Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda za pronalaženje, prikupljanje, dokumentiranje i analizu tragova s mjesta događaja

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Interdisciplinarna područja znanosti
ECTS bodovi
3
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) - laboratorij za istraživanje mjesta događaja KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno znanstveno područje: društvene znanosti, polje Sigurnosne i obrambene znanosti ili znanstveno područje: interdisciplinarne znanosti) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu istraživanja mjesta događaja i obrade tragova - stručnjaci u nastavnim bazama (Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, MUP, Vojna policija) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) koji imaju najmanje pet godina radnoga iskustva u istraživanju mjesta događaja i obradi tragova. Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - laboratorij za istraživanje mjesta događaja - forenzično-kriminalistička oprema i pomagala KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, (preporučeno znanstveno područje: društvene znanosti, polje Sigurnosne i obrambene znanosti ili znanstveno područje: interdisciplinarne znanosti) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu istraživanja mjesta događaja i obrade tragova
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na praktičnome primjeru od studenata/studentica se traži da na mjestu događaja provedu mjere za njegovo osiguranje. 2. Na praktičnome primjeru od studenata/studentica se traži da za konkretno mjesto događaja procijene potrebne materijalne i tehničke resurse. 3. Na praktičnome primjeru od studenata/studentica se traži da za konkretno mjesto događaja odrede optimalnu metodologiju rada i pristupa mjestu događaja prema karakteristikama i složenosti kaznenoga djela. 4. Na praktičnome primjeru od studenata/studentica se traži da na temelju provedenoga očevida na simuliranome mjestu događaja ili na temelju dostavljenih podataka sastave zapisnik o očevidu i ostalu potrebnu popratnu dokumentaciju. 5. Na praktičnome primjeru od studenata/studentica se traži da ovisno o uvjetima na simuliranome mjestu događaja, složenosti kaznenoga djela, vrsti tragova i njihove traseološke vrijednosti odrede i primijene mjere njihove zaštite i osiguranja. 6. Na simuliranome mjestu događaja od studenata/studentica se traži da prikupe tragove, pravilno ih pohrane i označe te pripreme za transport sukladno vrsti traga. 7. Na praktičnome primjeru od studenata/studentica se traži da navedu opće mjere zaštite na mjestu događaja te posebne mjere za specifične slučajeve, npr. mjesto eksplozije, kemijska postrojenja, krvni delikti i slično. 8. Na simuliranome mjestu događaja od studenata/studentica se traži da prepoznaju potencijalne biološke, kemijske i druge tragove, provedu odgovarajuće preliminarne testove, pravilno ih uzorkuju te tragove aserviraju sukladno pravilima struke. 9. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da objasne i usporede pouzdanost metoda za analizu tragova (npr. individualizacija s pomoću otiska prsta ili analizom DNK-a, morfološka ili molekulska analiza dlake, pouzdanost analize tragova ugriza i slično). 10. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da na jednom nalogu za vještačenje analiziraju tragove ovisno o postavljenim pitanjima i iznesu nalaz i mišljenje.
Ishodi učenja (13)
1.
Pravodobno primijeniti preventivne i korektivne mjere osiguranja mjesta događaja prema standardima struke primjereno za pojedina mjesta događaja.
2.
Planirati korištenje materijalnih i tehničkih resursa potrebnih za istraživanje mjesta događaja ovisno o njegovoj vrsti a sukladno važećim standardima.
3.
Preporučiti i uporabiti metodologiju rada i pristupa mjestu događaja sukladno vrsti mjesta događaja prema standardima struke.
4.
Izraditi zapisnik o očevidu i ostalu službenu dokumentaciju.
5.
Preporučiti i uporabiti mjere za zaštitu potencijalnih, vidljivih i latentnih tragova sukladno pravilima struke.
6.
Organizirati prikupljanje, pohranu i osiguranje transporta aserviranih tragova sukladno pravilima struke primjereno vrsti traga.
7.
Procijeniti razinu opasnosti i preporučiti mjere zaštite na radu ovisno o specifičnim situacijama.
8.
Prikupiti biološke i kemijske uzorke te ostale vrste tragova u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno vrsti uzorka.
9.
Kritički prosuđivati točnost i pouzdanost analize tragova sukladno istraživačkim vještinama.
10.
Analizirati i vrednovati tragove i dokaze kaznenih djela pronađenih na mjestu događaja prema zahtjevima suda za vještačenjem primjereno vrsti slučaja.
11.
Utvrditi i predložiti metode očuvanja integriteta i identiteta uzorka.
12.
Komparativno analizirati sporni i nesporni uzorak.
13.
Prevenirati kontaminaciju i samo(uništenje) uzorka sukladno pravilima struke i primjereno vrsti traga.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Izrađivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja