Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Planiranje i organiziranje radova vanjskih izvođača na održavanju objekta

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
5
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, te potrebnom programskom potporom. 

Prostor: Standardna učionica

Kadrovski uvjeti:
- najmanje razina 6 HKO-a (odgovarajućeg sektora) kojim se stječe 180 ECTS bodova ili više i ima pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje od 60 ECTS bodova, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih iz Obrazovnog sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija ili Elektrotehnika i računarstvo ili Graditeljstvo i geodezija, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoji srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 –isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Na primjeru iz prakse ustanoviti ispravne količine, cijene materijala i usluga vanjskih izvođača koje trenutno vrijede na tržištu i demonstrirati izradu troškovnika.

2. Na primjeru iz prakse ustanoviti nepotpunost prispjelih ponuda i nelogičnosti unutar troškovnika, te predložiti ispravke ponuda i troškovnika.

3. Na konkretnom primjeru identificirati ključne segmente za usporedbu različitih ponuda (kvaliteta materijala, količine, rokovi, garancija na izvedene radove i sl.) i procijeniti najpovoljniju ponudu s obzirom na definirane uvjete. 

4. Na konkretnom primjeru ustanoviti odstupanje obujma radova od ugovorenog troškovnika. Ustanoviti odgovornost za radove koji nisu specificirani u inicijalnom troškovniku i utvrditi opravdanost prihvaćanja troška za njihovo izvođenje.

5. Na konkretnom primjeru usporediti troškovničke stavke i količine sa stvarno ugrađenim materijalom, količinom i kvalitetom. Pripremiti i podnijeti izvještaj o odstupanjima. 

6. Voditi evidenciju o izvršenim radovima. Na konkretnom objektu provjeriti učestalost istovrsnih radova i intervencija na održavanju objekta i predložiti sveobuhvatnije građevinske investicijske radove.

Ishodi učenja (6)
1.
Procijeniti trošak vanjskog izvođača za uređenje/popravak građevinskog objekta, opreme ili inventara u objektu i u okruženju objekta.
2.
Analizirati prispjele ponude i troškovnike vanjskih izvođača radova.
3.
Interpretirati različite ponude vanjskih izvođača radova.
4.
Analizirati potrebe za vantroškovničkim radovima.
5.
Provjeriti usklađenost izvedenih radova s ponudom i troškovnikom.
6.
Sastaviti popis o izvršenim radovima i intervencijama na održavanju objekta.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije) - 75
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Praktične vještine kućnog majstora - domara
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno