Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - Instalater kućnih instalacija / Instalaterka kućnih instalacija (standard strukovnog dijela kvalifikacije)

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Znanstveno područje
-
Standard kvalifikacije više razine
-
CSVET bodovi
180
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
-
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Uvjet pristupanja cjelovitoj kvalifikaciji je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 HKO-a.

Zdravstvena sposobnost – liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju Instalater/ instalaterka kućnih instalacija.

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije je 180 bodova. Od čega stečenih 141 CSVET bodova iz strukovnog dijela kvalifikacije i 39 bodova iz općeobrazovnog dijela kvalifikacije. Izrađen i obranjen završni rad.

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Planiranje i priprema radnog procesa, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Pripremati potrebnu dokumentaciju
Usporediti postojeće stanje na gradilištu sa projektnom dokumentacijom
Predvidjeti potrebne količine materijala i vrijeme za izradu
Provjeriti stanje i ispravnost alata
Transportirati potreban alat i materijal na mjesto izvođenja instalacije
Provjeriti dostupnost i ispravnost protupožarne opreme
Odrediti redoslijed radova na instalaciji
2.
Osnove elektrotehnike, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti značenje pojmova električni naboj, električni napon, struja i otpor
Definirati međusobnu ovisnost napona, jakosti struje i otpora u električnom strujnom krugu
Opisati opasnosti od električne struje za osobe
Izmjeriti jakost struje i napon u istosmjernom strujnom krugu
Koristiti mjerne instrumente za mjerenje otpora, induktiviteta i kapaciteta
Izračunati rad i snagu trošila za jednostavni strujni krug, serijski i paralelni spoj trošila
Čitati električne sheme
Opisati ovisnost električnog rada i snage o naponu, jakosti struje i otporu trošila
3.
Primjena zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u radionici, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izvoditi popravke i održavanje pridržavajući se propisa o zaštiti na radu
Koristiti obrasce koji se primjenjuju u različitim postupcima zbrinjavanja otpada
Koristiti reciklabilne materijale i sredstva
Izdvojiti vrste otpadnih tvari koje onečišćuju okoliš
Primijeniti postupke sigurnog rada opisane od proizvođača
Isplanirati radno mjesto prema pravilniku o zaštiti na radu
4.
Površinska zaštita od korozije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Nabrojiti vrste i objasniti mogućnosti uporabe površinske zaštite
Nanositi zaštitne trake za zaštitu od korozije
Izvršiti pripremu materijala prije zaštite površine
Pravilno koristiti kemijska sredstva za pripremu zaštite površine
Izvršiti zaštitu površine materijala bojanjem
5.
Obrada spajanjem, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izvršiti spajanje električkih i elektroničkih komponenti
Izvršiti spajanje pritiskom
Izvršiti rastavljivi spoj
Izvršiti spajanje ljepilom
Izvršiti spajanje lemljenjem
Izvršiti spajanje zavarivanjem
6.
Izrada sastavnih dijelova instalacija pomoću ručnih alata, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izraditi sastavne dijelove prema zadanom nacrtu
Planirati tijek rada
Izabrati odgovarajući alat i materijal
Samostalno provjeriti rezultate rada
7.
Održavanje tehničkih sustava, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izraditi plan održavanja i upute za rad
Provjeriti tehničku ispravnost sustava prema stručnom planu održavanja
Uočiti moguće nedostatke
Utvrditi uzroke istrošenosti
Zamijeniti neispravne dijelove ili izvršiti popravak
8.
Mjerenje i kontrola, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti dijagnostičke uređaje, alate i pribor
Objasniti rad i rukovanje s mjernim instrumentima
Pravilno koristiti mjerne uređaje pri provjeri ispravnosti instalacije
9.
Instalacije za grijanje, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati osnovne termodinamičke veličine
Objasniti vrste prijenosa topline
Nabrojati vrste grijaćih tijela
Opisati vrste sustava grijanja
Odrediti toplinske gubitke za jednostavni objekt
Analizirati utjecaj topline na dužinsko i volumno istezanje instalacije
10.
Instalacija sustava za klimatizaciju i cirkulaciju zraka, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Planirati jednostavan sustav za klimatizaciju i cirkulaciju zraka
Objasniti pravilan postupak instaliranja uređaja
Razlikovati vrste tlakova
Opisati vrste sustava klimatizacije
Izabrati odgovarajući radni medij za sustave klimatizacije
Objasniti parametre ugodnosti boravka u zatvorenim prostorima
Objasniti princip rada klima uređaja
11.
Tehničko dokumentiranje, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izraditi nacrt instalacije prije izvođenja radova
Identificirati simbole elemenata instalacije u projektu
Izraditi specifikaciju materijala i opreme
Izraditi specifikaciju radova
Izraditi troškovnik materijala i radova
Skicirati izvedeno stanje instalacije
12.
Označavanje kućnih instalacija, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Odrediti pozicije elemenata instalacije prema projektnoj dokumentaciji
Uskladiti se sa ostalim instalacijama i izvođačima
Nacrtati položaj instalacije na građevnim elementima sukladno projektnoj dokumentaciji
Razlikovati stanje i vrste podloga za postavljanje instalacije
Voditi računa o nosivim elementima građevine i potencijalnim toplinskim mostovima
Predvidjeti odgovarajuće dimenzije kanala/utora za postavljanje cijevi
Odabrati alate i uređaje za izradu elemenata za postavljanje instalacije
13.
Instalacije za pitku vodu, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati fizikalne osnove i zakonitosti u području vodovodnih instalacija
Izabrati materijal i način spajanja cijevi za vodovodne instalacije
Nabrojati vrste i funkcije spojnih elemenata
Nabrojati vrste, funkcije i načine spajanja armature vodovodne instalacije
Opisati način ispitivanja i ispiranja vodovodnih instalacija
Planirati instalaciju sustave za pitku vodu
Planirati sustav samostalnog vodovoda
Primijeniti zakonske propise uzimajući u obzir i zaštitu pitke vode
14.
Instalacije za odvodnjavanje, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti funkcionalnost i rad odvodne instalacije i njenih elemenata
Izračunati odgovarajuće nagibe cijevi
Odabrati prikladne cijevi s obzirom na nosivost i buku
Primijeniti odgovarajuću tehniku spajanja elemenata odvodne instalacije s obzirom na vrstu materijala
Odabrati elemente i opremu za izvođenje odvodne instalacije
Razlikovati vanjsku od unutarnje odvodne instalacije
Nabrojati otpadne vode prema izljevnom mjestu
Odabrati različite dimenzije cijevi prema izljevnom mjestu
Analizirati pozicije sanitarnih elemenata i odzračnih vodova u odnosu na glavnu vertikalu
Odrediti način sakupljanja oborinskih i vanjskih dvorišnih voda
15.
Izvođenje plinskih instalacija, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Spojiti plinomjer u instalaciju plina
Provesti ispitivanje plinske i dimovodne instalacije
Primjeniti važeće propise za izvođenje plinskih i dimovodnih instalacija
Izvesti spajanje elemenata plinske i dimovodne instalacije
Predvidjeti položaj kotlovnice sukladno važećim propisima
Analizirati postojeće instalacije u prostoru kotlovnice
16.
Instalacije za plin, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati vrste i svojstva plinova u kućnim instalacijama
Objasniti nemjereni i mjereni dio plinske instalacije
Razlikovati vrste plinomjera
Objasniti funkciju i princip ugradnje regulacijskih elemenata
Opisati postupak ispitivanja kućne plinske instalacije
Objasniti elemente i funkciju kotlovnice
Prepoznati elemente dimovodne instalacije
Objasniti parametre koji utječu na rad dimnjaka
Opisati spajanje plinskog trošila
Objasniti rukovanje i korištenje tekućeg plina
17.
Izrada elemenata i podsklopova instalacija, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti rad pojedine instalacije i funkciju njenih elemenata
Izrađivati dijelove cjevovoda
Rezati, savijati i spajati različite cijevi, cijevne spojeve i armaturu od različitih materijala
Montirati elemente, podsklopove i sklopove instalacije
Ispitati instalaciju na nepropusnost
Otkloniti eventualne nedostatke otkrivene tlačnom probom
Provjeriti funkcionalnost i rad instalacije
18.
Izrada cijevnih vodova i kanala za centralno grijanje i za prozračivanje, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Sastaviti grijaća tijela s pomoću spojnica
Spajati elemente armature na grijača tijela
Ispitati mrežu i grijaća tijela na nepropusnost
Balansirati sustav grijanja i pustiti u rad
Demontirati i montirati mrežu i grijaća tijela
Izraditi elemente cjevovoda te ih sastavljati
19.
Priključak kućnih instalacija, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati postojeće pravilnike za spajanje objekta na vanjske cjevovode
Objasniti postupak povezivanja kućne instalacije sa vanjskim cjevovodima
Nabrojati elemente za izvođenje kućnog priključka
Odabrati postupke i opremu za izvođenje kućnog priključka
20.
Izvedba kućnog priključka, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Ispitati stanje cjevovoda i mogućnosti priključenja kućnih instalacija
Provjeriti izvedene građevinske radove prije izvođenja kućnog priključka
Postavljati elemente kućnog priključka
Izvesti priključenje kućne instalacije
21.
Instalacija sustava za proizvodnju potrošne tople vode, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti karakteristike i svrhu potrošne tople vode
Opisati načine proizvodnje potrošne tople vode
Nabrojati uređaje za proizvodnju potrošne tople vode
Navesti sigurnosne elemente instalacija potrošne tople vode
Objasniti svrhu recirkulacije potrošne tople vode
Objasniti važnost i načine zaštite potrošne tople vode
Planirati sustav za proizvodnju potrošne tople vode
22.
Sustavi obnovljivih izvora energije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Usporediti obnovljive i klasične izvore energije
Objasniti ekološke i energetske značajke sustava obnovljivih izvora energije
Analizirati ekonomsku isplativost sustava obnovljivih izvora energije
Navesti vrste, funkciju i način rada pojedinih sustava obnovljivih izvora energije
23.
Sustav potrošne tople vode, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Spajati električne uređaje za proizvodnju potrošne tople vode na vodovodnu instalaciju
Spajati plinske uređaje za proizvodnju potrošne tople vode na vodovodnu instalaciju i dimovod
Spajati solarni toplinski sustav za proizvodnju potrošne tople vode na vodovodnu instalaciju
Spajati kombinirane sustave za proizvodnju potrošne tople vode na vodovodnu instalaciju
Povezati sustav centralnog grijanja za proizvodnju potrošne tople vode na vodovodnu instalaciju
24.
Sustav centralnog grijanja i njegove komponente, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Ispitati i montirati spremnike
Spajati kotlove u sustavu grijanja
Montirati i spojiti plamenik
Spojiti kotlove na dimnjak
Izraditi mrežu centralnog grijanja sa svim pripadajućim elementima
Montirati etažno centralno grijanje
Postaviti i spojiti plinski bojler za toplu vodu
Montirati armature za miješanje vode
25.
Vježbe iz ventilacije i klimatizacije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti princip rada ventilacije i klimatizacije
Obaviti montažne radove elemenata sustava ventilacije i klimatizacije
Ugraditi ventilator u sustav ventilacije
Montirati vanjsku i unutarnju jedinicu klima uređaja
Puniti klima sustave radnim medijem
26.
Instalacije sustava za grijanje i regulacija grijanja, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Rasporediti ogrjevna tijela u prostoriji
Izračunati dimenzije pri postavljanju nosača ogrjevnih tijela prema normama
Izvesti mjerenje i obilježavanje točaka postavljanja grijaćeg tijela
Osmisliti mjesto postavljanja razvodnog ormarića
Analizirati mogućnost povezivanja razvodnog ormarića s elementima instalacije za grijanje
Dimenzionirati i odabrati ogrijevna tijela
Objasniti toplinsko uravnoteženje ogrijevnih tijela
Objasniti princip rada pojedinih regulacijskih komponenti
Povezati i ožičiti elemente regulacije grijanja
27.
Tehnika upravljanja i regulacije jednostavnih sustava kućnih instalacija, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti osnove automatizacije i regulacije
Objasniti protok informacija između senzora, upravljačke jedinice i aktuatora
Razlikovati osnovne senzore i aktuatore
Postaviti i spojiti elemente automatike jednostavnijih sustava
28.
Ispitivanje kućnih instalacija, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Koristiti prateću dokumentaciju za ugrađenu opremu
Provjeriti stanje instalacije i opreme prije puštanja u pogon
Provesti pokretanje sustava u pogon vodeći računa o sigurnosnim mjerama
Provjeriti promjene mjerljivih veličina prilikom puštanja sustava u pogon
29.
Održavanje kućnih instalacija, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Planirati termine i postupke ispitivanja sukladno zakonskoj regulativi
Prepoznati kvar na kućnoj instalaciji
Analizirati moguće uzroke kvara na kućnoj instalaciji
Izvesti mjerenja veličina koje ukazuju na kvar u kućnoj instalaciji
Analizirati stanje materijala i elemenata kućnih instalacija
Predvidjeti materijale i postupke za sanaciju kućnih instalacija
Izvesti i dokumentirati postupke održavanja
Otkloniti uočene kvarove i nedostatke na kućnim instalacijama
30.
Radne vježbe iz elektrotehnike, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti osnovne električne veličine i jedinice za njihovo mjerenje s primjerima primjene u strojarskim instalacijama
Izvesti radove na vodovima i kabelima u svrhu njihove pripreme za spajanje
Obaviti poslove spajanja elektrotehničkih uređaja u strojarskim instalacijama
Izmjeriti električne veličine na dijelovima uređaja i sustava u svrhu utvrđivanja njihove ispravnosti
Ispitati ispravnost mjernih osjetila i pretvornika u automatiziranim sustavima strojarskih instalacija
Napraviti zaštitno izjednačavanje potencijala
Odabrati prikladnu nadstrujnu zaštitu s obzirom na snagu i tehničke osobine uređaja i sustava
Provesti sve propisane mjere zaštite na radu u području elektrotehnike
Savjesno postupati u pogledu ekonomičnosti i ekološke svijesti s elektrotehničkim materijalima
31.
Osnove građevinarstva u strojarstvu i elektrotehnici, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati uloge sudionika u gradnji
Analizirati projektnu dokumentaciju
Izraditi izvedbeni nacrt
Odabrati i pripremiti materijale, alate i strojeve
Obilježiti instalacije prema projektnoj dokumentaciji
Izraditi pripreme za postavljanje instalacija
Postaviti instalacije
Izvesti zaštitu instalacija od vlage, požara i temperaturnih oscilacija
Građevinski zatvoriti instalacije
Razvrstati i zbrinuti otpadne materijale
32.
Dizalice topline, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti osnove rada dizalice topline
Nabrojati i objasniti funkciju pojedinih dijelova dizalice topline
Odabrati mjesto postavljanja dizalice topline sukladno propisima
Izračunati udaljenosti dizalica topline od ostalih građevnih elemenata
Izvesti montažu dizalice topline vodeći računa o razini buke
Provjeriti radni medij u dizalicama topline
Povezati dizalicu topline u sustav grijanja/hlađenja ili pripremu tople vode
Povezati dizalicu topline sa ostalim izvorima topline
Planirati održavanje dizalica topline
33.
Vjetroelektrane, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prepoznati različite tipove vjetroelektrana
Opisati način rada malih vertikalnih i horizontalnih vjetroelektrana
Odabrati mjesto i način postavljanja vjetroelektrane prema projektnoj dokumentaciji
Povezati elemente sustava na elektromrežu (ON grid, OFF grid)
Opisati način regulacije vjetrogeneratora
Izvesti preventivno i korektivno održavanje vjetroelektrana
Izvesti umrežavanje s fotonaponskim sustavima za proizvodnju električne energije
Objasniti pretvorbu energije u vjetroelektranama
Navesti uvjete priključenja malih vjetroelektrana na mrežu
Objasniti utjecaj malih vjetroelektrana na okoliš
34.
Instalacija sustava za opskrbu gorivom, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati funkciju sastavnih elemenata sustava za opskrbu gorivom
Nabrojati vrste spremnika za gorivo
Objasniti svrhu svih potrebnih priključaka na spremniku goriva
Pojasniti sigurnosne zahtjeve za postavljanje spremnika goriva
35.
Solarni toplinski sustavi, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Nabrojati osnovne vrste i dijelove solarnih kolektora
Prepoznati elemente na shemi solarno toplinskog sustava
Opisati postavljanje kolektora na krov i objasniti načine njihova spajanja
Opisati vrste i karakteristike solarnih spremnika, sigurnosnu i regulacijsku opremi te ostalu opremu
Predvidjeti mjesto postavljanja i povezati spremnik tople vode s ostalim elementima sustava
Povezati sigurnosno regulacijske elemente sustava sa centralnom upravljačkom jedinicom
Instalirati cijevnu mrežu solarnog sustava
Poznavati karakteristike solarnog medija i utjecaj na elemente sustava
Izvesti ispiranje i punjenje sustava solarnim medijem
Održavati elemente solarno toplinskih sustava
36.
Servisiranje plinskih uređaja, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Isplanirati i pripremiti proces servisiranja plinskih uređaja
Provesti mjerenja na kućnim plinskim instalacijama
Instalirati ukapljeni plin na plinske uređaje
Instalirati pitku vodu na plinske uređaje
Povezati plinski uređaj s dimovodnom instalacijom
Provesti postupke mjerenja električnih veličina pri servisiranju plinskih uređaja
Podesiti radne parametre plinskog uređaja
Podesiti elemente regulacije plinskih uređaja
Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri servisiranju plinskih uređaja
37.
Fotonaponski sustavi, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti fotonaponski efekt te mogućnosti njegove primjene
Opisati ulogu osnovnih elemenata fotonaponskih sustava
Ispitati utjecaj temperature na napon i struju FN modula
Opisati vrste nosača
Pokazati načine ugradnje FN modula
Opisati princip rada različitih izvedbi fotonaponskih sustava
Izvesti spajanje i puštanje u rad jednostavnijih fotonaponskih sustava
Izmjeriti napon i struju na modulima
Planirati održavanje fotonaponskih sustava
38.
Montaža fotonaponskih sustava, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti ulogu pojedinih elemenata u fotonaponskom sustavu
Odabrati odgovarajuću lokaciju za postavljanje fotonaponskog sustava
Nacrtati električnu shemu spajanja fotonaponskih sustava
Postaviti nosače FN modula
Postaviti elemente fotonaponskog sustava
Namjestiti nagib i orijentaciju modula
Izvesti spajanje FN modula
Spojiti ožičenje prema dokumentaciji
Pustiti fotonaponski sustav u rad
Provesti održavanje fotonaponskog sustava
39.
Primijenjena matematika, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izračunati volumenski protok
Izračunati promjer cijevi
Izračunati linearno i volumensko toplinsko rastezanje
Izračunati tlak u instalacijama
Izračunati montažne mjere sanitarnih elemenata
40.
Ispitivanje tehničkih materijala, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Nabrojati osnovne metode ispitivanja materijala
Objasniti osnovne vrste radioničkih ispitivanja
Opisat opremu uređaje I postupak za ispitivanje vlačne čvrstoće
Navesti metode ispitivanja tvrdoće materijala
Objasniti postupke ispitivanja limova I žica izmjenjivim previjanjem
41.
Osnove termodinamike, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti osnovne termodinamičke veličine i njihove mjerne jedinice
Razlikovati temperaturu i toplinu
Opisati specifični toplinski kapacitet
Objasniti pojam linearnog i volumnog rastezanja
Opisati osnovne plinske zakone i promjene stanja
Navesti osnovne načina prijenosa topline
Objasniti pojmove isparavanje i kondenzacija
42.
Elementi cijevnih vodova i protoka, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Nabrojati osnovne jedinice SI sustava i objasniti osnovne fizikalne veličine
Opisati vrste i karakteristike mjernih instrumenata
Navesti vrste medija u cijevima i opisati njihove osnovne karakteristike
Navesti vrste materijala za izradu cijevi, njihove osnovne karakteristike i primjenu
Navesti vrste materijala za izradu izolacije cijevi, njihove osnovne karakteristike i primjenu
Razlikovati osnove elemente i karakteristike zaporno regulacijske armature
Objasniti osnove pojmove hidrodinamike
Izvesti proračun jednostavnih kućnih vodovodnih instalacija
43.
Sustavi za prikupljanje kišnice, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati elemente sustava za prikupljanje kišnice
Odrediti položaj i dimenzije spremnika za prikupljanje kišnice
Povezati dijelove sustava za prikupljanje kišnice
Priključiti izljevnu armaturu i sanitarije na instalaciju kišnice
Ugraditi cirkulacijsku crpku u instalaciju kišnice
44.
Instalacija bazena, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti norme za područje primjene
Objasniti pojmove programa kontrole i osiguranja kvalitete izrade i upotrebe bazenske tehnike
Navesti i opisati funkciju svih elemenata sustava bazenske tehnike
Ugraditi sustave za filtraciju, sanitaciju, zagrijavanje i dr.
Održavati instalaciju i površinu bazena
45.
Sanacija plinskih instalacija, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati stanje plinske instalacije i uočiti nepravilnosti
Odabrati i provesti odgovarajuće postupke sanacije plinske instalacije
Odabrati i zamijeniti zaporne elemente plinske instalacije
Izvršiti brtvljenje plinske instalacije
Ispitati plinsku instalaciju nakon sanacije
Pustiti plin u instalaciju na ispravan način
46.
Sanacija dimovodnih kanala, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati stanje dimovodne instalacije i uočiti nepravilnosti
Odabrati materijale za sanaciju dimovoda
Odabrati i provoditi postupke sanacije određenog tipa dimovoda
Ispitati propusnost dimovodne instalacije nakon sanacije
47.
Instalacije za UNP, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Nabrojati vrste i karakteristike spremnika za UNP
Objasniti postavljanje malih spremnika za UNP
Nabrojati osnovne izvedbe i opremu plinskih boca
Nabrojati sigurnosnu opremu instalacije za UNP
Povezati dijelove sustava za UNP
48.
Tehničko crtanje, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti tolerancije oblika i položaja, dosjede i znakove obrade
Čitati radionički crtež
Prikazati lik i tijelo u ravninama projekcije: tlocrt, nacrt i bokocrt
Nacrtati presjek jednostavnog predmeta
Protumačiti vrste i namjenu prostornog predočavanja
Nacrtati jednostavni radionički crtež
Izraditi skice jednostavnih strojarskih dijelova
Objasniti standarde tehničkog crtanja uz primjenu na tehničkom crtežu
49.
Tehnički materijali, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Nabrojati vrste i svojstva tehničkih materijala
Objasniti primjenu željeza i čelika
Nabrojati vrste i primjenu obojenih metala
Nabrojati svojstva i vrste polimernih materijala te njihovu primjenu
Prepoznati standardne oznake tehničkih materijala
Nabrojati postupke ispitivanja tehnoloških i mehaničkih svojstava materijala
Protumačiti proces nastanka korozije i postupke zaštite od korozije
50.
Tehnička mehanika, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti pojam i djelovanje sile
Analizirati sustav sila u ravnini
Objasniti statički moment sile
Razlikovati vrste ravnoteže
Odrediti težište jednostavnih presjeka
Nabrojati i opisati vrste naprezanja
Opisati brzinu i ubrzanje kod pravocrtnog i kružnog gibanja
Objasniti energiju, rad i snagu
51.
Elementi strojeva, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti podjelu strojnih elemenata
Opisati elemente rastavljivih spojeva
Objasniti vrste i primjenu navoja u vijčanim spojevima
Razlikovati nerastavljive spojeve
Protumačiti vrste zavarenih, lemljenih i lijepljenih spojeva
Navesti podjelu zakovica i zakovičnih spojeva
Protumačiti primjenu osovina, vratila, ležajeva i spojki
Nabrojati i objasniti vrste prijenosa snage
Nabrojati elemente za protok i regulaciju
52.
Tehnologije obrade materijala, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati vrste postupaka ručnih obrada
Razlikovati vrste i geometrije reznih alata
Nabrojati materijale za izradu reznih alata
Poznavati alate za ručnu obradu materijala
Protumačiti princip obrade deformiranjem i savijanjem
Objasniti vrste obrada spajanjem
Nabrojati vrste strojnih obrada
Objasniti režime obrade
Protumačiti princip i cilj toplinske obrade
53.
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati mjere zaštite na radu ovisno o vrstama obrade
Primjenjivati mjere zaštite na radu
Pravilno postupiti u slučaju požara
Primijeniti važeće propise o zaštiti okoliša
Razvrstati otpad prema važećoj klasifikaciji
Zbrinuti određene posebne vrste otpada
54.
Matematika u struci, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti računanje u skupu realnih brojeva
Računati s potencijama racionalne baze i cjelobrojnoga eksponenta
Primijeniti linearne jednadžbe i jednostavne sustave
Preračunavati mjerne jedinice i odabrati pogodnu
Računati i primjenjivati opseg i površinu geometrijskih likova
Računati volumen jednostavnih geometrijskih tijela
Računati prijenosni omjer i omjer smjese
Računati postotak
Primijeniti osnovne trigonometrijske funkcije
Koristiti se svojstvima proporcionalnosti i obrnute proporcionalnosti
55.
Uvod u informacijsku tehnologiju, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Grupirati ulazne dijelove, središnje dijelove i izlazne dijelove računala
Opisati tok naredbi i podataka u računalu, od ulaznih dijelova do izlaznih dijelova
Objasniti ulogu procesora i njegove najbitnije karakteristike
Objasniti ulogu radne memorije
Usporediti vrste pohrane podataka
Usporediti pojmove WWW i Internet
Objasniti tehnologiju korisnik-poslužitelj
Koristiti računalo, mrežu i Internet na siguran način
56.
Upotreba računala, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti razliku između cloud i desktop aplikacije
Osmisliti vlastiti životopis u programu za obradu teksta
Sastaviti molbu za posao u programu za obradu teksta
Kreirati ponudu za izvođenje radova u programu za obradu teksta
Kreirati troškovnik za izvođenje radova i usluga u programu za tablične kalkulacije
Objasniti svrhu elektroničke pošte i navesti pravila pristojnog pisanja emaila
Demonstrirati slanje i primanje elektroničke pošte s privitcima
Demonstrirati upotrebu Google Disk servisa
57.
Ručna obrada, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izvršiti ručnu obradu odvajanjem čestica
Izvršiti ručnu obradu sječenjem
Izvršiti obradu savijanjem i deformiranjem
Izvršiti izradu navoja
58.
Organizacija poslovanja, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Procijeniti mogućnost osnivanja manje tvrtke/obrta
Odabrati pravni model poslovanja
Navesti dokumente potrebne za pokretanje poslovanja
Izraditi jednostavniji (skraćeni) poslovni plan
Primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovanju
Komunicirati uspješno s kupcima i suradnicima
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (11)
1.
Analiziranje i planiranje resursa za izvođenje radova
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnove tehničkog crtanja
Izraditi skicu instalacija prema zahtjevu klijenta (manja kućanstva)
Analizirati projektnu dokumentaciju kod projekata
Izvršiti izvid potrebnih poslova kroz kontakt s klijentom za manje sustave instalacija (za objekte do 400 kvadratnih metara)
Upoznati se s objektom i projektom na terenu
Analizirati ugovoreni posao
Proučiti specifikaciju instalacije i njenih komponenti
Vremenski planirati potrebne radnje
Snimiti stanja materijala i alata
Planirati raspored zadataka
2.
Pripremanje radnog mjesta
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti zaštitnu radnu odjeću i opremu
Pripremiti i dobaviti alat
Pripremiti i dobaviti materijal
Rasporediti radnike na pojedine segmente posla
Provjeriti mjesta rada i osiguranih priključaka za izvođenja radova
Provjeriti sigurnost na radilištu i sanitarne čvorove
Poznavati osnove termodinamike
3.
Postavljanje instalacija
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Obraditi cijevi i pripremiti materijal
Poznavati materijale za izradu instalacija za opskrbu vodom, odvodnju, grijanje i plinske instalacije i njihova svojstva
Poznavati osnovne postupke obrade različitih materijala od kojih su izrađeni cjevovodi
Čitati projekt kako bi se izveli radovi u skladu s projektnom dokumentacijom
Obilježiti instalaciju prema projektnoj dokumentaciji
Izraditi pripreme za postavljanje instalacija (npr. izrada utora i kopanje kanala za cijevi)
Izraditi vanjski vodovodni/ kanalizacijski cjevovod sa spojem na gradsku mrežu ili septičku jamu
Izraditi temeljne instalacije za kanalizaciju u objektu
Izraditi odvodnju za oborinske vode
Izraditi ventilaciju za sanitarnu prostoriju
Postaviti instalaciju (npr. grijanja, klimatizacije) različitim tipovima spajanja (npr. spajanje plastičnih PPR cijevi polifuzorom; elektrofuzijsko spajanje, spajanje zavarivanjem (npr. autogeno, tvrdo i meko lotanje), spajanje press sustavom, spajanje inox cijevi holenderskim spojem)
Učvrstiti cjevovode i instalacije
Povezati kondenzacijske instalacije na postojeću odvodnu instalaciju
Montirati uređaje instalacijskih sustava (npr. pumpe, miješajući ventili, plinski ventil s protupožarnim osiguračima na početku i na kraju plinske instalacije, solarni toplinski sustavi, sanitarni uređaji i sl.)
Montirati krovne odzračnike kanalizacije po potrebi
Vizualno pregledati postavljenu instalaciju
Provesti tlačnu probu i ispitati funkcionalnost instalacija
Građevinski zatvoriti instalacije
Čistiti gradilište
4.
Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvršiti tlačnu probu plinske instalacije na čvrstoću i nepropusnost uz kontrolu predstavnika distributera plina
Izgraditi/prilagoditi dimovodno-dozračni sustav i ishoditi atest za dimnjak
Montirati regulator i plinomjer te pustiti plin u nazočnosti ovlaštene osobe kod distributera plina
Odrediti mjesto za postavljanje kotlovnice
Odrediti mjesta za postavljanje grijaćih tijela i razvodnih ormarića za grijanje i hlađenje
Definirati redoslijed radova za izradu instalacija sustava grijanja, hlađenja, plina, vodovoda i odvodnje
Postaviti i/ili izraditi razvodne cjevovode od kotlovnice do grijaćih tijela (npr. do radijatora, cijevi za površinsko grijanje, ventilokonvektora)
Izraditi kotlovnicu i montirati uređaje u njoj poput plinskog bojlera, solarnog spremnika energije, uređaja za grijanje na kruto gorivo-pelete, nutarnje jedinice dizalice topline (odabir stroja i opreme, lociranje u prostoru, montaža)
Spojiti cjevovod kućnog priključka na srednjetlačni ili niskotlačni plinovod
Postaviti mjerno-regulacionu stanicu
Zabrtviti zračnost između zaštitne i plinske cijevi te navojne spojeve brtvenim materijalom za plinske instalacije
Tlačiti cjelokupni sustav grijaćih tijela i kotlovnice i ispitivati na nepropusnost (tzv. topla proba - balansiranje sustava)
5.
Predavanje sustava investitoru
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi izvedbeni izometrijski nacrt nakon provedenih radova
Crtati izvedeno stanja u prostoru
Pustiti pojedine sustave u pogon
Predati ispitane instalacije s atestnom dokumentacijom korisniku/ investitoru
6.
Održavanje i servisiranje instalacija i njenih sastavnica
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Periodično ispitivati plinske instalacije sukladno zakonskoj regulativi
U slučaju potrebe za sanacijom plinske instalacije, informirati distributera plina i zajedno s njim koordinirati zatvaranje i otvaranje plina
Obaviti godišnji servis plinskih trošila i provjeriti propusnost dimovodnog sustava
Dijagnosticirati kvar i odabrati potrebne materijale za sanaciju kvara na dovodnoj i odvodnoj instalaciji
Dijagnosticirati kvar i odabrati potrebne materijale za sanaciju kvara na instalaciji grijanja i hlađenja
Dijagnosticirati kvar i odabrati potrebne materijale za sanaciju kvara na plinskim instalacijama
Dijagnosticirati kvar i odabrati potrebne materijale za sanaciju kvara na solarnim sustavima
7.
Montiranje solarnog toplinskog sustava
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odrediti mjesto solarnog kolektora te ga montirati na krov objekta
Montirati spremnik tople vode s izmjenjivačem topline
Montirati solarnu stanicu s pumpom i regulacijom
Instalirati razvod s odgovarajućim radnim medijem
8.
Ugovaranje i administriranje poslovanja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi račun i pratiti naplatu
Pratiti plaćanje dobavljačima
Izraditi ponudu
Osmisliti terminski plan
Kontinuirano proučavati zakonsku regulativu (koja se često mijenja)
Naručivati materijale i alate
Arhivirati račune kao dio administracije čitavog obrta
Prijaviti novoinstalirani plinski uređaj distributeru plina
Pripremiti dokumentaciju za potvrdu ispunjavanja kriterija vanjskog tehničkog pregleda od strane nadzornih organa
Voditi evidenciju o radu i opremi (npr. radni nalog, rasporeda sati radnika, građevinski dnevnik itd.)
Ugovarati poslove
Ispuniti troškovnik
Izraditi predračun
9.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati s vanjskim suradnicima (npr. knjigovodstvenim servisom, nadzornim organima, dobavljačima, predstavnicima proizvođača opreme/stručnim suradnicima, s drugim izvođačima na gradilištu, projektantima, kooperantima)
Komunicirati s klijentom/ investitorom/nadzorom
Komunicirati s ustanovama i institucijama (npr. Porezna uprava, HOK, škola)
Koordinirati timove na gradilištu, komunicirati s kolegama i rukovoditeljima
Surađivati s projektantskim timovima i suradnicima iz visokog obrazovanja, posebno kad se radi o starijim objektima koji podliježu zaštiti spomenika kulture
10.
Kontrola i osiguravanje kvalitete izvršenih poslova i procesa rada
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustva
Izdati garanciju na propisani rok za izvedene radove
Pratiti trendove novih materijala, alata i postupaka rada (npr. sajmovi, kontakt s proizvođačima alata i potrošnog materijala i sl.)
Samoprocjeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Surađivati sa stručnjacima iz visokog obrazovanja u zemlji i inozemstvu u pogledu poboljšanja tehnološkog postupka
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
11.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu ljudi i okoliša
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati zaštitnu opremu i odjeću za zaposlenike
Upućivati zaposlenike na sistematske liječničke preglede
Razvrstavati i zbrinjavati tekućine štetne za okoliš (ulja i kiseline, odmašćivači)
Prikupljati, razvrstavati i zbrinjavati otpadne materijale
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (160)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Planiranje i priprema radnog procesa Analiziranje i planiranje resursa za izvođenje radova
Planiranje i priprema radnog procesa Pripremanje radnog mjesta
Planiranje i priprema radnog procesa Kontrola i osiguravanje kvalitete izvršenih poslova i procesa rada
Osnove elektrotehnike Postavljanje instalacija
Osnove elektrotehnike Održavanje i servisiranje instalacija i njenih sastavnica
Osnove elektrotehnike Montiranje solarnog toplinskog sustava
Primjena zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u radionici Pripremanje radnog mjesta
Primjena zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u radionici Održavanje i servisiranje instalacija i njenih sastavnica
Primjena zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u radionici Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu ljudi i okoliša
Površinska zaštita od korozije Pripremanje radnog mjesta
Površinska zaštita od korozije Postavljanje instalacija
Površinska zaštita od korozije Održavanje i servisiranje instalacija i njenih sastavnica
Obrada spajanjem Postavljanje instalacija
Obrada spajanjem Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Obrada spajanjem Montiranje solarnog toplinskog sustava
Izrada sastavnih dijelova instalacija pomoću ručnih alata Analiziranje i planiranje resursa za izvođenje radova
Izrada sastavnih dijelova instalacija pomoću ručnih alata Pripremanje radnog mjesta
Izrada sastavnih dijelova instalacija pomoću ručnih alata Postavljanje instalacija
Izrada sastavnih dijelova instalacija pomoću ručnih alata Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Izrada sastavnih dijelova instalacija pomoću ručnih alata Kontrola i osiguravanje kvalitete izvršenih poslova i procesa rada
Održavanje tehničkih sustava Analiziranje i planiranje resursa za izvođenje radova
Održavanje tehničkih sustava Predavanje sustava investitoru
Održavanje tehničkih sustava Održavanje i servisiranje instalacija i njenih sastavnica
Mjerenje i kontrola Postavljanje instalacija
Mjerenje i kontrola Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Mjerenje i kontrola Održavanje i servisiranje instalacija i njenih sastavnica
Instalacije za grijanje Postavljanje instalacija
Instalacije za grijanje Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Instalacija sustava za klimatizaciju i cirkulaciju zraka Postavljanje instalacija
Instalacija sustava za klimatizaciju i cirkulaciju zraka Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Instalacija sustava za klimatizaciju i cirkulaciju zraka Ugovaranje i administriranje poslovanja
Instalacija sustava za klimatizaciju i cirkulaciju zraka Kontrola i osiguravanje kvalitete izvršenih poslova i procesa rada
Tehničko dokumentiranje Analiziranje i planiranje resursa za izvođenje radova
Tehničko dokumentiranje Predavanje sustava investitoru
Označavanje kućnih instalacija Analiziranje i planiranje resursa za izvođenje radova
Označavanje kućnih instalacija Pripremanje radnog mjesta
Označavanje kućnih instalacija Postavljanje instalacija
Označavanje kućnih instalacija Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Instalacije za pitku vodu Postavljanje instalacija
Instalacije za pitku vodu Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Instalacije za odvodnjavanje Postavljanje instalacija
Instalacije za odvodnjavanje Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Izvođenje plinskih instalacija Postavljanje instalacija
Izvođenje plinskih instalacija Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Instalacije za plin Postavljanje instalacija
Instalacije za plin Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Izrada elemenata i podsklopova instalacija Postavljanje instalacija
Izrada elemenata i podsklopova instalacija Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Izrada elemenata i podsklopova instalacija Održavanje i servisiranje instalacija i njenih sastavnica
Izrada elemenata i podsklopova instalacija Montiranje solarnog toplinskog sustava
Izrada cijevnih vodova i kanala za centralno grijanje i za prozračivanje Postavljanje instalacija
Izrada cijevnih vodova i kanala za centralno grijanje i za prozračivanje Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Priključak kućnih instalacija Analiziranje i planiranje resursa za izvođenje radova
Priključak kućnih instalacija Pripremanje radnog mjesta
Izvedba kućnog priključka Analiziranje i planiranje resursa za izvođenje radova
Izvedba kućnog priključka Pripremanje radnog mjesta
Izvedba kućnog priključka Postavljanje instalacija
Instalacija sustava za proizvodnju potrošne tople vode Postavljanje instalacija
Instalacija sustava za proizvodnju potrošne tople vode Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Sustavi obnovljivih izvora energije Postavljanje instalacija
Sustavi obnovljivih izvora energije Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Sustavi obnovljivih izvora energije Montiranje solarnog toplinskog sustava
Sustav potrošne tople vode Postavljanje instalacija
Sustav potrošne tople vode Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Sustav centralnog grijanja i njegove komponente Postavljanje instalacija
Sustav centralnog grijanja i njegove komponente Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Vježbe iz ventilacije i klimatizacije Postavljanje instalacija
Vježbe iz ventilacije i klimatizacije Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Instalacije sustava za grijanje i regulacija grijanja Postavljanje instalacija
Instalacije sustava za grijanje i regulacija grijanja Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Tehnika upravljanja i regulacije jednostavnih sustava kućnih instalacija Postavljanje instalacija
Tehnika upravljanja i regulacije jednostavnih sustava kućnih instalacija Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Tehnika upravljanja i regulacije jednostavnih sustava kućnih instalacija Montiranje solarnog toplinskog sustava
Ispitivanje kućnih instalacija Postavljanje instalacija
Ispitivanje kućnih instalacija Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Ispitivanje kućnih instalacija Predavanje sustava investitoru
Ispitivanje kućnih instalacija Kontrola i osiguravanje kvalitete izvršenih poslova i procesa rada
Održavanje kućnih instalacija Održavanje i servisiranje instalacija i njenih sastavnica
Radne vježbe iz elektrotehnike Postavljanje instalacija
Radne vježbe iz elektrotehnike Održavanje i servisiranje instalacija i njenih sastavnica
Radne vježbe iz elektrotehnike Montiranje solarnog toplinskog sustava
Osnove građevinarstva u strojarstvu i elektrotehnici Analiziranje i planiranje resursa za izvođenje radova
Osnove građevinarstva u strojarstvu i elektrotehnici Pripremanje radnog mjesta
Osnove građevinarstva u strojarstvu i elektrotehnici Postavljanje instalacija
Osnove građevinarstva u strojarstvu i elektrotehnici Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Osnove građevinarstva u strojarstvu i elektrotehnici Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu ljudi i okoliša
Dizalice topline Postavljanje instalacija
Dizalice topline Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Dizalice topline Održavanje i servisiranje instalacija i njenih sastavnica
Vjetroelektrane Postavljanje instalacija
Vjetroelektrane Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Vjetroelektrane Održavanje i servisiranje instalacija i njenih sastavnica
Instalacija sustava za opskrbu gorivom Postavljanje instalacija
Instalacija sustava za opskrbu gorivom Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Solarni toplinski sustavi Montiranje solarnog toplinskog sustava
Servisiranje plinskih uređaja Postavljanje instalacija
Servisiranje plinskih uređaja Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Fotonaponski sustavi Postavljanje instalacija
Fotonaponski sustavi Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Fotonaponski sustavi Održavanje i servisiranje instalacija i njenih sastavnica
Montaža fotonaponskih sustava Postavljanje instalacija
Montaža fotonaponskih sustava Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Montaža fotonaponskih sustava Održavanje i servisiranje instalacija i njenih sastavnica
Primijenjena matematika Analiziranje i planiranje resursa za izvođenje radova
Primijenjena matematika Postavljanje instalacija
Primijenjena matematika Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Ispitivanje tehničkih materijala Pripremanje radnog mjesta
Ispitivanje tehničkih materijala Održavanje i servisiranje instalacija i njenih sastavnica
Osnove termodinamike Analiziranje i planiranje resursa za izvođenje radova
Osnove termodinamike Pripremanje radnog mjesta
Osnove termodinamike Postavljanje instalacija
Osnove termodinamike Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Osnove termodinamike Montiranje solarnog toplinskog sustava
Elementi cijevnih vodova i protoka Postavljanje instalacija
Elementi cijevnih vodova i protoka Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Sustavi za prikupljanje kišnice Postavljanje instalacija
Sustavi za prikupljanje kišnice Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Instalacija bazena Postavljanje instalacija
Instalacija bazena Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Sanacija plinskih instalacija Održavanje i servisiranje instalacija i njenih sastavnica
Sanacija dimovodnih kanala Održavanje i servisiranje instalacija i njenih sastavnica
Instalacije za UNP Postavljanje instalacija
Instalacije za UNP Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Tehničko crtanje Analiziranje i planiranje resursa za izvođenje radova
Tehničko crtanje Predavanje sustava investitoru
Tehnički materijali Analiziranje i planiranje resursa za izvođenje radova
Tehnički materijali Postavljanje instalacija
Tehnički materijali Održavanje i servisiranje instalacija i njenih sastavnica
Tehnička mehanika Analiziranje i planiranje resursa za izvođenje radova
Tehnička mehanika Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Tehnička mehanika Montiranje solarnog toplinskog sustava
Elementi strojeva Postavljanje instalacija
Elementi strojeva Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Elementi strojeva Održavanje i servisiranje instalacija i njenih sastavnica
Tehnologije obrade materijala Pripremanje radnog mjesta
Tehnologije obrade materijala Postavljanje instalacija
Tehnologije obrade materijala Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša Pripremanje radnog mjesta
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša Postavljanje instalacija
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša Održavanje i servisiranje instalacija i njenih sastavnica
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu ljudi i okoliša
Matematika u struci Postavljanje instalacija
Matematika u struci Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Matematika u struci Montiranje solarnog toplinskog sustava
Matematika u struci Ugovaranje i administriranje poslovanja
Uvod u informacijsku tehnologiju Analiziranje i planiranje resursa za izvođenje radova
Uvod u informacijsku tehnologiju Predavanje sustava investitoru
Uvod u informacijsku tehnologiju Ugovaranje i administriranje poslovanja
Uvod u informacijsku tehnologiju Poslovno komuniciranje
Upotreba računala Analiziranje i planiranje resursa za izvođenje radova
Upotreba računala Predavanje sustava investitoru
Upotreba računala Ugovaranje i administriranje poslovanja
Upotreba računala Poslovno komuniciranje
Ručna obrada Pripremanje radnog mjesta
Ručna obrada Postavljanje instalacija
Ručna obrada Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Organizacija poslovanja Analiziranje i planiranje resursa za izvođenje radova
Organizacija poslovanja Ugovaranje i administriranje poslovanja
Organizacija poslovanja Poslovno komuniciranje
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Instalater kućnih instalacija / Instalaterka kućnih instalacija (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
7.9.2022
Vrijedi do
30.9.2026
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje