Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Električne instalacije

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
6
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, te potrebnom programskom potporom, edukacijski model sa nekoliko vrsta instalacija, i mjernim instrumentima za mjerenje duljine, protoka, tlaka, vlage, toplinske energije i temperature. 

Prostor: Specijalizirana učionica (radionica)

Kadrovski uvjeti:
- najmanje razina 6 HKO-a (odgovarajućeg sektora) kojim se stječe 180 ECTS bodova ili više i ima pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje od 60 ECTS bodova, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih iz Obrazovnog sektora Elektrotehnika i računarstvo, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. 
- suradnik u nastavi - strukovna kvalifikacija (najmanja razina 4 HKO-a) u Obrazovnom sektoru Elektrotehnika i računarstvo s minimalno dvije godine iskustva rada u struci, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju  Zakonu o obrazovanju odraslih.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 –isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Nabrojati standardne dijelove električne instalacije u objektu. Prepoznati dijelove električne instalacije na edukacijskom modelu ili konkretnom objektu.

2. Nabrojati vrste kabela koji se koriste u objektima i odrediti njihovu namjenu. Sortirati kabele prema namjeni.

3. Navesti koji se standard koristi za označavanje vodiča u električnim instalacijama te koje boje se koriste za označavanje faze, neutralnog i zaštitnog voda u trožilnim i višežilnim električnim kabelima.

4. Opisati tipične kvarove na električnim instalacijama. Na edukacijskom modelu ili u konkretnom objektu pronaći mjesto i uzrok kvara na eletričnoj instalaciji.

5. Na edukacijskom modelu ili konkretnom objektu označiti elemente signalizacije, dojave i upravljanja.

6. Na edukacijskom modelu ili konkretnom objektu ili uređaju primijeniti odgovarajuću metodu i mjerni uređaj i izmjeriti napon dodira.

7. Zadatkom definirati okolnosti u kojima može nastati strujni udar (ogoljena izolacija vodiča, vodič prikliješten, spoj vodiča nekvalitetno izveden, prisutstvo vlage na mjestima gdje je oštećena izolacija ili na mjestima spoja vodiča). Kroz rješavanje problemskog zadatka odrediti načine detekcije mogućeg strujnog udara kao i izmjeriti njegovu struju i napon u zavisnosti od obuće i odjeće koju na sebi ima osoba izložena strujnom udaru.

8. Navesti pojmove i oznake na prikazima električnih instalacija u objektima. Opisati kako se diijele nacrti i planovi složenih električnih instalacija na manje cjeline.

9. Na edukacijskom modelu ili konkretnom objektu ili uređaju primijeniti odgovarajuće tehnike i alate za provjeru ispravnosti sustava daljinskog upravljanja.

10. Na edukacijskom modelu ili konkretnom objektu primijeniti odgovarajuće tehnike i alate za provjeru ispravnosti sustava rasvjete.

Ishodi učenja (10)
1.
Razlikovati dijelove električne instalacije u objektu.
2.
Kategorizirati električne i telekomunikacijske kabele koji se koriste u objektima.
3.
Razlikovati vodiče po boji, prepoznati neutralan, fazni i zaštitni vod.
4.
Identificirati uzroke kvara na električnim instalacijama.
5.
Razlikovati elemente signalizacije, dojave i upravljanja.
6.
Ispitati prisutnost napona dodira.
7.
Predvidjeti opasnost od strujnog udara.
8.
Protumačiti pojmove, dijelove nacrta i planove električnih instalacija.
9.
Provjeriti sustave daljinskog upravljanja u objektu.
10.
Provjeriti sustav rasvjete u objektu.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije) - 75
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Praktične vještine kućnog majstora - domara
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno