Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Proizvodnja energije iz vodika i gorivnih članaka

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečen skup ishoda učenja: Obnovljivi izvori energije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

Specijalizirana učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži, radnim stolovima s umreženim računalima za polaznike, potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, mjernim instrumentima, opremom i softverskim edukacijskim modelom za simulaciju proizvodnje električne energije iz vodika i gorivnih članaka.

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

 

 

 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

isto

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010-isp., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010., 82/2019. i 43/2020.).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

 

1. Razlikovati kemijska i fizikalna svojstva vodika.

2. Objasniti procese reformiranja vodika tj. proizvodnje vodika iz spojeva koji se zovu ugljikovodici.

3. Objasniti održivi proces proizvodnje vodika elektrolizom vode iz obnovljivih izvora.

4. Opisati načine skladištenja vodika. Razlikovati spremnike vodika ovisno o tlaku.

5. Utvrditi sigurnosne mjere pri rukovanju, skladištenju i uporabi vodika.

6. Klasificirati gorivne članke prema temperaturi na kojoj rade, prema načinu rada i prema vrsti elektrolita. Objasniti osnovne karakteristike sastavnih (gradivnih) elemenata gorivnog članka.

7. Objasniti princip rada gorivnih članaka te navesti prednosti u usporedbi s klasičnim toplinskim uređajem.

8. Objasniti funkciju gorivnog članka u postrojenju za proizvodnju električne i toplinske energije te navesti glavne i pomoćne dijelove sustava.

9. Komentirati primjenu gorivnih članaka u raznim granama industrije (proizvodnja električne energije, proizvodnja električne i toplinske energije u kogeneraciji), u kombinaciji s obnovljivim izvorima energije te primjenu gorivnih članaka u prometu s vodikom kao gorivom.

Ishodi učenja (9)
1.
Identificirati svojstva vodika.
2.
Razlikovati tehnologije za proizvodnju vodika.
3.
Analizirati proizvodnju vodika iz obnovljivih izvora energije.
4.
Ustanoviti tehnologije za skladištenje vodika.
5.
Procijeniti sigurnosne aspekte korištenja vodika.
6.
Razlikovati vrste i karakteristike gorivnih članaka.
7.
Prezentirati princip rada gorivnih članaka.
8.
Identificirati elemente sustava u postrojenju s gorivnim člancima.
9.
Istražiti primjenu gorivnih članaka.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 97
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno