Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Organizacija rada

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečeni ishodi učenja: Tehničko crtanje; Tehničko crtanje i dokumentacija
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

 

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Za održavanje predavanja: klasična učionica sa stolovima za tehničko crtanje ili Računalna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalima sa internetskom vezom, projektorom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili klasična ploča).   

Za održavanje vježbi: CNC-praktikum ili radionica opremljena CNC-tokarilicama i /ili CNC-glodalicama sa pripadajućim reznim, steznim i mjernim alatom te uređajima za postavljanje reznih alata u držače alata i njihovo umjeravanje.                                               

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i  informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020)  i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. primjer vrednovanja: Zadatak: Na temelju upisane vrste i dimenzije materijala identificirati traženi sirovac

2. primjer vrednovanja: Zadatak: Prepoznati zahtjeve koji se postavljaju spram kvalitete obrađene površine i tolerancija oblika, položaja i mjera obratka.

3. primjer vrednovanja: Zadatak: Identificirati tehnološku operaciju u procesu izrade proizvoda koju izvodi na stroju.

4. primjer vrednovanja: Zadatak:  Preispitati korištenje reznih, steznih i mjernih alata navedenih u operacijskom listu.

5. primjer vrednovanja: Zadatak: Ispisati podatke u Listi obavljenih zadataka.

6. primjer vrednovanja: Zadatak: Zapisati vrijeme potrebno za izradu obratka i utrošeni broj reznih pločica po smjeni.

7. primjer vrednovanja: Zadatak: Obavijestiti kontrolu kvalitete o greški u izradi proizvoda. Ispuniti prijavu odstupanja. Upisati prijavu odstupanja u dnevnik plana rada, obavijestiti nadređene o odstupanju putem određenih aplikacija za komunikaciju.

Ishodi učenja (7)
1.
Prema kartici materijala odabrati sirovac
2.
Analizirati tehnički crtež
3.
Analizirati obrazac Tehnološkog postupka
4.
Analizirati obrazac Operacijskog lista
5.
Koristiti Listu obavljenih zadataka
6.
Izrađivati zabilješke o specifičnostima određenog posla u cilju izrade kvalitetnog proizvoda
7.
Primijeniti propisane obrasce i procedure u postupanju prilikom uklanjanja grešaka u izradi proizvoda
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje propisanih procedura
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno