Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Protupožarni sustavi u objektima

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
6
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, te potrebnom programskom potporom.

Prostor: Standardna učionica

Kadrovski uvjeti:
- najmanje razina 6 HKO-a (odgovarajućeg sektora) kojim se stječe 180 ECTS bodova ili više i ima pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje od 60 ECTS bodova, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih iz Obrazovnog sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija ili Elektrotehnika i računarstvo ili Graditeljstvo i geodezija, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih, stručnjak zaštite na radu ili stručnjak sigurnosti na radu, ili stručnjak iz drugih područja s licencom zaštite na radu.
Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 –isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Opisati razrede požara prema vrsti gorivih tvari (gorenje zapaljivih krutina, tekućina ili plinova, gorenje metala te gorenje masti i ulja).

2. Nabrojati i opisati vrste sredstava za gašenje požara i primjenu s obzirom na vrstu požara (voda, pjena, prah, ugljik-dioksid, haloni, priručna sredstva).

3. Nabrojati vrste vatrogasnih aparata i njihovu primjenu (prahom, vodom, ugljik-dioksidom i halonom).

4. Navesti načine provođenja kontrole pristupa hidrantima. Na primjeru konkretnog objekta utvrditi jesu li ispunjeni preduvjeti za slobodan pristup protupožarnim uređajima i instalacijama u objektu.

5. Navesti načine provođenja kontrole prohodnosti. Navesti postupke pravilnog označavanja znakovima zaštite od požara i znakovima informacija u i oko objekta. Na konkretnom primjeru ustanoviti uvjete za prohodnost izlaza za nuždu i evakuacijskih puteva.

6. Na zadatom problemskom zadatku prepoznati moguće neispravnosti i kvarove u sprinkler sustavu gašenja požara.

7. Opisati vrste tehnologije vatrodojavnih sustava.

8. Na problemskom zadatku / objektu napraviti pregled stanja ispravnosti i inventuru protupožarne opreme.

Ishodi učenja (8)
1.
Prepoznati i razlikovati razrede požara.
2.
Razlikovati sredstva za gašenje požara i njihovu primjenu.
3.
Razlikovati vatrogasne aparate s obzirom na sredstvo za gašenje.
4.
Utvrditi uvjete za slobodan pristup hidrantima u objektu.
5.
Utvrditi uvjete za prohodnost i pravilno označavanje izlaza za nuždu.
6.
Analizirati ispravnost sustava sprinkler instalacija.
7.
Ustanoviti način izvedbe vatrodojavnog sustava u objektu
8.
Analizirati stanje protupožarne opreme.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije) - 75
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Praktične vještine kućnog majstora - domara
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno