Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Mjerni parametri i mjerni instrumenti u energetskim sustavima

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

Specijalizirana učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži, radnim stolovima s umreženim računalima za polaznike, potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, mjernim instrumentima, opremom i edukacijskim energetskim modelom za vježbe spajanja električnih instalacija.

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

 

 

 

 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

isto

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010-isp., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010., 82/2019. i 43/2020.).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Na temelju radnog zadatka energetskog sustava (konkretan primjer) primijeniti dužinske mjerne veličine (širina, visina, promjer, itd.), električne mjerne veličine (otpor, napon, struja, snaga, itd.), neelektrične mjerne veličine (tlak, temperatura, protok, itd.).

2. Na temelju radnog zadatka energetskog sustava odabrati mjerne instrumente, opremu i pribor.

3. Utvrditi ključne parametre s obzirom na energetski sustav. Na edukacijskom modelu izmjeriti ključne parametre i utvrditi da li zadovoljavaju važeće norme i propise.

4. Analizirati rezultate mjerenja električnih i neelektričnih veličina i usporediti ih sa definiranim vrijednostima.

5. Primijeniti na vježbama i praksi elektrotehničke mjerene instrumente.

6. Kategorizirati elektrotehničke instrumente pri izgradnji i održavanju energetskog sustava.

7. Prema zadanom nacrtu strojnog dijela izabrati precizna mjerila za mjerenje i kontrolu zadanih mjera (obratiti pažnju na tolerancije dužina, oblika i položaja). Protumačiti izbor preciznog mjerila.

8. Na zadanom primjeru ili na stroju komparatorom provjeriti odstupanje od centričnosti, paralelnosti, okomitosti i slično.

 

Ishodi učenja (8)
1.
Klasificirati mjerne veličine u energetskim sustavima
2.
Protumačiti vrste i nastanak grešaka mjerenja.
3.
Kategorizirati elektrotehničke mjerne instrumente.
4.
Primijeniti elektrotehničke mjerne instrumente u izgradnji i održavanju energetskog sustava.
5.
Izvoditi strojarska mjerenja preciznim mjerilima.
6.
Izvoditi kontrolu tolerancijskim mjerilima.
7.
Odabrati mjerne instrumente, opremu i pribor potreban za mjerenje parametara konkretnog energetskog postrojenja.
8.
Povezati izmjerene vrijednosti parametara na energetskim postrojenjima sa važećim propisima i normama.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 97
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno