Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Vođenje dokumentacije u poslovima upravljanja objektom

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
5
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, te potrebnom programskom potporom. 

Prostor: Standardna učionica

Kadrovski uvjeti:
- najmanje razina 6 HKO-a (odgovarajućeg sektora) kojim se stječe 180 ECTS bodova ili više i ima pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje od 60 ECTS bodova, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih iz Obrazovnog sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija ili Elektrotehnika i računarstvo ili Graditeljstvo i geodezija, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 –isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Primijeniti metode evidentiranja ispravnosti protupožarne, energetske opreme i sigurnosnih sustava, na zadanom primjeru. Pripremiti plan evidencije o izvršenim pregledima sukladno važećim zakonskim propisima.

2. Na zadanom projektnom zadatku ili konkretnom objektu, izvršiti aktivnosti i voditi dnevnik planskog i preventivnog održavanja.

3. Nabrojati IKT uređaje i kategorizirati ih s obzirom na namjenu i način spajanja. Za zadane uređaje objasniti njihovu namjenu, način rada i spajanja.

4. Prema zadanom zadatku, koristeći zadani digitalni alat, napisati tekst ili kreirati tablicu. Iz kreiranog sadržaja napraviti predloške.

5. Opisati upotrebu alata i metoda rada u digitalnom svijetu za vođenje radne evidencije.

6. Objasniti što je pojam digitalna arhiva. Na temelju zadanog popisa klijenata, popisa dobavljača opreme i alata, popisa pružatelja usluga, liste izrađenih ponuda, liste realiziranih projekata i poslova kreirati jasne digitalne arhive.

Ishodi učenja (6)
1.
Evidentirati ispravnost protupožarne, energetske opreme i sigurnosnih sustava sukladno planu pregleda.
2.
Kreirati listu svakodnevne aktivnosti u dnevniku planskog i preventivnog održavanja.
3.
Razlikovati osnovne IKT (Informacijsko-telekomunikacijska tehnologija) uređaje, objasniti njihov rad, namjenu i način spajanja.
4.
Koristiti digitalne alate za izradu teksta, tablica, tipskih dokumenata i predložaka.
5.
Primijeniti alate i metode rada u digitalnom svijetu za vođenje evidencije rada.
6.
Organizirati digitalne arhive poslovnih partnera: dobavljača opreme i alata, pružatelja usluga, naručitelja/kupaca, ponuda i realiziranih projekata i poslova.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije) - 75
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Praktične vještine kućnog majstora - domara
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno