Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Hidraulički sustavi u energetici

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

Praktikum za pneumatiku i hidrauliku

ploča, projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom i pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži, umrežena računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom;

set za pneumatiku (uključivo izvršne elemente, razvodnike, senzore i upravljačke module);

set za hidrauliku (uključivo izvršne elemente, razvodnike, senzore i upravljačke module);

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i

informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

 

 

 

 

 

 

 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

isto 

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010-isp., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010., 82/2019. i 43/2020.).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

 

1. Za hidraulički sustav potrebno je opisati princip rada hidrauličkih crpki te za iste napraviti karakteristike na opremi i računalu. Pri upravljanju s jednoradnim ili dvoradnim cilindrima potrebno je ispravno izabrati hidrauličke razvodnike, protočne zaporne i tlačne ventile.

2. Za problemske hidrauličke zadatke potrebno je pravilno izabrati hidrauličke komponente kojim se može izabrati vrste upravljanja ovisno o tlaku ili putu.

3. Za problemske hidrauličke zadatke potrebno je pravilno izabrati hidrauličke komponente kojim se može izabrati vrste upravljanja ovisno o tlaku ili putu,

4. Na temelju zadatka nacrtati shemu spajanja hidrauličkih elemenata u zadanom energetskom sustavu.

5. Na temelju prethodno nacrtane sheme potrebno je odabrati odgovarajuće elemente, spojiti ih prema shemi te provjeriti. Napraviti simulaciju istog zadatka u programu na računalu.

6. Za zadani energetski sustav izvršiti provjeru rada hidrauličkih komponenti, detektirati neodgovarajuće i neispravne elemente te izvršiti zamjenu.

Ishodi učenja (6)
1.
Protumačiti sustave za dobivanje hidrauličke energije.
2.
Razlikovati hidrauličke izvršne elemente cilindre i motore.
3.
Opisati hidrauličke upravljačke elemente, ventile.
4.
Nacrtati shemu spajanja hidrauličkih elemenata u energetskom sustavu.
5.
Spajati jednostavnije hidrauličke sustave i puštati ih u pogon.
6.
Održavati hidrauličke sustave u energetici
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 97
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno