Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Preispitivanje etičkih principa i teorija u kontekstu forenzičnih znanosti

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Humanističke znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno znanstveno područje humanističkih znanosti; grana Etika, polje Filozofija) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu etike. Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno znanstveno područje humanističkih znanosti; grana Etika, polje Filozofija) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu etike
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da opišu različite etičke teorije koje su nastajale kroz povijest filozofije te izdvoje sve, uključujući i redukcionističke pristupe čovjeku kao subjektu etike te prosude koje je jedino ispravno shvaćanje čovjeka kao moralnog bića. 2. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da izdvoje i objasne različite pokretače ljudskog djelovanja i protumače bitne odrednice ljudskog djelovanja, ljudskog čina, po kojima se čovjek razlikuje od drugih živih bića i što mu omogućuje razumsku prosudbu i odluku koja se može etički i moralno vrednovati. 3. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da navedu temeljna etička načela u forenzici u odnosu na cilj, metode i sredstva forenzičnih istraga (prikažu to na odabranom primjeru) te analiziraju europske konvencije kojima se štiti dostojanstvo čovjeka i života. 4. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da polazeći s aspekta suvremene bioetike, navedu temeljne vrednote koje su ugrožene etičkim relativizmom i pluralizmom, a koje su nužne za ostvarivanje javnog morala te omogućuju poštivanje načela profesionalne etike odnosno osiguravaju sve potrebne uvjete moralnog i etičkog postupanja u profesionalnom životu. 5. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da objasne zašto pluralizam etika podrazumijeva različita poimanja, tumačenja i shvaćanja uloge savjesti u procjenjivanju, rezoniranju i djelovanju pojedinca jer se bazira na različitim etičkim postavkama. Trebaju navesti primjere u kojima je došlo do kršenja etičkog kodeksa i pravila struke, posebice tijekom: prikupljanja dokaza, znanstvenog analiziranja, odnosno interpretiranja i obrade dokaza, te prezentacije na sudu. 6. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da navedu i analiziraju primjere najčešćih etičkih propusta u forenzičnim istragama i analizama, a na odabranom primjeru prosude profesionalne i etičke odluke koje su dovele do propusta te kritički evaluiraju posljedice takvih propusta, s etičkog aspekta. 7. Na praktičnom primjeru obavljanja profesionalne dužnosti jednog forenzičara od studenata/studentica se traži da obrazlože i utvrde razliku između etičke i moralne dileme koja se može pojaviti i opisati način kako bi tu dilemu riješili.
Ishodi učenja (7)
1.
Utvrditi različite etičke pristupe i teorije.
2.
Predložiti konstitutivne elemente prosudbe i donošenja etički ispravnih odluka.
3.
Podržati temeljna načela profesionalne etike u promicanju dostojanstva struke i njezinih predmeta obrade.
4.
Integrirati različita etička pitanja i rješenja pojedinih sektora na različitim područjima (forenzične biomedicine, ekonomije, prava i dr.).
5.
Utvrditi krizu etike u određenim strukovnim modulima te ispravnost etičkih prosudbi temeljem profesionalnih kodeksa ponašanja i djelovanja.
6.
Procijeniti različite pristupe etičkom odlučivanju i posljedice istih.
7.
Utvrditi razlike između nesavjesnog i neodgovornog profesionalnog ponašanja od etičkog.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Poznavanje i primjenjivanje etičkih normi u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja