Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Zaštita okoliša u izgradnji i održavanju energetskih sustava

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u
strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).
Materijalni uvjeti:
Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

Kadrovski uvjeti:
Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim
učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Isto

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010-isp., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017.,
68/2018., 98/2019. i 64/2020.) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010., 82/2019. i 43/2020.). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.
1. Definirati i razlikovati vrste otpada (otpadna mineralna ulja,
zauljene krpe, miješani metalni otpad, miješani građevinski otpad
ambalažni otpad).
2. Na temelju projektnog zadatka opisati mogućnost zagađenja s
obzirom na lokaciju izvođenja radova (utjecaj na krajobraz, biljni i
životinjski svijet, zaštićena područja prirode, ekološku mrežu
staništa te utjecaj na kvalitetu zraka).
3. Na temelju projektnog zadatka primijeniti odgovarajuće odredbe
Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).
4. Opisati način gospodarenja i zbrinjavanja otpada u energetskim
sustavima sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).

Ishodi učenja (4)
1.
Identificirati opasne tvari po okoliš u energetskim sustavima.
2.
Analizirati mogućnost zagađenja okoliša tijekom izvođenja radova i održavanja energetskih sustava.
3.
Predvidjeti mjere gospodarenja i zbrinjavanja otpada u energetskim sustavima.
4.
Primijeniti zakonske propise o zaštiti okoliša.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 97
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.7.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno