Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Pravni okvir upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom

Razina HKO
7
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
3
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednako uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
Skup ishoda učenja može se steći neformalnim i informalnim putem. Ako se skup ishoda učenja stječe u kontroliranim uvjetima, preporuča se da ustanova osigura uvjete za pohađanje teorijskoga dijela nastave, samostalni rad na proučavanju literature i mogućnost praktičnoga dijela nastave u odgojno-obrazovnoj ustanovi uz mentora ravnatelja. Potrebne su opremljene učionice s pripadajućom opremom i tehnikom (računalo s projektorom), knjižnica s dovoljnim brojem primjeraka stručne literature, potpisani sporazum o suradnji ustanove s vanjskim dionicima (odgojno-obrazovnom ustanovom, strukovnom udrugom). Za stjecanje ovoga skupa ishoda učenja potrebni su stručnjaci iz društvenoga područja, iz polja pravnih znanosti te mentori u odgojno-obrazovnim ustanovama (iskusni ravnatelji ̶ radni staž veći od 10 godina, aktivna uloga u strukovnoj udruzi).
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
Materijalni uvjeti: Za osiguravanje usmenih ili pisanih provjera: Učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, kamerom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili pametna ploča) Za osiguravanje izrade praktičnih zadataka: pristup odgojno-obrazovnoj ustanovi, mogućnost kontakta s ravnateljem u ustanovi. Osobe koje provode vrednovanje moraju imati najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavljene znanstvene radove iz područja radnoga prava, u suradnji s ovlaštenim mentorima u odgojno-obrazovnoj ustanovi (iskusni ravnatelji).
Postupak i primjeri vrednovanja
1., 2. i 3. Ishodi se vrednuju usmenim ili pismenim ispitom u kojem pristupnik navodi definicije temeljnih pojmova u pravu i njihove razlike; navodi definicije temeljnih pojmova i instituta pojedinih grana prava i njihove razlike; analizira i objašnjava temeljne pravne norme i mehanizme nadzora nad njihovom primjenom; 4. Ishod se vrednuje analizom rješenja problemske situacije u kojoj pristupnik navodi pravne i financijske propise koje treba konzultirati tijekom rješavanja zadanih situacija. 5. Ishod se vrednuje usmenim ispitom u kojemu pristupnik na konkretnome primjeru opisuje postupak donošenja internoga pravnog akta škole. Pritom pokazuje poznavanje temeljnih zakonskih i podzakonskih propisa, ključne sadržaje određenoga pravnog akta i procesa njihova donošenja. Primjer akta: statut škole 6.a Ishod se vrednuje usmenim ispitom u kojemu pristupnik navodi pedagošku dokumentaciju koju je dužan nadgledati te objašnjava načela pravilnoga vođenja pedagoške dokumentacije. 6.b Na konkretnome primjeru pristupnik analizira način vođenja dokumentacije. Primjer dokumentacije: izvadak iz dnevnika rada
Ishodi učenja (6)
1.
Definirati te razlikovati temeljne pojmove u pravu,
2.
Definirati te razlikovati temeljne pojmove i institute pojedinih grana prava;
3.
Analizirati i objasniti temeljne pravne norme (iz različitih domaćih pravnih izvora), kao i mehanizme nadzora nad njihovom primjenom.
4.
Primijeniti odgovarajuće pravne (uključujući i financijske) propise u realnim situacijama školskoga vođenja
5.
Voditi tim za izradu pravnih i drugih akata odgojno-obrazovne ustanove
6.
Pratiti vođenje pravno propisane dokumentacije za funkcioniranje odgojno-obrazovne ustanove
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove - 27
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
PROVOĐENJE PRAVNE REGULATIVE
Upisan temeljem zahtjeva
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove
Datum upisa
13.11.2020
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja