Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Upravljanje ljudskim potencijalima u odgojno obrazovnoj ustanovi

Razina HKO
7
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednako uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
Skup ishoda učenja može se steći neformalnim i informalnim putem. Ako se skup ishoda učenja stječe u kontroliranim uvjetima, preporuča se da ustanova osigura uvjete za pohađanje teorijskoga dijela nastave, samostalni rad na proučavanju literature i mogućnost praktičnoga dijela nastave u odgojno-obrazovnoj ustanovi uz mentora ravnatelja. Potrebne su opremljene učionice s pripadajućom opremom i tehnikom (računalo s projektorom, kamera za snimanje simuliranih situacija), knjižnica s dovoljnim brojem primjeraka stručne literature, potpisani sporazum o suradnji ustanove s vanjskim dionicima (odgojno-obrazovnom ustanovom, strukovnom udrugom). Za stjecanje ovoga skupa ishoda učenja potrebni su stručnjaci iz područja društvenih znanosti (pedagozi, psiholozi ̶ specijalizirani za područje upravljanja ljudskim potencijalima u odgoju i obrazovanju), mentori u odgojno-obrazovnim ustanovama (iskusni ravnatelji ̶ radni staž veći od 10 godina, iskustvo u izvođenju programa stručnog usavršavanja).
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
Materijalni uvjeti: Za osiguravanje usmenih ili pisanih provjera: Učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, kamerom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili pametna ploča) Za osiguravanje izrade praktičnih zadataka: pristup odgojno-obrazovnoj ustanovi, mogućnost kontakta s ravnateljem u ustanovi. Osobe koje provode vrednovanje moraju imati najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavljene znanstvene radove koji uključuju temu upravljanja ljudskim potencijalima u odgoju i obrazovanju u suradnji s ovlaštenim mentorima u odgojno-obrazovnoj ustanovi (iskusni ravnatelji).
Postupak i primjeri vrednovanja
1. Ishod se vrednuje analizom napisanoga plana zapošljavanja za razdoblje od tri godine prema dobivenim podatcima o odgojno-obrazovnoj ustanovi i viziji ustanove. 2. Ishod se vrednuje usmenim ispitom u kojemu pristupnik navodi i obrazlaže kriterije za odabir kandidata za određeno radno mjesto te način provjere udovoljavanju kriterijima. Ishod se dodatno vrednuje izvješćem vrednovatelja o opažanju simuliranoga razgovora pristupnika s kandidatima za radno mjesto u odgojno-obrazovnoj ustanovi i obrazloženim odabirom najboljega kandidata. Pristupnik pokazuje poznavanje zakonskih propisa vezanih uz zapošljavanje, poznavanje procedure uvođenja pripravnika u posao i ulogu ravnatelja u uvođenju pripravnika u samostalni rad. 3. Ishod se vrednuje usmenim ispitom u kojemu pristupnik opisuje svoju ulogu i ulogu drugih članova povjerenstva u uvođenju odgojno-obrazovnih radnika u proces pripravništva. 4. Ishod se vrednuje usmenim ispitom u kojemu pristupnik interpretira primjenu ponuđenih instrumenata za vrednovanje zaposlenika/odgojno-obrazovnih radnika. Pritom odabire najbolji instrument i obrazlaže odabir. 5. Ishod se vrednuje usmenim ispitom u kojemu pristupnik opisuje propise i postupke napredovanja odgojno-obrazovnih radnika. 6. Ishod se vrednuje analizom izrađenoga primjera identifikacije faze profesionalnoga razvoja odgojno-obrazovnoga radnika i izrađenoga plana stručnoga usavršavanja. Posebno se vrednuje primijenjena tehnika motiviranja radnika za stručno usavršavanje. 7. Ishod se vrednuje analizom pisanoga prijedloga programa profesionalnoga razvoja zaposlenika na temelju provedenoga ispitivanja obrazovnih potreba. Prijedlog programa profesionalnoga razvoja mora zadovoljiti sve pedagoško-didaktičke standarde i kriterije. Ishod se dodatno vrednuje temeljem izvješća vrednovatelja o opažanju procesa izvođenja jednoga programa za odgojno-obrazovne zaposlenike svoje ustanove. Ishod se također vrednuje analizom izvješća pristupnika o sudjelovanju u programu profesionalnoga razvoja, s posebnim osvrtom na obrazloženje primjene novostečenih znanja i vještina u vlastitome profesionalnom razvoju. 8. Ishod se vrednuje analizom izvješća pristupnika o primjeni inovativnih metoda i tehnika rada u svojemu osobnom profesionalnom djelovanju.
Ishodi učenja (8)
1.
Analizirati potrebe za ljudskim resursima u odgojno-obrazovnoj ustanovi i u skladu s potrebama izraditi plan razvoja postojećih ili zapošljavanja novih djelatnika
2.
Izraditi kriterije za odabir kandidata na određeno radno mjesto u odgojno-obrazovnoj ustanovi i provesti odabir kandidata za zaposlenika odgojno-obrazovne ustanove primjenjujući pritom zakonske odredbe vezane uz proceduru zapošljavanja u odgojno-obraz
3.
Pratiti i sudjelovati u uvođenju odgojno-obrazovnih radnika u procesu pripravništva
4.
Primjenjivati postupke i instrumente vrednovanja rada svih zaposlenika/odgojno-obrazovnih radnika i pružiti povratne informacije o radnoj uspješnosti
5.
Primijeniti propise i procedure u pokretanju postupka napredovanja odgojno-obrazovnih radnika
6.
Prepoznati/uočiti fazu profesionalnoga razvoja odgojno-obrazovnih radnika, u skladu s tim izraditi plan njihova stručnoga usavršavanja te organizirati i voditi aktivnosti njihova profesionalnoga razvoja
7.
Primijeniti procedure samorefleksije i prepoznati svoje potrebe za profesionalnom razvojem te se uključiti u dostupne programe profesionalnoga razvoja
8.
Primijeniti svrhovite inovativne metode i tehnike rada u svojemu osobnom profesionalnom djelovanju, u radu sa zaposlenicima te partnerima izvan odgojno-obrazovne ustanove (koji djeluju u okviru odgojno-obrazovnoga sustava)
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove - 27
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U ODGOJNO-OBRAZOVNOJ USTANOVI
Upisan temeljem zahtjeva
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove
Datum upisa
13.11.2020
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja