Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Solarni toplinski sustavi

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečen skup ishoda učenja: Obnovljivi izvori energije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

Specijalizirana učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži, radnim stolovima s umreženim računalima za polaznike, potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, mjernim instrumentima, opremom i edukacijskim energetskim modelom za vježbe iz solarnih toplinskih sustava.

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

 

 

 

 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

isto 

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010-isp., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010., 82/2019. i 43/2020.).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Interpretirati pojam Sunčeve energije kao i načine Sunčeva zračenja na Zemlji. Usporediti pasivno i aktivno iskorištavanje energije Sunca u solarnim toplinskim sustavima.

2. Preporučiti kut nagiba i smjer postavljanja solarnih kolektora na objektu s ravnim i /ili koso izvedenim krovom za optimalan cjelogodišnji rad s obzirom na kut upada Sunčevog zračenja.

3. Razlikovati solarne kolektore s obzirom na temperaturu koju postiže radni medij te shodno tomu objasniti njihovu namjenu.

4. Razlikovati komponente aktivnog solarnog sustava za zagrijavanje prostora ili potrošne tople vode. Objasniti ulogu svakog elementa u sustavu.

5. Usporediti gravitacijski (termosifonski) solarni toplinski sustav s prirodnom cirkulacijom i solarni toplinski sustav s prisilnom cirkulacijom za zagrijavanje potrošne tople vode i potporu sustavu grijanja.

6. Osmisliti shemu spajanja opreme zadanog aktivnog solarnog toplinskog sustava te prema njoj sastaviti sve komponente sustava u jednu cjelinu. Pripremiti sustav za puštanje u rad sukladno preporukama proizvođača opreme uz stručni nadzor.

7. Identificirati gubitke zadanog solarnog toplinskog sustava. Usporediti troškove zagrijavanja potrošne tople vode klasičnim energentima i solarnim toplinskim sustavom na cjelogodišnjoj razini. Analizirati kroz moguće uštede isplativost solarnog toplinskog sustava.

8. Izračunati potrebnu toplinu na godišnjoj razini za zagrijavanje potrošne tople vode u solarnom toplinskom sustavu za prosječnu četveročlanu obitelj koristeći iskustvene podatke. Prema navedenom proračunu odabrati potrebnu opremu solarnog toplinskog sustava.

 

Ishodi učenja (8)
1.
Razlikovati osnovne načine direktnog iskorištavanja energije Sunca u solarnim toplinskim sustavima.
2.
Predložiti lokaciju na objektu za ispravno postavljanje solarnih kolektora.
3.
Usporediti vrste solarnih toplinskih kolektora prema njihovoj namjeni.
4.
Klasificirati elemente solarnog toplinskog sustava za proizvodnju toplinske energije prema njihovoj funkciji.
5.
Prezentirati način rada solarnih toplinskih sustava za zagrijavanje potrošne tople vode i potporu sustavu grijanja.
6.
Napraviti plan montaže i puštanja u rad solarnog toplinskog sustava sukladno preporukama proizvođača opreme.
7.
Analizirati učinkovitost i isplativost solarnih toplinskih sustava.
8.
Projektirati kroz pojednostavljeni proračun manji solarni toplinski sustav.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 97
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno