Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Upravljanje rizicima prijevara u različitim poslovnim subjektima

Razina HKO
7
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
6
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Minimalno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije ili završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili preddiplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni porezni studij.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka iz područja ekonomije - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja ekonomije - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje/polje: društvene znanosti - polje ekonomija) - stručnjaci u nastavnim bazama (trgovačka društva, neprofitne organizacije i javnopravna tijela) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa)

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje/polje: društvene znanosti - polje ekonomija)

Postupak i primjeri vrednovanja

Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: Na pisanoj provjeri: 1. Na praktičnom primjeru analizirati kontrolno okruženje te utvrditi jake i slabe strane uvjeta u kojima se u analiziranom poduzeću provodi kontrola. 2. Na praktičnom primjeru, primjenom COSO modela vrednovati sustav internih kontrola te utvrditi ograničenja i slabosti sustava internih kontrola. 3. Na praktičnom primjeru predložiti odgovarajući kontrolni postupak razgraničenja tj. podjele dužnosti s ciljem unaprjeđenja sustava internih kontrola i minimiziranja rizika prijevara. 4. Na praktičnom primjeru identificirajte barem tri rizika prijevare povezane uz priznavanje prihoda i navedite za svaki minimalno tri kontrolna postupka oblikovana s ciljem preventivnog djelovanja i sprječavanja identificiranih rizika. 5. Odabrati jedan korporativni skandal, analizirati slabosti i propuste u sustavu internog nadzora te utvrditi crvene zastavice koje su upućivale na prijevaru. 6. Na primjeru korporativnog skandala WorldCom opisati ulogu interne revizije u otkrivanju prijevare. 7. Temeljem priložene dokumentacije utvrdite jesu li poslovne promjene evidentirane u skladu s regulativom i standardima financijskog izvještavanja.

Ishodi učenja (7)
1.
Utvrditi poslovne procese i kontrolno okruženje subjekta forenzične analize s ciljem detektiranja rizičnih područja prijevare.
2.
Vrednovati sustav internih kontrola u poslovnom subjektu primjenom odgovarajućih kontrolnih okvira te procijeniti ograničenja i slabosti sustava internih kontrola.
3.
Unaprijediti sustav internih kontrola s ciljem preventivnog djelovanja i sprječavanja prijevara.
4.
Kritički prosuditi učinkovitost upravljanja rizicima u poslovnom subjektu s posebnim naglaskom na procjenu upravljanja rizicima prijevara u financijskim izvještajima i poslovanju.
5.
Proučavati prethodne slučajeve prijevara s ciljem uočavanja i prepoznavanja indikatora prijevara.
6.
Utvrditi ulogu interne revizije u sprječavanju i otkrivanju prijevara.
7.
Kritički ispitati računovodstveni sustav analiziranog subjekta te primijenjene računovodstvene standarde i pravila knjiženja s ciljem kontroliranja dokumentacije te uočavanja nepravilnosti i rizičnih područja prijevare.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike - 28
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Procjenjivanje poslovnih procesa u postupcima forenzične analize
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja