim, pneumatskim i hidrauličnim shemama
Postaviti i provesti osnovno održavanje programskih paketa i opreme za robotske sustave
Nadograditi korisničke programe novim inačicama
Provesti mehaničku i električku ugradnju robotskog podsustava, poštujući funkcionalne odnose s drugim podsustavima
Pustiti robotski podsustav u pogon, poštujući funkcionalne odnose s drugim podsustavima
Nadzirati funkcionalnost robotskih sustava i njihove parametre tijekom rada uz pomoć tehničko tehnološke dokumentacije
Identificirati neispravno ponašanje robotskog sustava
Predložiti korektivne postupke temeljem povratnih informacija o radu robotskog sustava i tehničko tehnološke dokumentacije
4.
Osiguranje kvalitete rada tehničara za robotiku
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Sisak
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Ispitati sigurnosne podsustave, u skladu s uputama proizvođača i relevantnim normama
Komunicirati prema pravilima poslovnog bontona sa suradnicima i klijentima
Izvijestiti o uočenim poteškoćama i rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka
Održavati znanja i vještina u novim tehnologijama i praksama u razvoju kroz proaktivno kontinuirano profesionalno usavršavanje
Primijeniti propise o zaštiti na radu i zaštiti okoliša pri radu s robotskim sustavima
Primijeniti važeće standarde osiguranja kvalitete u radu s robotskim sustavima
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (14)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Osnove industrijske robotike Planiranje i organizacija rada
Osnove industrijske robotike Osiguranje kvalitete rada tehničara za robotiku
Programski alati u industrijskoj robotici Programiranje robotskih sustava
Programirljivi logički upravljači (PLC) u robotici Planiranje i organizacija rada
Programirljivi logički upravljači (PLC) u robotici Programiranje robotskih sustava
Upravljanje tehničkom dokumentacijom u robotici Planiranje i organizacija rada
Upravljanje tehničkom dokumentacijom u robotici Programiranje robotskih sustava
Upravljanje tehničkom dokumentacijom u robotici Instaliranje i održavanje robotskih sustava
Puštanje u rad, održavanje i prilagođavanje robotskog sustava Programiranje robotskih sustava
Puštanje u rad, održavanje i prilagođavanje robotskog sustava Instaliranje i održavanje robotskih sustava
Puštanje u rad, održavanje i prilagođavanje robotskog sustava Osiguranje kvalitete rada tehničara za robotiku
Zaštita na radu u industrijskoj robotici Programiranje robotskih sustava
Zaštita na radu u industrijskoj robotici Instaliranje i održavanje robotskih sustava
Zaštita na radu u industrijskoj robotici Osiguranje kvalitete rada tehničara za robotiku
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist za industrijsku robotiku / Specijalistica za industrijsku robotiku
Datum upisa
5.7.2022
Vrijedi do
31.12.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje