Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - Organizator događanja / Organizatorica događanja

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Znanstveno područje
-
Standard kvalifikacije više razine
-
CSVET bodovi
60
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
-
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije je 60 CSVET bodova, od kojih je najmanje 30 CSVET bodova na razini 6 ili višoj razini ishoda učenja.

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Osnovni pojmovi u turizmu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti osnovne pojmove u turizmu
opisati specifičnosti turističkog tržišta
razlikovati vrste i oblike turizma
procijeniti mjesto i ulogu turizma u nacionalnom gospodarstvu
2.
Vrste događanja, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati vrste događanja
opisati specifičnosti pojedine vrste događanja
navesti pozitivne i negativne učinke koji proizlaze iz organizacije događanja
odrediti ciljnu skupinu sukladno vrsti događanja
3.
Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u turizmu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije
Analizirati turističko tržište koristeći se društvenim mrežama
Istražiti trendove u turizmu koristeći napredna svojstva tražilica
Pohranjivati datoteke u odgovarajućem formatu
Komunicirati u digitalnom okruženju.
4.
Poslovna komunikacija u turizmu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati oblike i modele komuniciranja, s posebnim naglaskom na komuniciranje u poslovnom svijetu
Odabrati odgovarajući komunikacijski alat u skladu sa sugovornikom
Pravilno interpretirati neverbalnu komunikaciju sugovornika
Primijeniti metode i principe poslovnog pregovaranja
Objasniti načine rješavanja pritužbi gostiju na pozitivan način.
Objasniti pojam komunikacije i komunikacijskog procesa
5.
Planiranje i organizacija događanja, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
odrediti mjesto, vrijeme, temu i lokaciju događanja
planirati potencijalne rizike i mjere sigurnosti
definirati aktivnosti prije događaja, tijekom događanja i nakon događanja
izraditi program događanja
odrediti dionike događanja
sudjelovati u izradi financijskog plana događanja
izraditi popis potrebne infrastrukture za organizaciju događanja
6.
Promocija događanja, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
opisati elemente promotivnog miksa
odrediti ciljeve promocije događanja
sudjelovati u izradi plana promotivnih aktivnosti događanja
koristiti online alate u promotivnim aktivnostima
7.
Koordinacija aktivnosti i dionika događanja, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
predvidjeti očekivani broj sudionika sukladno programu
osigurati prostor i materijalne resurse za održavanje događanja
ishoditi suglasnosti i odobrenja za događanje od nadležnih institucija
koordinirati postavljanje potrebne infrastrukture za provedbu pogađanja
koordinirati sudjelovanje dionika u programu događanja
koordinirati uređenje prostora prema programu
organizirati vraćanje resursa u prvobitno stanje
8.
Provedba događanja, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
provjeriti raspoloživost svih potrebnih resursa za provedbu događanja
provoditi sve aktivnosti događanja prema programu i hodogramu
nadzirati tijek provedbe zadataka i aktivnosti
upravljati neočekivanim problemima i situacijama
9.
Evaluacija i mjerenje učinka događaja, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti metode i instrumente evaluacije događaja
Samostalno izraditi anketni upitnik
Istražiti zadovoljstva dionika u događanju
Navesti metode mjerenja fizičkih i ekonomskih učinaka
Analizirati rezultate istraživanja i mjerenja
Sastaviti evaluacijsko izvješće
10.
Zakonska regulativa u turizmu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
analizirati najvažniju zakonsku regulativu iz područja ugostiteljstva i turizma
identificirati provedbene propise koji proizlaze iz zakonske regulative vezene uz organizaciju poslovanja u turističkoj destinaciji
protumačiti načela Globalnog etičkog kodeksa u turizmu
prepoznati osnovne odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) u pogledu prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima
primijeniti odredbe OUZP u prikupljanju i obradi osobnih podataka na razini izvršitelja i voditelja obrade podataka
11.
ISTRAŽIVANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I NOVI TRENDOVI U TURIZMU, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
31.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Argumentirati važnost i ulogu istraživanja trendova i promjena na turističkom tržištu
Provesti istraživanje turističkog tržišta uporabom odgovarajućih metoda i instrumenata istraživanja
Sakupiti podatke o aktualnim turističkim trendovima i razvojnim smjernicama na lokalnoj i globalnoj razini
Analizirati podatke prikupljene provedenim istraživanjem turističkog tržišta
12.
POSLOVNI STRANI JEZIK U TURIZMU, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
31.5.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Poštovati jezične norme pisanog i usmenog komuniciranja
Koristiti stručnu terminologiju u usmenoj i pisanoj poslovnoj komunikaciji u praksi
Jezično i sadržajno analizirati stručni tekst na stranom jeziku
Sastaviti stručni tekst na stranom jeziku
Usmeno prezentirati stručni sadržaj na stranom jeziku poslovnim partnerima, kupcima i korisnicima turističkog proizvoda
Diskutirati stručnu temu na stranom jeziku s poslovnim partnerima
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (5)
1.
Planiranje i organizacija poslovanja u turističkoj destinaciji
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati turističke resurse destinacija
Izraditi vlastiti plan rada u skladu s rokovima i propisima
Sastavljati ponudu za pojedine aktivnosti u turističkoj destinaciji, samostalno ili u timu
Utvrditi jake i slabe strane turističke destinacije radi razvoja turističkog proizvoda, samostalno ili u timu
Prikupljati informacije o raspisanim strukovnim natječajima i fondovima radi pravovremene pripreme i prijave novog turističkog proizvoda
Sudjelovati u popunjavanju dokumentacije za prijavu na raspisane natječaje i fondove vezane uz turistički proizvod
Samostalno izraditi baze podataka vezane uz administrativne poslove
Samostalno izraditi dokumentaciju sukladno propisanoj zakonskoj regulativi, te pravilima i normama u struci
2.
Provedba aktivnosti u turističkoj destinaciji
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Definirati vrstu događaja, mjesto i vrijeme događaja u dogovoru s naručiteljem
Savjetovati subjekte uključene u program aktivnosti o načinima provedbe aktivnosti u cilju postizanja boljih rezultata
Osigurati resurse za provedbu događaja u turističkoj destinaciji
Odrediti broj sudionika u dogovoru s naručiteljem
Izraditi program aktivnosti, hodogram i protokol događanja s dionicima i s naručiteljem
Napraviti obračun troškova, ispostaviti račun i analizirati uspješnost provedbe
Prikupljati povratne informacije o zadovoljstvu gosta novom ponudom putem anketa
Koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u svim fazama poslovanja
3.
Kreiranje, promocija i prodaja proizvoda u turističkoj destinaciji
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kreirati novi turistički proizvod
Prikazati posebne karakteristike turističkog proizvoda i formirati cijene u suradnji s odjelom marketinga i prodaje
Samostalno ili u timu izraditi promociju novog turističkog proizvoda
Provoditi promociju turističke destinacije
Informirati turiste o ponudi turističke destinacije
Prikupljati dnevna, tjedna i mjesečna izvješća, radi obrade podataka o turističkom prometu na području turističkih destinacija
Obraditi prikupljene podatke radi praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća
Ocijeniti ostvarenja programa rada i financijskog plana turističke destinacije
4.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Surađivati s pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički proizvod
Komunicirati s institucijama i javnim službama za potrebe kreiranja novog turističkog proizvoda
Primjenjivati tehnike usmene i pismene komunikacije na hrvatskom standardnom jeziku i još najmanje dva strana jezika
5.
Primjena normi i standarda vezanih uz kvalitetu, zaštitu na radu, zaštite podataka i očuvanja okoliša
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Osigurati zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonskim odredbama i internim pravilima organizacije
Nadzirati sve radnje u provedbi aktivnosti turističkog proizvoda
Nadzirati kvalitetu pružanih usluga u turističkoj destinaciji
Provjeriti zadovoljstvo gosta pruženim uslugama u turističkoj destinaciji
Djelovati u skladu s normama društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja
Organizirati turističke akcije u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okruženja i zaštite okoliša
Poslovati u skladu sa zakonskim propisima zaštite na radu i zaštite okoliša pri izvođenju radnih zadataka
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (19)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Osnovni pojmovi u turizmu Planiranje i organizacija poslovanja u turističkoj destinaciji
Osnovni pojmovi u turizmu Kreiranje, promocija i prodaja proizvoda u turističkoj destinaciji
Vrste događanja Planiranje i organizacija poslovanja u turističkoj destinaciji
Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u turizmu Planiranje i organizacija poslovanja u turističkoj destinaciji
Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u turizmu Poslovno komuniciranje
Poslovna komunikacija u turizmu Poslovno komuniciranje
Planiranje i organizacija događanja Provedba aktivnosti u turističkoj destinaciji
Promocija događanja Kreiranje, promocija i prodaja proizvoda u turističkoj destinaciji
Koordinacija aktivnosti i dionika događanja Provedba aktivnosti u turističkoj destinaciji
Koordinacija aktivnosti i dionika događanja Poslovno komuniciranje
Provedba događanja Provedba aktivnosti u turističkoj destinaciji
Provedba događanja Poslovno komuniciranje
Evaluacija i mjerenje učinka događaja Kreiranje, promocija i prodaja proizvoda u turističkoj destinaciji
Evaluacija i mjerenje učinka događaja Primjena normi i standarda vezanih uz kvalitetu, zaštitu na radu, zaštite podataka i očuvanja okoliša
Zakonska regulativa u turizmu Planiranje i organizacija poslovanja u turističkoj destinaciji
Zakonska regulativa u turizmu Provedba aktivnosti u turističkoj destinaciji
Zakonska regulativa u turizmu Primjena normi i standarda vezanih uz kvalitetu, zaštitu na radu, zaštite podataka i očuvanja okoliša
ISTRAŽIVANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I NOVI TRENDOVI U TURIZMU Planiranje i organizacija poslovanja u turističkoj destinaciji
POSLOVNI STRANI JEZIK U TURIZMU Poslovno komuniciranje
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Organizator događanja / Organizatorica događanja
Datum upisa
20.12.2022
Vrijedi do
31.12.2027
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje