Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu materijalnih tragova u forenzičnim znanostima.

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
5
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) - opremljen laboratorij za istraživanje mjesta događaja KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja (preporučeno znanstveno područje: društvene znanosti, polje Sigurnosne i obrambene znanosti ili znanstveno područje: interdisciplinarne znanosti) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu forenzične obrade tragova, - stručnjaci u nastavnim bazama (Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić, MUP, Vojna policija) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) a koji imaju najmanje pet godina radnoga iskustva u području forenzične obrade tragova. Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - laboratorij za istraživanje mjesta događaja KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, (preporučeno znanstveno područje: društvene znanosti, polje Sigurnosne i obrambene znanosti ili znanstveno područje: interdisciplinarne znanosti) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu forenzične obrade tragova.
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na usmenom ili pisanom ispitu od studenata/studentica se traži da objasne pojam forenzične obrade tragova te opišu i analiziraju način rada forenzičnih laboratorija, značaj međunarodne forenzične suradnje i načine razmjene podataka. 2. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da odaberu način pristupa materijalnim tragovima te dokumentiraju provedene mjere i radnje. 3. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da za odabrane vrste materijalnog traga odrede primjerene načine zaštite za terenski i laboratorijski rad. 4. Na usmenom ili pisanom ispitu od studenata/studentica se traži da definiraju važnost neprekinutog dokaznog lanca i njegovo značenje. 5. Na usmenom ili pisanom ispitu od studenata/studentica se traži da dostupne materijalne tragove razvrstaju po vrsti i važnosti te na temelju rezultata detaljno razrade plan i redoslijed njihove analize i interpretacije. 6. Na usmenom ili pisanom ispitu od studenata/studentica se traži da kritički ocijene dokaznu vrijednost tragova na temelju njihove vrste te znanstvenu vrijednost i pouzdanost dostupnih metoda za analizu. 7. Na usmenom ili pisanom ispitu od studenata/studentica se traži da na temelju provedenog vještačenja ili dostupnog nalaza i mišljenja kritički ocijene različite interpretacije vještačenja istog dokaznog materijala.
Ishodi učenja (7)
1.
Utvrditi pojam forenzične obrade tragova te vezu, cilj, predmet, organizaciju i svrhu postojanja forenzičnih laboratorija, međunarodne forenzične suradnje i razmjene podataka.
2.
Odabrati načine i svrhu pristupa materijalnim tragovima (papilarne linije, biološki tragovi osobito tragovi krvi, fizikalni tragovi osobito tragovi tekstila, strojevi, alati, gume vozila, zemlja, balistički tragovi i tragovi otrova i droga i sl.) te d
3.
Odrediti mjere osobne zaštite forenzičara tijekom forenzične obrade materijalnog traga i rada u forenzičnom laboratoriju.
4.
Vrednovati put traga od njegova pronalaska do dokaza na sudu, uključujući zaštitu, osiguranje, fiksiranje i aservacija tragova.
5.
Organizirati raspodjelu vremena potrebnog za pojedina vještačenja (Forensic Time Management), stvoriti prioritetne zadatke, posvetiti pozornost detaljima i njihovoj interpretaciji te izgraditi vještine kompleksnog pristupa postupcima i radnjama tijeko
6.
Kritički vrednovati tragove i njihov forenzični tijek te razine očekivanih rezultata.
7.
Kritički argumentirati razloge različitih interpretacija rezultata dobivenih obradom i vještačenjem tragova.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Izrađivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja