Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Sustavi vodovoda i kanalizacije u objektima

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
7
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, te potrebnom programskom potporom, edukacijski model sa nekoliko vrsta instalacija, i mjernim instrumentima za mjerenje duljine, protoka, tlaka, vlage, toplinske energije i temperature. 

Prostor: Specijalizirana učionica (radionica)

Kadrovski uvjeti:
- najmanje razina 6 HKO-a (odgovarajućeg sektora) kojim se stječe 180 ECTS bodova ili više i ima pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje od 60 ECTS bodova, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih iz Obrazovnog sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. 
- suradnik u nastavi - strukovna kvalifikacija (najmanja razina 4 HKO-a) u Obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija s minimalno dvije godine iskustva rada u struci, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 –isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Prepoznati položaj instalacija i pojedine elemente na osnovu projektne dokumentacije i tragača instalacija.

2. Ustanoviti neispravnost instalacija i konkretno mjesto kvara na edukacijskom modelu ili konkretnoj realnoj instalaciji.

3. Prepoznati elemente za pripremu vode i odrediti mogućnost primjene za pripremu pitke ili napojne vode. Na primjeru konkretnog objekta ili na edukacijskom modelu odrediti njihovu namjenu.

4. Ustanoviti neispravnost elemenata i instalacije vodovoda i kanalizacije, vizualno i pomoću odgovarajućih mjernih instrumenata. 

5. Na primjeru konkretnog objekta ili na edukacijskom modelu identificirati neispravnosti vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, opreme sanitarnih čvorova te odrediti mjesto kvara.

6. Demonstrirati primjenu mjernih instrumenata za mjerenje tlaka i temperature na edukacijskom modelu ili konkretnom objektu.

7. Nabrojati moguće uzroke neispravnosti sustava odvodnje oborinskih voda. Prepoznati neispravnost sustava odvodnje oborinskih voda na edukacijskom modelu ili konkretnom objektu.

8. Na primjeru projektnog zadatka, napraviti plan mjesečne evidencije potrošnje tople i hladne vode u stambenim i poslovim prostorima spojenim na jedan vodomjer ili pumpnu stanicu. Ustanoviti odstupanja od uobičajene potrošnje uvažavajući sezonske promjene na zadanom problemskom zadatku. 

Ishodi učenja (8)
1.
Identificirati položaj i raspored instalacija vodovoda i kanalizacije u objektu prema dostupnim nacrtima.
2.
Identificirati neispravne dijelove vodovoda i kanalizacije i sanirati neispravnosti.
3.
Klasificirati elemente pripreme pitke i napojne vode u objektu.
4.
Provjeriti periodično, sukladno planu pregleda vodovodnih instalacija, nepropusnost elementa vodovoda i kanalizacije u objektu.
5.
Analizirati ispravnost sanitarnih čvorova u objektu.
6.
Provjeriti tlak u cjevovodima sustava opskrbe vodom i sustavima grijanja.
7.
Analizirati ispravnost odvodnje oborinskih voda.
8.
Analizirati periodički potrošnju vode prema broju prijavljenih stanara ili gospodarskih subjekata na zajedničkom vodomjeru.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije) - 75
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Praktične vještine kućnog majstora - domara
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno