Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Vrednovanje prikupljenih dokaza te izrada forenzičnih izvještaja u različitim sudskim i izvansudskim postupcima

Razina HKO
7
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
8
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Minimalno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije ili završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili preddiplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni porezni studij.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka iz područja ekonomije - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja ekonomije - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje / polje: društvene znanosti - polje ekonomija) - stručnjaci u nastavnim bazama (trgovačka društva, neprofitne organizacije i javnopravna tijela) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa)

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje / polje: društvene znanosti - polje ekonomija)

Postupak i primjeri vrednovanja

Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: Na pisanoj/usmenoj provjeri: 1. Koje uvjete mora ispunjavati fizička osoba da bi mogla biti imenovana za stalnog sudskog vještaka? Koje fizičke osobe se ne mogu imenovati za stalnog sudskog vještaka? Koji preduvjeti moraju biti zadovoljeni da bi državljani država članica Europske unije ili država potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru obavljali poslove stalnih sudskih vještaka u Republici Hrvatskoj? 2. Temeljem rješenja trgovačkog suda i zadataka forenzične analize utvrdite koji su dokumenti potrebni za provođenje forenzičnog ispitivanja. 3. Na temelju kupoprodajne dokumentacije, odredbi Zakona o porezu na dobit, Pravilnika o porezu na dobit i računovodstvenih standarda analizirajte jesu li poslovni događaji na primjeren način proknjiženi u poslovnim knjigama. Ako nisu, koji bi bio ispravan način njihovog evidentiranja? 4. Na temelju činjeničnog stanja navedenog slučaja ocijenite važnost računovodstvene dokumentacije koja je izdana u skladišnom poslovanju. Postoji li utaja poreza u navedenom slučaju? 5. Na praktičnim primjerima utvrdite razlikovne karakteristike priloženih nalaza vještaka i procijenite za koju svrhu se koristi svaki od njih. 6. Koristeći informacije iz navedenog poslovnog slučaja, izradite primjer nalaza vještaka u postupku utvrđivanja otpremnine manjinskim dioničarima.

Ishodi učenja (6)
1.
Utvrditi uvjete imenovanja vještaka te dužnosti i obveze vještaka.
2.
Prikupiti sve potrebne podatke i činjenice važne za postupak forenzične analize.
3.
Analizirati računovodstvenu i ostalu relevantnu dokumentaciju vezanu uz predmet vještačenja.
4.
Vrednovati dokaze u sudskom i izvansudskom postupku.
5.
Razlikovati vrste forenzičnih izvještaja ovisno o svrsi forenzične analize.
6.
Izraditi forenzični izvještaj primjenom odgovarajuće metodologije izrade nalaza i mišljenja ovisno o svrsi forenzične analize i specifičnosti forenzičnog postupka.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike - 28
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Prikupljanje i vrednovanje dokaza u postupcima forenzične analize
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja