Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - SK Klesarski tehničar/Klesarska tehničarka (standard strukovnog dijela kvalifikacije)

Razina HKO
4.2
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Znanstveno područje
-
Standard kvalifikacije više razine
-
ECVET bodovi
130
HROO bodovi
110
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
Tržište rada: poslovni subjekti čija je djelatnost povezana s eksploatacijom, preradom i ugradnjom kamena.
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Stečenih 130 ECVET bodova (od kojih najmanje 120 ECVET bodova na razini 4 ili višoj razini SIU) i 110 HROO bodova (od kojih najmanje 30 bodova na razini 4 ili višoj razini SIU) te izrađen i obranjen završni rad.

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Tehničko crtanje s poznavanjem nacrta, tip: obvezni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izraditi tehničku dokumentaciju za projektni zadatak
Objasniti standarde tehničkog crtanja uz primjenu na tehničkom crtežu
Primijeniti tehnike crtanja olovkom i tušem u svrhu predodžbe modela
Koristiti odnose veličina i omjere
Nacrtati tijelo u dvodimenzionalnom i prostornom prikazu
Prezentirati prostorni zor pomoću crteža
Povezati pojedine grafičke prikaze
2.
Osnove građevnih materijala, tip: obvezni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Koristiti stručne pojmove u opisivanju proizvodnoga procesa
Protumačiti proces proizvodnje pojedinih građevnih materijala
Razlikovati postupke obrade građevnih materijala
Raščlaniti načine pripremanja i pravilne uporabe vezivnih materijala
Analizirati uzroke propadanja i primjerene postupke zaštite i održavanja pojedinih građevnih materijala
3.
Osnove nacrtne geometrije, tip: obvezni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Nabrojiti vrste projekcija te osnovne geometrijske konstrukcije
Konstruirati u Mongeovoj projekciji točku, dužinu, pravac i ravninu
Konstruirati bokocrt i stranocrt točke, dužine, lika i geometrijskih tijela
Prikazati odnose geometrijskih tvorevina, dviju ravnina te pravca i ravnine
Konstruirati presjeke geometrijskih tijela projicirajućom ravninom
Konstruirati kosu aksonometriju geometrijskih tijela i presjeka tijela projicirajućom ravninom
4.
Prostoručno crtanje, tip: obvezni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Koristiti različita svojstva i namjene crte
Primijeniti tonsku skalu i tonsku modelaciju u crtežu
Uočiti prostorne odnose i prikazati ih na dvodimenzionalnoj plohi
Primijeniti različite likovne elemente i kompozicijska načela
5.
Osnove petrografije, tip: obvezni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti značaj izučavanja sadržaja iz petrografije za pravilno vađenje, obradu, ugradnju i održavanje kamena
Analizirati osnovna svojstva najznačajnijih petrogenih minerala i njihov utjecaj na svojstva kamena kojega grade
Razlikovati relevantne klasifikacije stijena i kamena
Povezati karakteristike kamena s primjerenim načinima primjene i održavanja
Interpretirati značaj postojanja normi za prirodni kamen
6.
Osnove građevne mehanike, tip: obvezni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati osnovne pojmove statike
Odrediti rezultantu sila u ravnini
Rastaviti silu na dvije komponente
Odrediti reakcije na ležajevima nosača
Odrediti unutarnje sile u nosaču
Izraditi dijagrame unutarnjih sila
Odrediti težište materijalne linije i plohe
7.
Građevne konstrukcije, tip: obvezni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati vrste, funkciju te način izvedbe osnovnih konstruktivnih elemenata
Usporediti osnovne grupe građevinskih konstrukcija
Opisati konstrukcije prema načinima izvedbe
Istražiti vrste građevinskih objekata: visokogradnje, niskogradnje, prometnica, hidrograđevinskih objekata, inženjerskih konstrukcija
Objasniti načela dimenzioniranja osnovnih konstruktivnih elemenata: temelji, zidovi, grede, ploče, stupovi
Razlikovati načela armiranja osnovnih konstruktivnih elemenata: temelji, zidovi, grede, ploče, stupovi
8.
Organizacija i obračun klesarskih radova, tip: obvezni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Interpretirati građevinsku regulativu povezanu s gradnjom i prostornim planiranjem
Izraditi tehničku dokumentaciju za zadani projekt
Analizirati organizaciju pogona za proizvodnju građevinskog materijala
Protumačiti organizaciju rada kamenoloma
Interpretirati elemente potrebne za proračun cijene koštanja gotovog proizvoda
Analizirati organizaciju kamenarskih radova na objektu
Izraditi obračun radova po vrstama i normiranje u građevinarstvu
9.
Klesarske konstrukcije - zidovi, stupovi i lukovi, tip: obvezni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Nabrojiti pravila kod zidanja zidova od kamena
Razlikovati vrste antičkih stupova
Izraditi nacrt zadanog luka s obzirom na vrste lukova od kamena
Primijeniti geometrijske elemente za izradu profila klesanca
Istražiti vrste horizontalnih obloga od kamena, njihova svojstva i primjenu
Razlikovati oblaganje zida kamenom mokrim ili suhim postupkom
10.
Klesarske konstrukcije - poklopnice, stubišta i grobnice, tip: obvezni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti pojam i funkciju stubišta
Odrediti visinu i gazište stube s obzirom na zadanu visinsku razliku
Razlikovati vrste stubišta i načine ugradnje
Izraditi nacrt zadanog stubišta (monolitno, obložno, zavojno)
Nacrtati tlocrt poklopnice na križanju više zidova
Izraditi nacrt jednostavne obiteljske grobnice
11.
Klesarske konstrukcije - složena kamena plastika, tip: obvezni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti pojam kamene plastike na fasadama
Izraditi nacrt profilirane bifore
Opisati geometrijske konstrukcije ornamenata, profila i pripadajućih šablona
Nacrtati radionički crtež za zadani ornament
Izraditi nacrt arkade lukova
Razlikovati elemente kamene ograde s obzirom na njihovu primjenu
Opisati vrste svodova i kupola od kamena
12.
Strojevi za branje kamena, tip: obvezni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati pojam stroja za branje kamena
Opisati strojeve i alate koji se upotrebljavaju u kamenolomu
Prezentirati vrste teške mehanizacije koja se upotrebljava u kamenolomu
Razlikovati pomoćne strojeve i sustav opskrbe i uporabe tehnološke vode
Primijeniti pravila rada na siguran način za sve navedene strojeve
13.
Strojevi za obradu kamena, tip: obvezni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati strojeve koji se upotrebljavaju u primarnoj obradi kamenih blokova
Razlikovati strojeve po vrstama obrade kamena
Odabrati strojeve za obradu profiliranog klesanca
Navesti pomoćne strojeve: sustav opskrbe i uporabe tehnološke vode, unutrašnji i vanjski transport, priprema i transport zraka, opskrba električnom energijom
Objasniti rad tehnološke linije u proizvodnji kamenih ploča
Primijeniti pravila rada na siguran način za sve navedene strojeve
14.
2D konstruiranje računalom, tip: obvezni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Crtati jednostavne objekte u crtaćem 2D programu
Uređivati crteže primjenom osnovnih alata za uređivanje objekata na crtežu u crtaćem 2D programu
Uređivati crteže primjenom naprednih alata za uređivanje objekata na crtežu u crtaćem 2D programu
Crtati složene objekte u crtaćem 2D programu
Crtati kote i kreirati kotne stilove
Iscrtati crtež uz primjenu crtaćeg 2D programa
15.
Primjena CAD alata u obradi kamena - 3D modeliranje, tip: obvezni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti osnovne naredbe za kreiranje i modificiranje punih i mrežnih modela i poligonalnih ploha te koristiti 3D skener
Konstruirati prema zadanom profilu dijelove čvorišta i spojiti ih u jedinstven objekt
Nacrtati arkade lukova prema zadanom predlošku
Konstruirati jednostavno stubište
Kreirati presjeke i 2D crteže iz 3D modela i iscrtati crtež na papiru
Izraditi nacrt složenog projekta u CAD programu i kodirati za izradu na CNC stroju
16.
Uvod u ručnu obradu kamena, tip: obvezni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti pravila, obveze i odgovornosti poslodavaca i pojedinaca u sustavu zaštite na radu
Primijeniti postupke zaštite na radu i zdravlja ljudi korištenjem osobnih zaštitnih sredstava i opreme
Demonstrirati osnove pružanja prve pomoći
Opisati vrste i karakteristike ručnih alata
Klasificirati kamen po karakteristikama te otkriti pravac slojevitosti
Izraditi ravnu plohu odgovarajućim alatima: piketom, špicom, zubatkom
Obraditi svih šest ploha ručnim alatima: piketom, špicom, zubatkom, martelinom, bućardom
17.
Ručna obrada kamena kovanim alatima, tip: obvezni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti osnove zaštite na radu u školskoj radionici/praktikumu
Opisati alat za izradu šablona
Izraditi šablonu za zadani profil po radioničkim nacrtima
Isklesati jednostavni profilirani klesanac po zadanoj šabloni
Ručno izbrusiti i ispolirati klesanac
18.
Ručna obrada kamena pneumatskim i električnim alatima, tip: obvezni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti osnove zaštite na radu pri korištenju pneumatskih i električnih alata
Konstruirati zadani ornament
Prenijeti zadani ornament na klesanac
Kreirati te isklesati ornament na kamenu
Kreirati te isklesati različita slova i brojke na kamen
19.
Ručna obrada kamena po modelima, tip: obvezni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti osnove zaštite na radu
Sudjelovati u timskoj obradi složenog klesanca
Opisati te navesti karakteristike punktirke
Koristiti punktirku za izradu figure po zadanom modelu
Isklesati detalj iz složenog projektnog zadatka
20.
Primijenjena kemija u kamenarstvu, tip: izborni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Uočiti i opisati osnovne kemijske pojave i zakonitosti
Objasniti uzročno posljedičnu povezanost strukture i svojstava tvari
Istražiti uporabu metala u graditeljstvu
Predvidjeti i procijeniti posljedice nekontroliranih kemijskih djelovanja na kamen
Primijeniti potrebna znanja o zaštiti, čišćenju i održavanju arhitektonsko-građevnog kamena
21.
Ručna obrada kamena - napredni program, tip: izborni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Koristiti strojeve za rezanje kamena
Primijeniti ručne električne i pneumatske alate za piljenje, brušenje i obradu kamena
Izraditi finu klesariju s ornamentikom
Izraditi ornamentiku složenijih uzoraka
Upotrijebiti alate i strojeve za završnu obradu kamena
22.
Uvod u kiparsko modeliranje, tip: izborni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Koristiti pribor i materijale za modeliranje
Razlikovati osnovne pojmove oblikovanja: brid, ploha, volumen kao materijalni likovni elementi
Koristiti tehniku modeliranja papirom
Koristiti tehniku modeliranja glinom
Izraditi model po sjećanju
Izraditi model po oblicima u prirodi od jednostavnih geometrijskih modela slobodnih i složenijih oblika
Izraditi pozitiv i negativ tehnikom modeliranja gipsom
23.
Primijenjena fizika, tip: izborni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati građu atoma
Objasniti pojavu toplinskog širenja tvari
Razlikovati pojmove vodič, poluvodič i izolator
Objasniti pojam i osnovne karakteristike magnetskog polja
Objasniti pojam elektromagnetskog spektra zračenja
24.
Stilovi u arhitekturi, tip: izborni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati vrste likovnih umjetnosti te kompozicijske odnose u arhitektonskim i kiparskim djelima
Razlikovati konstruktivne i dekorativne elemente arhitekture
Poznavati stilska razdoblja od prapovijesti do modernih vremena (vremenski i po osnovnim obilježjima) u Europi i Hrvatskoj
Istražiti stilske elemente i razlike u arhitekturi i skulpturi
Prepoznati najznačajnije umjetnike te arhitektonska i kiparska djela pojedinih razdoblja
25.
Obrada kamena CNC strojevima, tip: obvezni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti osnove zaštite na radu pri radu na CNC stroju
Opisati te navesti karakteristike CNC stroja i njihovu primjenu
Pripremiti CNC stroj za izradu klesanca
Prenijeti model sa skenera ili aplikacije za modeliranje na stroj
Izraditi detalj složenog rada na CNC stroju
26.
Uvod u kiparsko modeliranje - 3D oblikovanje, tip: izborni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati likovne elemente na umjetničkim djelima
Istražiti vrste reljefa: plitkog, visokog i uleknutog
Objasniti proces lijevanja negativa i pozitiva u gipsu
Izraditi zadani 3D oblik uporabom zadanog materijala (glina, gips,...)
Razlikovati načela oblika, materijala i funkcije u zadanom 3D obliku
27.
Dizajn u kamenu, tip: izborni
Sektor
Graditeljstvo i geodezija - Geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
13.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati likovne elemente u 3D oblikovanju
Opisati pripremu izrade dizajna za 3D model
Upoznati izražajne mogućnosti 3D oblikovanja mase volumena i prostora
Oblikovati motiv u tehnici glina koji se sastoji od pet vrsta masa
Analizirati izrađeno djelo povezujući osobni doživljaj, vizualni jezik i temu
28.
Uvod u poslovno upravljanje, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati pojam i funkciju poslovnog upravljanja
Pokazati menadžerske vještine uz korištenje alata za upravljanje projektom, vremenom, timovima
Povezati funkciju planiranja s vještinom planiranja
Povezati funkciju organiziranja s vještinom organiziranja
Povezati funkciju upravljanja ljudskim potencijalima s vještinom upravljanja ljudskim potencijalima
Povezati funkciju vođenja s vještinom vodstva
Povezati funkciju kontrole s vještinom kontroliranja
Razlikovati poslovne funkcije u organizacijama (nabava, prodaja, skladištenje, marketing, ljudski resursi, financije)
Analizirati društveno odgovorno poslovanje i načela održivog razvoja
Provesti školski projekt „Poslovno upravljanje poduzećem“ uz korištenje dostupnih komunikacijskih i kolaboracijskih alata te alata za upravljanje projektom i financijama
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (8)
1.
Prikupljanje podataka za izvođenje klesarskih radova
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prikupiti podatke potrebne za izradbu radioničkih nacrta prema projektnoj dokumentaciji
prikupiti i analizirati podatke o atestima za kamen iz projekta
obaviti izmjeru za klesarske radove na mjestu događanja
pregledati dostupan kameni materijal
voditi evidenciju utrošenog materijala i radnog vremena
voditi evidencije u skladu s radnim zadatkom
2.
Priprema i planiranje klesarskih radova
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razraditi vrstu kamena i način obrade prema projektnoj dokumentaciji
razraditi način ugradnje kamena prema projektnoj dokumentaciji
razraditi način restauracije kamena prema projektnoj dokumentaciji
razraditi način čišćenja kamena prema projektnoj dokumentaciji
razraditi način zaštite kamena prema projektnoj dokumentaciji
izraditi dinamički plan obavljanja klesarskih aktivnosti arhitekture i građevinarstva
odrediti potrebne količine i vrste materijala pri izvođenju klesarskih radova
odabrati strojeve, alate i pribor potreban za obavljanje klesarskih poslova
raspodijeliti aktivnosti na klesarskim poslovima unutar tima
kontrolirati osposobljenost radnika za rad na siguran način u radionici i na gradilištu
pružiti prvu pomoć unesrećenome
izabrati kameni materijal za klesarsku obradu na specificirani način
dopremiti odabrani kameni materijal na gradilište
pripremiti kameni materijal za klesarsku obradu
koordinirati aktivnosti na klesarskim poslovima unutar tima i zadanih rokova
organizirati radno mjesto za rad na siguran način
3.
Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti i provjeriti ispravnost strojeva, alata i pribora potrebnog za obavljanje klesarskih poslova
opskrbiti radno mjesto HTZ sredstvima
strojno rezati kameni blok
obraditi površinu kamena strojevima i ručnim alatima
rezati kameni blok na zadanu dimenziju
izraditi profilacije strojevima i ručnim alatom
zidati kamenom prema projektnoj dokumentaciji
ugraditi zamjenske kamene elemente na licu mjesta pod nadzorom konzervatora i restauratora
zaštititi ugrađeni kamen od oštećenja i propadanja primjenom tradicionalnih tehnika i konstruktivnih rješenja u skladu s atestima
zaštititi ugrađeni kamen od oštećenja i propadanja primjenom suvremenih tehničkih sredstava
zaštititi ugrađeni kamen od oštećenja i propadanja primjenom suvremenih kemijskih sredstava
pridržavati se relevantnih zakonskih odredbi s područja građevinarstva
pridržavati se relevantnih pravilnika s područja građevinarstva
osigurati primjerena HTZ sredstva na radnom mjestu
fino klesati (završna obrada): ornamentika, punktiranje – rad po modelu
postaviti horizontalne i vertikalne kamene obloge mokrim i suhim postupcima
ugraditi arhitektonske konstruktivne elemente: stubišta, lukove, stupove, nadvoje, vijence, oluke i dr.
izraditi zamjenske kamene elemente te elemente izrađene po modelima
upotrijebiti prikladna veziva koja ne narušavaju prirodna svojstva kamena pri izvođenju navedenih radova
pridržavati se relevantnih normi (prvenstveno EU norme za prirodni kamen)
pridržavati se relevantnih tehničkih propisa
pridržavati se radnih normi i specifikacija
primijeniti certificirane strojeve i alate
primijeniti licencirani softver
primijeniti procedure za rad na siguran način u proizvodnom procesu prema relevantnom zakonu
4.
Primjena ICT-a pri izvođenju klesarskih radova
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjeniti poslovnu komuniciju uz pomoć ICT sredstava
izraditi izvedbenu projektnu dokumentaciju za kamene elemente i konstrukcije upotrebom računala i ostale dostupne informatičke opreme (3D skenera i kamere)
5.
Poslovna komunikacija klesarskog tehničara
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi ponudu za klesarske radove
obaviti obračun isporučenih klesarskih elemenata
ispostaviti račun ili situaciju za projektirane klesarske radove
primjeniti poslovnu usmenu i pisanu komunikaciju
razmijeniti informacije sa suradnicima, strankama i drugim dionicima na zadatku
voditi građevinsku knjigu
6.
Kontrola klesarskih radova
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
voditi evidenciju o postignutoj kvaliteti klesarskih radova
pratiti kvalitetu izvedbe klesarskih radova
pratiti zadovoljstvo kupaca proizvodom ili uslugom
7.
Izrada projektne dokumentacije i radioničkih nacrta
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi izvedbenu projektnu dokumentaciju za kamene elemente i konstrukcije upotrebom klasičnog pribora i alata
izraditi radioničke nacrte, šablone i tehničke specifikacije za potrebe klesarije klasično i uz uporabu računala
specificirati i naručiti potreban materijal za obavljanje radnog zadatka
8.
Odgovornost prema okolišu i resursima tijekom klesarskih radova
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
27.3.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
racionalno koristiti sirovinu i energiju
pravilno zbrinuti komunalni i opasni otpad (baterije, ambalažu, motorna ulja itd.)
reciklirati tehničku vodu
zbrinuti kameni mulj
očistiti i pospremiti strojeve, alate i pribor
očistiti radno mjesto
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (100)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Tehničko crtanje s poznavanjem nacrta Prikupljanje podataka za izvođenje klesarskih radova
Tehničko crtanje s poznavanjem nacrta Priprema i planiranje klesarskih radova
Tehničko crtanje s poznavanjem nacrta Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Tehničko crtanje s poznavanjem nacrta Poslovna komunikacija klesarskog tehničara
Tehničko crtanje s poznavanjem nacrta Kontrola klesarskih radova
Tehničko crtanje s poznavanjem nacrta Izrada projektne dokumentacije i radioničkih nacrta
Osnove građevnih materijala Prikupljanje podataka za izvođenje klesarskih radova
Osnove građevnih materijala Priprema i planiranje klesarskih radova
Osnove građevnih materijala Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Osnove građevnih materijala Kontrola klesarskih radova
Osnove građevnih materijala Odgovornost prema okolišu i resursima tijekom klesarskih radova
Osnove nacrtne geometrije Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Osnove nacrtne geometrije Poslovna komunikacija klesarskog tehničara
Osnove nacrtne geometrije Izrada projektne dokumentacije i radioničkih nacrta
Prostoručno crtanje Prikupljanje podataka za izvođenje klesarskih radova
Prostoručno crtanje Priprema i planiranje klesarskih radova
Prostoručno crtanje Izrada projektne dokumentacije i radioničkih nacrta
Osnove petrografije Prikupljanje podataka za izvođenje klesarskih radova
Osnove petrografije Odgovornost prema okolišu i resursima tijekom klesarskih radova
Osnove građevne mehanike Prikupljanje podataka za izvođenje klesarskih radova
Osnove građevne mehanike Priprema i planiranje klesarskih radova
Osnove građevne mehanike Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Osnove građevne mehanike Kontrola klesarskih radova
Osnove građevne mehanike Odgovornost prema okolišu i resursima tijekom klesarskih radova
Građevne konstrukcije Prikupljanje podataka za izvođenje klesarskih radova
Građevne konstrukcije Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Građevne konstrukcije Kontrola klesarskih radova
Građevne konstrukcije Izrada projektne dokumentacije i radioničkih nacrta
Organizacija i obračun klesarskih radova Prikupljanje podataka za izvođenje klesarskih radova
Organizacija i obračun klesarskih radova Priprema i planiranje klesarskih radova
Organizacija i obračun klesarskih radova Primjena ICT-a pri izvođenju klesarskih radova
Organizacija i obračun klesarskih radova Poslovna komunikacija klesarskog tehničara
Organizacija i obračun klesarskih radova Kontrola klesarskih radova
Organizacija i obračun klesarskih radova Izrada projektne dokumentacije i radioničkih nacrta
Klesarske konstrukcije - zidovi, stupovi i lukovi Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Klesarske konstrukcije - zidovi, stupovi i lukovi Primjena ICT-a pri izvođenju klesarskih radova
Klesarske konstrukcije - zidovi, stupovi i lukovi Kontrola klesarskih radova
Klesarske konstrukcije - zidovi, stupovi i lukovi Izrada projektne dokumentacije i radioničkih nacrta
Klesarske konstrukcije - poklopnice, stubišta i grobnice Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Klesarske konstrukcije - poklopnice, stubišta i grobnice Primjena ICT-a pri izvođenju klesarskih radova
Klesarske konstrukcije - poklopnice, stubišta i grobnice Kontrola klesarskih radova
Klesarske konstrukcije - poklopnice, stubišta i grobnice Izrada projektne dokumentacije i radioničkih nacrta
Klesarske konstrukcije - složena kamena plastika Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Klesarske konstrukcije - složena kamena plastika Primjena ICT-a pri izvođenju klesarskih radova
Klesarske konstrukcije - složena kamena plastika Kontrola klesarskih radova
Klesarske konstrukcije - složena kamena plastika Izrada projektne dokumentacije i radioničkih nacrta
Strojevi za branje kamena Priprema i planiranje klesarskih radova
Strojevi za branje kamena Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Strojevi za branje kamena Odgovornost prema okolišu i resursima tijekom klesarskih radova
Strojevi za obradu kamena Priprema i planiranje klesarskih radova
Strojevi za obradu kamena Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Strojevi za obradu kamena Kontrola klesarskih radova
Strojevi za obradu kamena Odgovornost prema okolišu i resursima tijekom klesarskih radova
2D konstruiranje računalom Priprema i planiranje klesarskih radova
2D konstruiranje računalom Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
2D konstruiranje računalom Primjena ICT-a pri izvođenju klesarskih radova
2D konstruiranje računalom Poslovna komunikacija klesarskog tehničara
2D konstruiranje računalom Izrada projektne dokumentacije i radioničkih nacrta
Primjena CAD alata u obradi kamena - 3D modeliranje Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Primjena CAD alata u obradi kamena - 3D modeliranje Primjena ICT-a pri izvođenju klesarskih radova
Primjena CAD alata u obradi kamena - 3D modeliranje Poslovna komunikacija klesarskog tehničara
Primjena CAD alata u obradi kamena - 3D modeliranje Izrada projektne dokumentacije i radioničkih nacrta
Uvod u ručnu obradu kamena Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Uvod u ručnu obradu kamena Kontrola klesarskih radova
Uvod u ručnu obradu kamena Izrada projektne dokumentacije i radioničkih nacrta
Uvod u ručnu obradu kamena Odgovornost prema okolišu i resursima tijekom klesarskih radova
Ručna obrada kamena kovanim alatima Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Ručna obrada kamena kovanim alatima Odgovornost prema okolišu i resursima tijekom klesarskih radova
Ručna obrada kamena pneumatskim i električnim alatima Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Ručna obrada kamena pneumatskim i električnim alatima Odgovornost prema okolišu i resursima tijekom klesarskih radova
Ručna obrada kamena po modelima Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Ručna obrada kamena po modelima Odgovornost prema okolišu i resursima tijekom klesarskih radova
Primijenjena kemija u kamenarstvu Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Primijenjena kemija u kamenarstvu Kontrola klesarskih radova
Primijenjena kemija u kamenarstvu Odgovornost prema okolišu i resursima tijekom klesarskih radova
Ručna obrada kamena - napredni program Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Ručna obrada kamena - napredni program Kontrola klesarskih radova
Ručna obrada kamena - napredni program Izrada projektne dokumentacije i radioničkih nacrta
Ručna obrada kamena - napredni program Odgovornost prema okolišu i resursima tijekom klesarskih radova
Uvod u kiparsko modeliranje Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Uvod u kiparsko modeliranje Kontrola klesarskih radova
Primijenjena fizika Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Stilovi u arhitekturi Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Stilovi u arhitekturi Poslovna komunikacija klesarskog tehničara
Stilovi u arhitekturi Kontrola klesarskih radova
Obrada kamena CNC strojevima Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Obrada kamena CNC strojevima Primjena ICT-a pri izvođenju klesarskih radova
Obrada kamena CNC strojevima Izrada projektne dokumentacije i radioničkih nacrta
Obrada kamena CNC strojevima Odgovornost prema okolišu i resursima tijekom klesarskih radova
Uvod u kiparsko modeliranje - 3D oblikovanje Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Uvod u kiparsko modeliranje - 3D oblikovanje Primjena ICT-a pri izvođenju klesarskih radova
Uvod u kiparsko modeliranje - 3D oblikovanje Izrada projektne dokumentacije i radioničkih nacrta
Uvod u kiparsko modeliranje - 3D oblikovanje Odgovornost prema okolišu i resursima tijekom klesarskih radova
Dizajn u kamenu Primjenjivanje standarda, metoda i tehnika pri izvođenju klesarskih radova
Dizajn u kamenu Izrada projektne dokumentacije i radioničkih nacrta
Uvod u poslovno upravljanje Priprema i planiranje klesarskih radova
Uvod u poslovno upravljanje Poslovna komunikacija klesarskog tehničara
Uvod u poslovno upravljanje Kontrola klesarskih radova
Uvod u poslovno upravljanje Izrada projektne dokumentacije i radioničkih nacrta
Uvod u poslovno upravljanje Odgovornost prema okolišu i resursima tijekom klesarskih radova
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
SK Klesarski tehničar/Klesarska tehničarka (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
13.11.2020
Vrijedi do
31.12.2024
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Ne postoji
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća