Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Mjerna tehnika energetskih sustava

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
6
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, te potrebnom programskom potporom, edukacijski model sa nekoliko vrsta instalacija, i mjernim instrumentima za mjerenje duljine, protoka, tlaka, vlage, toplinske energije i temperature. 

Prostor: Specijalizirana učionica (radionica)

Kadrovski uvjeti:
- najmanje razina 6 HKO-a (odgovarajućeg sektora) kojim se stječe 180 ECTS bodova ili više i ima pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje od 60 ECTS bodova, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih iz Obrazovnog sektora Elektrotehnika i računarstvo ili Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. 
- suradnik u nastavi - strukovna kvalifikacija (najmanja razina 4 HKO-a) u Obrazovnom sektoru Elektrotehnika i računarstvo ili Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija s minimalno dvije godine iskustva rada u struci, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 –isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010 i 82/2019).Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Na temelju radnog zadatka energetskog sustava odabrati mjerne instrumente, opremu i pribor.

2. Utvrditi ključne parametre s obzirom na energetski sustav. Na edukacijskom modelu izmjeriti ključne parametre i utvrditi je li zadovoljavaju važeće norme i propise.

3. Prezentirati postupak mjerenja fizikalnih veličina s odgovarajućom mjernom opremom za konkretno energetsko postrojenje.

4. Napraviti prezentaciju s primjerima iz prakse na temu mjernih metoda za mjerenje parametara energetskog sustava.

5. Prema projektnom zadatku odabrati ispravan postupak mjerenja parametara energetskog sustava.

6. Na edukacijskom modelu, za zadatkom definirane pojedine module energetskog sustava izabrati odgovarajuću mjernu metodu i postupak mjerenja ključnih parametara te provesti mjerenje.

7. Za konkretan energetski sustav ili na edukacijskom modelu energetskog sustava utvrditi propisane uvjete i vremenske intervale za mjerenje ključnih parametara.

Ishodi učenja (7)
1.
Odabrati mjerne instrumente, opremu i pribor potreban za mjerenje parametara konkretnog energetskog postrojenja.
2.
Povezati izmjerene vrijednosti parametara na energetskim postrojenjima sa važećim propisima i normama.
3.
Odabrati odgovarajući protokol mjerenja za konkretno energetsko postrojenje.
4.
Izabrati opciju mjerne metode za mjerenje parametara energetskog sustava.
5.
Izabrati mjerni postupak za mjerenje parametara energetskog sustava sukladno izabranoj mjernoj metodi.
6.
Provesti mjerenje ključnih parametara sukladno uputama proizvođača za pojedine module energetskog sustava.
7.
Planirati vrijeme i uvjete u kojima će se provoditi mjerenje parametara energetskog sustava.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije) - 75
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Praktične vještine kućnog majstora - domara
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno