Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove

Razina HKO
7.1
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Znanstveno područje
Društvene znanosti
Standard kvalifikacije više razine
-
ECTS bodovi
55
Broj godina istraživanja
-
Klasa
djelomična
Ostale potrebe
Potreba pojedinca koji radi kao ravnatelj, kao i potreba ustanove te cjelokupnog odgojno-obrazovnog sustava je učinkovito i uspješno vođenje, rukovođenje i upravljanje ustanovom. Ključna je potreba postojanja standarda kvalifikacije za ravnatelje/ice odgojno-obrazovne ustanove jer je vođenje i upravljanje ustanovom ključan čimbenik kvalitete razvoja, što osobito dolazi do izražaja u rastućim trendovima decentralizacije i poticanja autonomije ravnatelja i ustanova.
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

- Završeni sveučilišni diplomski studij (300 ECTS-a) uključujući i stečenih 55 ECTS-a pedagoških kompetencija;

- Najmanje 5 godina radnoga iskustva na radnome mjestu učitelja/odgajatelja/odgojitelja ili stručnoga suradnika u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Proveden postupak vrednovanja

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Upravljanje odgojno-obrazovnim sustavom, tip: obvezni
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za odgoj i obrazovanje
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati funkcioniranje odgojno-obrazovnoga sustava u cjelini i svih javnih služba te njihov djelokrug rada i odgovornosti
Opisati djelovanje globalnih trendova razvoja obrazovnih politika koje propisuju relevantne međunarodne institucije (npr. Europska komisija, OECD, UNESCO)
Navesti primjere prilagodbe funkcioniranja specifične odgojno-obrazovne ustanove ili njezina okruženja u skladu s djelovanjem aktualnih globalnih društvenih trendova
2.
Primjena stilova rukovođenja u odgojno-obrazovnoj ustanovi, tip: obvezni
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za odgoj i obrazovanje
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izložiti stručne spoznaje o stilovima upravljanja, rukovođenja i vođenja u odgojno-obrazovnoj ustanovi;
Primijeniti osnovna načela teorija pedagoškoga i obrazovnog menadžmenta na realnim (problemskim) situacijama rukovođenja odgojno-obrazovnom ustanovom;
Analizirati, identificirati, odabrati primjeren stil rukovođenja u odnosu na realnu (problemsku) situaciju;
Izraditi osobni plan razvoja stilova rukovođenja odgojno-obrazovnom ustanovom.
3.
Upravljanje ljudskim potencijalima u odgojno obrazovnoj ustanovi, tip: obvezni
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za odgoj i obrazovanje
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati potrebe za ljudskim resursima u odgojno-obrazovnoj ustanovi i u skladu s potrebama izraditi plan razvoja postojećih ili zapošljavanja novih djelatnika
Izraditi kriterije za odabir kandidata na određeno radno mjesto u odgojno-obrazovnoj ustanovi i provesti odabir kandidata za zaposlenika odgojno-obrazovne ustanove primjenjujući pritom zakonske odredbe vezane uz proceduru zapošljavanja u odgojno-obraz
Pratiti i sudjelovati u uvođenju odgojno-obrazovnih radnika u procesu pripravništva
Primjenjivati postupke i instrumente vrednovanja rada svih zaposlenika/odgojno-obrazovnih radnika i pružiti povratne informacije o radnoj uspješnosti
Primijeniti propise i procedure u pokretanju postupka napredovanja odgojno-obrazovnih radnika
Prepoznati/uočiti fazu profesionalnoga razvoja odgojno-obrazovnih radnika, u skladu s tim izraditi plan njihova stručnoga usavršavanja te organizirati i voditi aktivnosti njihova profesionalnoga razvoja
Primijeniti procedure samorefleksije i prepoznati svoje potrebe za profesionalnom razvojem te se uključiti u dostupne programe profesionalnoga razvoja
Primijeniti svrhovite inovativne metode i tehnike rada u svojemu osobnom profesionalnom djelovanju, u radu sa zaposlenicima te partnerima izvan odgojno-obrazovne ustanove (koji djeluju u okviru odgojno-obrazovnoga sustava)
4.
Strateško upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, tip: obvezni
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za odgoj i obrazovanje
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti temeljne teorijske spoznaje iz područja strateškoga upravljanja na vlastitome ili zadanome primjeru u odgojno - obrazovnoj ustanovi
Analizirati postojeći strateški dokument odgojno-obrazovne ustanove i obrazložiti primijenjena načela u njegovoj izradi
Izraditi i dogovoriti plan rada s timom koji izrađuje strateški dokument odgojno-obrazovne ustanove uvažavajući načela strateškoga planiranja
Izraditi i obrazložiti izjavu o viziji i misiji odgojno-obrazovne ustanove s posebnim osvrtom na način uključivanja svih relevantnih dionika u kreiranje izjave
Komunicirati i provoditi viziju i misiju odgojno-obrazovne ustanove u suradnji sa svim relevantnim dionicima
Osmišljavati načine osiguravanja uvjeta za učinkovito funkcioniranje rada odgojno-obrazovne ustanove te aktivno sudjelovati u postupku samovrednovanja odgojno-obrazovne ustanove
5.
Financijsko poslovanje odgojno-obrazovne ustanove, tip: obvezni
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za odgoj i obrazovanje
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Voditi tim za izradu financijskoga plana, plana nabave i izvještaja
Raspolagati racionalno postojećim financijskim i drugim resursima materijalne i nematerijalne naravi u cilju ostvarivanja godišnjega plana i programa rada ustanove
Osmisliti i predstaviti načine i mogućnosti ostvarivanja vlastitih prihoda odgojno-obrazovne ustanove te svrhovito i racionalno njima raspolagati
6.
Pravni okvir upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom, tip: obvezni
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za odgoj i obrazovanje
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Definirati te razlikovati temeljne pojmove u pravu,
Definirati te razlikovati temeljne pojmove i institute pojedinih grana prava;
Analizirati i objasniti temeljne pravne norme (iz različitih domaćih pravnih izvora), kao i mehanizme nadzora nad njihovom primjenom.
Primijeniti odgovarajuće pravne (uključujući i financijske) propise u realnim situacijama školskoga vođenja
Voditi tim za izradu pravnih i drugih akata odgojno-obrazovne ustanove
Pratiti vođenje pravno propisane dokumentacije za funkcioniranje odgojno-obrazovne ustanove
7.
Upravljanje odgojno-obrazovnim procesom, tip: obvezni
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za odgoj i obrazovanje
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti i obrazložiti relevantne i recentne spoznaje o pedagoškim i psihološkim procesima (učenje, poučavanje, odgajanje, razvoj učenika i djece) pozivajući se na rezultate suvremenih pedagoških i psiholoških istraživanja
Demonstrirati primjenu spoznaja o pedagoškim i psihološkim procesima na konkretnim primjerima iz pedagoške prakse vodeći računa o svim specifičnim potrebama djece i učenika
Izraditi plan odgojno-obrazovnoga procesa i pritom primijeniti načela planiranja odgojno-obrazovnoga procesa
Izraditi i primijeniti protokole i postupke neposrednoga uvida u odgojno-obrazovni proces
Izraditi plan unapređenja odgojno-obrazovnoga procesa u suradnji s timom suradnika
Izraditi i uvoditi nove programe odgojno-obrazovnoga rada koji se mogu izvoditi u odgojno-obrazovnoj ustanovi
8.
Upravljanje odnosima s vanjskim okruženjem odgojno-obrazovne ustanove, tip: obvezni
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za odgoj i obrazovanje
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti i obrazložiti primjerene oblike suradnje odgojno-obrazovne ustanove sa svim vanjskim dionicima u realnim profesionalnim situacijama (roditelji, javne ustanove iz lokalne zajednice, nevladine organizacije, poduzeća, mediji, jedinice lokalne sam
Predstaviti misiju i rezultate rada odgojno-obrazovne ustanove u javnosti
Primjenjivati etičke vrijednosti i pridonositi ugledu profesije i ustanove vlastitim djelovanjem u strukovnim udrugama ravnatelja ili u lokalnoj samoupravi
9.
Komuniciranje s dionicima unutar i izvan odgojno-obrazovne ustanove, tip: obvezni
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za odgoj i obrazovanje
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati osnovna obilježja različitih oblika komunikacijskog procesa
Opisati osnovna obilježja uspješnog prezentiranja
Prepoznati i analizirati djelotvornu i nedjelotvornu komunikaciju u odgojno-obrazovnoj ustanovi i dati preporuke za njezino poboljšanje;
Voditi djelotvornu komunikaciju u radu s različitim dionicima unutar i izvan odgojno-obrazovne ustanove
Primjenjivati prezentacijske vještine u radu s dionicima unutar i izvan odgojno-obrazovne ustanove
10.
Organizacijsko upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, tip: obvezni
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za odgoj i obrazovanje
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti relevantne spoznaje vezane uz teorije organizacije i primijeniti ih u kontekstu odgojno-obrazovnih organizacija (škola, vrtića, domova)
Donositi primjerene i pravovremene odluke vezane uz rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi
Primjenjivati znanja i vještine relevantne za istraživanje i mijenjanje kulture odgojno-obrazovne ustanove
Oblikovati kulturu odgojno-obrazovne ustanove i pritom razvijati kulturu suradnje i povjerenja
Koristiti informatičko-komunikacijske tehnologije u radnim procesima odgojno-obrazovne ustanove
11.
Osiguranje kvalitete odgojno-obrazovne ustanove, tip: obvezni
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za odgoj i obrazovanje
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti fenomen osiguranja kvalitete odgojno-obrazovne ustanove u skladu sa suvremenim znanstvenim i stručnim spoznajama;
Opisati suvremene trendove i istraživanja osiguranja kvalitete odgojno-obrazovne ustanove u globalnom i nacionalnom kontekstu;
Opisati elemente i mehanizme osiguranja kvalitete odgojno-obrazovnih ustanova na konkretnim primjerima iz prakse;
Osmisliti i provesti postupke samovrednovanja i vrednovanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi u skladu s relevantnim stručnim preporukama.
12.
Planiranje i programiranje rada odgojno-obrazovne ustanove, tip: obvezni
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za odgoj i obrazovanje
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati načela planiranja i programiranja rada odgojno-obrazovne ustanove
Izraditi godišnji plan i program rada odgojno-obrazovne ustanove
Planirati i osigurati uvjete za učinkovito funkcioniranje rada odgojno-obrazovne ustanove
Opisati, planirati i primijeniti tehnike samovrednovanja i vrednovanja uspješnosti rada odgojno-obrazovne ustanove
Planirati unapređivanje rada odgojno-obrazovne ustanove na temelju provedenoga (samo)vrednovanja
13.
Savjetodavni rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi, tip: obvezni
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za odgoj i obrazovanje
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izložiti stručne spoznaje u podlozi savjetodavnog rada (teorijsko-metodološke spoznaje o savjetodavnom radu, modeli i pristupi savjetodavnog rada, tehnike savjetodavnog rada);
Identificirati i analizirati različite probleme s kojima se susreću zaposlenici i drugi subjekti odgojno-obrazovne ustanove kojima je potrebno savjetovanje;
Izraditi i primijeniti različite instrumente i protokole savjetodavnog rada.
Odabrati i primijeniti adekvatnu tehniku savjetovanja s obzirom na problem i subjekte kojima treba savjetovanje, i u suradnji s drugim stručnjacima koji mogu s ravnateljem sudjelovati u savjetovanju
14.
Upravljanje kriznim situacijama odgojno-obrazovne ustanove, tip: obvezni
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za odgoj i obrazovanje
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izložiti stručne spoznaje o osiguravanju sigurnosti, upravljanju kriznom situacijom i organizaciji preventivnih programa;
Analizirati i identificirati potencijalne krizne situacije s kojima se susreću zaposlenici i drugi subjekti odgojno-obrazovne ustanove;
Izraditi različite preventivne programe i protokole sigurnosti te upravljanja kriznim situacijama.
Odabrati i primijeniti odgovarajuću strategiju djelovanja s obzirom na kriznu situaciju i subjekte koji su uključeni u kriznu situaciju.
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (9)
1.
PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati, pripremati i organizirati odgojno-obrazovni proces
Sudjelovati u izradi novih odgojno-obrazovnih programa uvažavajući potrebe različitih skupina djece i učenika
Planirati aktivnosti i projekte odgojno obrazovne ustanove na svim razinama
Osiguravati uvjete za optimalno funkcioniranje rada odgojno-obrazovne ustanove
Poznavati i primijeniti marketinške tehnike i alate za postizanje ciljeva odgojno-obrazovne ustanove
Kreirati viziju i misiju odgojno-obrazovne ustanove
Izraditi strateški dokument odgojno-obrazovne ustanove
2.
ANALIZA OKRUŽENJA ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati potrebe i interese te mogućnosti suradnje s okruženjem odgojno-obrazovne ustanove
Pratiti provedbu aktivnosti odgojno-obrazovne ustanove vezane uz suradnju s okruženjem
Vrednovati kvalitetu suradnje s okruženjem odgojno-obrazovne ustanove
Planirati unapređivanje suradnje s dionicima okruženja odgojno obrazovne ustanove
Aktivno sudjelovati u radu strukovnih udruga
Prepoznavati odgojno-obrazovne potrebe društva te trendove tržišta rada
3.
OSIGURAVANJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pratiti realizaciju godišnjeg plana i programa rada odgojno-obrazovne ustanove te kurikuluma i razvojnog plana
Pratiti i analizirati rad zaposlenika/odgojno-obrazovnih radnika
Vrednovati cjelokupni rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi i samovrednovati svoj rad
Uvoditi inovativne metode i tehnike rada kao rezultat ulaganja u svoj osobni i profesionalni razvoj
Sudjelovati u radu i pratiti rad tima koji izrađuje plan unapređivanja kvalitete odgojno-obrazovne ustanove
Vrednovati planirane aktivnosti i projekte koji se odvijaju u odgojno-obrazovnoj ustanovi
Analizirati i vrednovati odgojno-obrazovni proces
Koristiti i promovirati najnovije stručno-znanstvene spoznaje iz područja odgoja i obrazovanja
Pratiti provedbu svih planiranih aktivnosti i projekata koje se odvijaju u odgojno-obrazovnoj ustanovi
4.
ORGANIZACIJA RADA U ODGOJNO OBRAZOVNOJ USTANOVI
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Donositi primjerene i pravovremene odluke vezane uz rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi
Primjenjivati znanja i vještine relevantne za istraživanje i mijenjanje kulture odgojno-obrazovne ustanove.
Oblikovati kulturu odgojno-obrazovne ustanove i pritom razvijati klimu suradnje i povjerenja
Koristiti informatičko-komunikacijske tehnologije u radnim procesima odgojno-obrazovne ustanove
Osigurati uvjete za sigurno okruženje odgojno-obrazovnog procesa i sudionika
Prepoznati i procijeniti potencijalne krizne situacije
Koordinirati izradu preventivnih programa za izbjegavanje kriznih situacija
Poznavati i primjenjivati standardne procedure za rješavanje kriznih situacija
5.
SAVJETODAVNI RAD U ODGOJNO OBRAZOVNOJ USTANOVI
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremati i provoditi savjetodavni rad s djecom, učenicima i roditeljima
Pripremati i provoditi zajedno sa stručnim suradnicima savjetodavni rad s nastavnicima odnosno odgajateljima početnicima
Pripremati i provoditi zajedno sa stručnim suradnicima savjetodavni rad u svrhu podrške zaposlenicima odgojno-obrazovne ustanove
6.
KOMUNIKACIJSKO PREZENTACIJSKE VJEŠTINE
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Organizirati sve oblike suradnje s roditeljima
Afirmirati identitet odgojno-obrazovne ustanove u javnosti uključujući i suradnju s medijima
Predstavljati rad odgojno-obrazovne ustanove u javnosti
Primjenjivati djelotvornu komunikaciju u radu sa zaposlenicima i djecom odnosno učenicima
Surađivati s dionicima odgojno-obrazovne ustanove na nacionalnoj, lokalnoj i međunarodnoj razini
7.
UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U ODGOJNO-OBRAZOVNOJ USTANOVI
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u selekciji kandidata za zaposlenike odgojno-obrazovne ustanove
Uvoditi pripravnike i novozaposlene osobe i integrirati ih u kulturu odgojno-obrazovne ustanove
Organizirati i pratiti profesionalni razvoj zaposlenika/odgojno-obrazovnih radnika uključujući i informiranje o pravnim propisima te vođenje poučavanja
Uočavati izvore stresa i provoditi aktivnosti s ciljem smanjenja stresa u odgojno-obrazovnom procesu
Voditi sastanke kolegijalnih tijela te ostale sastanke u kojima aktivno sudjeluje
Organizirati rad u projektnim timovima iz područja obrazovanja
Organizirati rad timova u odgojno-obrazovnoj ustanovi
Planirati zapošljavanje prema specifičnim potrebama odgojno-obrazovne ustanove u skladu s njezinom vizijom
8.
PROVOĐENJE PRAVNE REGULATIVE
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Osiguravati zakonitost rada ustanove
Primijeniti odgovarajuće pravne, uključujući i financijske propise u realnim situacijama vođenja odgojno-obrazovne ustanove
Sudjelovati u izradi pravnih i drugih akata odgojno-obrazovne ustanove
Pratiti vođenje pravno propisane dokumentacije za funkcioniranje odgojno-obrazovne ustanove
9.
FINANCIJSKO POSLOVANJE ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2020
Predlagatelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Upravljati materijalnim i financijskim poslovanjem odgojno-obrazovne ustanove
Obrazložiti financijski plan, plan nabave i financijske izvještaje
Raspolagati racionalno postojećim financijskim i drugim resursima materijalne i nematerijalne naravi u cilju ostvarivanja godišnjega plana i programa rada ustanove
Predstaviti zainteresiranim dionicima načine i mogućnosti ostvarivanja vlastitih prihoda odgojno-obrazovne ustanove te svrhovito i racionalno njima raspolagati
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (14)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Upravljanje odgojno-obrazovnim sustavom PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Primjena stilova rukovođenja u odgojno-obrazovnoj ustanovi PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Upravljanje ljudskim potencijalima u odgojno obrazovnoj ustanovi UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U ODGOJNO-OBRAZOVNOJ USTANOVI
Strateško upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Financijsko poslovanje odgojno-obrazovne ustanove FINANCIJSKO POSLOVANJE ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Pravni okvir upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom PROVOĐENJE PRAVNE REGULATIVE
Upravljanje odgojno-obrazovnim procesom PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Upravljanje odnosima s vanjskim okruženjem odgojno-obrazovne ustanove ANALIZA OKRUŽENJA ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Komuniciranje s dionicima unutar i izvan odgojno-obrazovne ustanove KOMUNIKACIJSKO PREZENTACIJSKE VJEŠTINE
Organizacijsko upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom ORGANIZACIJA RADA U ODGOJNO OBRAZOVNOJ USTANOVI
Osiguranje kvalitete odgojno-obrazovne ustanove OSIGURAVANJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Planiranje i programiranje rada odgojno-obrazovne ustanove PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Savjetodavni rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi SAVJETODAVNI RAD U ODGOJNO OBRAZOVNOJ USTANOVI
Upravljanje kriznim situacijama odgojno-obrazovne ustanove SAVJETODAVNI RAD U ODGOJNO OBRAZOVNOJ USTANOVI
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove
Datum upisa
13.11.2020
Vrijedi do
15.6.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje