Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Odabir adekvatnih računovodstvenih metoda za obračun imovine, obveza, prihoda, rashoda, dobitaka, gubitaka, poslovnih spajanja i konsolidacije sukladno relevantnim MSFI-ima

Razina HKO
7
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
6
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Minimalno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije ili završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili preddiplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni porezni studij.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka iz područja ekonomije - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja ekonomije - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje/polje: društvene znanosti - polje ekonomija) - stručnjaci u nastavnim bazama (trgovačka društva, neprofitne organizacije i javnopravna tijela) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa)

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje/polje: društvene znanosti - polje ekonomija)

Postupak i primjeri vrednovanja

Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: Na pisanoj provjeri: 1. Analizirajte računovodstvene stavke proknjižene u navedenom primjeru. Utvrdite je li računovodstvena politika amortizacije dugotrajne imovine koju društvo primjenjuje sukladna odredbama Zakona o porezu na dobit. Je li trgovačko društvo dosljedno u primjeni računovodstvene politike amortizacije u prikazanom šestogodišnjem razdoblju? 2. Dioničko društvo planira racionalizaciju poslovanja koja uključuje otpuštanje određenog broja zaposlenika. Prema projekcijama, otpremnine bi iznosile 500.000,00 kuna. Proknjižite navedenu poslovnu promjenu u računovodstvene evidencije. 3. Na temelju podataka sadržanih u navedenim primjerima analizirajte i usporedite na koji način je izvršeno mjerenje nekontrolirajućeg interesa za svako od ovih poslovnih spajanja. 4. Koristeći navedene podatke o poslovanju trgovačkih društava i stavke iz priloženih bilanci, sastavite konsolidirane financijske izvještaje inozemnog poslovanja primjenjujući relevantne međunarodne i hrvatske računovodstvene standarde. 5. S obzirom na navedene pojedinosti o trgovačkom društvu utvrdite relevantan regulatorni okvir financijskog izvještavanja. 6. Koristeći javno dostupne podatke o trgovačkom društvu, formirajte informacijsku podlogu na temelju koje ćete analizirati uspješnost poslovanja društva. Kako biste ocijenili uspješnost poslovanja društva i mogućnost da redovito otplaćuje preuzete obveze?

Ishodi učenja (6)
1.
Utvrditi primjerenost izabrane računovodstvene politike kod dugotrajne i kratkotrajne imovine prema relevantnim MSFI.
2.
Valorizirati obveze i rezerviranja te procijeniti potrebu za objavljivanjem potencijalnih obveza prema relevantnim MSFI.
3.
Utvrditi primjerenost izabrane računovodstvene politike kod poslovnih spajanja i konsolidacije financijskih izvještaja.
4.
Sastaviti konsolidirane financijske izvještaje za ovisna društva iz inozemstva.
5.
Utvrditi relevantne normativne odredbe koje se odnose na subjekt forenzične analize.
6.
Koristiti različite izvore podataka s ciljem kreiranja informacijske podloge o analiziranom subjektu.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike - 28
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje računovodstvenih standarda, metoda i tehnika u području financijsko-računovodstvene forenzike
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja