Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Zakonski propisi vezani za planiranje i pripremu rada u energetskim sustavima

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i
obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i
Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u
strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).
Materijalni uvjeti:
Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom
za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom,
pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

Kadrovski uvjeti:
Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij,
preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.
Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti
stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim
učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i
informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Isto

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj
87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010-isp., 90/2011., 5/2012.,
16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017.,
68/2018., 98/2019. i 64/2020.) i Pravilnikom o načinima,
postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj
školi (Narodne novine, broj 112/2010., 82/2019. i 43/2020.).
Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili
problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.
1. Na blok shemi energetskog modela nabrojati parametre za koje
postoje definirane tehničke norme i zakonski propisi.
2. Na primjeru projektnog zadatka analizirati i primijeniti na
odgovarajući način opće i tehničke upute proizvođača energetske
opreme.
3. Komentirati i po mogućnosti demonstrirati upotrebu alata,
pribora, opreme i uređaja za rad na siguran način sukladno
tehničkim uputama.
4. Objasniti važnost redovitog umjeravanja mjernih instrumenata na
energetskom sustavu kao i rizike loše provedenog umjeravanja.

Ishodi učenja (4)
1.
Primijeniti važeće zakonske propise i tehničke norme povezane s izvorima energije te posebne pravilnike kojima se definira rad energetskih postrojenja.
2.
Analizirati opće i tehničke upute proizvođača energetske opreme kako bi se rad na njima odvijao na siguran način.
3.
Koristiti tehničke upute, kataloge proizvođača opreme za rad sa opremom, alatom, priborom i uređajima na siguran način.
4.
Planirati umjeravanje mjernih instrumenata sukladno zakonskim propisima.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 97
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno