Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Upravljanje odgojno-obrazovnim procesom

Razina HKO
7
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
5
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednako uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
Skup ishoda učenja može se steći neformalnim i informalnim putem. Ako se skup ishoda učenja stječe u kontroliranim uvjetima, preporuča se da ustanova osigura uvjete za pohađanje teorijskoga dijela nastave, samostalni rad na proučavanju literature i mogućnost praktičnoga dijela nastave u odgojno-obrazovnoj ustanovi uz mentora ravnatelja. Potrebne su opremljene učionice s pripadajućom opremom i tehnikom (računalo s projektorom, kamera za snimanje simuliranih situacija), knjižnica s dovoljnim brojem primjeraka stručne literature, potpisani sporazum o suradnji ustanove s vanjskim dionicima (odgojno-obrazovnom ustanovom, strukovnom udrugom). Za stjecanje ovoga skupa ishoda učenja potrebni su stručnjaci iz polja pedagogije (specijalizirani za polje opće pedagogije i didaktike), mentori u odgojno-obrazovnim ustanovama (iskusni ravnatelji ̶ radni staž veći od 10 godina, iskustvo u izvođenju programa stručnog osposobljavanja).
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
Materijalni uvjeti: Za osiguravanje usmenih ili pisanih provjera: Učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, kamerom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili pametna ploča) Za osiguravanje izrade praktičnih zadataka: pristup odgojno-obrazovnoj ustanovi, mogućnost kontakta s ravnateljem u ustanovi. Osobe koje provode vrednovanje moraju imati najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavljene znanstvene radove koji uključuju teme iz polja opće pedagogije i didaktike u suradnji s ovlaštenim mentorima u odgojno-obrazovnoj ustanovi (iskusni ravnatelji).
Postupak i primjeri vrednovanja
Vrednovanje se provodi polaganjem usmenoga i pismenoga ispita te izradom pisanih praktičnih zadataka. 1. Ishod se vrednuje usmenim/pismenim ispitom u kojemu pristupnik navodi i obrazlaže temeljne spoznaje o pedagoškim i psihološkim procesima te demonstrira primjenu spoznaja na konkretnim primjerima iz pedagoške prakse vodeći računa o svim specifičnim potrebama djece i učenika. Primjer praktične situacije: odabir primjerene nastavne metode za poučavanje djece s poremećajem pozornosti 2. Pristupnik demonstrira primjenu spoznaja na konkretnim primjerima iz pedagoške prakse vodeći računa o svim specifičnim potrebama djece i učenika. Primjer praktične situacije: odabir primjerene nastavne metode za poučavanje djece s poremećajem pozornosti 3. Ishod se vrednuje analizom izrađenoga plana odgojno-obrazovnoga procesa u kojemu moraju biti primijenjena i obrazložena sva načela planiranja. 4. Ishod se vrednuje usmenim ispitom u kojemu pristupnik analizira ponuđene protokole za neposredni uvid u odgojno-obrazovni proces i odabire onaj koji smatra primjerenim za ponuđenu situaciju. 5. Ishod se vrednuje analizom izrađenoga plana unapređenja odgojno-obrazovnoga procesa prema zadanome primjeru s posebnim osvrtom na opis uloga članova suradničkoga tima. 6. Ishod se vrednuje analizom izrađenoga novog programa odgojno-obrazovnoga rada prema zadanome kriteriju. Izrađeni program mora sadržavati i plan njegova uvođenja u rad odgojno-obrazovne ustanove. Primjer: uvođenje posebnog Montessori programa u dječjem vrtiću
Ishodi učenja (6)
1.
Navesti i obrazložiti relevantne i recentne spoznaje o pedagoškim i psihološkim procesima (učenje, poučavanje, odgajanje, razvoj učenika i djece) pozivajući se na rezultate suvremenih pedagoških i psiholoških istraživanja
2.
Demonstrirati primjenu spoznaja o pedagoškim i psihološkim procesima na konkretnim primjerima iz pedagoške prakse vodeći računa o svim specifičnim potrebama djece i učenika
3.
Izraditi plan odgojno-obrazovnoga procesa i pritom primijeniti načela planiranja odgojno-obrazovnoga procesa
4.
Izraditi i primijeniti protokole i postupke neposrednoga uvida u odgojno-obrazovni proces
5.
Izraditi plan unapređenja odgojno-obrazovnoga procesa u suradnji s timom suradnika
6.
Izraditi i uvoditi nove programe odgojno-obrazovnoga rada koji se mogu izvoditi u odgojno-obrazovnoj ustanovi
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove - 27
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Upisan temeljem zahtjeva
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove
Datum upisa
13.11.2020
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja