Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - Automehatroničar / Automehatroničarka

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Znanstveno područje
-
Standardi zanimanja (1)
Standard kvalifikacije više razine
-
CSVET bodovi
180
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
-
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Uvjet pristupanja cjelovitoj kvalifikaciji je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 HKO-a

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije minimalno je 180 CSVET bodova, od kojih je najmanje 120 CSVET bodova na razini 4 ili višoj razini ishoda učenja.Izrađen i obranjen završni rad.

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Sustavi paljenja, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Dijagnosticirati kvarove na sustavu paljenja
Poznavati vrste sustava koristeći se podacima proizvođača
Održavati i popravljati sustav paljenja
Opisati funkcije sustava paljenja
Poznavati postupke testiranja i mjerenja
2.
Tehničko crtanje, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti tolerancije oblika i položaja, dosjede i znakove obrade
Čitati radionički crtež
Prikazati lik i tijelo u ravninama projekcije: tlocrt, nacrt i bokocrt
Nacrtati presjek jednostavnog predmeta
Protumačiti vrste i namjenu prostornog predočavanja
Nacrtati jednostavni radionički crtež
Izraditi skice jednostavnih strojarskih dijelova
Objasniti standarde tehničkog crtanja uz primjenu na tehničkom crtežu
3.
Tehnički materijali, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Nabrojati vrste i svojstva tehničkih materijala
Objasniti primjenu željeza i čelika
Nabrojati vrste i primjenu obojenih metala
Nabrojati svojstva i vrste polimernih materijala te njihovu primjenu
Prepoznati standardne oznake tehničkih materijala
Nabrojati postupke ispitivanja tehnoloških i mehaničkih svojstava materijala
Protumačiti proces nastanka korozije i postupke zaštite od korozije
4.
Tehnička mehanika, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti pojam i djelovanje sile
Analizirati sustav sila u ravnini
Objasniti statički moment sile
Razlikovati vrste ravnoteže
Odrediti težište jednostavnih presjeka
Nabrojati i opisati vrste naprezanja
Opisati brzinu i ubrzanje kod pravocrtnog i kružnog gibanja
Objasniti energiju, rad i snagu
5.
Elementi strojeva, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti podjelu strojnih elemenata
Opisati elemente rastavljivih spojeva
Objasniti vrste i primjenu navoja u vijčanim spojevima
Razlikovati nerastavljive spojeve
Protumačiti vrste zavarenih, lemljenih i lijepljenih spojeva
Navesti podjelu zakovica i zakovičnih spojeva
Protumačiti primjenu osovina, vratila, ležajeva i spojki
Nabrojati i objasniti vrste prijenosa snage
Nabrojati elemente za protok i regulaciju
6.
Tehnologije obrade materijala, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati vrste postupaka ručnih obrada
Razlikovati vrste i geometrije reznih alata
Nabrojati materijale za izradu reznih alata
Poznavati alate za ručnu obradu materijala
Protumačiti princip obrade deformiranjem i savijanjem
Objasniti vrste obrada spajanjem
Nabrojati vrste strojnih obrada
Objasniti režime obrade
Protumačiti princip i cilj toplinske obrade
7.
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati mjere zaštite na radu ovisno o vrstama obrade
Primjenjivati mjere zaštite na radu
Pravilno postupiti u slučaju požara
Primijeniti važeće propise o zaštiti okoliša
Razvrstati otpad prema važećoj klasifikaciji
Zbrinuti određene posebne vrste otpada
8.
Matematika u struci, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti računanje u skupu realnih brojeva
Računati s potencijama racionalne baze i cjelobrojnoga eksponenta
Primijeniti linearne jednadžbe i jednostavne sustave
Preračunavati mjerne jedinice i odabrati pogodnu
Računati i primjenjivati opseg i površinu geometrijskih likova
Računati volumen jednostavnih geometrijskih tijela
Računati prijenosni omjer i omjer smjese
Računati postotak
Primijeniti osnovne trigonometrijske funkcije
Koristiti se svojstvima proporcionalnosti i obrnute proporcionalnosti
9.
Osnove elektrotehnike i elektronike, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Protumačiti osnovne pojave, zakone i pravila iz područja elektrotehnike
Navesti svojstva i primjenu osnovnih elektrotehničkih i elektroničkih elemenata
Razlikovati osnovne elektrotehničke veličine i grafički ih predočiti
Opisati djelovanje serijskog i paralelnog spoja otpornika i praktičnu primjenu
Proračunati električne veličine traženih elemenata za zadani strujni krug
Opisati ovisnost električnog rada i snage o naponu, jakosti struje i otporu trošila
Objasniti djelovanje elektroničkih elemenata i njihove strujno-naponske karakteristike
Objasniti rad i rukovanje s mjernim instrumentima
Prepoznati shematske oznake električnih i elektroničkih elemenata
Dimenzionirati jednostavne strujne krugove za realnu primjenu
10.
Uvod u informacijsku tehnologiju, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Grupirati ulazne dijelove, središnje dijelove i izlazne dijelove računala
Opisati tok naredbi i podataka u računalu, od ulaznih dijelova do izlaznih dijelova
Objasniti ulogu procesora i njegove najbitnije karakteristike
Objasniti ulogu radne memorije
Usporediti vrste pohrane podataka
Usporediti pojmove WWW i Internet
Objasniti tehnologiju korisnik-poslužitelj
Koristiti računalo, mrežu i Internet na siguran način
11.
Upotreba računala, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti razliku između cloud i desktop aplikacije
Osmisliti vlastiti životopis u programu za obradu teksta
Sastaviti molbu za posao u programu za obradu teksta
Kreirati ponudu za izvođenje radova u programu za obradu teksta
Kreirati troškovnik za izvođenje radova i usluga u programu za tablične kalkulacije
Objasniti svrhu elektroničke pošte i navesti pravila pristojnog pisanja emaila
Demonstrirati slanje i primanje elektroničke pošte s privitcima
Demonstrirati upotrebu Google Disk servisa
12.
Tehnika upravljanja i regulacije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti osnovne zakone hidraulike
Objasniti osnovne zakone pneumatike
Razlikovati osnovne senzore u vozilu
Razlikovati osnovne aktore u vozilu
Objasniti protok informacija između senzora, upravljačke jedinice i aktora
13.
Održavanje i njega vozila, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati vrste i dimenzije motornih vozila
Navesti konstrukcijske cjeline osobnog vozila
Planirati servisni pregled vozila
Opisati odvijanje radnog naloga
Razlikovati pogonske i pomoćne tvari u vozilu
Razlikovati vrste motornih ulja
Objasniti rad rashladnog sustava
Provjeriti ispravnost akumulatora
Provjeriti ispravnost kočnica
14.
Opskrba energijom, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Dijagnosticirati kvarove na sustavu opskrbom energijom
Održavati i popravljati sustav za opskrbu energijom
Izvoditi popravke i održavanje pridržavajući se uputa proizvođača
Savjetovati klijente pri odabiru startnih baterija uz stručna objašnjenja
Odabrati nove, rezervne ili zamjenske dijelove pomoću informacijskog sustava
15.
Konstrukcija motora SUI, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati vrste motora prema vrsti izvedbe
Navesti glavne dijelove motora SUI
Opisati uvjete rada elemenata i sklopova motora
Opisati tehnologije izrade i svojstva materijala elemenata motora
Objasniti način rada klipnog i razvodnog mehanizma
16.
Načelo rada četverotaktnog motora, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati načelo rada četverotaktnog Otto motora
Razlikovati taktove motora SUI
Prepoznati radni i razvodni dijagram te značajke motora
Objasniti sustave za pripremu smjese kod Otto motora
Objasniti sustave za pripremu smjese kod Diesel motora
17.
Kontrola i popravak sustava za upravljanje motorom, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prepoznati vrste motornih goriva
Objasniti sustav dovoda goriva
Opisati sustav za stvaranje smjese
Objasniti ulogu senzora u stvaranju smjese
Razlikovati vrste ubrizgavanja
Objasniti ulogu ECU motora
18.
Mjenjači stupnjeva prijenosa, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prepoznati ulogu mjenjača
Razlikovati vrste automatskih mjenjača
Objasniti rad pilotiranih mjenjača
Opisati parkirni položaj mjenjača (p-lock)
Objasniti mjenjače sa duplom spojkom
Proračunati prijenosne omjere i navesti izvedbe zupčanika
Objasniti sinkroni sklop
Opisati upravljanje promjenom stupnja prijenosa
Diskutirati o zagonskim prijenosnicima s diferencijalom
19.
Kontrola i popravak upravljačkog sustava vozila, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Poznavati geometriju kotača
Analizirati stanje voznog sklopa
Razlikovati dijelove i vrste ovjesa
Objasniti ulogu amortizera i opruga
Poznavati princip rada hidropneumatskog sklopa vozila
Objasniti ulogu senzora i aktora u active body control sustavu
Navesti mogućnosti za tuning voznog sklopa
20.
Kontrola i popravak kočionog sustava vozila, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati stanje kočnog sustava
Razlikovati izvedbe kočnog sustava
Objasniti princip rada kočnog sustava
Nabrojati dijelove bubanj kočnica
Nabrojati dijelove disk kočnica
Objasniti princip rada parkirne kočnice
Objasniti princip rada ABS sustava
Objasniti princip rada BAS sustava (nadzor kočenja)
21.
Kontrola i popravak sigurnosnih sustava i sustava udobnosti, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prepoznati važnost ugradnje klimatizacije u vozilu
Opisati ventilaciju u vozilu
Opisati grijanje u vozilu
Opisati klimatizaciju u vozilu
Prepoznati važnost sustava udobnosti
Protumačiti sustave udobnosti u vozilu
Opisati sustav blokade pokretanja vozila
Objasniti sustav zaključavanja vozila
22.
Kontrola i popravak umreženih sustava, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Postaviti dijagnozu i izvršiti popravke umreženih električnih sustava vozila
Pomoću informacijskih sustava identificirati vozila
Prilikom preuzimanja vozila procijeniti vrstu kvara
Interpretirati rezultate te uz pomoć tehničkih informacijskih sustava
Uzeti u obzir povezanost upravljačkih uređaja različitih sustava
Prepoznati uzajamne ovisnosti te dokumentirati svoja saznanja
23.
Naknadno opremanje dodatnih sustava, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Ugraditi dodatne agregate i dodatne sustave
Provjeriti je li dopuštena i tehnički moguća ugradnja i dogradnja
Savjetovati klijente pri izboru uređaja ili opreme koji želi dograditi
Odrediti mjesto, položaj i redoslijed ugradnje
Stavljati u pogon dodatne agregate
Pokazati klijentu način rukovanja dodatnim agregatima/sustavima
24.
Zakonski propisi vezani za motorna vozila, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Raspraviti o pravilniku za tehnički pregled vozila
Razmotriti pravilnik o ispitivanju vozila u okviru zakonski propisanog pregleda
Povezati servisiranje sa zakonom propisanim pregledima
Opisati zadatke servisiranja i kontrolnog pregleda vozila
Nabrojati zakonske propise vezane za smanjenje štetnih tvari u ispušnom sustavu
25.
Servisna radionica, zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti propise iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom
Razlikovati vrste otpadnih tvari koje onečišćuju okoliš
Opisati opremljenost licencirane servisne radionice
Objasniti primjenu softvera potrebnih za dijagnostiku vozila
Navesti propisane uvjete za kontrolu i testiranje vozila pojedinih sustava vozila
26.
Sustav prijenosa snage, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prepoznati ulogu spojke u transmisiji
Opisati vrste spojki u vozilu
Objasniti mehaničku tarnu spojku
Protumačiti automatske sustave spojki
Opisati aktiviranje spojke
Objasniti ulogu zglobnih prijenosnika
Opisati križne zglobne prijenosnike
Prepoznati i opisati sinkrone zglobne prijenosnike
Prepoznati i opisati elastični zglobni prijenosnik
27.
Pomoćni sustavi kod motora SUI, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti princip rada rashladnog sustava u vozilu
Objasniti rad sustava za podmazivanje motora
Objasniti rad sustava nabijanja (turbina)
Objasniti rad ispušnog sustava
Objasniti važnost smanjenja štetnih tvari u ispušnom sustavu
28.
Planiranje i priprema rada, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Pravilno voditi evidenciju planiranih popravaka/održavanja
Riješiti iznenadne/neplanirane popravke
Provesti redovno i izvanredno održavanje vozila
Održavati uređaje i opremu za rad
29.
Mjerenje i kontrola, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti rad i rukovanje s mjernim instrumentima
Pravilno koristiti mjerne uređaje pri provjeri ispravnosti instalacije
Primijeniti dijagnostičke uređaje, alate i pribor za vozila
Koristiti alate za hidraulična i pneumatska mjerenja
30.
Ručna obrada, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izvršiti ručnu obradu odvajanjem čestica
Izvršiti ručnu obradu sječenjem
Izvršiti obradu savijanjem i deformiranjem
Izvršiti izradu navoja
31.
Obrada spajanjem, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izvršiti rastavljivi spoj
Izvršiti spajanje ljepilom
Izvršiti spajanje lemljenjem
Izvršiti spajanje zavarivanjem
32.
Površinska zaštita, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Pravilno koristiti kemijska sredstva za pripremu zaštite površine
Izvršiti pripremu materijala prije zaštite površine
Izvršiti zaštitu površine materijala bojanjem
Izvršiti zaštitu materijala elektroplatiranjem
Izvršiti zaštitu površine folijom
33.
Strojna obrada, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izvršiti obradu brušenjem
Izvršiti bušenje
Izvršiti obradu tokarenjem
Izvršiti obradu glodanjem
Održavati strojeve za strojnu obradu
34.
Obrada vodova, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izvršiti pripremu vodova za spajanje
Izvršiti spajanje vodova lemljenjem
Izvršiti spajanje vodova rastavljivim spojem
Izvršiti spajanje optičkih vodova
35.
Demontaža, popravak i montaža, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Provjeriti funkcionalnost montaže sklopova po fazama
Izvesti postupak montaže i demontaže baterije (akumulatora)
Izvesti postupak montaže i demontaže elektropokretača
Izvesti postupak montaže i demontaže generatora struje (alternatora)
Izvesti postupke montaže i demontaže aktuatora
Zamijeniti rasvjetne i signalne lampice
Zamijeniti rasvjetne i signalne LED
36.
Dijagnostika vozila i podešavanje parametara, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Povezati disfunkciju dijelova i sklopova sa nepravilnostima u radu motornog vozila
Pravilno koristiti mjerne uređaje osciloskop i multimetar pri provjeri ispravnosti senzora
Provjeriti rad središnjeg sustava zaključavanja vozila
Pravilno koristiti mjerne uređaje, osciloskop i multimetar pri provjeri ispravnosti lambda-sonde
Pravilno koristiti mjerne uređaje, osciloskop i multimetar pri provjeri ispravnosti senzora tlaka
Na shemi pokazati mjesto električke ili elektroničke pogreške na vozilu
37.
Primjena zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u radionici, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izvoditi popravke i održavanje pridržavajući se propisa o zaštiti na radu
Primijeniti postupke prve pomoći određene pravilnikom
Koristiti obrasce koji se primjenjuju u različitim postupcima zbrinjavanja otpada
Koristiti reciklabilne materijale i sredstva
Izdvojiti vrste otpadnih tvari koje onečišćuju okoliš
Upotrijebiti alat i strojeve višeg energetskog razreda
Primijeniti postupke sigurnog rada opisane od proizvođača
Isplanirati radno mjesto prema pravilniku o zaštiti na radu
38.
Komunikacija s klijentima, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Provoditi pismenu anketu o stanju vozila
Prepoznati važnost povratne informacije klijenta
Ispitati klijenta o uočenim nepravilnostima u radu
Prepoznati važnost zadovoljstva klijenta
39.
Planiranje i priprema rada u radionici, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Rasporediti strojeve, alat i pribor po radionici
Koristiti zakonsku regulativu o zaštiti okoliša
Rukovati strojnim peračem
Koristiti propisana sredstva za pranje i čišćenje
Periodično pregledavati alat i opremu
40.
Mjerenje i kontrola sustava, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izvršiti mehaničku, električku i dijagnostičku provjeru komponenti
Izmjeriti električne veličine na električnim i elektroničkim komponentama
Ispitati stanje akumulatora
Izvršiti zamjenu i dopunjavanje rashladnog sredstva klima uređaja
Nadograditi softvere vozila
Kalibrirati dijelove sustava za autonomnu vožnju
Izvršiti nadogradnju softvera navigacijskog sustava
Izvršiti nadogradnju softvera informacijskog sustava
41.
Upotreba i stavljanje vozila i sustava u pogon, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Poznavati opasnosti kod održavanja vozila sa start-stop sustavom
Primijeniti postupak isključenja i uključenja rada start-stop sustava
Primijeniti postupak isključenja i uključenja rada hibridnog sustava
Primijeniti postupak isključenja i uključenja rada sustava EV
42.
Demontaža, montaža i popravak vozila, sustava, sastavnih dijelova i sklopova, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izvesti postupak demontaže i montaže dijelova motora
Izvesti demontažu i montažu dijelova sustava za podmazivanje motora
Izvesti demontažu i montažu dijelova rashladnog sustava motora
Izvesti demontažu i montažu dijelova ispušnog sustava
Izvesti demontažu i montažu dijelova upravljačkog sustava
Izvesti demontažu i montažu dijelova sustava kočenja
Izvesti postupke montaže i demontaže aktuatora
Izvršiti demontažu/montažu dijelova unutrašnjosti vozila
Izvesti demontažu i montažu pirotehničkih uređaja
Izvesti demontažu i montažu upravljačkih uređaja i aktuatora pirotehničkih uređaja
43.
Dijagnoza i popravak kvarova i njihovih uzroka, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti dijagnostičke uređaje, alate i pribor za specifično vozilo
Dijagnosticirati kvarove na sustavima vozila
Primijeniti dijagnostičke uređaje, alate i pribor za provjeru autonomnih sustava
Utvrditi i otkloniti kvarove sustava ubrizgavanja Otto motora
Utvrditi i otkloniti kvarove sustava ubrizgavanja dizel motora
Održavati i popravljati dijelove sustava za sigurnost i stabilnost vožnje
44.
Pregled vozila prema prometnim propisima, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Vizualno pregledati vozilo
Provjeriti rad i ponašanje vozila
Provjeriti čistoću ispuha
Provjeriti kvalitetu kočione tekućine
Provjeriti kvalitetu rashladnog sredstva
Analizirati stanje kočionog sustava
Analizirati stanje ovjesa
Analizirati stanje upravljačkog sustava
45.
Sigurnosni zahtjevi povezani s hibridnim i električnim vozilima, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti potencijalne izvore opasnosti pri radu s visokonaponskim sustavima
Opisati propisani postupak isključivanja visokonaponskog sustava HEV/EV
Demonstrirati postupak dovođenja HEV/EV u bez naponsko stanje
Opisati propisani postupak uključivanja vozila na visoki napon
Demonstrirati postavljanje HEV/EV u visokonaponsko stanje
Ispitati funkcionalnost VN sustava HEV/EV
Objasniti pravila za održavanje pojedinih elemenata VN sustava HEV/EV
46.
Servisiranje i održavanje hibridnih vozila, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti karakteristike različitih hibridnih sustava
Opisati princip rada pojedinog elementa sustava HEV
Koristiti odgovarajuće alate i opremu u radu s HEV
Demonstrirati spajanje različitih hibridnih sustava
Dijagnosticirati grešku na visokonaponskom sustavu HEV
Zamijeniti komponente visokonaponskog sustava HEV
Provoditi postupke preventivnog i redovitog održavanja HEV
47.
Servisiranje i održavanje električnih vozila, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti karakteristike sustava električnog vozila
Opisati princip rada pojedinog elementa sustava EV
Koristiti odgovarajuće alate i opremu u radu s EV
Demonstrirati spajanje sustava električnog vozila
Dijagnosticirati grešku na visokonaponskom sustavu EV
Zamijeniti komponente visokonaponskog sustava EV
Provoditi postupke preventivnog i redovitog održavanja EV
48.
Servisiranje i održavanje baterija HEV/EV, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razumjeti osnovnu konstrukciju automobilskih visokonaponskih baterija
Prepoznati oštećenja baterije i visokonaponskih priključaka i kabela
Smanjiti napon baterije na sigurnu radnu vrijednost u skladu sa smjernicama proizvođača
Ukloniti visokonaponsku bateriju slijedeći upute proizvođača
Demonstrirati postupak testiranja baterija
Provesti servis baterije u skladu sa smjernicama proizvođača
Pustiti bateriju u pogon koristeći specijaliziranu opremu za ispitivanje visokog napona
Zbrinuti ili reciklirati komponente baterija u skladu sa zakonskim i organizacijskim procedurama
49.
Radovi na sustavima vozila, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Koristiti ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sklopova i sustava na vozilima
Izvršiti postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila
Utvrditi neispravnosti na motornom vozilu
Izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila
Dijagnosticirati kvarove na vozilu korištenjem test uređaja
Zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu i kontrolu ispravnosti
50.
Radovi na sustavima za prijenos snage i kočnim sustavima, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izvesti radove održavanja, dijagnosticiranja i popravke na sustavima za prijenos snage
Provjeriti utjecaj kvara na funkcioniranje sustava
Ispitati mehaničke i hidrauličke sastavne dijelove sustava za prijenos snage
Interpretirati rezultate dijagnoze nad sustavima za prijenos snage
Dijagnosticirati kvar voznog i kočionog sustava
Objašnjavati izvršene radove i informirati klijente o uzrocima kvarova
51.
Radovi na sustavima karoserije, udobnosti, sigurnosnim i umreženim sustavima, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Postaviti dijagnozu i izvršiti popravke na sustavima karoserije, udobnosti i sigurnosti
Analizirati odgovarajuće sustave, utvrditi stanje opreme i sustava
Podesiti sustave u skladu s propisima proizvođača uvažavajući želje klijenta
Procijeniti izvršene radove te informirati klijenta o njihovoj vrsti i opsegu
Identificirati vozila i njihovu tehničku opremu uz pomoć informacijskih sustava
Odabrati kontrolne instrumente namijenjene određenim sustavima i uvažavati njihova ograničenja
Provjeriti pojedine sastavne dijelove te odlučiti o nužnim mjerama popravka
Kontrolirati funkcioniranje popravljenih sustava
52.
Vulkanizerski poslovi, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati i pripremiti materijale za popravak auto guma
Dijagnosticirati probleme pneumatika i kotača
Rukovati alatima, strojevima i uređajima u vulkanizerskoj radionici
Održavati alate, strojeve i uređaje na stručan način te voditi potrebnu dokumentaciju
Provesti popravke unutarnje i vanjske gume na motornim vozilima
Provesti uravnoteženje, montažu i demontažu auto guma i kotača
Provesti obnavljanje auto guma vulkaniziranjem
Izvršiti postupak resetiranja sustava nadzora tlaka u pneumaticima
53.
Organizacija poslovanja, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Procijeniti mogućnost osnivanja manje tvrtke/obrta
Odabrati pravni model poslovanja
Navesti dokumente potrebne za pokretanje poslovanja
Izraditi jednostavniji (skraćeni) poslovni plan
Primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovanju
Komunicirati uspješno s kupcima i suradnicima
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (0)
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Automehatroničar / Automehatroničarka
Datum upisa
12.4.2022
Vrijedi do
10.2.2026
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje