Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja

Razina HKO
7.1
Sektor
Sigurnost i obrana
Znanstveno područje
Interdisciplinarna područja znanosti
Standard kvalifikacije više razine
-
ECTS bodovi
120
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
Obrazovanje stručnjaka u području istraživanja mjesta događaja doprinosi otkrivanju i sprječavanju kriminaliteta, što je pravni i društveni cilj inkorporiran u pravnoj stečevini Europske unije te propisima i strateškim dokumentima na razini RH.
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Završen sveučilišni preddiplomski studij forenzike - u osnivanju  (180 ECTS) ili završen bilo koji preddiplomski sveučilišni studij (180 ECTS) uz razlikovni ispit. 

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Položeni svi ispiti, izrađen i obranjen diplomski rad.

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Preispitivanje etičkih principa i teorija u kontekstu forenzičnih znanosti, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi različite etičke pristupe i teorije.
Predložiti konstitutivne elemente prosudbe i donošenja etički ispravnih odluka.
Podržati temeljna načela profesionalne etike u promicanju dostojanstva struke i njezinih predmeta obrade.
Integrirati različita etička pitanja i rješenja pojedinih sektora na različitim područjima (forenzične biomedicine, ekonomije, prava i dr.).
Utvrditi krizu etike u određenim strukovnim modulima te ispravnost etičkih prosudbi temeljem profesionalnih kodeksa ponašanja i djelovanja.
Procijeniti različite pristupe etičkom odlučivanju i posljedice istih.
Utvrditi razlike između nesavjesnog i neodgovornog profesionalnog ponašanja od etičkog.
2.
Utvrđivanje uloge informacijskih tehnologija u forenzičnim znanostima, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi i predvidjeti zlouporabu informacijskih tehnologija.
Preporučiti softverske i hardverske alate prikladne za primjenu u forenzičnim istraživanjima.
Klasificirati i analizirati relevantne podatke s ciljem detektiranja indikatora prijevare.
Koristiti informatičke alate u svrhu prezentiranja rezultata forenzične analize.
Utvrditi sigurnosne aspekte informacijskih sustava.
Klasificirati relevantne podatke u slučajevima zlouporabe informacijskih tehnologija.
Primijeniti suvremenu metodologiju i tehnologiju forenzičnih znanosti.
3.
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje znanstvene metodologije i statističkih postupaka, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Kritički pregledati postojeću znanstvenu i stručnu literaturu.
Recenzirati znanstveni i stručni članak.
Odabrati prikladni način citiranja i referenciranja.
Sintetizirati znanja o akademskoj čestitosti.
Klasificirati vrste znanstvenih i stručnih publikacija.
Sastaviti znanstvenu prepisku.
Izraditi plan istraživanja.
Statistički analizirati podatke.
4.
Kritičko preispitivanje i vrednovanje bioterorističkih ugroza, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Kreirati i vrednovati nove činjenice i postupke u proučavanju pojavnih oblika terorizma i bioterorizma.
Razvijati nove metode za integriranje različitih forenzičkih područja u proučavanju pojavnih oblika terorizma i bioterorizma.
Kombinirati visoko-specijalizirana znanja i vještine u analizi i sintezi pojavnih oblika terorizma i bioterorizma.
Upravljati i voditi timove u prikupljanju, analizi i sintezi podataka, činjenica i dokaza koji ukazuju na djela terorizma i bioterorizma.
Odlučivati u uvjetima nesigurnosti kao i preuzimanje osobne i timske odgovornosti u operativnom djelovanju kada su prisutni pojavni oblici terorizma i bioterorizma.
5.
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje načina i postupka tijekom istraživanja i dokumentiranja mjesta događaja te kriminalističkog istraživanja, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi pojam mjesta događaja, istraživanja mjesta događaja te cilj, predmet, organizaciju i operativni plan istraživanja mjesta događaja.
Procijeniti istraživačko-operativni model istraživanja i polazne odrednice kod istraživanja mjesta događaja.
Analizirati postupanje policije, prvi zahvat policije i izvide kaznenih djela.
Odabrati mjere osobne zaštite pripadnika tijela postupka pri obradi mjesta događaja.
Predložiti daljnje korake istraživanja, pregled mjesta kaznenog događaja, ocijeniti rezultate pregleda mjesta događaja.
Izraditi situacijski plan i kriminalističko-tehničko izvješće.
Kritički vrednovati poslovne modele u istraživanju mjesta događaja te razviti metode za edukaciju istražitelja.
Valorizirati načine tehnike prikupljanja obavijesti od osoba, tehnike obavijesnog (informativnog) razgovora, plan intervjua i obavijesnog razgovora te pogreške prilikom prikupljanja obavijesti od osoba.
Klasificirati oblike sumnji kod istraživanja mjesta događaja, stadije istraživanja mjesta događaja, metodologiju dokazivanja, dokumentiranje mjesta kaznenoga događaja, načine prikupljanja materijalnih nositelja (izvora) informacija, načine prikupl
Kritički vrednovati znanja o načelima kriminalistike i forenzike, osiguranju mjesta događaja, očevidu, rekonstrukciji i pokusu te traseologiji i tragovima različitih vrsta kaznenih djela, kriminalističko-forenzičnoj fotografiji, skici i situacijs
6.
Kritičko argumentiranje i unapređivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prikupiti i obraditi relevantnu literaturu.
Definirati problem i metodu/metode istraživanja.
Kritički prosuđivati dosadašnja istraživanja iz određenog znanstvenog područja.
Predložiti i argumentirati moguća rješenja problema.
Prezentirati zaključke istraživačkog rada.
7.
Utvrđivanje različitih bioloških tragova i preporuka metoda njihovog izuzimanja i pakiranja, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi različite biološke tragove na mjestu događaja.
Preporučiti metode prikupljanja tragova.
Kritički prosuditi o korištenju najbolje metode izuzimanja za određeni trag.
Predložiti pravila rukovanja s izuzetim tragovima.
Preporučiti pravila pakiranja bioloških tragova i sprječavanje kontaminacije.
Procijeniti načine mogućeg nastanka bioloških tragova.
Klasificirati metode utvrđivanja biološkog traga.
8.
Kritičko preispitivanje i interpretacija rezultata antropološke analize ljudskih koštanih ostataka, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi metodologiju pronalaska i iskopavanja ljudskih ostatka.
Preispitati utjecaj tafonomskih karakteristika na ljudski kostur.
Utvrditi mehanizme nastanka trauma.
Preispitati patološke promjene vidljive na kosturnom materijalu.
Predložiti pravila i postupke određivanja biološkog profila osobe.
Napisati izvješće o rezultatima analize.
Kritički ocijeniti rezultate analize.
9.
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupaka za kemijsku analizu, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi temeljne pojmove iz područja sastava i razdvajanja tvari, kemijskih elemenata i veza.
Uočiti razliku među otopinama, kiselinama, bazama i njihovim solima te njihova međudjelovanja.
Uočiti razliku među organskim spojevima.
Procijeniti pH otopine s pomoću testnih trakica.
Odabrati pravilan način uzorkovanja uzoraka s mjesta događaja.
Procijeniti kako postupati s različitim kemijskim spojevima.
10.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda izrade, obrade i analize tehničkih snimaka s mjesta događaja., tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti i demonstrirati sustavni postupak fotografiranja / tehničkog snimanja mjesta događaja, tragova, predmeta i dokaznog materijala.
Izraditi slikovnu dokumentaciju (fotoelaborat) simuliranog mjesta događaja.
Preispitati ulogu suvremenih slikovnih tehnologija (nefotografskih) u forenzičnim znanostima.
Analizirati i vrednovati istražnu i dokaznu vrijednost slikovnog materijala i različitih postupaka fotografiranja.
Usporediti i preporučiti metode obrade slikovnog materijala u forenzici.
Kritički primijeniti postupke snimanja i obrade slika pri izradi fotodokumentacije.
Poznavati tehnike i metode vizualizacije i rekonstrukcije u skladu sa standardima struke primjereno vrsti slikovnog materijala.
11.
Analiziranje ljudskih ostataka u forenzičnoj identifikaciji, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Preispitati utjecaj tafonomskih karakteristika na ljudski kostur u skladu s razvojem struke sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji.
Kategorizirati i opisati kosti ljudskoga kostura.
Izraditi i obraditi slikovni materijal prema standardima struke.
Analizirati koštani materijal koristeći se osteometrijskim metodama.
Kritički sagledati i odabrati primjerenu osteometrijsku metodologiju.
Izraditi populacijsku studiju koristeći se podacima mjerenja.
Primijeniti nove i dodatne metode forenzičnih znanosti za ispitivanje dokaznog materijala, za korištenje pravilnih laboratorijskih procedura i kontrola.
Odabrati programske pakete specifične za istraživanja u biološkoj/forenzičnoj antropologiji.
Poznavati tehnike i metode vizualizacije i rekonstrukcije u skladu sa standardima struke primjereno vrsti slikovnog materijala.
12.
Kritičko preispitivanje i vrednovanje tragova podobnih za mikroskopsku analizu sukladno tehnikama i tehnologijama koje se primjenjuju u forenzičnom laboratoriju, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi osnovne dijelove mikroskopa (svjetlosni i elektronski).
Primijeniti zakone optike za dobivanje slike pri mikroskopiranju.
Odabrati najbolju metodu pripreme preparata za mikroskopiranje.
Kritički procijeniti vrijednost uočenih tragova dostavljenih na analizu.
Utvrditi razlike i sličnosti spornog i nespornog traga.
13.
Poznavanje instrumentalnih analitičkih metoda fizikalno-kemijske analize, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati instrumentalne metode prema skupinama ispitivanja (spektroskopija, kromatografija itd.).
Objasniti fizikalno-kemijske osnove pojedinih metoda instrumentalne analize.
Pregledati postojeću znanstvenu i stručnu literaturu i utvrditi stanje tehnike za pojedino ispitivanje.
Odabrati odgovarajuću instrumentalnu metodu ispitivanja prema vrstama uzoraka i parametrima koji se ispituju.
Pripremiti i dokumentirati uzorak za analizu.
Provesti analizu i validirati metodu ispitivanja.
Tumačiti rezultate analiza.
14.
Kritičko prosuđivanje i vrednovanje bioloških tragova podobnih za DNA analizu sukladno tehnikama i tehnologijama koje se primjenjuju u forenzičnom DNA laboratoriju, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Odabrati prikladne metode analize širokog raspona forenzično-genetičkih metoda u obradi bioloških tragova ljudskog podrijetla.
Predložiti metode prikupljanja uzoraka za analizu DNA.
Prezentirati najnovije metode i osnovnu DNA tehnologiju te njihovu primjenu u sudskoj medicini i pravosudnim postupcima.
Utvrditi identitet osobe s pomoću DNA iz malog broja stanica što je iznimno korisno kod identificiranja počinitelja nekog kaznenog djela, utvrđivanja očinstva i identificiranja žrtava masovnih katastrofa.
Klasificirati tehnike koje se trenutno primjenjuju u forenzičnoj genetici uključujući analizu i interpretaciju kratkih uzastopnih ponavljajućih sljedova (STR), populacijsku genetiku, biljege mitohondrijskog DNA i Y-kromosoma.
Upravljati osnovnim tehnikama bitnim za kreiranje i uporabu nacionalne DNA baze podataka.
Kombinirati osnovna biostatistička pravila u forenzičnoj genetici.
15.
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu materijalnih tragova u forenzičnim znanostima., tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi pojam forenzične obrade tragova te vezu, cilj, predmet, organizaciju i svrhu postojanja forenzičnih laboratorija, međunarodne forenzične suradnje i razmjene podataka.
Odabrati načine i svrhu pristupa materijalnim tragovima (papilarne linije, biološki tragovi osobito tragovi krvi, fizikalni tragovi osobito tragovi tekstila, strojevi, alati, gume vozila, zemlja, balistički tragovi i tragovi otrova i droga i sl.) te d
Odrediti mjere osobne zaštite forenzičara tijekom forenzične obrade materijalnog traga i rada u forenzičnom laboratoriju.
Vrednovati put traga od njegova pronalaska do dokaza na sudu, uključujući zaštitu, osiguranje, fiksiranje i aservacija tragova.
Organizirati raspodjelu vremena potrebnog za pojedina vještačenja (Forensic Time Management), stvoriti prioritetne zadatke, posvetiti pozornost detaljima i njihovoj interpretaciji te izgraditi vještine kompleksnog pristupa postupcima i radnjama tijeko
Kritički vrednovati tragove i njihov forenzični tijek te razine očekivanih rezultata.
Kritički argumentirati razloge različitih interpretacija rezultata dobivenih obradom i vještačenjem tragova.
16.
Utvrđivanje uloge forenzičara u sudskom postupku, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi ulogu vještaka kao dokaznog sredstva, odnosno pomagača suda.
Prezentirati pravni okvir djelovanja sudskih vještaka, dužnosti vještaka, izuzeća vještaka, izuzeća od dužnosti vještačenja, određivanja vještaka od strane suda, oblika vještačenja, sankcija protiv vještaka, prava vještaka na naknadu troš
Kritički ocijeniti važnost uloge vještaka u sudskom postupku.
Klasificirati pravila i postupke vještačenja.
Preispitati etička pitanja u vještačenju.
Utvrditi različite načine prikazivanja podataka prikupljenih u vještačenju.
Odabrati metodologiju izrade nalaza i mišljenja vještaka.
Preispitati činjenice i dokaze u sudskom postupku.
Osiguravati provođenje lanca dokaza sukladno vrsti traga i pravilima struke.
17.
Kritičko preispitivanje i interpretiranje rezultata sudskomedicinske obdukcije, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prezentirati problematiku nasilnog oštećenja zdravlja, tanatologije, identifikacije, vještačenja i liječničke deontologije.
Utvrditi zdravstvene činjenice za potrebe pravne struke.
Prezentirati znanja iz obrađenih cjelina u rješavanju konkretnih problemskih zadataka: prepoznati ozljede i znakove smrti; odabrati, komentirati i procijeniti moguće uzroke i načine smrti; razmotriti i ocijeniti potrebitost daljnjih pretraga.
Kritički vrednovati nastavne materijale (znanstvene radove), sudjelovati u argumentiranim raspravama te iznositi mišljenja i braniti zaključke.
18.
Kritičko ocjenjivanje forenzičnih izvješća, podataka i projekata, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi izvore i puteve stvaranja stvarnoga znanja.
Valorizirati vrste istraživanja, literaturu i projekte u forenzičnim znanostima.
Kritički ocijeniti prikaz podataka i kritički analizirati znanstvena izvješća u forenzičnim istraživanjima.
Klasificirati pravila i postupke prijenosa znanstvenih informacija.
Odabrati različite načine prikazivanja podataka prikupljenih u istraživanju.
Predlagati i implementirati poslovne modele u forenzici.
Obraniti završni rad iz odabrane teme.
19.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda za pronalaženje, prikupljanje, dokumentiranje i analizu tragova s mjesta događaja, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Pravodobno primijeniti preventivne i korektivne mjere osiguranja mjesta događaja prema standardima struke primjereno za pojedina mjesta događaja.
Planirati korištenje materijalnih i tehničkih resursa potrebnih za istraživanje mjesta događaja ovisno o njegovoj vrsti a sukladno važećim standardima.
Preporučiti i uporabiti metodologiju rada i pristupa mjestu događaja sukladno vrsti mjesta događaja prema standardima struke.
Izraditi zapisnik o očevidu i ostalu službenu dokumentaciju.
Preporučiti i uporabiti mjere za zaštitu potencijalnih, vidljivih i latentnih tragova sukladno pravilima struke.
Organizirati prikupljanje, pohranu i osiguranje transporta aserviranih tragova sukladno pravilima struke primjereno vrsti traga.
Procijeniti razinu opasnosti i preporučiti mjere zaštite na radu ovisno o specifičnim situacijama.
Prikupiti biološke i kemijske uzorke te ostale vrste tragova u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno vrsti uzorka.
Kritički prosuđivati točnost i pouzdanost analize tragova sukladno istraživačkim vještinama.
Analizirati i vrednovati tragove i dokaze kaznenih djela pronađenih na mjestu događaja prema zahtjevima suda za vještačenjem primjereno vrsti slučaja.
Utvrditi i predložiti metode očuvanja integriteta i identiteta uzorka.
Komparativno analizirati sporni i nesporni uzorak.
Prevenirati kontaminaciju i samo(uništenje) uzorka sukladno pravilima struke i primjereno vrsti traga.
20.
Znanstveno i stručno analiziranje nalaza i žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi metodologiju analize mjesta pronalaska masovne grobnice, s posebnim naglaskom na sigurnost osoba.
Preporučiti logične korake u analizi masovnih katastrofa.
Izraditi detaljnu dokumentaciju mjesta događaja.
Klasificirati metode i tehnike primjenjive u analizama masovnih katastrofa.
Usporediti dobivene podatke s analognim situacijama.
Osmisliti preventivne i korektivne mjere osiguranje mjesta događaja.
Odabrati metodologiju rada u rekognosciranju terena.
21.
Kritičko preispitivanje načina provedbe očevida, rekonstrukcije i pokusa te posebnosti postupanja prilikom istraživanja različitih vrsta kaznenih djela, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi pojam osiguranja mjesta događaja, očevida, rekonstrukcije, pokusa odnosno istražnog pokusa.
Kritički vrednovati postupanje, izvide kaznenih djela i prvi zahvat policije.
Preporučiti mjere osobne zaštite pripadnika tijela postupka prilikom obrade mjesta događaja.
Predložiti metodike provođenja očevida, rekonstrukcije događaja i pokusa.
Preispitati kriminalističko-taktička načela u provođenju očevida, prostor i mjesto provedbe očevida i objekte spoznaje u očevidu, probleme u provedbi očevida, ciljeve (zadatke) očevida, prioritete na mjestu očevida, načine provizornog osiguran
Preporučiti načine fiksiranja činjeničnoga stanja utvrđenog osiguranjem mjesta događaja, očevidom, rekonstrukcijom i pokusom, načine prikupljanje materijalnih nositelja (izvora) informacija, prikupljanje i osiguranje dokaza, zakonski značaj doka
Predložiti mjere strateškog upravljanja organizacijom i timom, te preventivne i korektivne mjere vezane uz razinu kriminaliteta.
22.
Preveniranje i suzbijanje terorizma na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Klasificirati prijetnje RH koje dolaze od globalnog terorizma, ponderirati njihove mogućnosti te procijeniti veličinu ugroze, temeljem SWOT analize danog okružja (nacionalno, regionalno).
Raščlaniti mjere za borbu protiv terorizma: prevencija, suzbijanje, zaštita, saniranje i oporavak.
Predvidjeti moguće oblike terorističkih prijetnji s obzirom na danu sigurnosnu situaciju te izgraditi sustav mjera za zaštitu od terorističkih prijetnji u funkciji njihovog progona i procesuiranja.
Raščlaniti mogućnosti saniranja štete i oporavka od terorističkog napada, posebice kada je u pitanju kritična nacionalna infrastruktura, te ulogu policije u tim događanjima.
Odrediti primjerene oblike zaštite s obzirom na moguću terorističku ugrozu te kategorizirati veličinu i težinu prijetnji s obzirom na mogućnost njihova provođenja.
Formulirati postupanja za danu situaciju s obzirom na uočena obilježja, sukladno akcijskom planu.
Dizajnirati moguće oblike zašite od cyber terorističkih ugroza u cilju njihova sprječavanja ili minimiziranja mogućih štetnih posljedica.
23.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja balističkih uzoraka, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Klasificirati posebnosti oružja, vatrenog oružja, lovačkog oružja, strjeljiva, plinskog, prepravljenog, neovlašteno i ručno izrađenog vatrenog oružja.
Povezati osnovna znanja unutarnje balistike, vanjske i terminalne balistike.
Kritički vrednovati ulogu sudske medicine u forenzičnoj balistici.
Planirati mjere osobne zaštite pripadnika tijela postupka pri obradi mjesta događaja.
Prosuditi odnos forenzične balistike i kaznenog postupaka te metodike provedbe očevida, rekonstrukcije događaja i pokusa.
Klasificirati načine fiksiranja činjeničnoga stanja utvrđenog osiguranjem mjesta događaja, očevidom, rekonstrukcijom i pokusom, načine prikupljanje materijalnih nositelja (izvora) informacija, prikupljanje i osiguranje dokaza, zakonski značaj dok
Odabrati postupke vještačenja vatrenog oružja i tragova uporabe vatrenog oružja te ulogu radnih zbirki, baza i automatiziranih balističkih identifikacijskih sustava.
Vrednovati stečena znanja o očevidu i posebnostima očevida na mjestu događaja kaznenog djela izvršenog upotrebom vatrenog oružja s užlijebljenom i neužljebljenom cijevi.
24.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja dokumenata, novca i rukopisa, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Klasificirati vrste dokumenata.
Utvrditi kazneno-pravne posljedice krivotvorenja dokumenata i novca.
Utvrditi tehnologiju izrade, vrstu tiska i načine zaštite izvornih dokumenata i novčanica.
Procijeniti izvornost dokumenta i novčanice.
Odabrati način pravilnog prikupljanja i dostavljanja materijala na vještačenje.
Analizirati rukopis, potpis, zaštićene dokumente, pečate i otiske pečata, pisaće strojeve i otiske pisaćih strojeva, tinte i tonere te formulirati izvješće o provedenoj ekspertizi.
Kritički preispitati rezultate analize spornih dokumenata, novca i rukopisa u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji.
25.
Utvrđivanje uloge forenzične akustike i fonetike u sudskom postupku, tip: izborni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Klasificirati temeljne mehanizme slušanja i govora.
Usporediti glavne elemente kognitivne lingvistike i jezične komunikacije.
Pripremiti zvučne materijale za forenzičnu analizu.
Preispitati zvučne zapise u forenzične svrhe.
Odabrati glavne metode za dokazivanje u forenzičnoj akustici i fonetici.
26.
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta, tip: izborni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Usvojiti znanja iz područja suzbijanja organiziranog kriminaliteta i njegove uske sprege s korupcijom i pranjem novca kao i uzrocima, pojavnim oblicima i načinima suzbijanja tih fenomena.
Vrjednovati i procijeniti tipove organiziranih kriminalnih skupina te analizirati karakteristike kriminalnih udruženja s povijesnog aspekta.
Utvrditi povezanost organiziranog kriminaliteta, korupcije i pranja novca.
Otkriti spregu organiziranog kriminala i terorizma (gangstersko-teroristički hibridi).
Vrjednovati i analizirati sadržaj korupcije u Hrvatskoj s aspekta kritičnih točaka.
Razlikovati koruptivna kaznena djela po hrvatskom KZ.
Procijeniti važnost sankcioniranja organiziranog kriminaliteta te razlikovati konfiskaciju imovine i oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom.
27.
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu požara, eksplozija i masovnih katastrofa, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Klasificirati moguće vrste/oblike, načine, uzroke, uvjete i okolnosti nastanka požara i eksplozija, odnosno modus operandi (MOS) vjerojatno namjernih akata požara ili uzrokovanja eksplozija.
Procijeniti istražno/dokazanu snagu požara u određenom zatvorenom prostoru, način prijenosa požara te funkcioniranje evakuacijskih putova u požaru te istražno/dokazano (vještaci) potrebno vrijeme otpornosti i sigurnosti konstrukcija u požaru (v
Klasificirati područja rada pojedinih polja forenzičnih znanosti, struka, zanata ili vještina koje mogu biti posebno važne za otkrivanje i dokazivanju uzroka, uvjeta, okolnosti, načina nastanka, učinaka i posljedica požara i eksplozija.
Predložiti na mjestu požara, eksplozije ili izvedbe požara/eksplozijskog napada primjeren način osiguranja mjesta događaja i tragova, sastav tima vještaka, nužne istražiteljske opreme, optimalnog načina pristupa i istražiteljskog rada.
Utvrditi istražno/dokazno važne tragove u sklopu opožarenih/eksplozijom poharanih građevina ili pojedinih vrsta sredstava prijevoza roba i putnika i predložiti odgovarajuće vrste, načine i ciljeve njihova ispitivanja in situ i/ili u forenzičnom l
Utvrditi istražno/dokazno važne tragove u sklopu opožarenih otvorenih prostora i predložiti odgovarajuće vrste, načine i ciljeve njihova ispitivanja in situ i/ili u forenzičnom laboratoriju.
Preporučiti primjerene mjere i aktivnosti za pravodobno izbjegavanje mogućih propusta i pogrješaka koji mogu ugroziti pouzdanost i vjerodostojnost rezultata vještačenja uzroka i posljedica požara i eksplozija.
Organizirati pretraživanje dostupnih baza podataka i inih stručnih informacija za potrebe vještačenja uzroka i posljedica požara i eksplozija.
Razviti realno moguće preliminarne hipoteze o mogućim uzrocima i načinima nastanka nekog slučaja požara/eksplozije.
Prezentirati rezultate ekspertiza te stručno argumentirano braniti utemeljenost nalaza i mišljenja o možebitno dokazno osporavanom uzroku, načinu nastanka i/ili posljedicama požara ili eksplozije.
28.
Primjenjivanje metodologije rad s i zaštite od ratnih i terorističkih RKB agenasa, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti i klasificirati vrstu i težinu prijetnje RKB agensima te procijeniti moguće posljedice.
Objasniti djelovanje RKB agensa na živa bića i materijalna dobra.
Razlikovati mjere dekontaminacije mjere i izraditi plan dekontaminacije.
Planirati mjere zaštite, spašavanja, evakuacije i zbrinjavanja u RKB uvjetima.
Analizirati taktike i strategije kod RKB ugroza.
29.
Utvrđivanje uloge međunarodne suradnje u pribavljanju dokaza, tip: izborni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Preispitati načela i standarde pravosudne suradnje.
Utvrditi pojam policijske i pravosudne međunarodne suradnje.
Povezati i razlikovati oblike međunarodne suradnje i međunarodne pravne pomoći.
Utvrditi pojam europskog istražnog i europskog uhidbenog naloga.
Kritički prosuditi sustav za suzbijanje nepravilnosti i prijevara.
Preispitati instrumente prekogranične suradnje među nacionalnim pravosudnim tijelima u građanskim stvarima.
Analizirati dokumente o međunarodnoj suradnji u pribavljanju dokaza.
30.
Poznavanje propisa iz područja građanskog, kaznenog i prekršajnog prava, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi tijek građanskog, prekršajnog i kaznenog postupka.
Preispitati činjenice i dokaze u sudskom postupku.
Preispitati relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima s posebnim naglaskom na vrste i tipove ugovora te pretpostavke odgovornosti za štetu.
Razlikovati parnični i izvanparnični postupak.
Klasificirati pravne lijekove u parničnom postupku.
Objasniti elemente pojma kaznenog i prekršajnog djela.
31.
Razrješavanje povijesti prometne nesreće i vremena tempore criminis, tip: obvezni
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Preispitati uvjete nastajanja prometnih nesreća.
Klasificirati važne elemente nastajanja prometnih nesreća.
Utvrditi principe rada u istraživanjima prometnih nesreća.
Preispitati rad u istraživanjima prometnih nesreća.
Utvrditi moguće greške u istraživanjima prometnih nesreća.
Klasificirati procese donošenja odluka u istraživanjima prometnih nesreća.
Vrednovati izradu provedbenih mjera primijenjenih tehnologija u istraživanjima prometnih nesreća.
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (20)
1.
Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati načela sudskog i izvansudskog postupka prema standardima struke i zakonodavnog okvira primjereno vrsti slučaja
Pratiti kazneno i kazneno-procesno pravo u svrhu analiziranja upravljačkih struktura sukladno vrsti i standardu sustava
Pratiti pravnu regulativu u području izvršnog upravljanja forenzičnim timom mjesta događaja, sukladno mjestu događaja
Primjenjivati pravnu regulativu u području analize tragova krvnih mrlja s mjesta događaja sukladno zakonskom okviru, primjereno vrsti dokaza
Pratiti pravnu regulativu u području balističke i mehanoskopske analize uzoraka s mjesta događaja sukladno razvoju struke primjereno vrsti uzorka
Pratiti pravnu regulativu u području analize bioloških i kemijskih tragova sukladno razvoju struke primjereno vrsti uzorka
Pratiti pravnu regulativu u području daktiloskopske analize podataka s mjesta događaja sukladno zakonodavnom okviru primjereno vrsti otiska
Pratiti pravnu regulativu u području analize dokumenata, novca i rukopisa s mjesta događaja sukladno vrsti dokaza
Pratiti pravnu regulativu u području analize žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa sukladno razvoju struke primjereno vrsti uzorka
Pratiti pravnu regulativu u području snimanja i analize slikovnog materijala s mjesta događaja primjereno standardima struke
Pratiti pravnu regulativu u području ICT tehnologije sukladno zakonodavnom okviru primjereno vrsti ICT ugroze
Pratiti promjene kaznenog prava i kazneno procesnog prava primjereno vrsti slučaja
Primjenjivati načela sustava nacionale sigurnosti i obrane prema standardima struke i zakonodavnog okvira primjereno vrsti slučaja
Pratiti pravnu regulativu u području tragova požara i eksplozija sukladno razvoju struke primjereno vrsti uzorka
2.
Izrađivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela u forenzičnim znanostima
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kritički vrednovati postupanje dionika u kriminalističkom istraživanju sukladno standardu struke primjereno vrsti kaznenog dijela
Organizirati profesionalni razvoj zaposlenika u skladu s pravnim i etičkim načelima struke sukladno vrsti organizacije
Razvijati inovativne metode i tehnike rada kao rezultat ulaganja u svoj osobni i profesionalni razvoj u skladu s pravilima i potrebama struke
Organizirati protok poslovnih informacija nužnih za svakodnevno obavljanje poslova na temelju poznavanja standarda organizacije rada u poslovnom subjektu, primjereno području rada
Koordinirati rad forenzičnog istražitelja i forenzičnog znanstvenika u odnosu na kazneno-pravni i policijski sustav
Primijeniti primjerene mjere i aktivnosti za pravodobno izbjegavanje mogućih propusta i pogrešaka koji mogu ugroziti pouzdanost i vjerodostojnost rezultata kriminalističkog istraživanja vodeći računa o zaposlenicima, organizaciji, javnom dobru, zdravlju i okolišu
Osigurati materijalne i tehničke resurse potrebne za analizu mjesta događaja ovisno o njegovoj vrsti a sukladno važećim standardima
Procijeniti suvremene ugroze u skladu s pravilima i potrebama struke u cilju jačanja sigurnosti i obrane građana, materijalnih dobara i okoliša
3.
Poznavanje i primjenjivanje etičkih normi u forenzičnim znanostima
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Unaprjeđivati temeljna načela profesionalne etike u promicanju dostojanstva struke i njenih predmeta obrade sukladno kodeksu struke primjereno vrsti slučaja.
Unaprijediti etičke norme u području sigurnosti informacijskih i komunikacijskih mreža primjereno vrsti ugroze
Unaprijediti etičke norme u području vještačenja u skladu sa validiranim i znanstveno prihvaćenim principima i metodama
Razvijati temeljna načela profesionalne etike u promicanju dostojanstva struke i njenih predmeta obrade primjereno poslovnoj organizaciji
Sumirati etičke prosudbe na temelju proučenih profesionalnih kodeksa ponašanja i djelovanja u skladu sa standardima struke primjereno vrsti slučaja
Preispitati etičke norme u području forenzičnih znanosti sukladno zakonskom regulativom i primjereno slučajevima
4.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Unaprjeđivati nove metodologije forenzičnih znanosti za ispitivanje dokaznog materijala, korištenje pravilnih laboratorijskih procedura i kontrola, prezentiranje nalaza u izvještajima, iskazima i mišljenjima u skladu s validiranim i znanstveno prihvaćenim principima i metodama
Osigurati financijska sredstva za istraživanje u skladu sa zakonodavnim okvirom, primjereno vrsti poslovne organizacije
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize bioloških i kemijskih tragova
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize tragova u skladu s razvojem struke i vrstom otiska sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize balističkih i mehanoskopskih tragova sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize spornih dokumenata, novca i rukopisa sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize masovnih katastrofa sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize slikovnog materijala sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize tragova i dokaza za izradu nalaza i mišljenja sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Koncizno izložiti rezultate znanstveno - istraživačkog rada uz argumentirano obrazloženje glavnih spoznaja u skladu sa validiranim i znanstveno prihvaćenim principima i metodama
Kritički procijeniti znanstvenu i stručnu literaturu iz područja forenzičnih znanosti u skladu sa validiranim i znanstveno prihvaćenim principima i metodama
Primijeniti biometrijske metode u svrhu identifikacije nepoznatih subjekata sukladno pravilima struke primjereno vrsti ugroze
Primijeniti suvremene analitičke metode i tehnike forenzičnog otkrivanja, identifikacije i dokazivanja zapaljivih i eksplozivnih tvari, sastavnica eksplozivnih ili zapaljivih naprava, njihovih tragova na mjestu pregleda ili pretrage te na mjestu napada takvim napravama, odnosno na mjestima požara ili eksplozija uzrokovanih različitim sigurnosnim propustima sukladno pravilima struke i vrsti ugroze
5.
Unaprjeđivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela izvršnog upravljanja forenzičnim timom na mjestu događaja
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti metodologiju rada i pristupa mjestu događaja sukladno vrsti mjesta događaja prema standardima struke
Provoditi mjere za zaštitu potencijalnih, vidljivih i latentnih tragova sukladno pravilima struke primjereno vrsti traga
Ocijeniti potrebitost daljnjih pretraga u analizi bioloških uzoraka živih/mrtvih osoba za antropološku, kemijsko-toksikološku i DNA obradu, kao i procijeniti i prezentirati rezultate prema pravilima struke primjereno vrsti uzorka i obrade
Voditi forenzični tim tijekom analize mjesta događaja primjereno standardu za analizu mjesta događaja i vrsti slučaja
Osmisliti pravodobno preventivne i korektivne mjere osiguranja mjesta događaja prema standardima struke primjereno za pojedina mjesta događaja
Prikupiti, pohraniti i osigurati transport pojedinačnih tragova sukladno pravilima struke primjereno vrsti traga
Primijeniti postupke i metode ekshumacije prema pravilima struke sukladno zakonodavnom okviru
Prepoznati suvremene ugroze prema pravilima struke, sukladno zakonodavnom okviru, a u svrhu definiranja i prepoznavanja mjesta događaja
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize tragova i dokaza za sustav sigurnosti i obrane sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Kategorizirati vrste specijalističkih forenzika prikladnih za vrstu uzorka te tragova, podataka i materijala sukladno pravilima struke a primjereno vrsti slučaja
6.
Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Dokumentirati krvnu mrlju u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom primjereno vrsti slučaja
Izraditi dokumentaciju o biološkom profilu osobe u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom primjereno vrsti uzorka
Izraditi zapisnik o očevidu i ostale izvještaje i komunicirati s nadležnim tijelima prema pravilima struke i zakonodavnom okviru sukladno prirodi očevida
Dokumentirati biološke i kemijske uzorke u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno vrsti uzorka
Dokumentirati balističke i mehanoskopske tragove u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom primjereno vrsti dokaza
Dokumentirati tragove spornih dokumenata u skladu s razvojem struke sukladno zakonskoj regulativi, primjereno vrsti dokaza
Dokumentirati slikovni materijal u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji, primjereno vrsti dokaza
7.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja bioloških i kemijskih tragova na mjestu događaja
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kritički preispitati rezultate analize bioloških i kemijskih uzoraka u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Izuzimati biološke i kemijske uzorke za analizu prema pravilima struke sukladno vrsti uzorka
Laboratorijski identificirati tragove krvi, sperme, tjelesnih izlučevina, dlake i kosti i sl. koristeći makroskopske, mikroskopske i kemijske metode prema pravilima struke primjereno vrsti uzorka
Upravljati osnovnim tehnikama bitnim za kreiranje i uporabu nacionalne DNA baze podataka prema pravilima struke sukladno zakonodavnom okviru
Prevenirati mogućnost ugroze nacionalne sigurnosti od prirodnih i antropogenih ugroza sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno vrsti ugroze
Identificirati nuklearnu i radiološku ugrozu na mjestu događaja
Provoditi protokole za nuklearnu i radiološku ugrozu sukladno razvoju struke i zakonskoj regulativi primjereno vrsti ugroze
8.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja tragova krvnih mrlja s mjesta događaja
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kritički preispitati rezultate analize krvnih mrlja u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Odrediti mehanizam nastanka krvnih mrlja prema standardima struke ovisno o vrsti traga krvi
Odrediti kretanje i smjer tragova krvi prema standardima struke ovisno o vrsti traga krvi
Odrediti točku konvergencije i točke porijekla tragova krvi prema standardima struke ovisno o vrsti traga krvi
9.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja daktiloskopskih podataka s mjesta događaja
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Dokumentirati trag papilarnih linija u svrhu identifikacije, koristeći mikroskopske i računalne metode skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom primjereno vrsti traga
Kritički preispitati rezultate analize otisaka u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Detektirati trag papilarnih linija metodom izazivanja i vizualiziranja te izuzimati otiske prema standardima struke primjereno vrsti traga
10.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja balističkih i mehanoskopskih uzoraka
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati vrste oružja, streljiva i eksplozivnih naprava u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom
Analizirati tragove alata, potplata, lomova stakla, plemenite metale i sl. prema pravilima struke sukladno zakonodavnom okviru i vrsti traga
Kritički preispitati rezultate balističke i mehanoskopske analize u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Identificirati tragove oružja, streljiva i eksplozivnih naprava te ih komparativno ispitati u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom
Utvrditi dinamiku događaja prilikom kojeg je korišteno vatreno oružje sukladno hodogramu aktivnosti primjereno standardu struke
11.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja dokumenata, novca i rukopisa
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati rukopis, potpis, zaštićene dokumente, pečate i otiske pečata i sl. u skladu sa standardima struke primjereno vrsti uzorka
Kritički preispitati rezultate analize spornih dokumenata, novca i rukopisa u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Analizirati tehnike izrade dokumenata i papira te utvrditi preinake sadržaja na dokumentima u skladu sa standardima struke primjereno vrsti uzorka
Ispitati pisaće strojeve i otiske pisaćih strojeva te tinte i tonere u skladu sa pravilima struke i zakonodavnog okvira primjereno vrsti uzorka
12.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi proces iskopavanja, prikupljanja, dokumentiranja te izuzimanja uzoraka za analizu iz masovnih grobnica i katastrofa u skladu s razvojem struke i zakonodavnim okvirom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Analizirati patološke i traumatske promjene vidljive na kosturnom materijalu sukladno standardima struke sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Kritički preispitati rezultate analize žrtava masovnih katastrofa u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Rekognoscirati teren u svrhu detekcije masovne grobnice te preispitati utjecaj tafonomskih karakteristika na ljudski kostur u skladu s razvojem struke sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Odrediti najmanji broj osoba pronađenih u masovnoj katastrofi prema pravilima struke primjereno vrsti masovne katastrofe
Procijeniti biološki profil osobe analizom ljudskog koštanog materijala prema pravilima struke sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
13.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda izrađivanja, obrađivanja i analiziranja slikovnog materijala s mjesta događaja
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi proces izrade i obrade slikovnoga materijala prema standardima struke primjereno vrsti medija
Kritički preispitati rezultate analize slikovnog materijala u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Analizirati slikovni materijal u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji, primjereno vrsti dokaza
Poznavati tehnike i metode vizualizacije i rekonstrukcije u skladu sa standardima struke primjereno vrsti slikovnog materijala
14.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja i preveniranja zlouporabe ICT tehnologije u forenzičnim znanostima
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prepoznati zlouporabu ICT tehnologije u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom primjereno slučaju
Preporučiti tehnike dokazivanja i legislative u istraživanju i obradi slučajeva zlouporabe ICT tehnologije sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Analizirati relevantne podatke u slučajevima zlouporabe ICT tehnologije te preporučiti softverske i hardverske forenzične alate u skladu s razvojem struke sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Vrednovati prikupljene podatke i dokumentaciju povezane s zlouporabom ICT tehnologije u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom primjereno vrsti dokaza
Rekonstruirati izbrisane i oštećene podatke u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Predvidjeti sigurnosne aspekte informacijskih i telekomunikacijskih sustava u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom primjereno vrsti slučaja
Voditi forenzičnu analizu u slučajevima ugroze sigurnosti i zlouporabe informacijskih i komunikacijskih mreža i sustava sukladno hodogramu aktivnosti struke primjereno vrsti slučaja
Analizirati tragove s tehnološkim potpisom sukladno pravilima struke primjereno vrsti slučaja
Analizirati tragove iz područja elektronike sukladno pravilima struke primjereno vrsti ugroze
15.
Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati tragove i dokaze kaznenih djela pronađenih na mjestu događaja prema zahtjevima suda za vještačenjem primjereno vrsti slučaja
Kritički preispitati nalaze drugih osoba u postupku u skladu sa validiranim i znanstveno prihvaćenim principima i metodama
Vještačiti u skladu sa standardima struke prema zahtjevima suda za vještačenjem sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
16.
Unaprjeđivanje i primjenjivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Procijeniti odgovornost pravnih i fizičkih osoba za kaznena i prekršajna djela u skladu s zakonodavnim okvirom, primjereno pravnom statusu počinitelja
Razvijati poslovnu kulturu organizacije, etiku upravljanja i hijerarhiju u skladu sa zakonodavnim okvirom primjereno poslovnoj organizaciji
Provoditi istraživanja i analize tržišta, planiranja i provedbe integriranog marketinškog komuniciranja u skladu sa standardima struke primjereno vrsti poslovne organizacije
Obavljati operacionalizaciju različitih poslovnih procesa vezanih uz specifično područje, odnosno djelokrug rada organizacije u skladu sa zakonodavnim okvirom primjereno poslovnom procesu
17.
Primjenjivanje standarda komunikacije i forenzičnog psihološkog profiliranja
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati unutar i izvan organizacije na svim organizacijskim razinama u skladu s načelima poslovne komunikacije, pravilima korespondencije, organizacijskom kulturom i etičkim kodeksom primjerenom vrsti radne organizacije
Predvidjeti psihičke procese na kojima se osniva svjedočenje prema kriterijima psihološkog profiliranja i zakonodavnog okvira sukladno statusu svjedoka
Utvrditi čimbenike i uvjete koji utječu na točnost svjedočenja u skladu sa standardima struke primjereno vrsti slučaja
Odabrati tehnike za poboljšanje dosjećanja i prepoznavanja svjedoka u skladu s razvojem struke i zakonodavnog okvira primjereno statusu svjedoka
Usporediti različite tehnike uzimanja izjava od odraslih i djece te vrednovati tehnike za procjenu vjerodostojnosti iskaza prama pravilima struke, primjereno statusu svjedoka
Povezati karakteristike žrtve s psihološkim karakteristikama počinitelja kaznenih djela u skladu s znanstvenim i stručnim spoznajama sukladno statusu žrtve
Poznavati različite tehnike i metode profiliranja počinitelja kaznenih djela; u skladu s znanstvenim i stručnim spoznajama primjereno slučaju
Poznavati zaštitu prava osoba s duševnim smetnjama, te maloljetnim osobama, bilo počiniteljima ili žrtvama kaznenih djela prema zakonodavnom okviru
18.
Korištenje i osuvremenjavanje standarda strateškog upravljanja forenzičnom ekologijom i održavanja niske razine kriminaliteta
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Usporediti strateške dokumente utemeljene na teoretskim spoznajama struke kao i trendovima u području sukladno zakonodavnom okviru, primjereno vrsti poslovne organizacije
Osiguravati sustav prevencije i zaštite ljudi s ciljem održavanja niske razine kriminaliteta sukladno zakonodavnom okviru i validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno sustavu
Prevenirati mogućnost ugroze nacionalne sigurnosti primjenom bioloških i kemijskih tvari sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno vrsti ugroze
Unaprjeđivati metode za prevenciju nasilja u obitelji sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno vrsti nasilja
Planirati razvoj organizacijske jedinice koju vodi sukladno zakonodavnom okviru, primjereno vrsti poslovne organizacije
Upravljati kriznim situacijama ugroze nacionalne sigurnosti sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno vrsti ugroze
19.
Primjenjivanje standarda zaštite na radu u forenzičnim poslovnim subjektima
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi mjere zaštite na radu ovisno o specifičnim situacijama sukladno vrsti ugroze
Unaprjeđivati poslovne procese vezanih uz zaštitu zdravlja na radu, poštivanje mjera sigurnosti na radu te uz zaštitu okoliša u svojem području, odnosno djelokrugu rada sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno poslovnom procesu
Unaprjeđivati zaštitu na radu sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno vrsti ugroze
20.
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja tragova požara i eksplozija
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
26.3.2019
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Osigurati forenzične vrijednosti i lanac integriteta kod tragova zapaljivih ili eksplozivnih tvari i naprava, odnosno tragova sastavnica uzročnika požara ili eksplozije sukladno pravilima struke i vrsti ugroze
Kritički prosuditi mjesto mogućeg pronalaženja, značajki i stanja pronađenih tragova požara i eksplozija sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno vrsti ugroze
Izabrati optimalnu forenzičnu metodu, tehniku i pribor za rad u specifičnim situacijama sumnje na nazočnost zapaljivih ili eksplozivnih tvari ili naprava, odnosno njihovih tragova na mjestu pregleda ili pretrage te na mjestu požara ili eksplozije primjereno vrsti ugroze
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize tragova požara i eksplozija sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (227)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Preispitivanje etičkih principa i teorija u kontekstu forenzičnih znanosti Poznavanje i primjenjivanje etičkih normi u forenzičnim znanostima
Preispitivanje etičkih principa i teorija u kontekstu forenzičnih znanosti Unaprjeđivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela izvršnog upravljanja forenzičnim timom na mjestu događaja
Preispitivanje etičkih principa i teorija u kontekstu forenzičnih znanosti Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa
Preispitivanje etičkih principa i teorija u kontekstu forenzičnih znanosti Unaprjeđivanje i primjenjivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima
Preispitivanje etičkih principa i teorija u kontekstu forenzičnih znanosti Primjenjivanje standarda komunikacije i forenzičnog psihološkog profiliranja
Utvrđivanje uloge informacijskih tehnologija u forenzičnim znanostima Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Utvrđivanje uloge informacijskih tehnologija u forenzičnim znanostima Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Utvrđivanje uloge informacijskih tehnologija u forenzičnim znanostima Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda izrađivanja, obrađivanja i analiziranja slikovnog materijala s mjesta događaja
Utvrđivanje uloge informacijskih tehnologija u forenzičnim znanostima Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja i preveniranja zlouporabe ICT tehnologije u forenzičnim znanostima
Utvrđivanje uloge informacijskih tehnologija u forenzičnim znanostima Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje znanstvene metodologije i statističkih postupaka Poznavanje i primjenjivanje etičkih normi u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje znanstvene metodologije i statističkih postupaka Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje znanstvene metodologije i statističkih postupaka Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje znanstvene metodologije i statističkih postupaka Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja bioloških i kemijskih tragova na mjestu događaja
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje znanstvene metodologije i statističkih postupaka Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja tragova krvnih mrlja s mjesta događaja
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje znanstvene metodologije i statističkih postupaka Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja daktiloskopskih podataka s mjesta događaja
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje znanstvene metodologije i statističkih postupaka Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja balističkih i mehanoskopskih uzoraka
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje znanstvene metodologije i statističkih postupaka Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja dokumenata, novca i rukopisa
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje znanstvene metodologije i statističkih postupaka Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje znanstvene metodologije i statističkih postupaka Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda izrađivanja, obrađivanja i analiziranja slikovnog materijala s mjesta događaja
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje znanstvene metodologije i statističkih postupaka Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja i preveniranja zlouporabe ICT tehnologije u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje znanstvene metodologije i statističkih postupaka Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje znanstvene metodologije i statističkih postupaka Unaprjeđivanje i primjenjivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje znanstvene metodologije i statističkih postupaka Primjenjivanje standarda komunikacije i forenzičnog psihološkog profiliranja
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje znanstvene metodologije i statističkih postupaka Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja tragova požara i eksplozija
Kritičko preispitivanje i vrednovanje bioterorističkih ugroza Unaprjeđivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela izvršnog upravljanja forenzičnim timom na mjestu događaja
Kritičko preispitivanje i vrednovanje bioterorističkih ugroza Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Kritičko preispitivanje i vrednovanje bioterorističkih ugroza Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja bioloških i kemijskih tragova na mjestu događaja
Kritičko preispitivanje i vrednovanje bioterorističkih ugroza Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda izrađivanja, obrađivanja i analiziranja slikovnog materijala s mjesta događaja
Kritičko preispitivanje i vrednovanje bioterorističkih ugroza Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Kritičko preispitivanje i vrednovanje bioterorističkih ugroza Unaprjeđivanje i primjenjivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje i vrednovanje bioterorističkih ugroza Korištenje i osuvremenjavanje standarda strateškog upravljanja forenzičnom ekologijom i održavanja niske razine kriminaliteta
Kritičko preispitivanje i vrednovanje bioterorističkih ugroza Primjenjivanje standarda zaštite na radu u forenzičnim poslovnim subjektima
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje načina i postupka tijekom istraživanja i dokumentiranja mjesta događaja te kriminalističkog istraživanja Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje načina i postupka tijekom istraživanja i dokumentiranja mjesta događaja te kriminalističkog istraživanja Izrađivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje načina i postupka tijekom istraživanja i dokumentiranja mjesta događaja te kriminalističkog istraživanja Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje načina i postupka tijekom istraživanja i dokumentiranja mjesta događaja te kriminalističkog istraživanja Unaprjeđivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela izvršnog upravljanja forenzičnim timom na mjestu događaja
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje načina i postupka tijekom istraživanja i dokumentiranja mjesta događaja te kriminalističkog istraživanja Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje načina i postupka tijekom istraživanja i dokumentiranja mjesta događaja te kriminalističkog istraživanja Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja bioloških i kemijskih tragova na mjestu događaja
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje načina i postupka tijekom istraživanja i dokumentiranja mjesta događaja te kriminalističkog istraživanja Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja tragova krvnih mrlja s mjesta događaja
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje načina i postupka tijekom istraživanja i dokumentiranja mjesta događaja te kriminalističkog istraživanja Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja daktiloskopskih podataka s mjesta događaja
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje načina i postupka tijekom istraživanja i dokumentiranja mjesta događaja te kriminalističkog istraživanja Unaprjeđivanje i primjenjivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje načina i postupka tijekom istraživanja i dokumentiranja mjesta događaja te kriminalističkog istraživanja Primjenjivanje standarda komunikacije i forenzičnog psihološkog profiliranja
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje načina i postupka tijekom istraživanja i dokumentiranja mjesta događaja te kriminalističkog istraživanja Korištenje i osuvremenjavanje standarda strateškog upravljanja forenzičnom ekologijom i održavanja niske razine kriminaliteta
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje načina i postupka tijekom istraživanja i dokumentiranja mjesta događaja te kriminalističkog istraživanja Primjenjivanje standarda zaštite na radu u forenzičnim poslovnim subjektima
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje načina i postupka tijekom istraživanja i dokumentiranja mjesta događaja te kriminalističkog istraživanja Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja tragova požara i eksplozija
Kritičko argumentiranje i unapređivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima Izrađivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela u forenzičnim znanostima
Kritičko argumentiranje i unapređivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Kritičko argumentiranje i unapređivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Kritičko argumentiranje i unapređivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Kritičko argumentiranje i unapređivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima Unaprjeđivanje i primjenjivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima
Kritičko argumentiranje i unapređivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima Primjenjivanje standarda zaštite na radu u forenzičnim poslovnim subjektima
Kritičko argumentiranje i unapređivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja tragova požara i eksplozija
Utvrđivanje različitih bioloških tragova i preporuka metoda njihovog izuzimanja i pakiranja Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Utvrđivanje različitih bioloških tragova i preporuka metoda njihovog izuzimanja i pakiranja Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Utvrđivanje različitih bioloških tragova i preporuka metoda njihovog izuzimanja i pakiranja Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja bioloških i kemijskih tragova na mjestu događaja
Utvrđivanje različitih bioloških tragova i preporuka metoda njihovog izuzimanja i pakiranja Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja tragova krvnih mrlja s mjesta događaja
Utvrđivanje različitih bioloških tragova i preporuka metoda njihovog izuzimanja i pakiranja Primjenjivanje standarda zaštite na radu u forenzičnim poslovnim subjektima
Kritičko preispitivanje i interpretacija rezultata antropološke analize ljudskih koštanih ostataka Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje i interpretacija rezultata antropološke analize ljudskih koštanih ostataka Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Kritičko preispitivanje i interpretacija rezultata antropološke analize ljudskih koštanih ostataka Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa
Kritičko preispitivanje i interpretacija rezultata antropološke analize ljudskih koštanih ostataka Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda izrađivanja, obrađivanja i analiziranja slikovnog materijala s mjesta događaja
Kritičko preispitivanje i interpretacija rezultata antropološke analize ljudskih koštanih ostataka Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Kritičko preispitivanje i interpretacija rezultata antropološke analize ljudskih koštanih ostataka Primjenjivanje standarda zaštite na radu u forenzičnim poslovnim subjektima
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupaka za kemijsku analizu Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupaka za kemijsku analizu Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupaka za kemijsku analizu Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja bioloških i kemijskih tragova na mjestu događaja
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupaka za kemijsku analizu Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupaka za kemijsku analizu Primjenjivanje standarda zaštite na radu u forenzičnim poslovnim subjektima
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda izrade, obrade i analize tehničkih snimaka s mjesta događaja. Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda izrade, obrade i analize tehničkih snimaka s mjesta događaja. Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda izrade, obrade i analize tehničkih snimaka s mjesta događaja. Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda izrađivanja, obrađivanja i analiziranja slikovnog materijala s mjesta događaja
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda izrade, obrade i analize tehničkih snimaka s mjesta događaja. Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Analiziranje ljudskih ostataka u forenzičnoj identifikaciji Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Analiziranje ljudskih ostataka u forenzičnoj identifikaciji Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa
Analiziranje ljudskih ostataka u forenzičnoj identifikaciji Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Analiziranje ljudskih ostataka u forenzičnoj identifikaciji Primjenjivanje standarda zaštite na radu u forenzičnim poslovnim subjektima
Kritičko preispitivanje i vrednovanje tragova podobnih za mikroskopsku analizu sukladno tehnikama i tehnologijama koje se primjenjuju u forenzičnom laboratoriju Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje i vrednovanje tragova podobnih za mikroskopsku analizu sukladno tehnikama i tehnologijama koje se primjenjuju u forenzičnom laboratoriju Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Kritičko preispitivanje i vrednovanje tragova podobnih za mikroskopsku analizu sukladno tehnikama i tehnologijama koje se primjenjuju u forenzičnom laboratoriju Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja tragova krvnih mrlja s mjesta događaja
Kritičko preispitivanje i vrednovanje tragova podobnih za mikroskopsku analizu sukladno tehnikama i tehnologijama koje se primjenjuju u forenzičnom laboratoriju Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda izrađivanja, obrađivanja i analiziranja slikovnog materijala s mjesta događaja
Kritičko preispitivanje i vrednovanje tragova podobnih za mikroskopsku analizu sukladno tehnikama i tehnologijama koje se primjenjuju u forenzičnom laboratoriju Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Kritičko preispitivanje i vrednovanje tragova podobnih za mikroskopsku analizu sukladno tehnikama i tehnologijama koje se primjenjuju u forenzičnom laboratoriju Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja tragova požara i eksplozija
Poznavanje instrumentalnih analitičkih metoda fizikalno-kemijske analize Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Poznavanje instrumentalnih analitičkih metoda fizikalno-kemijske analize Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja bioloških i kemijskih tragova na mjestu događaja
Poznavanje instrumentalnih analitičkih metoda fizikalno-kemijske analize Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Kritičko prosuđivanje i vrednovanje bioloških tragova podobnih za DNA analizu sukladno tehnikama i tehnologijama koje se primjenjuju u forenzičnom DNA laboratoriju Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Kritičko prosuđivanje i vrednovanje bioloških tragova podobnih za DNA analizu sukladno tehnikama i tehnologijama koje se primjenjuju u forenzičnom DNA laboratoriju Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Kritičko prosuđivanje i vrednovanje bioloških tragova podobnih za DNA analizu sukladno tehnikama i tehnologijama koje se primjenjuju u forenzičnom DNA laboratoriju Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja bioloških i kemijskih tragova na mjestu događaja
Kritičko prosuđivanje i vrednovanje bioloških tragova podobnih za DNA analizu sukladno tehnikama i tehnologijama koje se primjenjuju u forenzičnom DNA laboratoriju Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja tragova krvnih mrlja s mjesta događaja
Kritičko prosuđivanje i vrednovanje bioloških tragova podobnih za DNA analizu sukladno tehnikama i tehnologijama koje se primjenjuju u forenzičnom DNA laboratoriju Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Kritičko prosuđivanje i vrednovanje bioloških tragova podobnih za DNA analizu sukladno tehnikama i tehnologijama koje se primjenjuju u forenzičnom DNA laboratoriju Primjenjivanje standarda zaštite na radu u forenzičnim poslovnim subjektima
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu materijalnih tragova u forenzičnim znanostima. Izrađivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu materijalnih tragova u forenzičnim znanostima. Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu materijalnih tragova u forenzičnim znanostima. Unaprjeđivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela izvršnog upravljanja forenzičnim timom na mjestu događaja
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu materijalnih tragova u forenzičnim znanostima. Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu materijalnih tragova u forenzičnim znanostima. Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja tragova krvnih mrlja s mjesta događaja
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu materijalnih tragova u forenzičnim znanostima. Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja daktiloskopskih podataka s mjesta događaja
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu materijalnih tragova u forenzičnim znanostima. Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja balističkih i mehanoskopskih uzoraka
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu materijalnih tragova u forenzičnim znanostima. Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu materijalnih tragova u forenzičnim znanostima. Unaprjeđivanje i primjenjivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu materijalnih tragova u forenzičnim znanostima. Korištenje i osuvremenjavanje standarda strateškog upravljanja forenzičnom ekologijom i održavanja niske razine kriminaliteta
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu materijalnih tragova u forenzičnim znanostima. Primjenjivanje standarda zaštite na radu u forenzičnim poslovnim subjektima
Utvrđivanje uloge forenzičara u sudskom postupku Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Utvrđivanje uloge forenzičara u sudskom postupku Poznavanje i primjenjivanje etičkih normi u forenzičnim znanostima
Utvrđivanje uloge forenzičara u sudskom postupku Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Utvrđivanje uloge forenzičara u sudskom postupku Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Utvrđivanje uloge forenzičara u sudskom postupku Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Kritičko preispitivanje i interpretiranje rezultata sudskomedicinske obdukcije Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje i interpretiranje rezultata sudskomedicinske obdukcije Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje i interpretiranje rezultata sudskomedicinske obdukcije Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Kritičko preispitivanje i interpretiranje rezultata sudskomedicinske obdukcije Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja bioloških i kemijskih tragova na mjestu događaja
Kritičko preispitivanje i interpretiranje rezultata sudskomedicinske obdukcije Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja daktiloskopskih podataka s mjesta događaja
Kritičko preispitivanje i interpretiranje rezultata sudskomedicinske obdukcije Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja balističkih i mehanoskopskih uzoraka
Kritičko preispitivanje i interpretiranje rezultata sudskomedicinske obdukcije Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa
Kritičko preispitivanje i interpretiranje rezultata sudskomedicinske obdukcije Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Kritičko preispitivanje i interpretiranje rezultata sudskomedicinske obdukcije Primjenjivanje standarda zaštite na radu u forenzičnim poslovnim subjektima
Kritičko ocjenjivanje forenzičnih izvješća, podataka i projekata Izrađivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela u forenzičnim znanostima
Kritičko ocjenjivanje forenzičnih izvješća, podataka i projekata Poznavanje i primjenjivanje etičkih normi u forenzičnim znanostima
Kritičko ocjenjivanje forenzičnih izvješća, podataka i projekata Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Kritičko ocjenjivanje forenzičnih izvješća, podataka i projekata Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Kritičko ocjenjivanje forenzičnih izvješća, podataka i projekata Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Kritičko ocjenjivanje forenzičnih izvješća, podataka i projekata Unaprjeđivanje i primjenjivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima
Kritičko ocjenjivanje forenzičnih izvješća, podataka i projekata Korištenje i osuvremenjavanje standarda strateškog upravljanja forenzičnom ekologijom i održavanja niske razine kriminaliteta
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda za pronalaženje, prikupljanje, dokumentiranje i analizu tragova s mjesta događaja Izrađivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela u forenzičnim znanostima
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda za pronalaženje, prikupljanje, dokumentiranje i analizu tragova s mjesta događaja Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda za pronalaženje, prikupljanje, dokumentiranje i analizu tragova s mjesta događaja Unaprjeđivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela izvršnog upravljanja forenzičnim timom na mjestu događaja
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda za pronalaženje, prikupljanje, dokumentiranje i analizu tragova s mjesta događaja Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda za pronalaženje, prikupljanje, dokumentiranje i analizu tragova s mjesta događaja Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja bioloških i kemijskih tragova na mjestu događaja
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda za pronalaženje, prikupljanje, dokumentiranje i analizu tragova s mjesta događaja Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja tragova krvnih mrlja s mjesta događaja
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda za pronalaženje, prikupljanje, dokumentiranje i analizu tragova s mjesta događaja Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja daktiloskopskih podataka s mjesta događaja
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda za pronalaženje, prikupljanje, dokumentiranje i analizu tragova s mjesta događaja Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja balističkih i mehanoskopskih uzoraka
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda za pronalaženje, prikupljanje, dokumentiranje i analizu tragova s mjesta događaja Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja dokumenata, novca i rukopisa
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda za pronalaženje, prikupljanje, dokumentiranje i analizu tragova s mjesta događaja Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda izrađivanja, obrađivanja i analiziranja slikovnog materijala s mjesta događaja
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda za pronalaženje, prikupljanje, dokumentiranje i analizu tragova s mjesta događaja Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda za pronalaženje, prikupljanje, dokumentiranje i analizu tragova s mjesta događaja Unaprjeđivanje i primjenjivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda za pronalaženje, prikupljanje, dokumentiranje i analizu tragova s mjesta događaja Primjenjivanje standarda komunikacije i forenzičnog psihološkog profiliranja
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda za pronalaženje, prikupljanje, dokumentiranje i analizu tragova s mjesta događaja Korištenje i osuvremenjavanje standarda strateškog upravljanja forenzičnom ekologijom i održavanja niske razine kriminaliteta
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda za pronalaženje, prikupljanje, dokumentiranje i analizu tragova s mjesta događaja Primjenjivanje standarda zaštite na radu u forenzičnim poslovnim subjektima
Znanstveno i stručno analiziranje nalaza i žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Znanstveno i stručno analiziranje nalaza i žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa Poznavanje i primjenjivanje etičkih normi u forenzičnim znanostima
Znanstveno i stručno analiziranje nalaza i žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Znanstveno i stručno analiziranje nalaza i žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Znanstveno i stručno analiziranje nalaza i žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja daktiloskopskih podataka s mjesta događaja
Znanstveno i stručno analiziranje nalaza i žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa
Znanstveno i stručno analiziranje nalaza i žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda izrađivanja, obrađivanja i analiziranja slikovnog materijala s mjesta događaja
Znanstveno i stručno analiziranje nalaza i žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Znanstveno i stručno analiziranje nalaza i žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa Primjenjivanje standarda zaštite na radu u forenzičnim poslovnim subjektima
Kritičko preispitivanje načina provedbe očevida, rekonstrukcije i pokusa te posebnosti postupanja prilikom istraživanja različitih vrsta kaznenih djela Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje načina provedbe očevida, rekonstrukcije i pokusa te posebnosti postupanja prilikom istraživanja različitih vrsta kaznenih djela Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje načina provedbe očevida, rekonstrukcije i pokusa te posebnosti postupanja prilikom istraživanja različitih vrsta kaznenih djela Unaprjeđivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela izvršnog upravljanja forenzičnim timom na mjestu događaja
Kritičko preispitivanje načina provedbe očevida, rekonstrukcije i pokusa te posebnosti postupanja prilikom istraživanja različitih vrsta kaznenih djela Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Kritičko preispitivanje načina provedbe očevida, rekonstrukcije i pokusa te posebnosti postupanja prilikom istraživanja različitih vrsta kaznenih djela Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja balističkih i mehanoskopskih uzoraka
Kritičko preispitivanje načina provedbe očevida, rekonstrukcije i pokusa te posebnosti postupanja prilikom istraživanja različitih vrsta kaznenih djela Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja dokumenata, novca i rukopisa
Kritičko preispitivanje načina provedbe očevida, rekonstrukcije i pokusa te posebnosti postupanja prilikom istraživanja različitih vrsta kaznenih djela Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda izrađivanja, obrađivanja i analiziranja slikovnog materijala s mjesta događaja
Kritičko preispitivanje načina provedbe očevida, rekonstrukcije i pokusa te posebnosti postupanja prilikom istraživanja različitih vrsta kaznenih djela Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Kritičko preispitivanje načina provedbe očevida, rekonstrukcije i pokusa te posebnosti postupanja prilikom istraživanja različitih vrsta kaznenih djela Unaprjeđivanje i primjenjivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje načina provedbe očevida, rekonstrukcije i pokusa te posebnosti postupanja prilikom istraživanja različitih vrsta kaznenih djela Primjenjivanje standarda komunikacije i forenzičnog psihološkog profiliranja
Kritičko preispitivanje načina provedbe očevida, rekonstrukcije i pokusa te posebnosti postupanja prilikom istraživanja različitih vrsta kaznenih djela Korištenje i osuvremenjavanje standarda strateškog upravljanja forenzičnom ekologijom i održavanja niske razine kriminaliteta
Kritičko preispitivanje načina provedbe očevida, rekonstrukcije i pokusa te posebnosti postupanja prilikom istraživanja različitih vrsta kaznenih djela Primjenjivanje standarda zaštite na radu u forenzičnim poslovnim subjektima
Kritičko preispitivanje načina provedbe očevida, rekonstrukcije i pokusa te posebnosti postupanja prilikom istraživanja različitih vrsta kaznenih djela Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja tragova požara i eksplozija
Preveniranje i suzbijanje terorizma na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Preveniranje i suzbijanje terorizma na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa
Preveniranje i suzbijanje terorizma na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda izrađivanja, obrađivanja i analiziranja slikovnog materijala s mjesta događaja
Preveniranje i suzbijanje terorizma na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja i preveniranja zlouporabe ICT tehnologije u forenzičnim znanostima
Preveniranje i suzbijanje terorizma na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Preveniranje i suzbijanje terorizma na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja tragova požara i eksplozija
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja balističkih uzoraka Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja balističkih uzoraka Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja balističkih uzoraka Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja balističkih uzoraka Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja balističkih i mehanoskopskih uzoraka
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja balističkih uzoraka Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja balističkih uzoraka Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja balističkih uzoraka Primjenjivanje standarda zaštite na radu u forenzičnim poslovnim subjektima
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja balističkih uzoraka Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja tragova požara i eksplozija
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja dokumenata, novca i rukopisa Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja dokumenata, novca i rukopisa Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja dokumenata, novca i rukopisa Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja dokumenata, novca i rukopisa Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja dokumenata, novca i rukopisa
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja dokumenata, novca i rukopisa Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja i preveniranja zlouporabe ICT tehnologije u forenzičnim znanostima
Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja dokumenata, novca i rukopisa Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Utvrđivanje uloge forenzične akustike i fonetike u sudskom postupku Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Utvrđivanje uloge forenzične akustike i fonetike u sudskom postupku Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Utvrđivanje uloge forenzične akustike i fonetike u sudskom postupku Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja i preveniranja zlouporabe ICT tehnologije u forenzičnim znanostima
Utvrđivanje uloge forenzične akustike i fonetike u sudskom postupku Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja dokumenata, novca i rukopisa
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja i preveniranja zlouporabe ICT tehnologije u forenzičnim znanostima
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu požara, eksplozija i masovnih katastrofa Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu požara, eksplozija i masovnih katastrofa Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu požara, eksplozija i masovnih katastrofa Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja balističkih i mehanoskopskih uzoraka
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu požara, eksplozija i masovnih katastrofa Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu požara, eksplozija i masovnih katastrofa Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu požara, eksplozija i masovnih katastrofa Unaprjeđivanje i primjenjivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu požara, eksplozija i masovnih katastrofa Primjenjivanje standarda zaštite na radu u forenzičnim poslovnim subjektima
Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu požara, eksplozija i masovnih katastrofa Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja tragova požara i eksplozija
Primjenjivanje metodologije rad s i zaštite od ratnih i terorističkih RKB agenasa Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Primjenjivanje metodologije rad s i zaštite od ratnih i terorističkih RKB agenasa Unaprjeđivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela izvršnog upravljanja forenzičnim timom na mjestu događaja
Primjenjivanje metodologije rad s i zaštite od ratnih i terorističkih RKB agenasa Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Primjenjivanje metodologije rad s i zaštite od ratnih i terorističkih RKB agenasa Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja bioloških i kemijskih tragova na mjestu događaja
Primjenjivanje metodologije rad s i zaštite od ratnih i terorističkih RKB agenasa Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda izrađivanja, obrađivanja i analiziranja slikovnog materijala s mjesta događaja
Primjenjivanje metodologije rad s i zaštite od ratnih i terorističkih RKB agenasa Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Primjenjivanje metodologije rad s i zaštite od ratnih i terorističkih RKB agenasa Unaprjeđivanje i primjenjivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima
Primjenjivanje metodologije rad s i zaštite od ratnih i terorističkih RKB agenasa Korištenje i osuvremenjavanje standarda strateškog upravljanja forenzičnom ekologijom i održavanja niske razine kriminaliteta
Primjenjivanje metodologije rad s i zaštite od ratnih i terorističkih RKB agenasa Primjenjivanje standarda zaštite na radu u forenzičnim poslovnim subjektima
Utvrđivanje uloge međunarodne suradnje u pribavljanju dokaza Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Utvrđivanje uloge međunarodne suradnje u pribavljanju dokaza Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Utvrđivanje uloge međunarodne suradnje u pribavljanju dokaza Primjenjivanje standarda komunikacije i forenzičnog psihološkog profiliranja
Utvrđivanje uloge međunarodne suradnje u pribavljanju dokaza Korištenje i osuvremenjavanje standarda strateškog upravljanja forenzičnom ekologijom i održavanja niske razine kriminaliteta
Poznavanje propisa iz područja građanskog, kaznenog i prekršajnog prava Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Poznavanje propisa iz područja građanskog, kaznenog i prekršajnog prava Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Poznavanje propisa iz područja građanskog, kaznenog i prekršajnog prava Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja tragova krvnih mrlja s mjesta događaja
Poznavanje propisa iz područja građanskog, kaznenog i prekršajnog prava Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja daktiloskopskih podataka s mjesta događaja
Poznavanje propisa iz područja građanskog, kaznenog i prekršajnog prava Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja balističkih i mehanoskopskih uzoraka
Poznavanje propisa iz područja građanskog, kaznenog i prekršajnog prava Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa
Poznavanje propisa iz područja građanskog, kaznenog i prekršajnog prava Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Poznavanje propisa iz područja građanskog, kaznenog i prekršajnog prava Primjenjivanje standarda komunikacije i forenzičnog psihološkog profiliranja
Razrješavanje povijesti prometne nesreće i vremena tempore criminis Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Razrješavanje povijesti prometne nesreće i vremena tempore criminis Unaprjeđivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela izvršnog upravljanja forenzičnim timom na mjestu događaja
Razrješavanje povijesti prometne nesreće i vremena tempore criminis Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Razrješavanje povijesti prometne nesreće i vremena tempore criminis Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja daktiloskopskih podataka s mjesta događaja
Razrješavanje povijesti prometne nesreće i vremena tempore criminis Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda izrađivanja, obrađivanja i analiziranja slikovnog materijala s mjesta događaja
Razrješavanje povijesti prometne nesreće i vremena tempore criminis Primjenjivanje standarda izrađivanja nalaza i mišljenja vještaka
Razrješavanje povijesti prometne nesreće i vremena tempore criminis Unaprjeđivanje i primjenjivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima
Razrješavanje povijesti prometne nesreće i vremena tempore criminis Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja tragova požara i eksplozija
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
1.10.2024
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje