Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Održavanje higijene objekta i okoliša

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
5
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, te potrebnom programskom potporom.

Prostor: Standardna učionica

Kadrovski uvjeti:
- najmanje razina 6 HKO-a (odgovarajućeg sektora) kojim se stječe 180 ECTS bodova ili više i ima pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje od 60 ECTS bodova, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih iz Obrazovnog sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija ili Elektrotehnika i računarstvo ili Graditeljstvo i geodezija, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih, stručnjak zaštite okoliša, ili stručnjak iz drugih područja koji posjeduje specifična znanja i vještine iz zaštite okoliša.
Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 –isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Na primjeru konkretnog objekta napisati plan čišćenja stubišta, sanitarnih čvorova, tavana i podrumskih prostorija.

2. Nabrojati tvari koje se smatraju biootpadom. Na primjeru konretnog objekta napraviti plan prikupljanja biootpada i upravljanja kompostom.

3. Na primjeru konkretnog objekta napraviti plan čišćenja i adekvatnog zbrinjavanja rasutog smeća u smetlarniku i okolici.

4. Na primjeru konkretnog objekta napraviti plan čišćenja pristupnih parcela (prilazne ceste, prilazne staze, parkirališta, igrališta, zelene površine).

5. Na primjeru konkretnog objekta izraditi plan pražnjenja vanjskih koševa za smeće i adekvatnog odlaganja smeća.

6. Na primjeru konkretnog objekta utvrditi potreban broj, veličinu i namjenu posuda za razvrstavanje otpada. Odrediti raspored posuda za razvrstavanje otpada.

7. Na primjeru konkretnog objekta napraviti plan odvoza glomaznog otpada.

8. Na primjeru konkretnog objekta napraviti plan održavanja vanjskih natpisa, uputa, upozorenja i obavijesti o pravilima kućnog reda.

9. Nabrojati sredstva za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Na primjeru konkretnog objekta odrediti mikrolokacije za postavljanje sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju te napraviti plan provjere njihove djelotvornosti.

Ishodi učenja (9)
1.
Planirati čišćenje stubišta, sanitarnih čvorova, tavana i podrumskih prostorija.
2.
Prikupiti biootpad i pripremiti za kompostiranje.
3.
Organizirati čišćenje rasutog smeća u smetlarniku i okolici.
4.
Organizirati uklanjanje smeća sa pripadajućih pristupnih parcela.
5.
Organizirati pražnjenje vanjskih koševa za smeće na pripadajućim pristupnim parcelama.
6.
Organizirati prostor i posude za razvrstavanje otpada.
7.
Organizirati prikupljanje i odvoz glomaznog otpada.
8.
Održavati vanjske natpise, upute, upozorenja i obavijesti o pravilima kućnog reda.
9.
Planirati sigurnu uporabu sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije) - 75
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Praktične vještine kućnog majstora - domara
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno