Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Priprema radnog mjesta i operativni rad

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
6
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija razine 1 HKO
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim
standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine,
63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u
strukovnim školama (Narodne novine, 140/2009 i 130/2020).
Materijalni uvjeti:

- praktikum zavarivanja s potrebnim brojem simulatora zavarivanja za broj polaznika koji pohađaju praktičnu nastavu
- radionica za praktičnu nastavu s prostorima za pripremu i vježbanje plinskog i
plazma rezanja, brušenja i ostalih postupaka potrebnih za zanimanje zavarivač.
- radionica mora sadržavati broj alata i pribora za pokrivanje maksimalnog broja
polaznika;
- potrebno je osigurati zaštitnu odjeću i zaštitu za oči učenika; zaštitna sredstva
moraju biti čista, sigurna i u dobrom stanju
- alati u potpunosti moraju zadovoljavati propisima za rad na siguran način.
Kadrovski uvjeti:
Nastavnik najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij,
preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila s važećim certifikatom
međunarodnog specijalista zavarivanja (IWS/EWS) ili međunarodnog tehnologa
zavarivanja (IWT/EWT) ili međunarodnog inženjera zavarivanja (IWE/EWE).
Strukovni učitelj (instruktor, trener) mora imati minimalnu razinu
kvalifikacije  4.1 HKO te ispunjavati jedan od sljedećih uvjeta:
- posjedovati važeći certifikat HRN EN ISO 9606 za postupak zavarivanja koji
pokriva u nastavi
- posjedovati međunarodnu diplomu praktičara IP / EP zavarivanja koja pokriva
odgovarajući postupak zavarivanja i osnovni materijal koji je predmet praktične
nastave (treninga) , a koji je aktivan u zavarivanju u posljednje 3 godine
- posjedovati međunarodnu diplomu zavarivača IW / EW koja pokriva
odgovarajuću razinu zavarivanja (za kutni spoj - IFW, za sučeljeni spoj - IPW ili
za cijevi - ITW), postupak zavarivanja i osnovni materijal koji je predmet
praktične nastave (treninga), a koji je aktivan u zavarivanju u posljednje 3
godine
- dokazati da je radio kao instruktor zavarivanja najmanje 5 godina, a ocjenu
kompetencija izvršit će ovlašteno nacionalno tijelo za međunarodne kvalifikacije
u zavarivanju - Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja.
Ishodi učenja mogu se ostvarivati i neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

/

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi (Narodne novine, 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp.,
90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017,
68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima
vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 112/2010,
82/2019 i 43/2020).
Provjera znanja
Formativno vrednovanje

Kratki kviz višestrukog izbora za svaki ishod učenja u učionici ili online. Npr. 5
pitanja / 5 minuta.
Praktični ispit – provjera vještina i ponašanja:
Opseg praktičnog dijela sastoji se od riješavanja postupka pripreme resursa za
zavarivanje u radioničkim uvjetima. Sastoji se od:
- Razumijevanje i utvrđivanje sigurnosnih zahtjeva za elektrolučno i plinsko
zavarivanje.
- Ispravne priprema okoline za zavarivanje.
- Pripremanja žlijeba spoja za zavarivanje
- Identificiranja i osiguravanja ispravne funkcije i postavke parametara na
opremi za zavarivanje.
- Postupanje s osnovnim i potrošnim materijalom
- Postavljenje radnog komada u položaj zavarivanja, pripremu zavarivanja i
predgrijavanje gdje je potrebno                                                                                             - Demonstriranje ispravne tehnike zavarivanja na simulatoru zavarivanja

Ishodi učenja (11)
1.
Pripremiti radno mjesto za operativni rad
2.
Predvidjeti opasnosti za rad na siguran način
3.
Koristiti zaštitnu opremu za prostor i osobna zaštitna sredstva
4.
Pokazati kako postaviti tražene parametre na uređaju za zavarivanje.
5.
Demonstrirati uspostavljanje, prekidanje i ponovno uspostavljanje električnog luka u različitim postupcima elektrolučnog zavarivanja
6.
Demonstrirati tehnike povlačenja zavara unaprijed i unazad i objasniti njihovu uporabu
7.
Demonstrirati tehnike zavarivanja odozgo prema dolje i odozdo prema gore i objasniti njihovu uporabu
8.
Demonstrirati tehnike njihanja vrha elektrode (elektrodne žice...) i objasniti njihovu uporabu
9.
Razlikovati položaje zavarivanja prema HRN EN ISO 6947
10.
Pokazati položaj tijela u odnosu na određene položaje zavarivanja
11.
Pokazati vježbe za podizanje aerobne sposobnosti zavarivača
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Zavarivač / Zavarivačica (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 79
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Upisan temeljem zahtjeva
Zavarivač / Zavarivačica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
20.5.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno