Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Utvrđivanje uloge revizije u sprječavanju i otkrivanju prijevara u financijskim izvještajima

Razina HKO
7
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
6
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Minimalno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije ili završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili preddiplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni porezni studij.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka iz područja ekonomije - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja ekonomije - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje/polje: društvene znanosti - polje ekonomija) - stručnjaci u nastavnim bazama (trgovačka društva, neprofitne organizacije i javnopravna tijela) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa)

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje/polje: društvene znanosti - polje ekonomija)

Postupak i primjeri vrednovanja

Postupci i primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: Na pisanoj/usmenoj provjeri: 1. Na primjeru multinacionalne korporacije Enron analizirajte uspješnost revizije kao mehanizma korporativnog upravljanja u sprječavanju i otkrivanju nepravilnosti u financijskim izvještajima. Je li revizija u tom slučaju opravdala svoju ulogu mehanizma nadzora i povjerenja? Ako nije, koje su poteškoće bile prisutne u njezinom funkcioniranju i na koji bi ih način ublažili ili otklonili? 2. Korištenjem odredbi MRevS 240 - "Revizorova odgovornost da u reviziji financijskih izvještaja razmotri prijevare i pogreške" utvrdite radi li se u navedenom primjeru o prijevarnom financijskom izvještavanju. Navedite sve karakteristike slučaja koje upućuju na to da se radi o prijevari. 3. Opišite aktivnosti koje revizor poduzima u fazi stjecanja razumijevanja poslovanja i internih kontrola klijenta. 4. Analizirajte je li priloženo revizorsko mišljenje u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS). Ako nije, naznačite dijelove u kojima postoji kolizija s MRevS-ovima. 5. Donesite odluku o tome koji revizijski postupak je najprihvatljiviji u konkretnom slučaju za ispitivanje iskazanih zaliha. Ocijenite je li društvo manipuliralo pozicijom zaliha u financijskim izvještajima. 6. Temeljem opisanih poslovnih događaja i pripadajućih knjiženja u poslovnim knjigama trgovačkog društva analizirajte jesu li isti evidentirani u bilanci i računu dobiti i gubitka sukladno primjenjivom okviru financijskog izvještavanja. 7. Na temelju analize čimbenika rizika prijevare navedenih u odredbama MRevS-a 240 - "Revizorova odgovornost da u reviziji financijskih izvještaja razmotri prijevare i pogreške", procijenite rizik prijevare u konkretnom primjeru.

Ishodi učenja (7)
1.
Kritički prosuditi ulogu revizije u suvremenom poslovnom okruženju s posebnim naglaskom na njezinu ulogu u sprječavanju i otkrivanju nepravilnosti u financijskim izvještajima.
2.
Povezati revizijske standarde i odgovarajuću metodologiju revizijskog procesa s ciljem otkrivanja prijevara u financijskim izvještajima.
3.
Utvrditi faze procesa revizije financijskih izvještaja.
4.
Kritički preispitati revizorsko mišljenje.
5.
Odabrati primjerene revizijske metode i tehnike s ciljem obrade podataka i prikupljanja revizijskih dokaza.
6.
Preispitati godišnje financijske izvještaje poduzetnika i primjenjivi okvir financijskog izvještavanja s ciljem utvrđivanja točnosti i pouzdanosti evidentiranja poslovnih događaja u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima poduzetnika.
7.
Procijeniti rizik prijevare i analizirati čimbenike rizika prijevare u poslovnom sustavu.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike - 28
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje revizijskih standarda i metodologije u području financijsko-računovodstvene forenzike
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja