Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike

Razina HKO
7.1
Sektor
Ekonomija i trgovina
Znanstveno područje
Interdisciplinarna područja znanosti
Standard kvalifikacije više razine
-
ECTS bodovi
120
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
Obrazovanje stručnjaka u području financijsko-računovodstvene forenzike doprinosi otkrivanju i sprječavanju kriminaliteta, što je pravni i društveni cilj inkorporiran u pravnoj stečevini Europske unije te propisima i strateškim dokumentima na razini RH. Suzbijanje neetičnih i protupravnih radnji u poslovanju osnažuje povjerenje javnosti i potiče zdravu poduzetničku klimu koja je pokretač rasta i razvoja gospodarstva.
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Minimalno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije ili završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili preddiplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni porezni studij

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Položeni svi ispiti, izrađen i obranjen diplomski rad.

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Odabir adekvatnih računovodstvenih metoda za obračun imovine, obveza, prihoda, rashoda, dobitaka, gubitaka, poslovnih spajanja i konsolidacije sukladno relevantnim MSFI-ima, tip: obvezni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi primjerenost izabrane računovodstvene politike kod dugotrajne i kratkotrajne imovine prema relevantnim MSFI.
Valorizirati obveze i rezerviranja te procijeniti potrebu za objavljivanjem potencijalnih obveza prema relevantnim MSFI.
Utvrditi primjerenost izabrane računovodstvene politike kod poslovnih spajanja i konsolidacije financijskih izvještaja.
Sastaviti konsolidirane financijske izvještaje za ovisna društva iz inozemstva.
Utvrditi relevantne normativne odredbe koje se odnose na subjekt forenzične analize.
Koristiti različite izvore podataka s ciljem kreiranja informacijske podloge o analiziranom subjektu.
2.
Utvrđivanje uloge revizije u sprječavanju i otkrivanju prijevara u financijskim izvještajima, tip: obvezni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Kritički prosuditi ulogu revizije u suvremenom poslovnom okruženju s posebnim naglaskom na njezinu ulogu u sprječavanju i otkrivanju nepravilnosti u financijskim izvještajima.
Povezati revizijske standarde i odgovarajuću metodologiju revizijskog procesa s ciljem otkrivanja prijevara u financijskim izvještajima.
Utvrditi faze procesa revizije financijskih izvještaja.
Kritički preispitati revizorsko mišljenje.
Odabrati primjerene revizijske metode i tehnike s ciljem obrade podataka i prikupljanja revizijskih dokaza.
Preispitati godišnje financijske izvještaje poduzetnika i primjenjivi okvir financijskog izvještavanja s ciljem utvrđivanja točnosti i pouzdanosti evidentiranja poslovnih događaja u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima poduzetnika.
Procijeniti rizik prijevare i analizirati čimbenike rizika prijevare u poslovnom sustavu.
3.
Preispitivanje adekvatnih propisa iz područja građanskog i kaznenog zakonodavstva, tip: obvezni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi tijek građanskog i kaznenog postupka.
Preispitati činjenice i dokaze u sudskom postupku.
Preispitati relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima s posebnim naglaskom na vrste i tipove ugovora te pretpostavke odgovornosti za štetu.
Razlikovati parnični i izvanparnični postupak.
Klasificirati pravne lijekove u parničnom postupku.
Utvrditi elemente pojma kaznenog djela.
Analizirati oblike krivnje u kaznenom pravu.
Kritički procijeniti vrste kaznenopravnih sankcija.
4.
Preispitivanje gospodarskih kaznenih djela i kaznene odgovornosti pravnih osoba za gospodarska kaznena djela, tip: obvezni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Klasificirati pojedina gospodarska kaznena djela.
Istražiti gospodarska kaznena djela te procijeniti temelje kaznene odgovornosti pravnih i fizičkih osoba za gospodarska kaznena djela.
Utvrditi pojam pravnih i fizičkih osoba kao počinitelja gospodarskih kaznenih djela.
Klasificirati krug gospodarskih kaznenih djela i odrediti s tim u vezi pojam gospodarskog kriminaliteta.
Preispitati temelje kaznene odgovornosti za gospodarska kaznena djela.
Preispitati primjenu odabranih općih instituta kaznenog prava u području gospodarskog kriminaliteta te odrediti o kojem je kaznenom djelu riječ.
5.
Utvrđivanje uloge informacijskih tehnologija u forenzičnim znanostima, tip: obvezni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi i predvidjeti zlouporabu informacijskih tehnologija.
Preporučiti softverske i hardverske alate prikladne za primjenu u forenzičnim istraživanjima.
Klasificirati i analizirati relevantne podatke s ciljem detektiranja indikatora prijevare.
Koristiti informatičke alate u svrhu prezentiranja rezultata forenzične analize.
Utvrditi sigurnosne aspekte informacijskih sustava.
Klasificirati relevantne podatke u slučajevima zlouporabe informacijskih tehnologija.
Primijeniti suvremenu metodologiju i tehnologiju forenzičnih znanosti.
6.
Upravljanje rizicima prijevara u različitim poslovnim subjektima, tip: obvezni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi poslovne procese i kontrolno okruženje subjekta forenzične analize s ciljem detektiranja rizičnih područja prijevare.
Vrednovati sustav internih kontrola u poslovnom subjektu primjenom odgovarajućih kontrolnih okvira te procijeniti ograničenja i slabosti sustava internih kontrola.
Unaprijediti sustav internih kontrola s ciljem preventivnog djelovanja i sprječavanja prijevara.
Kritički prosuditi učinkovitost upravljanja rizicima u poslovnom subjektu s posebnim naglaskom na procjenu upravljanja rizicima prijevara u financijskim izvještajima i poslovanju.
Proučavati prethodne slučajeve prijevara s ciljem uočavanja i prepoznavanja indikatora prijevara.
Utvrditi ulogu interne revizije u sprječavanju i otkrivanju prijevara.
Kritički ispitati računovodstveni sustav analiziranog subjekta te primijenjene računovodstvene standarde i pravila knjiženja s ciljem kontroliranja dokumentacije te uočavanja nepravilnosti i rizičnih područja prijevare.
7.
Preispitivanje poreznih i drugih propisa u svrhu otkrivanja poreznih nepravilnosti, tip: obvezni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi najznačajnije porezne oblike te karakteristike poreznog sustava RH.
Usporediti porezni sustav RH s poreznim sustavima zemalja članica EU i utvrditi postignuti stupanj harmoniziranosti.
Kritički preispitati porezne izvještaje i obračun poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost i poreza na dohodak s ciljem detektiranja rizičnih poreznih obveznika i mogućih manipulacija u iskazivanju poreznih obveza.
Utvrditi upozoravajuće znakove koji upućuju na utaju poreza ili agresivno izbjegavanje porezne obveze.
Utvrditi povezanost poreznog obveznika s drugim poslovnim subjektima u svrhu izbjegavanja poreza.
Primijeniti modele i tehnike forenzične analize u svrhu otkrivanja poreznih nepravilnosti.
Kreirati izvještaj o poreznom nadzoru i komunicirati s nadležnim državnim tijelima radi iniciranja poreznih, prekršajnih i kaznenih postupaka.
8.
Kritičko preispitivanje sustava platnog prometa u postupku forenzične analize, tip: obvezni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Preispitati funkcioniranje sustava platnog prometa.
Klasificirati pružatelje platnih usluga, vrste platnih transakcija i osnovne oblike plaćanja.
Utvrditi upozoravajuće znakove koji upućuju na postojanje prijevare u platnim transakcijama.
Utvrđivanje rizika platne transakcije s aspekta Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Upravljati rizicima u području pranja novca i financiranja terorizma.
Preispitati postupak ovrhe na novčanim sredstvima i postupanje sa sredstvima izuzetim od ovrhe.
Utvrditi dopuštene i nedopuštene radnje u platnom prometu s inozemstvom.
Procijeniti posljedice izdavanja instrumenta osiguranja plaćanja na novčana sredstva poduzeća.
9.
Otkrivanje prijevara u financijskim izvještajima, tip: obvezni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Preispitati strukturu i sadržaj financijskih izvještaja s ciljem detektiranja neuobičajenih pozicija i odnosa unutar financijskih izvještaja te otkrivanja područja visokog rizika od prijevara.
Odabrati metode koje su relevantne za procjenu financijskog položaja i predviđanje poslovnog neuspjeha određenog subjekta.
Razlikovati područja zloupotrebe kreativnog računovodstva s ciljem prepoznavanja i uočavanja manipulacija u financijskim izvještajima.
Osmisliti postupak forenzične analize u skladu s potrebama naručitelja i ciljevima forenzične analize.
Preporučiti odgovarajuće forenzične metode i tehnike sukladno problemu istraživanja.
Detektirati skrivenu dobit u poslovnim subjektima.
Kombinirati istraživačke metode i tehnike i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti dokumentacije, prepoznavanja problema forenzične analize i otkrivanja nepravilnosti u različitim izvještajima.
Kritički preispitati prikupljene dokaze u svrhu donošenja zaključaka forenzične analize.
10.
Primjena modela vrednovanja imovine i obveza u postupcima forenzične analize, tip: obvezni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti modele i tehnike primjerene za vrednovanje različitih oblika imovine i obveza.
Preispitati primjerenost otpremnine malim dioničarima s ciljem utvrđivanja pravične naknade.
Utvrditi izgubljenu dobit u postupcima forenzične analize.
Analizirati novčane tokove i primijeniti metode diskontiranja u postupcima forenzične analize.
Predvidjeti moguće manipulacije u području javne nabave.
Utvrditi primjerenost prijenosa imovine i obveza u postupku podjele društava kapitala.
11.
Vrednovanje prikupljenih dokaza te izrada forenzičnih izvještaja u različitim sudskim i izvansudskim postupcima, tip: obvezni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi uvjete imenovanja vještaka te dužnosti i obveze vještaka.
Prikupiti sve potrebne podatke i činjenice važne za postupak forenzične analize.
Analizirati računovodstvenu i ostalu relevantnu dokumentaciju vezanu uz predmet vještačenja.
Vrednovati dokaze u sudskom i izvansudskom postupku.
Razlikovati vrste forenzičnih izvještaja ovisno o svrsi forenzične analize.
Izraditi forenzični izvještaj primjenom odgovarajuće metodologije izrade nalaza i mišljenja ovisno o svrsi forenzične analize i specifičnosti forenzičnog postupka.
12.
Utvrđivanje poslovnih situacija u kojima je narušeno tržišno natjecanje, tip: obvezni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Procijeniti položaj, tržišne udjele te ekonomsku i financijsku snagu poduzeća na tržištu.
Izmjeriti tržišnu moć kojom raspolaže promatrano poduzeće.
Utvrditi oblik tržišne strukture unutar koje djeluje promatrano poduzeće.
Utvrditi poslovne situacije u kojima je narušeno tržišno natjecanje.
Kritički analizirati koncept zaštite tržišnog natjecanja u okvirima europskog i hrvatskog tržišta.
13.
Kritičko preispitivanje i primjena znanstvene metodologije i statističkih postupaka, tip: obvezni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Kritički pregledati postojeću znanstvenu i stručnu literaturu.
Recenzirati znanstveni i stručni članak.
Odabrati prikladni način citiranja i referenciranja.
Sintetizirati znanja o akademskoj čestitosti.
Klasificirati vrste znanstvenih i stručnih publikacija.
Sastaviti znanstvenu prepisku.
Izraditi plan istraživanja.
Statistički analizirati podatke.
14.
Preispitivanje etičkih principa i teorija u kontekstu forenzičnih znanosti, tip: obvezni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi različite etičke pristupe i teorije.
Predložiti konstitutivne elemente prosudbe i donošenja etičkih ispravnih odluka.
Podržati temeljna načela profesionalne etike u promicanju dostojanstva struke i njenih predmeta obrade.
Integrirati različita etička pitanja i rješenja pojedinih sektora na različitim područjima (forenzične biomedicine, ekonomije, prava i drugim).
Utvrditi krizu etike u određenim strukovnim modulima te ispravnost etičkih prosudbi na temelju poučenih profesionalnih kodeksa ponašanja i djelovanja.
Procijeniti različite pristupe etičkom odlučivanju i posljedice.
Utvrditi razlike nesavjesnog i neodgovornog profesionalnog ponašanja od etičkog.
15.
Kombinacija usvojenih znanja u stvarnom poslovnom okruženju, tip: obvezni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati poslovnu dokumentaciju i pravne propise vezane za poslovni subjekt u kojemu se obavlja stručna praksa.
Kombinirati usvojenu stručnu terminologiju, prikladne metode i tehnike iz područja financijsko-računovodstvene forenzike u stvarnom radnom okruženju.
Odabrati relevantne radne postupke i zadatke iz područja financijsko-računovodstvene forenzike.
Prosuditi organizacijsku kulturu poslovnog subjekta u kojem se obavlja stručna praksa.
Razviti pisane i usmene komunikacijske vještine potrebne za obavljanje poslova financijsko-računovodstvenog forenzičara.
Kreirati dnevnik stručne prakse.
16.
Kreiranje rješenja za definirani problem istraživačkog rada, tip: obvezni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Osmisliti koncept istraživanja iz područja financijsko-računovodstvene forenzike.
Kritički prosuđivati postojeća istraživanja iz područja financijsko-računovodstvene forenzike.
Formulirati prikladnu istraživačku metodologiju sukladno definiranom problemu istraživanja.
Predložiti moguća rješenja problema iz područja financijsko-računovodstvene forenzike.
Prezentirati zaključke istraživačkog rada iz područja financijsko-računovodstvene forenzike.
17.
Kreiranje rješenja složenog problema iz područja financijsko-računovodstvene forenzike uz primjenu odgovarajuće znanstvene metodologije, literature i podataka, tip: obvezni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Odabrati odgovarajuću literaturu u cilju teorijske obrade zadanog problema istraživanja iz područja financijsko-računovodstvene forenzike.
Kritički vrednovati prethodna istraživanja iz područja financijsko-računovodstvene forenzike.
Formulirati problem i predmet istraživanja diplomskog rada te istraživačke hipoteze.
Povezivati znanja iz različitih područja forenzičnih znanosti.
Osmisliti koncept istraživanja i primijeniti odgovarajuću istraživačku metodologiju.
Argumentirano obrazložiti izvedene zaključke o problemu istraživanja iz područja financijsko-računovodstvene forenzike.
18.
Intervjuiranje sudionika forenzične analize, tip: izborni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Pripremiti forenzično ispitivanje sukladno karakteristikama slučaja.
Usporediti različite tehnike uzimanja izjava u forenzičnim ispitivanjima.
Klasificirati načela za prepoznavanje laži.
Utvrditi vjerodostojnost iskaza svjedoka u forenzičnim postupcima primjenom odgovarajućih tehnika za procjenu vjerodostojnosti iskaza.
Predvidjeti psihičke procese na kojima se osniva svjedočenje.
Utvrditi čimbenike i uvjete koji utječu na točnost svjedočenja te psihološke čimbenike u dosjećanju svjedoka.
Odabrati tehnike za poboljšanje dosjećanja i prepoznavanja svjedoka.
19.
Upravljanje rizicima prijevara u bankama i društvima za osiguranje, tip: izborni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi upozoravajuće znakove prijevara internih i vanjskih počinitelja u bankarstvu.
Utvrditi upozoravajuće znakove prijevara internih i vanjskih počinitelja u osiguranju.
Procijeniti rizike pranja novca u bankarstvu i osiguranju.
Prosuditi prikladnost sustava internih kontrola u bankarstvu i osiguranju.
Preporučiti elemente procesa istraživanja prijevara u bankama i društvima za osiguranje.
Izabrati alat za upravljanje rizicima prijevara.
20.
Preispitivanje sustava prava društava u Republici Hrvatskoj, tip: izborni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Preispitati izvore trgovačkog prava.
Utvrditi zakonski okvir prava društava u Republici Hrvatskoj.
Protumačiti odredbe Zakona o trgovačkim društvima.
Klasificirati pojedine tipove društava.
Utvrditi ulogu i značaj organa pojedinih društava.
Argumentirati mišljenje o autonomnim izvorima prava društava.
21.
Definiranje plana restrukturiranja poslovnih subjekata, tip: izborni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Utvrditi upozoravajuće znakove koji upućuju na prisutnost financijske krize u poslovnom subjektu.
Procijeniti potrebu za restrukturiranjem poslovnog subjekta.
Procijeniti postojanje financijske krize u poslovnom subjektu s pomoću odgovarajućih pokazatelja i modela financijske analize.
Predložiti model restrukturiranja poslovnog subjekta.
Kreirati program financijskog restrukturiranja i sanacije poslovnog subjekta.
22.
Preispitivanje sustava stečajnog prava, tip: izborni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Klasificirati izvore stečajnog prava.
Kritički prosuditi stečajne razloge.
Preispitati odredbe o pokretanju i otvaranju stečajnog postupka.
Klasificirati stečajne vjerovnike.
Argumentirati mišljenje o ciljevima predstečajne nagodbe.
Procijeniti ulogu i značaj odredaba o pravnim učincima predstečajne nagodbe.
23.
Preispitivanje sustava odštetne odgovornosti u Republici Hrvatskoj, tip: izborni
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
25.2.2021
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Kritički prosuditi pretpostavke odgovornosti za štetu.
Usporediti vrste odgovornosti za štetu.
Preispitati uzročnu vezu, odnosno povezati štetnu radnju s nastalom štetom.
Preispitati jesu li se u pojedinoj situaciji ispunile pretpostavke odgovornosti za štetu.
Utvrditi specifičnosti pojedinih posebnih slučajeva odgovornosti.
Prosuditi koja je vrsta štete nastala, ovisno o konkretnom slučaju.
Predvidjeti oblik popravljanja štete te analizirati naknadu štete i njezine oblike.
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (18)
1.
Primjenjivanje računovodstvenih standarda, metoda i tehnika u području financijsko-računovodstvene forenzike
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Proučiti standarde financijskog izvještavanja i tehnike evidentiranja poslovnih događaja u poslovnim knjigama
Utvrditi korištene računovodstvene metode i tehnike za evidentiranje imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda sukladno odgovarajućim standardima
Utvrditi kompleksne poslovne transakcije i njihov učinak na financijske izvještaje
Pratiti zakone, računovodstvene i revizijske standarde te ostale propise koji se odnose na analizirani subjekt
Kritički ispitati računovodstveni sustav analiziranog subjekta i specifičnosti izvještavanja s ciljem uočavanja rizičnih područja prijevare
Analizirati računovodstvenu i ostalu relevantnu dokumentaciju vezanu uz predmet vještačenja
Preispitati strukturu i sadržaj financijskih izvještaja s ciljem detektiranja neuobičajenih pozicija i odnosa unutar financijskih izvještaja
Ispitati pozicije financijskih izvještaja koje se odnose na predmet procjene i načine njihovog mjerenja i prezentiranja
Procijeniti financijske izvještaje poslovnih subjekata
Koristiti različite izvore podataka (web, baze, statistički zavod…) s ciljem kreiranja informacijske podloge o analiziranom subjektu
2.
Primjenjivanje revizijskih standarda i metodologije u području financijsko-računovodstvene forenzike
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Povezati revizijske standarde i metodologiju revizijskog procesa s ciljem otkrivanja prijevara u financijskim izvještajima
Primijeniti različite revizijske testove s ciljem obrade podataka i prikupljanja dokaza
Analizirati godišnje financijske izvještaje poduzetnika i primjenjivi okvir financijskog izvještavanja s ciljem utvrđivanja točnosti i pouzdanosti evidentiranja poslovnih događaja u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima poduzetnika
Preispitati primijenjene računovodstvene standarde i pravila knjiženja u svrhu kontroliranja dokumentacije i uočavanja nepravilnosti
Procijeniti čimbenike rizika prijevare u poslovnom sustavu
3.
Primjenjivanje pravnih propisa u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pratiti pravo društava u svrhu analiziranja upravljačkih struktura i odnosa unutar društva
Istražiti propise koji reguliraju djelatnost u okviru koje poslovni subjekt djeluje
Istražiti temeljna načela sudskog i izvansudskog postupka
Razlikovati kaznena i prekršajna djela te procijeniti odgovornost pravnih i fizičkih osoba za kaznena i prekršajna djela
Proučiti činjenice i dokaze u sudskom i izvansudskom postupku
Pratiti pravnu regulativu u području suzbijanja korupcije
Pratiti regulativu vezanu uz sprječavanje pranja novca u javnom i privatnom sektoru
Istražiti gospodarska kaznena djela te procijeniti temelje kaznene odgovornosti pravnih i fizičkih osoba za gospodarska kaznena djela
4.
Korištenje informatičkih alata i programa u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti različite softverske forenzične alate i programe s ciljem otkrivanja indikatora prijevare
Predložiti napredne informatičke programe i alate u svrhu analize financijskih izvještaja te procjene poslovne uspješnosti i financijskog položaja analiziranog subjekta
Analizirati velike količine podataka s ciljem uočavanja indikatora prijevare
Koristiti informatičke alate u svrhu prezentiranja rezultata forenzične analize
Koristiti statističke i matematičke metode u svrhu procjene ekonomske vrijednosti imovine i obveza
5.
Primjenjivanje poreznih propisa u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Utvrditi zakonske i druge akte iz poreznog i s njim povezanog djelokruga u svrhu otkrivanja poreznih nepravilnosti
Analizirati porezne izvještaje s ciljem otkrivanja rizičnih poreznih obveznika
Otkrivati manipulacije u području poreza
Izraditi izvještaj i komunicirati s nadležnim državnim tijelima radi iniciranja poreznih, prekršajnih i kaznenih postupaka
6.
Primjenjivanje regulative iz područja platnog prometa u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi financijske istrage, obrađivati sumnjive transakcije te otkrivati aktivnosti pranja novca i financiranja terorizma u javnom i privatnom sektoru
Procijeniti rizike korupcije te surađivati s nadležnim institucijama zaduženim za provođenje aktivnosti usmjerenih na borbu protiv korupcije
Upravljati rizicima u području pranja novca i financiranja terorizma
Klasificirati modalitete koruptivnih radnji sukladno regulativi
Utvrditi modalitete pranja novca u javnom i privatnom sektoru
7.
Procjenjivanje poslovnih procesa u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati poslovanje i specifičnosti poslovanja subjekta forenzične analize
Definirati poslovne cikluse i kontrolno okruženje subjekta forenzične analize
Utvrditi poslovne procese i kontrolno okruženje analiziranog subjekta
Identificirati poslovne procese u subjektu forenzične analize s ciljem detektiranja rizičnih područja
Proučiti propise koji reguliraju poslovanje subjekta forenzične analize
8.
Procjenjivanje sustava internih kontrola u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Procijeniti sustav internih kontrola u analiziranom subjektu
Preporučiti kontrolne postupke za sprječavanje prijevare
Izraditi protuprijevarni program i provoditi protuprijevarno obrazovanje
Integrirati forenzične procedure u postupke testiranja internih kontrola
Unaprijediti sustav internih kontrola s ciljem preventivnog djelovanja i sprječavanja prijevara
9.
Procjenjivanje rizika prijevare u subjektima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Procijeniti rizik prijevare u poslovanju i preporučiti odgovarajuće kontrolne postupke
Prepoznati rizike manipulacija u financijskim izvještajima
Detektirati rizična područja u poslovanju i prepoznati indikatore prijevare
Utvrditi učinkovitost upravljanja rizicima u poslovnom subjektu
Proučavati prethodne slučajeve prijevara s ciljem uočavanja i prepoznavanja indikatora prijevara
Definirati načine odgovora na prijevaru u poslovnom subjektu
10.
Primjenjivanje metoda i tehnika analize financijskih izvještaja u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti metode i tehnike analize financijskih izvještaja s ciljem otkrivanja područja visokog rizika od prijevara
Analizirati financijske izvještaje i različita ulaganja subjekta forenzične analize
Odabrati metode koje su relevantne za procjenu financijskog položaja određenog subjekta
Primijeniti metode i tehnike analize financijskih izvještaja s ciljem procjene financijskog položaja i poslovne izvrsnosti
Kombinirati modele za predviđanje financijskog neuspjeha
11.
Korištenje modela vrednovanja imovine i obveza u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti modele i tehnike primjerene za vrednovanje različitih oblika imovine i obveza
Vrednovati poslovni subjekt kao cjelinu koristeći odgovarajuće modele i tehnike
Preispitati primjerenost otpremnine malim dioničarima s ciljem utvrđivanja pravične naknade
Utvrditi elemente ekonomske štete u postupcima forenzične analize
Analizirati novčane tokove i primijeniti metode diskontiranja u postupcima forenzične analize
12.
Primjenjivanje forenzičnih metoda i tehnika u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odabrati odgovarajuće forenzične metode i alate sukladno problemu istraživanja
Razlikovati područja zloupotrebe kreativnog računovodstva s ciljem prepoznavanja i uočavanja manipulacija u financijskim izvještajima
Procijeniti motive zloupotrebe kreativnog računovodstva u poslovnom subjektu
Detektirati skrivenu dobit u poslovnim subjektima
Koristiti metode i tehnike forenzične analize s ciljem detektiranja mogućih ili konkretnih prijevara
Provoditi forenzične analize za potrebe naručitelja
Razvijati sposobnosti potrebne za provođenje samostalnih istraživanja
Razvijati nove detekcijske metode u području poslovne forenzike
Usvajati nove metode, postupke i tehnike iz područja forenzike
Pratiti znanstvenu i stručnu literaturu iz područja računovodstva, revizije, prava, poreza i financija
13.
Prikupljanje i vrednovanje dokaza u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odrediti strategiju forenzičnog istraživanja sukladno ciljevima forenzične analize
Vrednovati dokaze u sudskom i izvansudskom postupku
Prikupljati informacije iz eksternih izvora
Prikupiti sve potrebne podatke i činjenice važne za uspješno vođenje postupka forenzične analize
Prikupiti i vrednovati dokaze u forenzičnom istraživanju
14.
Analiziranje i istraživanje dokumentacije u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kritički preispitati prikupljene dokaze u svrhu donošenja zaključaka forenzične analize
Kombinirati istraživačke metode i tehnike i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti dokumentacije
Primijeniti analitičke tehnike u svrhu suzbijanja korupcije
Primijeniti istražiteljske metode i tehnike u svrhu prepoznavanja problema forenzične analize
Primijeniti istražiteljske metode i tehnike s ciljem otkrivanja nepravilnosti u poreznim izvještajima
Kritički vrednovati prikupljene dokaze o aktivnostima pranja novca
Analizirati kretanja imovine rizičnih subjekata
15.
Komuniciranje s naručiteljem forenzične analize i različitim korisnicima forenzičnog izvještaja
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati u pisanoj i usmenoj formi rezultate analize naručitelju forenzičnog angažmana
Komunicirati i prezentirati rezultate forenzične analize zainteresiranim korisnicima
Prezentirati nalaz i sudjelovati u sudskim i izvansudskim postupcima
Kreirati forenzični tim sukladno ciljevima forenzične analize
Komunicirati s relevantnim institucijama i partnerima
Razvijati socijalne sposobnosti i sposobnosti prenošenja znanja
16.
Intervjuiranje svjedoka u postupcima forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti forenzično ispitivanje sukladno karakteristikama slučaja
Utvrditi vjerodostojnost iskaza svjedoka u forenzičnim postupcima
17.
Izrađivanje forenzičnih izvještaja o provedenom postupku forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti metodologiju izrade nalaza i mišljenja u različitim forenzičnim postupcima
Razlikovati vrste forenzičnih izvještaja ovisno o svrsi forenzične analize
Sintetizirati rezultate i spoznaje forenzičnog istraživanja
Prikazati, na odgovarajući način, dokaze i ostale podatke prikupljene tijekom forenzične analize
Sastaviti izvještaj o predmetu vrednovanja
Sastaviti izvještaj za različite korisnike
Oblikovati preporuke za različite korisnike
Izraditi forenzični izvještaj za različite korisnike i komunicirati rezultate forenzične analize
Izraditi nalaz i mišljenje za potrebe naručitelja
Izraditi odgovarajući izvještaj te obavijestiti nadležne institucije o rezultatima forenzične obrade
Izraditi odgovarajuće izvještaje te razmjenjivati podatke s relevantnim institucijama nadležnim za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
18.
Surađivanje s mjerodavnim institucijama tijekom provođenja forenzične analize
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.9.2017
Predlagatelj
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Surađivati s procjeniteljima različitih oblika imovine i obveza
Sudjelovati u različitim aktivnostima vezanim uz problematiku korupcije i organiziranog kriminaliteta
Sudjelovati u postupcima restrukturiranja poslovnih subjekata
Surađivati sa svim nadležnim institucijama s ciljem sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (40)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Odabir adekvatnih računovodstvenih metoda za obračun imovine, obveza, prihoda, rashoda, dobitaka, gubitaka, poslovnih spajanja i konsolidacije sukladno relevantnim MSFI-ima Primjenjivanje računovodstvenih standarda, metoda i tehnika u području financijsko-računovodstvene forenzike
Utvrđivanje uloge revizije u sprječavanju i otkrivanju prijevara u financijskim izvještajima Primjenjivanje revizijskih standarda i metodologije u području financijsko-računovodstvene forenzike
Preispitivanje adekvatnih propisa iz područja građanskog i kaznenog zakonodavstva Primjenjivanje pravnih propisa u postupcima forenzične analize
Preispitivanje gospodarskih kaznenih djela i kaznene odgovornosti pravnih osoba za gospodarska kaznena djela Primjenjivanje pravnih propisa u postupcima forenzične analize
Utvrđivanje uloge informacijskih tehnologija u forenzičnim znanostima Korištenje informatičkih alata i programa u postupcima forenzične analize
Upravljanje rizicima prijevara u različitim poslovnim subjektima Procjenjivanje poslovnih procesa u postupcima forenzične analize
Upravljanje rizicima prijevara u različitim poslovnim subjektima Procjenjivanje sustava internih kontrola u postupcima forenzične analize
Upravljanje rizicima prijevara u različitim poslovnim subjektima Procjenjivanje rizika prijevare u subjektima forenzične analize
Preispitivanje poreznih i drugih propisa u svrhu otkrivanja poreznih nepravilnosti Primjenjivanje poreznih propisa u postupcima forenzične analize
Kritičko preispitivanje sustava platnog prometa u postupku forenzične analize Primjenjivanje regulative iz područja platnog prometa u postupcima forenzične analize
Otkrivanje prijevara u financijskim izvještajima Primjenjivanje metoda i tehnika analize financijskih izvještaja u postupcima forenzične analize
Otkrivanje prijevara u financijskim izvještajima Primjenjivanje forenzičnih metoda i tehnika u postupcima forenzične analize
Otkrivanje prijevara u financijskim izvještajima Prikupljanje i vrednovanje dokaza u postupcima forenzične analize
Otkrivanje prijevara u financijskim izvještajima Analiziranje i istraživanje dokumentacije u postupcima forenzične analize
Primjena modela vrednovanja imovine i obveza u postupcima forenzične analize Korištenje modela vrednovanja imovine i obveza u postupcima forenzične analize
Vrednovanje prikupljenih dokaza te izrada forenzičnih izvještaja u različitim sudskim i izvansudskim postupcima Prikupljanje i vrednovanje dokaza u postupcima forenzične analize
Vrednovanje prikupljenih dokaza te izrada forenzičnih izvještaja u različitim sudskim i izvansudskim postupcima Analiziranje i istraživanje dokumentacije u postupcima forenzične analize
Vrednovanje prikupljenih dokaza te izrada forenzičnih izvještaja u različitim sudskim i izvansudskim postupcima Izrađivanje forenzičnih izvještaja o provedenom postupku forenzične analize
Utvrđivanje poslovnih situacija u kojima je narušeno tržišno natjecanje Primjenjivanje pravnih propisa u postupcima forenzične analize
Kritičko preispitivanje i primjena znanstvene metodologije i statističkih postupaka Korištenje informatičkih alata i programa u postupcima forenzične analize
Kritičko preispitivanje i primjena znanstvene metodologije i statističkih postupaka Prikupljanje i vrednovanje dokaza u postupcima forenzične analize
Preispitivanje etičkih principa i teorija u kontekstu forenzičnih znanosti Komuniciranje s naručiteljem forenzične analize i različitim korisnicima forenzičnog izvještaja
Kombinacija usvojenih znanja u stvarnom poslovnom okruženju Komuniciranje s naručiteljem forenzične analize i različitim korisnicima forenzičnog izvještaja
Kombinacija usvojenih znanja u stvarnom poslovnom okruženju Surađivanje s mjerodavnim institucijama tijekom provođenja forenzične analize
Kreiranje rješenja za definirani problem istraživačkog rada Korištenje modela vrednovanja imovine i obveza u postupcima forenzične analize
Kreiranje rješenja za definirani problem istraživačkog rada Primjenjivanje forenzičnih metoda i tehnika u postupcima forenzične analize
Kreiranje rješenja za definirani problem istraživačkog rada Analiziranje i istraživanje dokumentacije u postupcima forenzične analize
Kreiranje rješenja složenog problema iz područja financijsko-računovodstvene forenzike uz primjenu odgovarajuće znanstvene metodologije, literature i podataka Korištenje modela vrednovanja imovine i obveza u postupcima forenzične analize
Kreiranje rješenja složenog problema iz područja financijsko-računovodstvene forenzike uz primjenu odgovarajuće znanstvene metodologije, literature i podataka Primjenjivanje forenzičnih metoda i tehnika u postupcima forenzične analize
Kreiranje rješenja složenog problema iz područja financijsko-računovodstvene forenzike uz primjenu odgovarajuće znanstvene metodologije, literature i podataka Analiziranje i istraživanje dokumentacije u postupcima forenzične analize
Intervjuiranje sudionika forenzične analize Intervjuiranje svjedoka u postupcima forenzične analize
Upravljanje rizicima prijevara u bankama i društvima za osiguranje Procjenjivanje rizika prijevare u subjektima forenzične analize
Preispitivanje sustava prava društava u Republici Hrvatskoj Primjenjivanje pravnih propisa u postupcima forenzične analize
Definiranje plana restrukturiranja poslovnih subjekata Primjenjivanje metoda i tehnika analize financijskih izvještaja u postupcima forenzične analize
Definiranje plana restrukturiranja poslovnih subjekata Korištenje modela vrednovanja imovine i obveza u postupcima forenzične analize
Definiranje plana restrukturiranja poslovnih subjekata Primjenjivanje forenzičnih metoda i tehnika u postupcima forenzične analize
Definiranje plana restrukturiranja poslovnih subjekata Analiziranje i istraživanje dokumentacije u postupcima forenzične analize
Definiranje plana restrukturiranja poslovnih subjekata Surađivanje s mjerodavnim institucijama tijekom provođenja forenzične analize
Preispitivanje sustava stečajnog prava Primjenjivanje pravnih propisa u postupcima forenzične analize
Preispitivanje sustava odštetne odgovornosti u Republici Hrvatskoj Primjenjivanje pravnih propisa u postupcima forenzične analize
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
1.10.2024
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje