Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Tehničko tehnološka dokumentacija u zavarivnju

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija razine 1 HKO
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim
standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine,
63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u
strukovnim školama (Narodne novine, 140/2009 i 130/2020).
Materijalni uvjeti:

- praktikum zavarivanja s potrebnim brojem radnih stolova i dovoljnim brojem primjeraka tehničko tehnološke dokumentacije za vježbe
- radionica za praktičnu nastavu s prostorima za pripremu i vježbanje zavarivanja,  plinskog i plazma rezanja, brušenja i ostalih postupaka potrebnih za zanimanje zavarivač.
- radionica mora sadržavati broj alata i pribora za pokrivanje maksimalnog broja
polaznika;
- potrebno je osigurati zaštitnu odjeću i zaštitu za oči učenika; zaštitna sredstva
moraju biti čista, sigurna i u dobrom stanju
- alati u potpunosti moraju zadovoljavati propisima za rad na siguran način.

Kadrovski uvjeti:

Nastavnik najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) strojarstva, brodogradnje, metalurgije, elektrotehnike, građevinarstva, zrakoplovstva, kemijske tehnologije s važećim certifikatom međunarodnog tehnologa zavarivanja (IWT/EWT) ili međunarodnog inženjera zavarivanja (IWE/EWE).

Strukovni učitelj (instruktor, trener) mora imati minimalnu razinu kvalifikacije  4.1 HKO te ispunjavati jedan od sljedećih uvjeta:

- posjedovati važeći certifikat HRN EN ISO 9606 za postupak zavarivanja koji pokriva u nastavi

- posjedovati međunarodnu diplomu praktičara IP / EP zavarivanja koja pokriva odgovarajući postupak zavarivanja i osnovni materijal koji je predmet praktične nastave (treninga) , a koji je aktivan u zavarivanju u posljednje 3 godine

- posjedovati međunarodnu diplomu zavarivača IW / EW koja pokriva odgovarajuću razinu zavarivanja (za kutni spoj - IFW, za sučeljeni spoj - IPW ili za cijevi - ITW), postupak zavarivanja i osnovni materijal koji je predmet praktične nastave (treninga), a koji je aktivan u zavarivanju u posljednje 3 godine

- dokazati da je radio kao instruktor zavarivanja najmanje 5 godina, a ocjenu kompetencija izvršit će ovlašteno nacionalno tijelo za međunarodne kvalifikacije u zavarivanju - Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja.

Ishodi učenja mogu se ostvarivati i neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

/

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi (Narodne novine, 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp.,
90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017,
68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima
vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 112/2010,
82/2019 i 43/2020).
Provjera znanja
Formativno vrednovanje
Kratki kviz višestrukog izbora za svaki ishod učenja u učionici ili online. Npr. 5
pitanja / 5 minuta.
Praktični ispit – provjera vještina i ponašanja:
Opseg praktičnog dijela sastoji se od riješavanja postupka pripreme resursa za
zavarivanje u radioničkim uvjetima. Sastoji se od:
- Razumijevanje i utvrđivanje sigurnosnih zahtjeva za elektrolučno i plinsko
zavarivanje.
- Razumjevanja i čitanja tehničkih crteža.
- Razumjevanja i provedbe Specifikacije postupka zavarivanja,
- Popunjavanja radioničke dokumentacije.

Ishodi učenja (5)
1.
Interpretirati detalje i simbole na crtežu (HRN EN ISO 2553).
2.
Koristiti tehnički crtež u operativnom radu zavarivanja
3.
Analizirati sadržaj Specifikacije postupka zavarivanja (WPS)
4.
Interpretirati SPZ koji se koristi u programu obuke,
5.
Pripremiti radioničku dokumentaciju
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Zavarivač / Zavarivačica (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 79
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Upisan temeljem zahtjeva
Zavarivač / Zavarivačica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
20.5.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno