Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Komunikacijske vještine na poslovima održavanja objekta

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
5
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, te potrebnom programskom potporom. 

Prostor: Standardna učionica

Kadrovski uvjeti:
- najmanje razina 6 HKO-a (odgovarajućeg sektora) kojim se stječe 180 ECTS bodova ili više i ima pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje od 60 ECTS bodova, sukladno Zakonu o visokom obrazovanju iz Obrazovnog sektora Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti.
Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 –isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Navesti zakone i propise koji se odnose na potrebne aktivnosti u održavanju objekata i njihovu minimalnu učestalost. Navesti posljedice nepridržavanja zakona i propisa u aktivnostima održavanja objekta, inventara i/ili pripadajućih površina.

2. Na konkretnom problemskom zadatku sažeto opisati problem kojeg je potrebno otkloniti i zatražiti ponude vanjskih izvođača primjenjujući odgovarajuću poslovnu komunikaciju. Procijeniti trošak za njegovo otklanjanje i dostižan rok. U komunikaciji sa predstavnikom izvođača radova odabrati prikladan način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno situaciji opisanoj u problemskom zadatku. Aktivno slušati sugovornika i voditi zapisnik sa zaključcima.

3. Identificirati odgovorne osobe koja trebaju biti informirane, odabrati način komunikacije i odrediti vremenenski okvir u kojem je informaciju o opasnosti za treća lica potrebno prenijeti odgovornoj osobi.

4. Nabrojati i vrednovati prema mogućnostima i namjeni korištenja različite alate za elektroničku komunikaciju.

5. Odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju informacija. Preispitati učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke.

6. Razlikovati monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja te odrediti monološki ili dijaloški oblik s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja informacija.

7. Na konkretnom problemskom zadatku odgovornoj osobi sažeto opisati problem kojeg je potrebno otkloniti. Procijeniti trošak za njegovo otklanjanje i dostižan rok. Prenijeti informacije dobivene od vanjskih izvođača radova, iznijeti svoj stav u odnosu na te informacije i tražiti od odgovorne sobe donošenje odluke o postupanju.

8. Navesti pravila poslovnog komuniciranja. Za konkretnu situaciju sastaviti poslovni dopis, upit ili odgovor koji je u skladu sa pravilima poslovnog dopisivanja.

Ishodi učenja (8)
1.
Izložiti vlasnicima/predstavnicima suvlasnika nekretnina potrebu održavanja objekta, inventara i/ili pripadajućih površina.
2.
Komunicirati s vanjskim izvođačima radova primjenjujući pravila poslovne komunikacije.
3.
Izvijestiti odgovornu osobu o uočenim opasnostima za treća lica tijekom izvođenja radova.
4.
Koristiti digitalne alate i metode rada u komuniciranju.
5.
Prilagoditi način komunikacije prema mogućnostima primatelja informacija.
6.
Identificirati preduvjete uspješne komunikacije, te prepreke u komunikaciji.
7.
Prezentirati odgovornoj osobi procjenu vremena i troška za moguće načine otklanjanja nedostataka na objektu.
8.
Sastaviti dopis ili upit poštujući pravila poslovnog dopisivanja.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije) - 75
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Komunikacijske vještine kućnog majstora - domara
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno